Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-02-11

Sammanträde 2009-02-11

Datum
Klockan
16.30
Plats
Sessionssal A och B, Tekniska Nämndhuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 11/2008 från nämndens handikappråd (S)

7 Godkännande av enheternas verksamhetsplan 2009 (Adm)

8 Ändring av delegationsordningen i samband med överföring av arbetsuppgifter till serviceförvaltningen (Adm) *

9 Projekt Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholm stad. Svar på remiss (Adm) *

10 Cykelfält och trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Kungsträdgårdsgatan. Genomförandebeslut. Svar på skrivelse från Mats E P Lindqvist (mp), Hampus Rubaszkin (mp), Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Viklund (v) (Tp)

11 Luftkvaliteten på Hornsgatan. Svar på skrivelse från Naturskyddsföreningen (Tp) *

12 Ny översiktsplan för Stockholm. Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden (Tp) *

13 Taktisk planering av trimningsåtgärder i Stockholmstrafiken. Lägesrapport (Tp)

14 Förtydligande av vilka regler som gäller för stadsdelsnämndernas synpunkter gällande markupplåtelse för återvinningsstationer. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd (T)

15 Upphandling av serviceentreprenad för parkeringsautomater (T) Hemligt *

16 Ombyggnad av Kista Galleria. Svar på revisionsrapport (T + Expl)

17 Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut (A) *

18 Upphandling inom miljömiljardsprojekt nr 51. Täckning av Norra Tippen i Lövsta (A) *

19 Utredning och yttrande över inkommen JO-anmälan. Svar på remiss (A)

20 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Yttrande över revisionsrapport (nr 8/2008). Bordlagt den 20 januari 2009 nr 6 (K) *

21 Styrning och kontroll av Trafik- och renhållningsnämndens gatudrift. Yttrande över revisionsrapport (nr10/2008). Bordlagt den 20 januari 2009 nr 16 (Stm) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 25 februari 2009.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Om hämtning av hushållsavfall i Stockholms stad, från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (mp). Dnr T2009-700-00448

 2. Om intensivare parkeringsövervakning på stombusslinjenätet i city samt där dagstädning är införd, från Jan Valeskog (s) och Mats Lindqvist (mp). Dnr T2009-350-00447

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om sophämtningskonflikten

Tjänstemannen från trafikkontoret Marita Söderqvist informerade om nuläget, orsaker, händelseförlopp och vidtagna åtgärder med anledning av den sophämtningskonflikt som pågått. Frågor ställdes och besvarades.

Information om grunder för utvärdering av anbud vid upphandling av insamling av hushållsavfall

Tjänstemannen från trafikkontoret Marita Söderqvist redo informerade om de skall-krav avseende arbetsmiljö som ställdes i förfrågningsunderlaget samt om de grunder som kontoret använder vid utvärdering av inkomna anbud i samband med upphandlig av hushållsavfall. Frågor ställdes och besvarades. Även en skriftlig information delades till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att godkänna anmälan.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 februari 2009, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 11 februari 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 januari 2009.

§5 Anmälan av protokoll 11/2008 från nämndens handikappråd

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 11 den 4 december 2008.

§6 Årsredovisning 2008

Dnr T2008-120-04413

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner årsredovisning för år 2008.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att renhållningsverksamhetens överskott om 8,4 mnkr överförs till nämndens centrala fond för balansering av över- respektive underskott.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 1,7 mnkr för oförbrukande investeringsmedel avseende personalbyggnad och inpasseringssystem till 2009 inom renhållningsverksamheten.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Trafikkontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Måluppfyllningsgraden i årsredovisningens mål 1.3 ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas” ändras till ”uppfylls ej”.

 3. Därutöver anförs följande:

Dödligheten av trafikens avgaser i Stockholm är ungefär lika stor som dödligheten i trafikolyckor. En ny studie från Karolinska institutet visar att risken för hjärtinfarkt ökar om man bor nära en högtrafikerad väg. Riskerna för välfärdssjukdomar på grund av ett stillasittande liv ökar om man i huvudsak förflyttar sig med bil.

Alla dessa faktorer pekar på att folkhälsan påverkas positivt i en stad där gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras. I Stockholm är det precis tvärtom. I varje ärende som föreläggs nämnden så redovisas noga hur åtgärder kan genomföras så att biltrafiken kan få oförändrad eller bättre framkomlighet. I varje konflikt mellan biltrafik och övrig trafik så prioriteras bilen.

Man kan givetvis förhålla sig passiv och tro på att en dag, någon gång i framtiden så kommer bilarna vara helt rena och helt tysta, och alla bilister kommer gå på gym för att kompensera stillasittandet i köer.

Men för att målet ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas”, ska anses som uppfyllt så krävs en aktiv politik nu för att förändra prioriteringarna i trafiken. Precis på det sätt som man nu gör i bl.a. Paris, där man genomför bl.a. en -15 % minskning av gatukapaciteten i centrala delarna av staden och en kraftig utökning av busskörfälten.

