Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
15:30
Plats

1 A Val av justerare samt tid för protokollets justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-04-19

3 Anmälan av protokoll från utbildnings förvaltningens förvaltningsgrupp, FVG 7/2007

4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälningsärenden

6 Utseende av utbildningsnämndens representant till Stockholms konstråd

Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-04-19
(tidigare utsänt)
Dnr:07-011/42:36

7 Använda marknadskrafter för en bättre miljö i stadens upphandlings- och valfrihetssytem

Svar på remiss från kommunstyrelsen
(utsänt)
Dnr:07-350/775:2

8 Disposition av fondmedel avseende Frans Schartaus gymnasium och Frans Schartaus handelsinstitut

(utsänt)
Dnr:07 -113/922:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av rapport "Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06"

10 Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering
(utsänt)
Dnr: 07-000/829:2

11 Ändrade reglementen till följd av organisanisationsförändringar beslutade i budget 2007

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering
(Dnr 021-1331/2007).
(utsänt)
Dnr 07-010/12:3

12 Fördelning av beviljat statsbidrag inom projektet "100 skolor - 1 000 resurspersoner"

(utsänt)
Dnr: 07-112/1048:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 A Val av justerare samt tid för protokollets justering

BESLUT

Jämte ordföranden Lotta Edholm (fp) utsågs vice ordföranden Roger Mogert (s) att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket skall ske senast 2007-05-28

§1 B Närvarorätt

Närvarorätt beviljades vid dagens sammanträde för Agnetha Styrwoldt-Alfheim, blivande chef för den administrativa avdelningen.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-04-19

BESLUT

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2007-04-19 som blivit vederbörligen justerat, godkänns med följande ändring : Helen Törnquist (c) var ersättare, inte tjänstgörande

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG

BESLUT

Anmälan av protokoll från sammanträdet 2007-05-09 med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Dnr 07-010/53:4

BESLUT

Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-02 godkänns och läggs till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

BESLUT

Anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med 2007-05-02.

__________

§6 Utseende av utbildningsnämndens representant till Stockholms konstråd

Dnr 07-011/42:36

Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-04-19

BESLUT

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse Heinz Spira till ledamot och Håkan Jacobsson till ersättare i Stockholms konstråd.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-04-03.

Stockholms konstråd skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen efter förslag från utbildningsnämnden (en ledamot), fastighetsnämnden (en ledamot), skönhetsrådet (en ledamot), kulturnämnden (tre ledamöter) samt socialtjänstnämnden (en ledamot). Ersättare utses på samma sätt.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

Utbildningsnämnden föreslår en ledamot och en ersättare till Stockholms konstråd.

Yrkanden

Ledamoten Inger Stark (v) yrkade att nämnden skulle föreslå Heinz Spira till ledamot och Håkan Jacobsson till ersättare i Stockholms konstråd.

Ordföranden upptog Inger Starks yrkande och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§7 Använda marknadskrafter för en bättre miljö i stadens upphandlings- och valfrihetssystem

Dnr 07-350/775:2

BESLUT

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-04-03.

Utbildningsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen erhållit motion ”Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem, motion 2007:11 av Per Ankersjö (c). Enligt motionären är det viktigt att inte glömma bort stockholmarnas rätt att kunna välja miljövänliga alternativ. Det bör det vara lätt för stadens brukare att informera sig om de olika utövarnas miljöprofil och miljöarbete.

Vid elevers val av gymnasieutbildning är det skolans profil och utbildningsutbud som styr elevens val, likaså vid studerandes val av vuxenutbildning och SFI. Förvaltningen anser att det inte är troligt att en elev eller studerande väljer bort en skola med en viss utbildning utifrån skolans eventuella miljöarbete.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

  1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss ”Använda marknadskrafter för en bättre miljö i stadens upphandlings- och valfrihetssystem.”

Yrkanden

Ordföranden yrkade att ärendet skulle bordläggas och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta

_____________

§8 Disposition av fondmedel avseende Frans Schartaus gymnasium och Frans Schartaus handelsinstitut

Dnr 07-113/922:1

BESLUT

  1. Förvaltningens förslag till uppdelning av donationsfonder mellan Frans Schartaus gymnasium och Frans Schartaus handelsinstitut godkänns.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

  1. Förvaltningens förslag till uppdelning av donationsfonder mellan Frans Schartaus gymnasium och Frans Schartaus handelsinstitut godkänns.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Inger Stark (v) enligt följande: ”I det fall att någon av skolenheterna väljer att ansöka om avknoppning anser vi att fondmedlen ska stanna i staden, eftersom en privatisering innebär att staden frånhänder sig alla möjligheter att granska att medlen används i enlighet med donatorernas intentioner.”

