Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2013-04-25

Sammanträde 2013-04-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

7 Beslutsunderlag nybyggnad kv. Hedvig SEKRETESS

8 Inriktningsbeslut kv. Björnlandet SEKRETESS

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 13.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 mars 2013 (nr 2 - 2013) är justerat och utsänt.

§4 Årsstämma 2013, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsstämma 2013, anmälan”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§5 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 5).

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5 A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5 B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträtten Kvicksilvret 1 erbjuds till försäljning för en köpeskilling om 380 Mkr.

2. Rapporten godkänns.

3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

§6 Förslag till budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förslag till budget 2014 med inriktning 2015 och 2016”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören och finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6 A.

Under överläggning gjorde ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6 B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Förslag till budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 godkänns.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6 C.

§7 Beslutsunderlag nyproduktion kv Hedvig SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter i kvarteret Hedvig – Spånga/Solhem, etapp 1”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Investeringen avseende nyproduktion av lägenheter i kv Hedvig ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§8 Inriktningsbeslut kv. Björnlandet SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av 150 lägenheter i kvarteret Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av kvarteret Björnlandet med ca 150 bostäder till en total investeringsutgift om c:a 475 mnkr godkänns.

2. Koncernstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen för nyproduktion av ca 150 lägenheter i kvarteret Björnlandet till en total investeringsutgift om c:a 475 mnkr.

§9 Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse och informerade om att en ansökan om förhandsbesked i skattefråga inlämnats till Skatterättsnämnden samt att detta kan komma att medföra en förskjutning i tidplanen för omstruktureringen.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 9 A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i Bilaga 9 B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2013 angående omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd godkänns.

2. VD får i uppdrag att genomföra omstruktureringen och teckna erforderliga avtal.

3. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

§10 Svar på skrivelse från (MP), delrappor

Förelåg vice ordförandens skrivelse ”Skrivelse om tillfälliga studentlägenheter”, daterad den 14 mars 2013, (Bilaga § 10).

VD lämnade en muntlig delrapport.

Styrelsen beslutade följande.

Noterades till protokollet att verkställande direktören avser att återkomma med en mer utförlig rapport vid nästa styrelsesammanträde.

§11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§12 VD informerar

Verkställande direktören lämnade en lägesrapport rörande kv. Vallgossen.

Verkställande direktören informerade om principerna för kommande hyresförhand­lingar samt att samråd skett med Fastighetsägarna och även med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

§13 Övriga ärenden

Hyresavtal för ny livsmedelsbutik inom kv. Sidfoten 1, Vällingby

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ” Hyresavtal för ny livsmedelsbutik inom kv. Sidfoten 1, Vällingby”, daterad den 25 april 2013, (Bilaga § 13).

Verkställande direktören och finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att teckna i ärendet redovisat hyresavtal för ny livsmedelsbutik inom kv. Sidfoten 1 i Vällingby.