Vi undrar slutligen om det verkligen stämmer att andelen etanol/biogas som tankas i de därtill anpassade fordonen endast är 8 %?

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt följande:

Budgethållning är centralt för att stadens verksamheter ska fungera. Det är bra att trafik- och renhållningsnämnden levererat ett betydande överskott trots den kostnadsutveckling som skett under året och som legat utanför kontorets kontroll. Nämnden ser mycket positivt på det arbete som bedrivs på kontoret och vill därför uppmärksamma och uppmuntra de goda ansträngningar som kontoret gör för att skapa god budgethållning inom respektive verksamhetsområde.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§7 Godkännande av enheternas verksamhetsplan 2009

Dnr T2009-110-00333

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner enheternas verksamhetsplaner 2009.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Trafikkontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att i samband med städslandet av ny Stadsträdgårdsmästare och dito arbetsuppgifter redovisa hur därvid nödvändig ekologisk kompetens ska kunna göras tillgängligt för kontorets hantering av gröna frågor.

 3. Därutöver anförs följande:

Enheternas verksamhetsplaner utgör en mycket blandad läsning, som inbördes varierar kraftigt avseende ambitionsnivå och följbarhet. Trots enstaka goda exempel så återstår mycket arbete innan detta sätt att redovisa VPn blir någonting generellt användbart vid uppföljning av verksamhet.

Rörande anställning av en stadsträdgårdsmästare på Trafik och renhållningskontoret, med syftet att denna funktion ska vara ett nav i arbetet med stadens parker så är detta en ambition vi stödjer. Det vi saknar är hur detta nav även ska ha tillgång till ekologisk kompetens. Orsaken härför är att parkplanering inte enbart kan handla om att skapa parker med fin iordningställd flora, utan även hur vilka slag av fauna man vill ha där. Alla stadsområden, oavsett graden av växtlighet, attraherar olika fauna, varav en del är attraktiv och önskvärd, medan annan är oönskad. För att detta ska kunna hanteras på bästa sätt så måste det, vid anläggning och skötselplanering av parker, oavsett dessa är finparker, woodlands eller någonting annat, även finnas tillgång till ekologisk kompetens, något som kontoret i dag saknar helt.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

För att få ett långsiktigt hållbart Stockholm måste det satsas offensivt på en hållbar stadsstruktur och på hållbara transporter.

Stockholm ska vara en modern stad med moderna lösningar som håller för framtiden. I första hand ska satsningar göras på kollektiv- och cykeltrafik. Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på bl.a. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas.

En av Stockholms stora miljöutmaningar är luftkvaliteten. Dagligen överskrids miljökvalitetsnormerna och detta drabbar alla stockholmare. Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller i staden. Dubbdäck förstör asfalten och river upp partiklar i mycket högre grad än dubbfria vinterdäck samtidigt som de leder till ökat buller. Stockholms stad måste därför verka för att ett avgiftssystem för dubbdäck kan införas. Problemen med dålig luftkvalitet ska i första hand lösas genom att arbeta förebyggande och åtgärda problemen vid roten. Det handlar om att minska bilberoendet till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång, samt att skapa en stadsstruktur där det som människor behöver i sitt dagliga liv finns lättillgängligt utan behov av bil.

Kontoret skriver i tjänsteutlåtandet att antalet parkeringsplatser ska öka. Samtidigt framgår det att parkeringsintäkterna för 2009 är osäkra eftersom många väljer bort bilen. Hur hänger detta ihop med ett framåtsyftande och långsiktigt arbete?

Det enda logiska i det sammanhanget är att bygga ut antalet infartsparkeringar och uppmuntra människor att ställa sin bil i ett tidigt skede och fortsätta resan kollektivt. Enhetstaxa och gratis parkering för den med SL-biljett skulle underlätta för resenärerna och borde vara något staden driver på för att återinföra. Målet för parkeringsövervakningen ska vara 100 procent rätt parkerade bilar. P-böternas nivå ska vara i samma nivå som böter vid obetald resa i SL.

Vänsterpartiet driver frågan om fastighetsnära insamling och anser att det i alla nybyggen eller efter större renoveringar ska finnas möjlighet till återvinning i kvarteret. Sopsug, kompost och avfallskvarn är andra viktiga komponenter som ska finnas med i bostadsplaneringen. Fastighetsnära insamling ska successivt införas i befintligt bostadsbestånd och de gröna behållarna fasas ut.

”Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare” och trafik- och renhållningsnämnden tar på sig ansvaret att stimulera delaktighet och utveckling och systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning samt minska sjukfrånvaron. Verkligheten är att många anställda känner oro inför framtiden, inte får svar på ställda frågor och att verksamheter läggs ut på entreprenad på löpande band. Vi motsätter oss denna alliansens ideologiska utförsäljning av egna verksamheter, som inte bara leder till en försämring av kärnverksamheterna och försvårar kontroll och insyn för medborgare, politiker och tjänstemän. Det leder också till att staden tappar expertis och kompetens. Trafikkontoret ska vara en god arbetsgivare som tar ansvar för och strävar efter personalens väl samt prioriterar medbestämmande och öppenhet gentemot sina anställda. Hur kan en stad som inte har några anställda vara en attraktiv arbetsgivare?

Sedan tillgänglighetsprojektet startade 1999 har budgeten varit 100 mkr per år. Nu har kommunfullmäktige i budget 2009 beslutat att tillgänglighetsprojektet ska disponera 250 mkr under kommande treårsperiod. 100 mkr 2009, 100 mkr 2010 och 50 mkr 2011. Vänsterpartiet vet att det fortfarande finns stora behov kvar att åtgärda. Allt talar för att det fortfarande finns ett behov av ytterligare satsningar. En utvärdering bör göras redan nästa år för att inventera de återstående behoven. Vänsterpartiet har avsatt medel i budgeten för att anställa en samordnare för tillgänglighetsfrågor. Kommunfullmäktiges mål är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010, och det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Vi ser allvarligt på att facken och personalen på förvaltningen syns sakna förtroende för förvaltningsledningen. I en enkät under våren 2008 uppger endast en minoritet av medarbetarna att de har förtroende för förvaltningsledningen. Vi hoppas att förvaltningen tar till sig kritiken och gör sitt bästa för att förändra situationen.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget uttalande från (mp).

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget och i särskilt uttalande från (v).

§8 Ändring av delegationsordningen i samband med överföring av arbetsuppgifter till serviceförvaltningen

Dnr T2009-020-00150

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt servicehandläggare parkeringstillstånd att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt bifogad förteckning till utlåtandet samt godkänna i förteckningen gjorda ändringar.

 2. Nämnden beslutar att de föreslagna ändringarna träder ikraft 2009-03-01.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§9 Projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholm stad. Svar på remiss

Dnr T2008-000-04368

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt följande:

Vi instämmer i trafikkontorets synpunkter och vill särskilt lyfta fram att integritetsaspekter och eventuella sekretessfrågor måste hanteras på tillfredställande sätt. För att e-arkivet ska bli en verklig resurs krävs att en så stor del som möjligt av stadens information samlas där. Därför vill vi understyrka vikten av att alla stadens verksamheter kommer med i projektet. Nämnden anser att det viktigt att kostnaderna inte blir högre för kontoret än vad en egen e-arkivlösning skulle kosta och att den gemensamma informationsförsörjningen inte blir kostnadsdrivande.

§10 Cykelfält och trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Kungsträdgårdsgatan. Genomförandebeslut. Svar på skrivelse från Mats E P Lindqvist (mp), Hampus Rubaszkin (mp), Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Viklund (v)

Dnr T2008-320-03625

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 januari 2009. I utlåtandet föreslogs följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra cykelfält samt anlägga trafiksäkerhetshöjande åtgärd enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

§11 Luftkvaliteten på Hornsgatan. Svar på skrivelse från Naturskyddsföreningen

Dnr T2008-007-00410

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar till miljöförvaltningen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets utlåtande godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att genomföra åtgärder enligt nedanstående.

 3. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen tillskriver regeringen i denna fråga.

 4. Därutöver anförs följande:

Vi anser att åtgärder måste vidtas som minskar dubbdäcksanvändningen i Stockholm. För det har regering och riksdag ett huvudsakligt ansvar. Stockholm bör dock driva frågan gentemot regeringen, eftersom detta är en av de största problemen vad gäller luftkvaliteten i Stockholm och därmed också för Stockholmarnas hälsa.

Vi vill se åtgärder som omfattar ekonomiska styrmedel, och ansvariga myndigheter bör skyndsamt ta fram ett system för detta. Kontoret bör självt ta upp diskussioner med Vägverket om detta och kommunstyrelsen bör omedelbart tillskriva regeringen i frågan.

Allvarligt är också att den informationskampanj som skulle ha startat i början av mandatperioden, och som kostade omkring 450000 kr, stoppades av moderaterna i stadshuset. Endast en broschyr har nu gått ut till Stockholmarna om dessa problem. Affischkampanjer, informationsblad, information via etern och andra informationsinslag, var planerade. Detta stoppades av politisk ovilja av den borgerliga majoriteten.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt följande:

Frågan om att komma till rätta med luftkvaliteten på Hornsgatan och på andra gator i Stockholm prioriteras högt av trafik- och renhållningsnämnden. 60 miljoner kronor har avsatts i kommunfullmäktiges budget 2009 för åtgärder på Hornsgatan. Staden medverkar även i opinionsbildande kampanjer för att minska dubbdäcksanvändandet. Därutöver agerar staden gentemot regeringen för att öka stadens rådighet i frågan.

