Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2012-05-31

Sammanträde 2012-05-31

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Karin Hanqvist utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§3 Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning som kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om den 28 maj 2012”, daterad den 22 maj 2012, (Bilaga § 3).

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 3A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att föreslå att extra bolagsstämma för Svenska Bostäder fattar beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012 med ärenderubrik ”Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen Dnr 123-108/2012”, samt i enlighet med 5 § p 1 lag om allmännyttiga kommunala bostads­aktiebolag, om efterutdelning på 155 mnkr, motsvarande 10,20 kronor per aktie;

att föreslå att extra bolagsstämma för Svenska Bostäder fattar beslut, under förut­sättning av kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012 med ärenderubrik ”Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen Dnr 123-108/2012”, samt i enlighet med 4 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, om efterutdelning på 238 mnkr, motsvarande 15,67 kronor per aktie;

att utbetalningsdag ska vara den 20 juni 2012;

samt att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Mot beslutet reserverade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

Vid protokollet

Klas Heldesten

Bilaga 3 A

2012-05-31

AB Svenska Bostäder

Karin Hanqvist m.fl. (S)

Förslag till beslut

Att delvis bifalla VD:s förslag;

Att i övrigt anföra:

När frågan om värdeöverföring hanterades i kommunfullmäktige förklarade en minoritet av fullmäktiges ledamöter att de:

kan se en situation där det, givet ambitiösa tillkommande bostadsförsörjningsplaner, kan vara befogat att göra uttag från välkapitaliserade bostadsbolag. De åtgärder som majoriteten nu motiverar detta uttag med är dock i huvudsak åtgärder som sedan länge är planerade i staden. Det finns alltså en risk att bolagen tappar resurser som skulle kunnat ha använts för att producera fler nya hyresrätter för att istället finansiera redan beslutade insatser. Det är tveksamt om det var lagstiftarens intention.

Vi har tidigare motsatt oss många av utförsäljningarna. Vi är övertygade om att Stockholm behöver sina hyresrätter för att ge individer med olika förutsättningar möjlighet att efterfråga ett boende som passar dem. På samma sätt tror vi att staden tjänar på en rörlig bostadsmarknad. Därför är vi i första skedet motståndare till en politik som försämrar möjligheten för många Stockholmare.

När bostäderna nu ändå är på gång att säljas så infinner sig frågan vad som ska göras för resurserna. Vårt svar är att bygga fler nya bostäder. Om den borgerliga majoritetens svar är att de ska användas till att finansiera befintlig kommunal verksamhet är det en fundamentalt annan linje. Det är enligt vår synsätt fel. I första hand för att det långsiktigt innebär försämrade möjligheter att bygga tillräckligt med nya bostäder för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Men väl så viktigt är att det innebär en möjlighet att underfinansiera den kommunala verksamheten. Att sälja av tillgångar för att finansiera löpande verksamhet är en direkt felaktig politik som vi innerligt inte hoppas att den borgerliga majoriteten slår in på. Det är naturligtvis lockande för den som vill avstå från jobbiga beslut men det är uppenbart oansvarigt att göra det till norm för stadens ekonomiska politik.

Eftersom den borgerliga majoriteten enligt vårt sätt att se det begränsat allmännyttans markanvisningar riskerar dock medel som behövs för bostadsbyggande och tillhörande infrastruktur att passivt bli liggande i bostadsbolagen. Därför kommer vi noggrant följa hur dessa medel används och vi avser att själva lägga konkreta förslag som leder till ett Stockholm som fungerar, som bygger bostäder och som investerar i infrastruktur. Om det visar sig att dessa medel används på ett annat sätt, som långsiktigt innebär en underfinansiering av stadens verksamhet, kommer vi framöver att inta en direkt negativ ståndpunkt. Staden har varken råd med uteblivet bostadsbyggande eller en oansvarig ekonomisk politik.

Vi anser därför att SLK i ett första skede bör få i uppdrag att i detalj redovisa hur de medel som nu föreslås tas ut från bolagen bidrar till tillkommande nya bostadsförsörjningsåtgärder. Denna redovisning bör föreläggas kommunfullmäktige innan beslut om årsredovisningen fattas.”

Ärendet återremitterades därför till Kommunstyrelsen. Denna återremiss hanterades ytterst summariskt av den politiska majoriteten så att när frågan kom tillbaka till fullmäktige tvingades samma minoritet konstatera att:

”På den samlade oppositionens krav på mer och tydligare information om hur 1 265 miljoner kronor ska användas återkommer Stadsledningskontoret med ett svar som innehåller 88 nya ord – varav inget svarar på kravet att i detalj redovisa de beräkningsgrunder som ligger till grund för förslaget.

Vi avser därför återupprepa vårt krav på att få en tydlig redovisning av hur pengarna är avsedda att användas. Vi kommer inte medverka till ett uttag ur allmännyttan som i största allmänhet syftar till att hjälpa Moderaterna att få ihop en vanlig driftsbudget. Däremot hade vi varit beredda att diskutera hur stadens tillgångar bättre skulle kunna användas för att gentemot befintliga planer öka ambitionerna för ett socialt och ekologiskt hållbart byggande som långsiktigt stärker hyresrätten och allmännyttan.

Det faktum att Moderaterna inte kan/inte vill redovisa hur dessa resurser ska användas understryker tyvärr våra farhågor att det inte finns några nya höjda ambitioner för bostadsförsörjningen. Så länge majoriteten förvägrar oppositionen information i frågan kommer vi inte delta i denna typ av beslut.”.

Kommunfullmäktiges beslut blev i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Vi delar i grunden den farhåga som kommunfullmäktiges minoritet gav uttryck för – att medel förs över från bostadsbolagen till andra syften än det som avses i lagstiftning (bostadsförsörjningsåtgärder som stärker social sammanhållning och integration) och till annat än det som i svepande och övergripande ordalag presenterats för fullmäktige.

I debatten kring frågan i kommunfullmäktige framfördes därför också stor tvekan kring överensstämmelsen mellan den nya lagstiftningen och den tillämpning som den borgerliga majoriteten drev igenom. Att ta ut ett större belopp än föregående års resultat är en tolkning av gällande lag som vi känner stor tveksamhet inför. Innan beslutet fattas i Svenska Bostäders styrelse anser vi att bolaget borde göra en självständig värdering av det lagliga utrymmet för denna typ av beslut och vid behov därefter föra en dialog med ägarna om resultatet av denna.