______________

§9 Anmälan av rapport ”Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06”

Dnr 07-400/1088:1

BESLUT

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i en pm 2007-04-16.

I promemorian ges en kort bakgrund och kommentar till föreliggande rapport om sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06 samt en redovisning av hur bedömaröverensstämmelsen har utvecklats på de kommunala grund- och gymnasieskolorna utifrån den statistiska modell som använts i undersökningen. Utbildningsförvaltningen vill också med promemorian redovisa vilka begränsningar som finns i undersökningen och framhålla att resultatet inte är en indikator på en skolas kvalitet och att resultatet bör tolkas med försiktighet. En sammanfattning av synpunkter på undersökningen som framkommit vid seminarier med skolledare och lärare som utbildningsförvaltningen anordnat under våren redovisas också här. Rapporten biläggs promemorian.

Yrkanden

Ordföranden yrkade att ärendet skulle bordläggas och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta

______________

§10 Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Dnr 07-000/829:2

Svar på remiss från kommunstyrelsen.

BESLUT

Att som yttrande över remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor överlämna utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-03.

Socialstyrelsen har gjort en revidering av de allmänna råden (SOSFS 1999:33) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. De reviderade råden kommer bl a att innebära ett förtydligande av olägenhetsbegreppet och vad egenkontrollen kan innebära när det gäller städning. Enligt socialstyrelsen innebär de nya råden inte att kravnivån ändras och några ökade kostnader kan inte förutses. Utbildningsförvaltningen anser att råden ska justeras för att vara ett verktyg för analys av lämplig städinsats utifrån lokalers utformning, verksamhetens art och verksamhetens omfattning. Förvaltningen är tveksam till att generella råd ska användas för att bestämma omfattningen av skolors städning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

Att som yttrande över remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor överlämna utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark (v) enligt följande: ”Stockholms skolor utgör en väldigt stor arbetsplats för elever och lärare och arbetsmiljön är en viktig del i deras vardag. En ökande andel allergier hos barn och vuxna som vistas i skolan måste också beaktas. Utifrån detta är det av största vikt att städning och annan miljövård fungerar bra. Det handlar såväl som den upplevda miljön, som det faktiska behovet av städning. Förutom att man måste ta hänsyn till de lagar som finns kring arbetsmiljö ska miljön i skolan positiv och inspirerande att vistas i.”

____________

§11 Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar beslutade i budget 2007

Dnr 07-010/12:3

Svar på remiss från kommunstyrelsen (Dnr 021-1331/2007).

BESLUT

1. Utbildningsnämnden tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen.

2. Utbildningsnämnden förordar de av förvaltningen föreslagna förändringarna
i § 2 i utbildningsnämndens reglemente.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-03.

KF/KS kansli har utarbetat förslag till förändringar i reglementen för kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Förändringarna är bland annat föranledda av kommunfullmäktiges beslut i budget för 2007, med innebörd att ansvaret för förskole­klassen, grundskolan, skolbarnsomsorgen samt den obligatoriska särskolan från och med den 1 juli 2007 övergår från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Denna organi­sationsförändring

föranleder ändringar i kommunstyrelsens, utbildningsnämndens samt i stadsdelsnämndernas reglementen.

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden i huvudsak tillstyrker förslagen i remissen. Vissa justeringar föreslås, bl.a. med anledning av ändrad lagstiftning kring fristående skola.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

1. Utbildningsnämnden tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen.

2. Utbildningsnämnden förordar de av förvaltningen föreslagna förändringarna i
§ 2 i utbildningsnämndens reglemente.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark (v) enligt följande: ”Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg samt obligatorisk särskola ska även fortsättningsvis vara stadsdelsnämndens ansvar. Beslut ska fattas på en nivå så nära eleven som möjligt och en stor utbildningsförvaltning gör det svårt att ta till vara lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter inom skolan. En centralisering av dessa verksamheter kommer att innebära lägre effektivitet som i sin tur leder till såväl organisatoriska förändringar som ekonomiska kostnader.”

