Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2019-03-12

Sammanträde 2019-03-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnsgatan 21-23

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Hållbarhetsredovisning för 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018 m.m. (utsändes senare)

6 Förslag till budget 2020 och inriktning 2021 och 2022 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

8 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

9 Ombud till bolagsstämmor 2019 (utsänd)

10 Val av ledamöter och suppleanter till styrelserna i Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB (utsänd).

11 Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)

12 Anmälan om inkomna skrivelser m.m. (utsänd)

13 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

14 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson) c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (utsändes senare; föredragande Magnus Sjöberg)

15 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens: torsdagen den 11 april - fredagen den 12 april 2019. b. Nästa styrelsemöte onsdagen den 22 maj 2019 kl. 9.00.