Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2008-12-02

Sammanträde 2008-12-02

Datum
Klockan
10:00
Plats
Stadshuset, lokal Carl Albert (Rådskorridoren)

2 Fastställande av dagordning

4 Förslag till underhållsplan med tillhörande finansstrategi

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§3 VD i Svenska Bostäder

Ordföranden lämnade en muntlig redogörelse för frågan om verkställande direktör i Svenska Bostäder.

Under överläggning yrkade ordföranden att styrelsen beslutar

att i enlighet med Göran Wendels begäran, entlediga honom som verkställande direktör fr o m den 1 december 2008,

att utse Pelle Björklund till verkställande direktör med tillträde från och med den 12 december 2008,

samt att uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att träffa överenskommelse om anställningsvillkoren för Pelle Björklund.”

Styrelsen beslutade i enlighet med hemställan av ordföranden.

Det noterades till protokollet att samråd i ärendet har skett med ledningen för Stockholms Stadshus AB; att MBL-förhandling har skett den 1 december 2008 samt att vice verkställande direktören Patrik Emanuelsson upprätthåller befattningen under tiden från och med den 1 december till och med den 11 december 2008.

§4 Förslag till underhållsplan med tillhörande finansstrategi (bordlagt 2008-11-25, § 8)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förslag till underhållsplan för Svenska Bostäder med tillhörande finansstrategi”, daterad den 4 november 2008, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ledamoten Yvonne Ruwaida att styrelsen beslutar

att godkänna förslag till strategi och långsiktigt genomförande av utökade underhållsvolymer enligt redovisat material samt med tillägg av det som anförs nedan,

att godkänna förslag till modell för finansiering,

samt att i övrig anföra följande:

Svenska Bostäder har arbetat med energibesparingar och kommit en bit på vägen, men utrymme finns för ytterligare förbättringar. Med hjälp av förbättrade klimatskal, förbättrad drift och incitament för hyresgästerna att spara energi ska Svenska Bostäder minska sin energianvändning med 40 % fram till år 2014.

I vissa områden, till exempel stadsdelarna Skärholmen, Bredäng, Tensta, Rinkeby, Akalla och Husby ska det satsas på moderna miljövänliga bostäder. Här finns många hus som både förbrukar mycket energi och behöver upprustas av tekniska och sociala skäl. Med nya klimatskal, bättre ventilation, driftjusteringar och närvarostyrd belysning kan energianvändningen halveras. Genom att anlita lokal arbetskraft skapas arbetstillfällen som ökar den sociala hållbarheten i dessa områden. Ombyggnaderna görs i samråd med Stockholms stadsmuseum så att kulturhistoriska värden inte förloras. För att spara kostnader och minska avfall görs ombyggnaden så varsamt som möjligt. Ombyggnaden sker också i samråd med de boende och den får inte leda till ökade kostnader för de boende.

Svenska Bostäder bör satsa på förnybar energi, i form av solfångare, solceller och vindkraft. De platta taken i miljonprogramsområdena lämpar sig väl för sådana lösningar. Samtliga hus i de miljonprogramshus som byggs om ska förses med solfångare och solceller. I hela Svenska Bostäders bestånd ska arbetet fortsätta med att förbättra drift och ventilation. När fönster ska bytas eller fasader göras om ska det satsas på de mest energieffektiva alternativen.

Hyresgästerna spelar en viktig roll för energibesparingarna. Svenska Bostäder ska därför informera om hur energianvändningen kan minskas på olika språk för att nå alla hyresgäster. Bolaget ska också införa individuell mätning och debitering av varmvatten över hela beståndet.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna förslag till strategi och långsiktigt genomförande av utökade underhålls­volymer enligt redovisat material,

samt att godkänna förslag till modell för finansiering av de redovisade underhålls­volymerna.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Yvonne Ruwaida.