§12 Ny översiktsplan för Stockholm. Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden

Dnr T2008-512-03963

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden instämmer i stort med kontorets synpunkter och kan bara understryka vikten av att planera kommunen utifrån god kollektivtrafikförsörjning, att målkonflikterna mellan våra unika grönstruktur å ena sidan och behovet av bebyggelse eller kommunikationer i strategiska samband å den andra sidan tydliggörs samt att samlokalisering mellan företag och boende beaktas. En stad behöver både näringsliv och bostäder därför är det oerhört viktigt att finna lösningar där företagens verksamhet inte äventyras av nybyggnationer. Vi ställer oss helt bakom påpekandet att grönskan spelar en viktig roll för stadsmiljön och att möjligheter att plantera träd, buskar och fasadväxter i gaturum och bebyggelse bör användas i än högre grad i stadsplaneringen.

Nämnden anser att det är viktigt att ta i beaktande skiftet mot miljöbilar samt en ren och ännu bättre utbyggd kollektivtrafik som med all sannolikhet kommer att ske under kommande tioårsperiod och som kommer att bidra till en hållbar och växande region.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2009. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar remissen från Stadsbyggnadsnämnden med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

2) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

3) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till yttrande godkänns i huvudsak.

 2. Uttala att Stockholm inte skall överge principen om att bygga ”tysta sidor”, enligt innebörden av den sk ”Stockholmsmodellen”.

 3. Därutöver anförs följande:

Vi delar i det stora hela den bedömning som förvaltningen gör av betydelsen av ett hållbart trafiksystem i planen, av bättre kollektivtrafik och i ambitionen att få fler människor att på ett trafiksäkert cykla i staden. På den sistnämnda punkten kan dock konstateras att jämförelsen med Köpenhamn inte framstår som rimlig helt enkelt därför att där befinner man sig i en annan klimatzon och har normalt bättre förutsättningar för cykling, fullt ut hela året. I Stockholm cyklar under vintersäsongen, av bland annat trafiksäkerhetsskäl, betydligt färre personer.

Vi delar inte förvaltningens synsätt att ”tyst sida” enligt Stockholmsmodellen är ett ur miljösynpunkt fungerande sätt att bygga. Huvudprincipen bör vara en ”tyst sida” enligt Boverkets regler, vilket innebär max 50 dBA på den tysta sidan. Undantag kan ske men att i riktlinjer till byggherrar och planerare i praktiken rekommendera hela 55 dBA på den ”tysta sidan”, som enligt flera forskarrapporter medför mycket allvarliga hälsoeffekter för drabbade personer, är inte försvarligt.

Vi ifrågasätter ånyo, att utan underlag och rimliga kostnadsbedömningar prioritera spårväg city, framför andra angelägna spårprojekt. Frågor gällande kostnader, framkomlighet, samhällsnytta och trafiksäkerhet är idag helt outredda. Till och med berörda företag som skall lägga anbud, som till exempel Bombardier, har underkänt hela projektet som det är utformat idag. Med sådana dåliga förutsättningar bör projektet inte ingå i planen förrän de många frågetecknen är utredda.

Vi konstaterar att förvaltningen även i detta dokument underkänner realismen i det borgerliga vallöftet att gräva ned återvinningsstationer i någon större omfattning. Det är rimligt att de borgerliga åtminstone i ett strategiskt ärende som detta tar beslut som innebär att man skall fullfölja sitt vallöfte, alternativt tydligt medger att man kommer att svika väljarna även i denna fråga.

4) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

1. Som svar på remissen anförs följande:

Övergripande mål

Stockholm stad står inför flera stora utmaningar. Staden beräknas växa till en miljon invånare och Stockholmsregionen breder ut sig. Samtidigt blir det allt tydligare att jordens resurser är begränsade och att taket snart är nått, vi måste minska vår användning av energi och bygga en hållbar stad som inte förbrukar mer än vad som kan återskapas. Vänsterpartiet ställer sig bakom målen om en tät integrerad stad med en struktur som stödjer en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken som leder till att användningen av bil begränsas.

Förbifart Stockholm

Idén om en tätare, mera effektiv stad finns väl utvecklad i förslaget till ny översiktsplan. Tyvärr avviker framför allt planerna på stora vägutbyggnader, som enligt förslaget helt ska utgå från den s.k. Stockholmsförhandlingen, från detta tänkande. Blir planerna verklighet kommer klimatmålen inte att nås. Bygget av Förbifart Stockholm kommer att medföra betydande ingrepp i värdefulla natur- och kulturmiljöer. Vägen sägs knyta ihop de norra och södra regionhalvorna men kommer att leda till betydande barriäreffekter lokalt. Skärholmen och Kungens kurva kommer t ex. att bli svårare att knyta ihop med ytterligare trafikleder i området. Kring trafikleden kommer helt nya områden öppnas upp för exploatering. I översiktsplanen förespråkas den täta energieffektiva staden men Förbifart Stockholm leder till en gles stad som försämrar underlaget för effektiv kollektivtrafik, energiförsörjning, sophantering etc.

