Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2003-02-24

Sammanträde 2003-02-24

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Ändring av stadgarna för Stiftelsen KFUM:s studenthem i Alvik (S)

6 Införande av biogasdrivna sjöbussar. Motion av Svante Linusson (sp), 2002:52 (S)

7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9/2002 (RI)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 13/2002 (RI)

9 Fartdämpning i korsningen Nordenflychtsvägen/ Olov Dahlins väg. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (RI)

10 Underhåll av vägmarkeringar. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

11 Leverans av elmateriel för gatubelysning m m. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

12 Möjligheten att bättre utnyttja parkeringsytorna vid Norr Mälarstrand. Skrivelse från Karin Wanngård (s) (RI)

13 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp) (RI)

15 Tomträttsupplåtelse av fastigheterna Rogaland 1 och Akalla 4:2 i Kista (RY)

16 Ljus i den offentliga miljön: En studie om trygghet, säkerhet, vandalism och underhåll. Lägesredovisning (RY)

18 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

19 Anmälan av förlikning gällande tomträttsavgäld för fastigheten Gräddö 4 i Larsboda (SV)

21 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående nya arrendeavgifter för arrendeställena Fridhem A, Fridhem C, Rosenhill AB och Villa Kusten på Djurgården. Hemligt (SV)

22 Byggande av hiss och nödutrymningstrappa på fastigheten Spelbomskan 3 i Vasastaden. Genomförandebeslut (F)

23 Försäljning av fastigheten Kvickroten 23 i Hässelby Villastad (F)

24 Försäljning av fastigheten Kvickroten 24 i Hässelby Villastad (F)

25 Försäljning av fastigheten Kvickroten 25 i Hässelby Villastad (F)

26 Fuktsanering och om- och tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Bibliotekarien 4 i Abrahamsberg. Inriktningsbeslut (F)

27 Anmälan av promemoria om cykelräkningar 2002 (St)

28 Anmälan av promemoria om trafiksituationen i Stockholm oktober 2002 (St)

29 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 10/2002 (Pa)

30 Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Nackagatan, Tengdahlsgatan och Alsnögatan (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet

31 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2003.

32 Trafikplan och trädplan för Södermalm.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 (RI).

33 Trafikering av kollektivtrafikkörfält. Skrivelser från Sten Nordin (m), Svenska Taxiförbundet samt Stockholm Visitors Board AB.

Bordagt 21 januari 2003 nr 17 (RI)

34 Cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten på Södermalm. Genomförandebeslut. Återremiss.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 20 (RI)

35 Detaljplan för Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta, remissvar och genomförandebeslut, samt redovisning av parkeringssituationen i västra Årsta.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 22 (RY)

36 Markanvisning av område vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta genom anbud samt markanvisning till Duvkullen HB i samma område. Delvis hemligt.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 23 (RY)

37 Program för ny detaljplan för del av fastigheten Italienaren 2 och fastigheten Engelsmannen 4 inom stadsdelen Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Remiss

Bordlagt 21 januari 2003 nr 26 (RY)

38 Tunnelbanan för godstransporter. Motion av Margareta Olofsson (v) och Dick Urban Vestbro (v), nr 2002:50.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 35. (St)

39 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 36. (St)

40 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och 21 januari 2003 nr 39. (RY)

41 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB.

Bordlagt 17 december 2002 nr 42 och 21 januari 2003 nr 43 (RY)

42 Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:36.

Bordlagt 17 december 2002 nr 52 och 21 januari 2003 nr 45 (St).

43 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/ Midsommarkransen till Besqab.

Bordlagt 3 december 2002 nr 20 och senast 21 januari 2003 nr 47 (RY)

44 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomför-andebeslut.

Bordlagt 3 december 2002 nr 24 och senast 21 januari 2003 nr 48 (RY)

45 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006 (för närvarande vakant – tidigare Helena Bonnier (m) - resp Ingvar von Malmborg (mp)).

