Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2012-03-07

Sammanträde 2012-03-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal, 3 tr
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 4.

§3 Överlåtelse av fastigheter/tomträtter

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse av fastigheter/tomträtter”, daterad den 29 februari 2012, (Bilaga § 3).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 3A.

Ledamoten Karin Hanqvist begärde omröstning.

Yrkanden

Yrkades bifall till förslag av verkställande direktören.

Yrkades bifall till förslag av vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

Propositionsordning

Ställde ordföranden propositioner på dessa yrkanden där ja innebär bifall till VD:s förslag och nej innebär bifall till förslag av vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

Omröstning

Genomfördes omröstning med upprop. Omröstningen utföll enligt följande:

1. Ordföranden Berthold Gustavsson (M) Ja

2. Vice ordföranden Yvonne Ruwaida (MP) Nej

3. Tjg suppleanten Bengt Carlsson (M) Ja

4. Tjg suppleanten Burhanettin Yildiz (FP) Ja

5. Ledamoten Fredrik Lundin Leinder (FP) Ja

6. Ledamoten Karin Hanqvist (S) Nej

7. Ledamoten Jan Sörling (S) Nej

Beslut

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag,

att godkänna försäljning av i ärendet redovisade fastigheter och tomträtter till Ikano Bostad Hagsätra AB,

att hänskjuta ärendet till Stockholms Stadshus AB med hemställan att koncernstyrelsen för sin del godkänner försäljningen av i ärendet redovisade fastigheter och tomträtter samt bereder kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till försäljningen,

att uppdra åt verkställande direktören att genomföra försäljningen och teckna erforderliga avtal,

att ge berörda hyresgäster rätt till byte genom den interna byteskön i enlighet med i ärendet redovisade förslag,

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 3B.

Därefter gjorde personalrepresentanterna ett personalyttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 3C.

§4 Övriga ärenden

Nytt låssystem i kv Plankan

Med anledning av fråga av ledamoten Jan Sörling, redogjorde vice VD Patrik Emanuelsson för installationen av nytt elektroniskt låssystem i kv Plankan.