Järvafältet

Förbifart Stockholm innebär stora ingrepp i Järvafältet som redan idag är bullerstört. Med nya E18 och Förbifart Stockholm kommer Järvafältet att bli en stor grön rondell och inte ett rekreationsområde för de boende. Vänsterpartiet vill lägga E18 i tunnel förbi Rinkeby/Hjulsta. Att delvis lägga vägen i ytläge drabbar de kringboende, som även i fortsättningen får en buller- och trafikstörd miljö. Detta är ett tecken på den miljöorättvisa som ofta drabbar områden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Genom att lägga E18 i tunnel skulle barriären till Järvafältet försvinna och möjlighet ges till att bygga nya bostäder.

Trafik

Vänsterpartiet vill minska privatbilismen och biltransporterna i hela Stockholms län och successivt göra staden innanför tullarna till en bilfri zon. Nuvarande trängselavgifter ska användas i ett första skede för att reglera och minska trafiken men ska även placeras på t ex. Essingeleden för att minska belastningen och ge incitament till att inte åka bil. Trängselskatten bör snarast möjligt göras om till en avgift och kunna höjas eller sänkas efter behov. Intäkterna ska framförallt gå till att utveckla en modern och attraktiv kollektivtrafik. Undantag från den bilfria zonen ska ges åt buss, taxi, färdtjänst och utryckningsfordon. Undantag ska även göras för transporter och för yrkestrafik med särskilt tillstånd. Boende i staden med bil bör få ett begränsat antal passager per år.

Gratis infartsparkeringar ska användas för en enkel övergång från bil till kollektivtrafik. Antalet infartsparkeringar måste öka och de måste vara säkra och välskötta. Ett enkelt och smidigt system underlättar för alla resenärer, enhetstaxan ska snarast återinföras.

Kollektivtrafiksatsningar

I Stockholm, precis som i Europas övriga storstadsregioner, har tillgången till ett väl utbyggt nät av allmänna kommunikationer varit en given förutsättning för fortsatt expansion på ett effektivt och miljövänligt sätt. I samrådsförslaget finns ambitionen att utveckla attraktiva stadsmiljöer i goda kollektivtrafiklägen. Vänsterpartiet stödjer de kollektivtrafikutbyggnader som planeras i Stockholmsområdet med särskild prioritet snabbspårväg Syd, tunnelbana Kungsträdgården Nacka samt dubbelspår Nynäshamn - Västerhaninge och Södertälje Hamn - Södertälje centrum. Vi vill att staden snarast utreder möjligheterna att införa kollektiv båttrafik på Stockholms vattenvägar för att ytterligare förstärka alternativen till kollektivt resande.

Cykelsatsning

Utbyggnaden av cykelbanor ska fortsätta, både i ytter- och innerstaden. Målsättningen är att cyklingen i Stockholm ska fortsätta att öka. Det är av största vikt att cykelbanenätet i Stockholm binds samman både i inner- och ytterstaden. För detta krävs samarbeten med grannkommuner. För att öka cyklingen krävs också förbättrad snö och halkunderhåll på cykelbanor.

Ökande mängder cyklister har på vissa platser skapat konflikter med gångtrafikanter. Farliga områden ska definieras och åtgärdas så att cykeltrafiken blir fysiskt skild från både gångtrafik och biltrafik, exempelvis genom nivåseparering. Cykelplan 2006 innehåller en mängd prioriterade förslag på utbyggnad av cykelbanor. Vi vill genomföra Cykelplan 2006, både i ytter- och innerstaden. Stockholm City Bikes ska utvecklas till närförorter och vissa förorter och bli en självklar del av stockholmarnas vardag.

Vänsterpartiet vill förbättra möjligheterna att kombinera cykel och kollektivtrafik, både genom bättre cykelparkeringar och större möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

Grönområden

I Översiktsplanen poängteras betydelsen av att bevara och utveckla de stora grönområden som finns i staden. Naturreservatsbildningar är ett sätt att skydda stadens gröna kilar och överensstämmer med målet om en hållbar storstad. Målsättningen är att den biologiska mångfalden ska öka, genom förstärkning av biologiska spridningskorridorer och en fullgod kompensation av grönyta vid exploatering av grönmark.

