Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2016-06-09

Sammanträde 2016-06-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 april 2016 (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 Förslag till nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen (tidigare bordlagt ärende) (båda)

4 Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen (tidigare bordlagt ärende) (båda)

5 Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)

6 Verksamhetsrapport - prognos 1 för år 2016 (båda)

7 Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 (båda)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Revisorernas redogörelse - En sammanfattning av Stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2015 (båda)

9 Plockanalys mat- och restavfall från hushåll 2015 (SV Avfall AB)

10 Återbruksanläggningar i Norra Djurgårdsstaden (SV Avfall AB)

ÖVRIGA ÄRENDEN

11 Övriga frågor

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§4 Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen.

§7 Stockholm stads Miljöprogram 2016 - 2019.