Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)

9 Remiss av Motion (2015:2) om införande av en servicegaranti (utsänd)

10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus) c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus) d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 11 juni 2015 kl. 9.00

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

§7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)

§9 Remiss av Motion (2015:2) om införande av en servicegaranti (utsänd)

§10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

§11 Attestordning - Stockholms Hamn AB (utsänd)

§12 Internkontrollplan 2015-2016 (utsänd)