Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2013-04-11

Sammanträde 2013-04-11

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 11 mars 2013 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Genomförandebeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 2 april 2013.

Johan Castwall och Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

 

 

under förutsättning av att styrelsen för Kapellskärs Hamn AB fattar likalydande beslut om att godkänna lämnad redovisning samt ger i uppdrag åt VD för Kapellskärs Hamn AB att genomföra projektet inom den angivna projektramen

·         för egen del godkänna lämnad redovisning

·         för egen del godkänna att Kapellskärs Hamn AB ger VD i uppdrag att genomföra projektet inom den angivna projektramen

·         Koncernstyrelsen och Kommunfullmäktige i Stockholm föreslås godkänna att Stockholms Hamn AB ger Kapellskärs Hamn AB i uppdrag att genomföra projektet inom den angivna projektramen

att

omedelbart justera ärendet.

Styrelsen lät vidare till protokollet anteckna följande

”Ett viktigt uppdrag som Stockholms Hamnar har, är att utveckla och trygga regionens varuförsörjning. Våra transporter med fartyg sjövägen är en avgörande del av regionens blodomlopp. Stora hinder eller stopp i detta flöde skapar allvarliga problem för varuförsörjningen och hämmar därmed tillväxt och utveckling.

Sjöfarten är det mest energieffektiva sättet att transportera stora godsmängder och därmed måste sjöfarten spela en allt viktigare roll i klimatomställningen. Genom att samordna sjötransporter med järnväg utvecklar vi ett också för framtiden hållbart transportsystem. Detta är också grunden i EU:s transportpolitik.

I takt med att regionen utvecklas och vi blir fler invånare så ökar också behovet av en volymanpassad varuförsörjning. Stockholms Hamnar möter upp detta med att utveckla Kapellskärs hamn - en strategiskt viktig hamn med kort insegling, som genom de nu beslutade åtgärderna också blir säkrare.

Ombyggnaden av Kapellskärs hamn möter ett redan högt trafiktryck, men ger också beredskap till ett ökat antal fartygsanlöp.

Vid alla utbyggnader av Stockholms hamnar bör möjligheten till utbyggnad av järnvägens infrastruktur för landtransporterna grundligt utredas. Detta för att i mesta möjliga mån komma ifrån vägtransporter men ändå få bra logistiklösningar.

En spårlösning till Kapellskärs hamn, med koppling till stambanan, bör av klimat och miljöhänsyn, därför snarast utredas och planeras in.

Utvecklade tvärförbindelser med järnväg mellan Kapellskär och stambanan skulle också kunna ge positiva effekter på utvecklingen av särskilt de norra delarna av vårt län.”

§6 Remiss av Förslag till förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 april 2013.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande

att

omedelbart justera ärendet.

Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande

”Det är viktigt att Stockholms hamnars hamnverksamhet kan fortsätta och även utökas. Transporter med fartyg i kombination med spårburen trafik på land är det i dag mest miljövänliga sättet att transportera stora volymer. Detta är också den gemensamma inriktningen i EU.

Det är givetvis viktigt att kunna erbjuda bostäder till människor som flyttar till Stockholm och vissa delar av hamnområdet bör kunna utnyttjas för detta. Det är emellertid aldrig försvarbart att riskera människors hälsa därför att man hittar en plätt i ett bullerutsatt läge som man tycker sig kunna bygga på. Idag finns bra isolerande material för att få tyst inomhus men det blir inte en bra boendemiljö om man inte kan öppna fönster, sitta på sin balkong eller ta en promenad i omgivningarna. Ur hälsosynpunkt bör aldrig avsteg göras från de riktvärden som finns idag och som tillkommit för att skydda människor från sjukdom. Sambandet mellan buller och ohälsa är vetenskapligt bevisat.

Det som borde kunna undersökas vidare är kombinationen av olika typer av buller i samma område. Närheten till en hamn gör att det finns både industribuller och trafikbuller samtidigt och under olika perioder under dagen och även natten. I Värtahamnen och Frihamnsområdet är det svårt att sia om hur det slutliga resultatet kommer att bli. Genom anslutningar till land-el kommer fartygens buller att minska. Det gäller även buller från tågtrafik och i viss mån vägtransporter. Å andra sidan kommer fler anlöp att ge buller och en spårväg kommer att innebära nytt buller och vartefter hamnen expanderar ökar trafiken. Försiktighetsprincipen bör alltid gälla vid miljöstörande verksamheter så att människor inte utsätts i onödan.”

Anders Djerf, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande

Det är beklagligt när styrelsens ledamöter endast får max två dygn på sig att sätta sig in i ett viktigt och mångfacetterat ärende som denna remiss om buller, hamnverksamhet och bostadsbyggande. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen borde samtidigt som ärendet förelagts den nämnden sänt det för behandling i Stockholms Hamn AB samt de kommunala bostadsbolagen, och inte vänta en månad med detta.”

§7 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 21 maj 2013 klockan 13.00.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.