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 5 och senast 21 januari 2003 nr 52.
Mötesinformation

Justerat:
 
Roger Mogert                                                                  Sten Nordin
 
Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Birgitta Holm (m)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
 

Ersättare

Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Martina Lind (fp), tjänstgörande
Jimmy Lindgren (s)
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Henrik Wallgren (m)
Göran Wrene (s)
 
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg,  Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Katarina Edin.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 18 februari 2003 i Stadshuset.


§2 Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

 1. Fartdämpande åtgärder av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann- Marie Strömberg m fl (v) och ledamoten Per Bolund m fl (mp).

 2. Samverkan för ett effektivare utnyttjande av Västberga av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 3. Tomställda fastigheter av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v).

 4. Elfria zoner av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om avgörande av avtalstvister i domstol och skiljenämnd

----------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Torsten Samuelsson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga vid förra nämndsammanträdet av ersättaren Björn Nyström (kd) om avgörande av avtalstvister i domstol och skiljenämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om uppsägning av kontrakt på lokaler i Hjorthagen-Värtahamnen-

Frihamnen-Loudden

--------------------------------------------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) frågade om pågående uppsägning av

kontrakt på lokaler i Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden och tidsplanen för exploatering av området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.


§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 27 januari 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 4 februari 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inomgatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.


§5 Ändring av stadgarna för Stiftelsen KFUM:s studenthem i Alvik

Dnr 02-001-814:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stiftelsens skrivelse med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.


§6 Införande av biogasdrivna sjöbussar. Motion av Svante Linusson (sp), 2002:52

Dnr 02-335-3352:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:52 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:52 med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga A2.


§7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 5 december 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.


§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 13/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 3 december 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.


§9 Fartdämpning i korsningen Nordenflychtsvägen/Olov Dahlins väg. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr 02-641-2153

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag på tillfälliga åtgärder i väntan på det planerade långsiktiga programmet

samt att därutöver anföra följande:

Övergångsstället som ärendet gäller utnyttjas av personer som ska till intilliggande skola, idrottsplats, bostäder m.m. Program och ombyggnad är planerad inom ett par år i området och hastighetsbegränsningen är planerad att sänkas till 30 km/h. I väntan på detta är det önskvärt att införa någon typ av tillfällig lösning för att öka säkerheten för de gående.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.


§10 Underhåll av vägmarkeringar. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut

Dnr 02-006-03954

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


§11 Leverans av elmateriel för gatubelysning m m. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut

Dnr 03-912-52:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


§12 Möjligheten att bättre utnyttja parkeringsytorna vid Norr Mälarstrand. Skrivelse från Karin Wanngård (s)

Dnr 02-340-4195

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp)

Dnr 2002-410-04197

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på Per Bolunds skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Tomträttsupplåtelse av fastigheterna Rogaland 1 och Akalla 4:2 i Kista

Dnr 03-413-83

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till tomträttsavtal avseende upplåtelse av fastigheterna Rogaland 1 och Akalla 4:2 i Kista till Fortum Distribution AB för fördelningsstationer (elnät).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Ljus i den offentliga miljön: En studie om trygghet, säkerhet, vandalism och underhåll. Lägesredovisning

Dnr 01-912-3116

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Anmälan av förlikning gällande tomträttsavgäld för fastigheten Gräddö 4 i Larsboda

Dnr 01-413-1838

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna preliminärt träffat förlikningsavtal angående tomträttsavgäld för fastigheten Gräddö 4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.§20 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§21 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående nya arrendeavgifter för arrendeställena Fridhem A, Fridhem C, Rosenhill AB och Villa Kusten på Djurgården

Dnr 03-413-343

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§22 Byggande av hiss och nödutrymningstrappa på fastigheten Spelbomskan 3 i Vasastaden. Genomförandebeslut

Dnr 03-770-84

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna genomförande av byggande av hiss och nödutrymningstrappa i fastigheten Spelbomskan 3, Odengatan 61. Byggkostnaden beräknas till 5,1 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Försäljning av fastigheten Kvickroten 23 i Hässelby Villastad