Ett varaktigt skydd av de gröna kilarna är brådskande. Därför ska arbetet med inrättandet av naturreservat påskyndas och intensifieras. Följande områden bör snarast göras till naturreservat:

- Årstaskogen med Årsta holmar

- Norra Djurgården

- Järva friområde

- Älvsjöskogen

- Rågsveds friområde

- Kyrkhamn-Lövsta.

Till dessa områden ska tilläggas följande som i framtiden bör bli skyddade: Fagersjövägen med Farstanäset, Ekopark Syd som bl.a. innefattar Majrosskogen och Magelungen. Detta för att, enligt intentionerna i översiktsplanen, säkra gröna samband både i staden och i dess kranskommuner.

Strandområdena i Stockholm ska tillhöra alla. För att skydda stränder från bebyggelse måste strandskyddet respekteras och stärkas. Där bebyggelse finns ska allmänheten ha tillgång till stranden genom promenad- eller cykelvägar. Vi ser det som en stor förlust för stadens invånare att innerstadens kajer upptas av trafikleder och parkeringar. Närheten till vattnet är det som kännetecknar Stockholm och alla kajer ska finnas till för Stockholmarna, inte för bilar.

Människor i Stockholm behöver tillgång till grönområden och parker för motion och rekreation. Rapporter från Folkhälsoinstitutet visar tydliga samband på folkhälsa och närhet till ett grönområde eller naturmark. Stockholms gröna kilar är ovärderliga men även mindre grönområden i närförort och förort är oerhört betydelsefulla för Stockholmarnas möjlighet att motionera. Den medvetna strategin att bygga bort grönområden mellan förorter och skapa en sammanhängande stad är förödande, den omöjliggör en joggingtur på kvällen, barns fria lek i naturen och en rofylld promenad bland träd. Stockholm kvalité ligger i närheten till naturen, oavsett var du bor, den närheten får inte byggas bort.

Årstafältet

Vi anser att den beslutade landskapsparken på Årstafältet ska färdigställas. Det är ett mycket stort strategiskt misstag - både ur naturvärdes-, rekreations- och demokratiskt perspektiv - att göra om Årstafältet från nuvarande grönområde i dagens översiktsplan till ett så kallat stadsutvecklingsområde i den nya planen.

Det har varit en lång demokratisk process med aktivt deltagande av lokalbefolkningen och ett brett politiskt samråd i planering och beslut att utveckla Årstafältet till en landskapspark. Vi vet att det finns ett starkt lokalt intresse av att fullfölja landskapsparken.

Årsta partihallar – bostäder och arbetsplatser

Vänsterpartiet vill undersöka möjligheten att bygga nya bostäder vid Årsta Partihallar samtidigt som vissa verksamheter finns kvar. Området skulle kunna bli en levande stadsdel dygnet runt med bostäder och arbetsplatser i samspel. Närheten till den planerade landskapsparken Årstafältet ger möjlighet till naturupplevelse och rekreation.

En förutsättning för bebyggelse är överdäckning av Åbyvägen och bullerbarriärer i form av t ex. kontorsbyggnader mot Södra Länken innan den går ner i tunnel. På sikt bör även Södra Länken mellan Årsta och Årsta Partihallar samt mellan Årsta Park och Årstafältet däckas över i förmån för nya bostäder och kontor, minskat buller och bättre boende- och rekreationsmiljö.

Stadsplanering

Stockholm är en segregerad stad, ekonomiskt och kulturellt. Det krävs mer än enskilda förortslyft för att råda bot på den problematiken. En förstärkning av allmännyttan i hela staden och en tydlig bostadspolitik där målet är att alla ska ha råd och möjlighet att få en bra bostad i ett väl fungerande område är nödvändig. Innerstaden har genom ombildningar blivit en plats dit bara de som har råd eller möjlighet att köpa en bostadsrätt har tillträde, där behöver segregationen brytas.

En hållbar stadsplanering är avgörande för att minska bilismen till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång. Genom att skapa en funktionsintegrerad stad kan det som människor behöver i sitt dagliga liv, matbutiker, förskolor, arbetsplatser och vårdcentraler, finnas nära till hands. Det också viktigt att värna om förortscentrumen som idag hotas av etableringen av externa stormarknader. De boende bör bli delaktiga i stadsbyggnadsprocessen genom t ex. omvänt planförfarande och reell möjlighet till inflytande under planprocesser.

Vi anser att parkeringsnormen bör sänkas. Vid nybyggnation ska det framförallt satsas på goda förbindelser med en attraktiv, modern och bekväm kollektivtrafik och välskötta cykelbanor.

Ett sätt att minska materialanvändningen i byggskedet är att satsa på kollektivhus där vissa av byggnadens ytor blir gemensamma. Likaså blir energianvändningen lägre i och med mindre bostadsytor. Kollektivhus har också positiva sociala effekter som gynnar en socialt hållbar stad.

