Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2017-10-17

Sammanträde 2017-10-17

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 (utsänd)

7 Remiss av Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2019 (utsänd)

8 Remiss av ändring av Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (utsänd)

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

10 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 21 november 2017 kl. 9.00

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

§6 Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 (utsänd)

§7 Remiss av Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2019 (utsänd)