Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hotell Skeppsholmen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Järnvägsspår till och inom Energihamnen för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad; Investeringsbeslut (utsänd)

8 Val av ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

9 Rätt att teckna firma (utsänd)

10 Sammanträdestider 2015 (beslutas vid styrelsens sammanträde den 10 december 2014)

11 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

12 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 10 december 2014 kl. 9.00

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§7 Järnvägsspår till och inom Energihamnen för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad; Investeringsbeslut

§8 Val av ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB

§9 Rätt att teckna firma

§10 Sammanträdestider 2015