Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 mars 2017 (båda).

Beslutsärenden

3 Tertial 1 / Prognos 1 inkl. redovisning av bolagsmål och ILS (båda).

4 Upphandlingsärende - Insamling och mottagning av grovavfall i Stockholms stad 2019 - Reviderat genomförandebeslut (S Avfall AB).

5 Samarbete med Baltic Sea Science Center (SVOA).

6 Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda).

7 Program för kvalitetsutveckling (båda).

8 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 (båda).

9 Fordonsstrategi och Riktlinjer för hantering (båda).

10 Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (båda).

11 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (båda).

12 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017 (båda).

13 Studieresa (båda).

14 Deltagande vid WWW (båda).

Anmälningsärenden

15 Reviderad matavfallsstrategi med anledning av försenad driftstart av optisk sorteringsanläggning. Anmälningsärende. (S Avfall AB).

16 Stadsrevisionens Årsredogörelse 2016 (båda).

17 Information om upphandlingsprocessen (båda).

Övriga ärenden

18 Övriga frågor