I ett långsiktigt hållbart Stockholm satsas offensivt på en hållbar stadsstruktur och hållbara transporter. I en sådan strategi ingår inte storskaliga motorvägssatsningar som styckar sönder grönområden och leder till en utspridd stadsstruktur som ökar transportberoendet. Därför ska planerna på Förbifart Stockholm och Österleden skrinläggas.

I översiktsplanen tas begreppet ”attraktivt” grönområde upp och förslag finns att exploatering i ett område kan vara positivt för att lyfta ett närliggande grönområdes ”attraktivitet”. Vänsterpartiet vill tydliggöra att många grönområden i Stockholm skulle kunna vara attraktiva och mer tillgängliga för Stockholmarna. Trafikleder, industriområden och otydliga entréer är några exempel på tydliga hinder för att ett grönområde inte utnyttjas eller inte attraherar besökare. Staden måste arbeta med att tillgängliggöra grönområden genom att däcka över trafikleder, flytta verksamheter som upplevs som smutsiga eller störande och färdigställa planerade upprustningar.

Bromma flygplats

Vänsterpartiet anser att Bromma flygplats ska läggas ner. Det finns inget behov av en stadsnära flygplats när det tar 20 minuter att ta sig till Arlanda. Det förlängda avtalet på 30 år som staden inte kan säga upp är odemokratiskt och visar på en total likgiltighet för den miljöomställning som är helt nödvändig. Inrikesflyget ska snarast ersättas med tågresor. Vi vill bygga bostäder på Bromma flygplats och där utveckla en modern, miljösmart och mänsklig stadsdel som visar på alternativa sätt att bygga framtidens stad.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Trafikkontorets förslag till beslut är generellt mer insiktsfullt än vad som kunnat förväntas utifrån den hittills förda politiken.
Emellertid anser vi att byggandet av Förbifart Stockholm, som har en framskjuten position i förslaget till översiktsplan, innebär att vi skjuter problemen längre bort, den trafik som egentligen var menad för Essingeleden men som inte längre får plats på Essingeleden får nu en ny led längre bort från staden. Trots detta räknar vägverket med att problemen på Essingeleden kommer att kvarstå och öka. Förbifart Stockholm kommer enligt all samlad konsekvensanalys att innebära ökad personbilstrafik. Miljökonsekvensanalysen i vårt underlag till dagens möte är mycket tydlig på den punkten. De skriver att om Stockholmsförhandlingen genomförs, där bland annat Förbifart Stockholm ingår, så kan vägtrafiken i regionen komma att fördubblas till 2030, trots utbyggnad av kollektivtrafik. De pekar också på att målet att genomföra Stockholmsförhandlingen går på tvärs mot målet att bilberoendet ska minska. Dessutom skulle Förbifart Stockholm förstöra en stor del av Sätraskogens natur- och kulturreservat, ett grönområde i vår omedelbara närhet.

Vi måste på allvar utmana myten att bilen behövs i Stockholm, när det istället är en modern, spårbunden kollektivtrafik som behövs. Det innebär att den budget som nu avsätts för Förbifarten och som i praktiken kommer att stimulera till ökat bilanvändande behöver ombudgeteras till utbyggnad av spårtrafik. Förbifart Stockholm främjar och förenklar bilanvändande. Istället behövs en prioritering av kollektivtrafik på bekostnad av vägbyggen.

Vi förordar därför att Förbifart Stockholm ska tas bort ur den framtida planeringen, likaså alla planer för en östlig förbindelse.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (v).

§13 Taktisk planering av trimningsåtgärder i Stockholmstrafiken. Lägesrapport

Dnr T2008-300-03692

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta samarbetet med Vägverket och AB Storstockholms Lokaltrafik enligt redovisade riktlinjer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§14 Förtydligande av vilka regler som gäller för stadsdelsnämndernas synpunkter gällande markupplåtelse för återvinningsstationer. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2008-540-04211

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen till Bromma stadsdelsnämnd.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§15 Upphandling av serviceentreprenad för parkeringsautomater

Dnr T2009-340-00075

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlaget, i enlighet med direktiven i kontorets utlåtande, och genomföra upphandling av serviceentreprenad för parkeringsautomater.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§16 Ombyggnad av Kista Galleria. Svar på revisionsrapport

Dnr T2008-130-04168

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten åberopa och överlämna kontorens gemensamma utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§17 Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut

Dnr T2009-702-00104

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v):

 1. Kontorets förslag återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Stadens återvinningscentraler har blivit allt mer belastade. Främst på grund av att befolkningen ökar i Stockholm, men även på grund av att grannkommuner infört inpasseringssystem för att förhindra att invånare från andra kommuner utnyttjar “deras återvinningscentraler”.

Nämnden anser att det bör skapas ett gemensamt system mellan länets kommuner så att människor kan lämna sitt skräp vid närmsta återvinningscentral. Det är viktigt att hitta en bra lösning så att vi slipper murar mellan kommunerna och istället underlättar för medborgarna att få tillgång till närmst belägna återvinningscentral, oavsett vilken kommun den ligger i. Det ska vara lätt att vara miljövänlig.

