Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4a Entledigande och förordnande som VD

4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2019

4:a Entledigande och förordnande som VD

5 Finansiell rapport april 2019

6 Översyn av policydokument

7 Fastställande av arbetsordning m m

8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

9 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby

SEKRETESS

10 Slutredovisning av Björnlandet 1

11 Lägesrapport nyproduktion

12 Svar på skrivelse om pausat underhåll

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4:a Entledigande och förordnande som VD för Svenska Bostäder

§5 Finansiell rapport april 2019

§6 Översyn av policydokument

§7 Fastställande av arbetsordning m m

§8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§9 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby

§10 Slutredovisning avseende Svenska Bostäders nyproduktion i kv Björnlandet 1

§11 Lägesrapport nyproduktion

§12 Svar på skrivelse angående pausade renoveringsplaner p g a eventuella ombildningar

§13 Inkomna skrivelser, anmälan