___________

§12 Fördelning av beviljat statsbidrag inom projektet ”100 skolor – 1000 resurspersoner”

BESLUT

Utbildningsnämnden beslutar om fördelning av beviljat statsbidrag inom projektet ”100 skolor – 1000 resurspersoner” i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2006.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-02.

I 2006 års vårproposition presenterades satsningen ”100 skolor – 1000 resurspersoner”. Satsningen innebar att kommunerna tilldelades ekonomiska medel för att kunna anställa 1000 resurspersoner på skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund och låg måluppfyllelse, totalt cirka 100 skolor i landet. Staden har efter beslut i kommunstyrelsen den 14 juni 2006 hos Myndigheten för skolutveckling ansökt om och beviljats medel för denna satsning. Staden har erhållit 12 mnkr för 2006, 24 mnkr för 2007 och 24 mnkr för 2008. Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Rinkeby, Kista, Vantör samt Skärholmen, med hög andel socioekonomiskt tillägg i grundskolans resursfördelning, tilldelas det statliga bidraget utifrån samma principer som gäller för fördelning av de socioekonomiska tilläggsanslaget för grundskolan. Utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende att utbildningsnämnden följer kommunstyrelsens och berörda stadsdelsnämnders beslut om fördelning av bidragen till skolorna inom respektive stadsdelsområde.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Utbildningsnämnden beslutar om fördelning av beviljat statsbidrag inom projektet ”100 skolor – 1000 resurspersoner” i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2006.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m fl (fp), ledamöterna Cecilia Brinck m fl (m), Nina Ekelund (kd) och Helen Törnqvist (c) enligt följande: ”Det är en naturlig konsekvens av grundskolans omorganisation att utbildningsnämnden övertar ansvaret för fördelningen av bidragen till skolorna från projektet 100 skolor – 1000 resurspersoner.

Samtidigt som de ökade resurserna självklart utgör ett välkommet tillskott till de utvalda skolornas ekonomi, är det viktigt att påpeka att denna typ av kortsiktiga projekt inte är lösningen på skolans problem. Goda resultat skapas genom ett tydligt kunskapsfokus, tidigare utvärderingar och åtgärder för trygghet och arbetsro i skolan. Utan ordentlig och kontinuerlig utvärdering är det också vanskligt att bedöma graden av måluppfyllelse.”

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Inger Stark (v) enligt följande:Vi anser att extra tilldelning av socioekonomiska medel måste tillföras berörda skolor på samma sätt som gjordes under år 2006, för att garantera att skolorna har möjlighet att fullfölja sitt arbete. I förvaltningens tjänsteutlåtande påpekas att om skolorna gör extra anställningar ska dessa från och med i år endast gälla behöriga lärare. Vi vill framhålla att oavsett yrkesgrupp i skolan ska behörighetskraven upprätthållas vid anställningar.”

________

§13 Tertialrapport 1 för utbildningsnämnden

Dnr 07-103/10:5

BESLUT

1. Tertialrapport 1 2007 godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Förslag till prestationsförändringar motsvarande 153,6mnkr godkänns, se bilaga 1.

3. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande sammanlagt 1,6mnkr godkänns, se bilaga 2.3.

4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering för intäktsökning med 21,9mnkr, se bilaga 2.4.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-11.

I tertialrapporten hanteras utbildningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde fram till den 1 juli 2007 och de mål som hör till det området. Verksamhetsplan 2 för 2007 kommer att omfatta utbildningsnämndens utökade verksamhets- och ansvarsområde med förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola, dvs. de verksam­heter där stadsdelsnämnderna har det övergripande ansvaret under första halvåret 2007. Mål och ska-krav från fullmäktiges budget kommer då att konkretiseras för nytillkomna ansvarsområden och uppgifter.

Verksamheten under 2007 hänförs till stor del till inriktningsmålen Skola för kunskap samt Ekonomisk hushållning och sänkt skatt. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering, analys av orsakerna till avvikelse samt åtgärder för att undvika fortsatt avvikelse. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras utan prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av målen. Någon uppföljning av verksamhetens resultat

avseende målen kring kunskaper, betyg, frånvaro etc. har ännu inte varit aktuell under första tertialet 2007.

Resultaten av brukarundersökningar som under våren genomförts i grundskola, gym­nasieskola, ESS-gymnasiet och gymnasiesärskolan anmäls till utbildningsnämnden vid möte den 30 maj.