Med hjälp av teknik, t.ex. ett inpasseringskort som årligen ger ett antal kostnadsfria lämningstillfällen för privatpersoner, så kan kostnaderna sedan kvittas mellan kommunerna. På så sätt riskerar inte taxekollektivet i en kommun att drabbas av att det kommer för mycket återvunnet material från en annan kommun.

Nämnden återremitterar kontorets förslag med uppmaningen att kontoret ska verka för att det finns en samsyn och ett system mellan berörda kommuner innan inpasseringssystem för återvinningscentraler införs i Stockholm.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2009. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att införa inpasseringssystem med kort till stadens återvinningscentraler.

 2. Nämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen av inpasseringssystem samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom gemensamt beslut.

§18 Upphandling inom miljömiljardsprojekt nr 51. Täckning av Norra Tippen i Lövsta

Dnr T2009-702-00191

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att, förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls, genomföra upphandlingar av deponitäckning av Norra Tippen samt resterande sanering i Lövsta inom ramarna för miljömiljardsprojekt nr 51 samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§19 Utredning och yttrande över inkommen JO-anmälan. Svar på remiss

§20 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Yttrande över revisionsrapport (nr 8/2008)

Dnr T2008-130-03983

Bordlagt den 20 januari 2009 nr 6

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets yttrande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag till beslut. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Medborgarförslag ska kunna lämnas även direkt till trafiknämnden.

 2. I övrigt godkänns kontorets yttrande.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

 4. Därutöver anförs följande:

I stadsdelsnämnderna har det införts s k medborgarförslag, där medborgare kan hänvända sig direkt till politikerna med förslag, utan att dessa först ska behandlas av stadsdelsförvaltningarnas tjänstemän. Till stadsdelsnämnderna inkommer ofta medborgarförslag, som berör trafik och renhållningsfrågor. Dessa frågor besvaras då av respektive stadsdelsnämnd som varande utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde och skickas vidare till Trafik och renhållningskontoret för behandling. Där besvaras medborgarförslaget som inkommen handling, som synpunkt, klagomål eller annat, av berörd tjänsteman. Men det når sällan Trafik och renhållningsnämnden.

Efter nedskärningarna av stadsdelsförvaltningarna har numera trafik- och renhållningsfrågor centraliserats. Men fortfarande så är trafik och renhållningsfrågor lika lokalt viktiga för medborgarna som tidigare när de ansvariga fanns närmare medborgarna. Detta gör, att många frågor som lokalt anses så viktiga att de berörda medborgarna menar att detta måste nå fram till ansvariga politiker, inte når fram till dessa. Därför är det rimligt att möjligheten att lämna medborgarförslag även bör finnas hos Trafik och renhållningsnämnden.

Vilket även minskar de brister i kontakten med medborgarna som revisionskontoret påpekar i sin rapport.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Vänsterpartiet stödjer kontoret i att det bör utarbetas policys för hur synpunkter och klagomål från stadens medborgare ska hanteras. Kontoret föreslår en ärendepolicy för frågor, synpunkter/klagomål, felanmälningar och önskemål. Här bör man beakta att många av ärendena kräver lokal verksamhetskompetens, och det är viktigt ur demokratisynpunkt att medborgare skall kunna vända sig till någon som har den, förslagsvis i den egna stadsdelen. Vi anser i likhet med revisionsrapporten att alla stadens nämnder bör utarbeta policys för hantering av synpunkter och klagomål utifrån varje nämnds förutsättningar och behov.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (v).

§21 Styrning och kontroll av Trafik- och renhållningsnämndens gatudrift. Yttrande över revisionsrapport (nr 10/2008)

Dnr T2008-130-04008

Bordlagt den 20 januari 2009 nr 16

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets yttrande över revisionsrapporten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt följande:

Vi socialdemokrater har tidigare uppmärksammat denna mycket allvarliga situation där skattebetalarna i praktiken genom dessa upphandlingar betalar miljontals kronor för mycket pga. den monopol/oligopol situation som råder inom gatudriften i Stockholm. Ett fåtal företag dominerar marknaden, bland annat beroende på dåliga upphandlingar och små upphandlingsområden. Nya entreprenörer har i praktiken stoppats på tidigt stadium i upphandlingsprocessen. Revisionsrapporten påvisar ytterligare aspekter som gör att nya entreprenörer inte får möjlighet att i praktiken kunna konkurrera med de redan etablerade entreprenörerna.

Eftersom detta missförhållande kostar skattebetalarna mycket stora pengar helt i onödan måste förvaltningen se till att upphandlingsrutinerna nu förändras, bland annat i enlighet med revisionsrapporten.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.