Dnr 03-785-114

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlåter genom försäljning fastigheten Kvickroten 23 till Marianne och Roland Rutberg till ett pris av 1.875.000 kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Försäljning av fastigheten Kvickroten 24 i Hässelby Villastad

Dnr 03-785-115

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlåter genom försäljning fastigheten Kvickroten 24 till Roger Blomqvist till ett pris av 800.000 kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Försäljning av fastigheten Kvickroten 25 i Hässelby Villastad

Dnr 03-785-116

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlåter genom försäljning fastigheten Kvickroten 25 till Maj-Lis Pettersson och Audunn Hilmarsson till ett pris av 1.825.000 kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Fuktsanering och om- och tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Bibliotekarien 4 i Abrahamsberg. Inriktningsbeslut

Dnr 03-770-128

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att förbereda upphandling av fuktsanering samt om- och tillbyggnad av förskolan på fastigheten Bibliotekarien 4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Anmälan av promemoria om cykelräkningar 2002

Dnr 03-361-127

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karn Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga D.

§28 Anmälan av promemoria om trafiksituationen i Stockholm under oktober 2002

Dnr 03-361-117

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E.

§29 Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 21 november 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§30 Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Nackagatan, Tengdahlsgatan och Alsnögatan

Dnr 02-360-3337

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att hastighetsbegränsning 30 kvm/h införs på Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Nackagatan, Tengdahlsgatan och Alsnögatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2003

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Trafikplan och trädplan för Södermalm

Dnr 02-370-428

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd samt skrivelser från Gunnar Jernberg den 31 januari 2003 och Södra Stations trafikgrupp den 3 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

 2. Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

 3. Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Trafikering av kollektivtrafikkörfält. Skrivelser från Sten Nordin (m), Svenska Taxiförbundet samt Stockholm Visitors Board AB

Dnr 02-332-1904, 02-331-3857

Bordagt 21 januari 2003 nr 17

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Sten Nordin (m), Svenska Taxiförbundet och Stockholm Visitors Board AB.

 3. Nämnden beslutar att endast fordon i linjetrafik får trafikera
  a) reserverade mittkörfält
  b) reserverade körfält med bussprioritering i trafiksignaler.

 4. Nämnden beslutar att taxi och buss får trafikera
  a) reserverade kantstenskörfält utan bussprioritering i trafiksignaler
  b) bussgator utan bussprioritering i trafiksignaler
  c) reserverade körfält på infartsleder.

 5. Nämnden beslutar att undantag kan i enskilda fall göras från reglerna där så anses lämpligt med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Sten Nordin (m), Svenska Taxiförbundet och Stockholm Visitors Board AB.

 3. Nämnden beslutar att endast fordon i linjetrafik får trafikera
  a) reserverade mittkörfält
  b) reserverade körfält med bussprioritering i trafiksignaler.

 4. Nämnden beslutar att taxi och buss får trafikera
  a) reserverade kantstenskörfält utan bussprioritering i trafiksignaler
  b) bussgator utan bussprioritering i trafiksignaler
  c) reserverade körfält på infartsleder.

 5. Nämnden beslutar att undantag kan i enskilda fall göras från reglerna där så anses lämpligt med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§34 Cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten på Södermalm. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 02-322-3925

Bordlagt 21 januari 2003 nr 20

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd den 30 januari 2003, skrivelse från Martin Jungermann med protestlistor av den 29 januari 2003 med kommentarer från kontoret den 31 januari 2003 samt skrivelse från Martin Jungermann inkommen den 3 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade i första hand bifall till det återremissförslag som redovisas i bilaga G2 och i andra hand avslag på gatu- och fastighetskontorets förslag.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden upptog därefter sakfrågan till behandling och beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Roger Mogert

m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att kontoret bevakar frågan och dess framtida utveckling. Skulle det visa sig att man efter ombyggnaden ändå måste justera lastzoner, parkering eller dylikt för att tillförsäkra goda villkor för det lokala näringslivet ska kontoret återkomma till nämnden med förslag.

är viktigt

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet i sakfrågan.