Ansökan om att bli fristående skolor från 2008 har inkommit till Skolverket och utbild­ningsnämnden avseende nio av stadens grundskolor, två gymnasieskolor och en gym­nasiesärskola.

Antalet barn och elever beräknas öka inom fristående för- och grundskola. Det totala antalet stockholmselever i gymnasieskola beräknas öka jämfört med KF-ramen, och ökningen avser elevantalet i såväl stadens egna gymnasieskolor som annan kommun eller fristående gymnasieskola. Avseende svenska för invandrare beräknas också antalet studerande öka.

Utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 147,4mnkr före och ett nettounderskott om 15,7mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett nettoöverskott om 4,6mnkr. För investerings­verksamheten redovisas ingen budgetavvikelse.

Fler inskrivna barn och elever jämfört med budget innebär prestationsökningar om 153,6mnkr. Budgetjustering om 21,9mnkr begärs för ökade intäkter avseende stats­bidrag.

Resultatenheternas prognostiserade utfall redovisas inklusive resultat från 2006. Jämfört med motsvarande period förra året och jämfört med bokslutet 2006 prognostiserar resultatenheterna i år ett större underskott. Åtgärder för att få en budget i balans måste prioriteras.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 2007 godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Förslag till prestationsförändringar motsvarande 153,6mnkr godkänns, se bilaga 1.

3. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande sammanlagt 1,6mnkr godkänns, se bilaga 2.3.

4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering för intäktsökning med 21,9mnkr, se bilaga 2.4.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) enligt följande: ”Tertialrapporten bekräftar vår tidigare kritik mot att den utlovade satsningen på skolan har uteblivit, vilket är samma iakttagelse som Lärarförbundet har gjort. Redan fyra månader in på året redovisas att resultatenheterna har ett större underskott än förra året och att åtgärder måste sättas in för att få en budget i balans. Personalneddragningarna och nedskärningarna av läromedelsinköpen går stick i stäv med alliansens löften om att satsa på skolan.

Överskottet inom enskild förskola för barn i behov av särskilt stöd behöver analyseras vidare. Är orsaken den sociala snedrekryteringen som innebär att den enskilda verksamheten har fått för mycket resurser i förhållande till de kommunala förskolorna?

Vi är starkt oroade över vad som kommer att hända med kommunens uppföljningsansvar för 16-19-åringar. Inget konkret finns redovisat i tertialrapporten fast det bara återstår en och en halv månad innan utbildningsnämnden ska ta över ansvaret.

Det är sorgligt att konstatera att den ideologiskt färgade centraliseringen av skolan med en jättelik organisationsförändring tar alla krafter ifrån förvaltningen och medför att viktiga utvecklings- och kompetensutvecklingsinsatser för att förbättra elevernas resultat skjuts upp. Vi förstår att förvaltningen inte har hunnit ta fram en aktivitetsplan.

12 skolor har ansökt om avknoppning varav nio grundskolor. Det innebär att förutsättningarna redan har ändrats i förhållande till konsultrapporten om lokaleffektiviseringar inom skolan, en rapport som baseras på ensidigt kvantitativa mått och därför inte kan vara grund för beslut.

Det är också illavarslande att man i tertialrapporten redan beräknar att det ska vara upp till tio övertaliga bland de anställda och att ytterligare övertalighet också kan uppstå.”

Deltar ej i beslut. Ledamoten Anna Fredriksson (mp) anmälde att hon ej deltar i beslutet.

__________

§14 Övriga frågor

Ledamoten Inger Stark (v) och ersättaren Susanna Brolin (v) överlämnade e skrivelse om nedläggning av kommunala skolor (Dnr 07-321/976:35)

Ledamöterna Emma Lindqvist (s), Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark (v) överlämnade en skrivelse om elevers närvarorätt vid utbildningsnämndens sammanträden. (Dnr 07-014/1188:1)

Ledamoten Anna Fredriksson (mp) och ersättaren Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse om att gränsvärden för partiklar och buller måste hållas vid stadens skolor (Dnr 07-222/1184:1)

Vice ordföranden Roger Mogert (s) och ledamöterna Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark (v) överlämnade en skrivelse angående underlag för avstängning av elever.

Ledamoten Magnus Johansson (s) överlämnade en skrivelse angående situationen i vuxenundervisningen.

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

__________