§35 Detaljplan för Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta, remissvar och genomförandebeslut, samt redovisning av parkeringssituationen i västra Årsta.

Dnr 02-512-875, 01-512-3836

Bordlagt 21 januari 2003 nr 22

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden och tillstyrker förslaget till ny detaljplan för Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta, S-Dp 2001-12093-54.

 2. Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för genomförandebeslut kopplat till bostadsplanen i kv Flåsjön.

 3. Nämnden godkänner lämnad redovisning rörande parkeringsförhållandena och möjliga parkeringsförstärkningar på tomtmark inom Västra Årsta.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Markanvisning av område vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta genom anbud samt markanvisning till Duvkullen HB i samma område

Dnr 02-511-00738

Bordlagt 21 januari 2003 nr 23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i två år för uppförande av bostadshus med ca 50 lägenheter respektive ca 120 lägenheter till följd av anbudsförfarande.

 2. Nämnden godkänner att marken som anvisas till följd av anbudsförfarandet försäljs och bebyggs med bostadsrätter samt godkänner upprättade förslag till markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder i två år till Duvkullen HB för uppförande av bostadshus med ca 100 hyreslägenheter.

 4. Nämnden förlänger tidigare markanvisningar till Peab med ett år.

 5. Nämnden uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att starta planarbetet för området enligt ovan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi är tveksamma till använda form av markanvisningstävling genom anbud. I detta ärende har planeringen emellertid gått så långt att vi inte vill försinka byggnationen genom omförhandlingar med byggherren. Vi accepterar därför den föreslagna försäljningen.

Ianspråktagna grönytor ersätts med kvalitetshöjande förstärkning av grönstrukturen i området. Det är också viktigt att kompensationen leder till kvantitativ återställning av ianspråktagna ytor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§37 Program för ny detaljplan för del av fastigheten Italienaren 2 och fastigheten Engelsmannen 4 inom stadsdelen Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Remiss

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal om överenskommelse om exploatering samt tilläggsavtal till tomträttsavtal med Svenska Bostäder AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Tunnelbanan för godstransporter. Motion av Margareta Olofsson (v) och Dick Urban Vestbro (v), nr 2002:50

Dnr 02-330-3351

Bordlagt 21 januari 2003 nr 35

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 16 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga I.

§39 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41

Dnr 2002-334-02118

Bordlagt 21 januari 2003 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 27 november 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och 21 januari 2003 nr 39

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB

Dnr 02-413-246

Bordlagt 17 december 2002 nr 42 och 21 januari 2003 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal för tennishall och garage vid Racketen 8 i Alvik med Salktennis AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av detaljplanen inklusive försäljning av marken i enlighet med i kontorets utlåtande angivna villkor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:36

Dnr 2002-330-01989

Bordlagt 17 december 2002 nr 52 och 21 januari 2003 nr 45

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 7 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga J.

§43 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/ Midsommarkransen till Besqab

Dnr 02-410-1742

Bordlagt 3 december 2002 nr 20 och senast 21 januari 2003 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa ett trepartsavtal mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m till Besqab och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och gå ut på anbud för byggnation av ett underjordiskt garage till garageföreningen Aspen och återkomma till nämnden för redovisning av anbuden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Ianspråktagen parkmark ska kompenseras med likvärdig mark i området.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§44 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomförandebeslut

Dnr 02-512-1223

Bordlagt 3 december 2002 nr 24 och senast 21 januari 2003 nr 48

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand, S-Dp 2000-05963-54.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 12 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att förorda att parkeringsplatserna på Gästvåningen 2 och Malmkronan förskjuts något österut samt att därutöver anföra följande:

Så långt som möjligt bör det ursprungliga grönstråket kring de nya bostäderna bevaras. Likaså kontakten mellan bostäder och grönytor är viktig för välbefinnande och rekreation. Vi förordar att parkeringsplatserna förskjuts något österut för att i större grad åstadkomma detta.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta

Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Martina Lind (fp) och

Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§45 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 5 och senast 21 januari 2003 nr 52

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.