Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-10-21

Sammanträde 2008-10-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stadshuset, Stora Kollegiesalen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

§2 Överklagande till länsrätten över Datainspektionens beslut gällande Bromma gymnasium

Beslut

1. Utbildningsnämnden överklagar Datainspektionens beslut.

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till länsrätten i

Stockholms län och åberopas som grund för nämndens talan.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-10-16. Dnr 08-023/3992.

Datainspektionen konstaterade i sitt beslut 2008-10-01 att den behandling av personuppgifter som utförs av utbildningsnämnden genom kameraövervakning inom Bromma gymnasium är kränkande i den mening som avses i 5 a § andra stycket personuppgiftslagen (PuL).

Datainspektionen beslutade förelägga utbildningsnämnden att upphöra med den behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning inomhus i Bromma gymnasium efter kl 07.00 och före kl 19.00 måndag tom torsdag samt efter kl 07.00 och före kl 17.00 på fredagar, ordinarie skoldagar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen och Bromma gymnasium och i samråd med stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överklagar Datainspektionens beslut till länsrätten i Stockholms län och att förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till länsrätten och åberopas som grund för talan.

Yrkanden

Ordföranden Lotta Edholm (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett eget förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att inte godkänna förvaltningens förslag till beslut,

och därutöver tillägga

Datainspektionen anser att kameraövervakningen i elevernas uppehållsrum i Bromma gymnasium innebär ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet. Vidare har de gjort bedömningen att utbildningsnämnden inte gjort tillräckligt med andra åtgärder för att förhindra våld och stöld på dessa platser. Förvaltningen anser att man inte har råd att hantera problematiken på annat sätt än genom kameraövervakning. Det är inte en rimlig hållning.

Situationen har varit så allvarlig att övervakningskameror har varit den enda utvägen. Och den har hjälpt. Men det löser inte problemen på lång sikt. Man tar inte mer ansvar och mår inte bättre bara för att man hamnar på film. Det finns alltid en plats utanför kameran. Orsakerna till våldet och stölderna finns där ändå.

Det behövs en reell satsning på fler vuxna i skolan och mer utveckling av elevernas emotionella kompetenser. Den borgerliga majoriteten har tvingat skolorna att dra ned på antalet vuxna och beslutat att plocka bort livskunskapen. Det går inte att ersätta detta med kameror.

I slutet av 2007 när majoriteten började förbereda förslag kring skolornas arbete med säkerhet uppmanandes dem att ta till sig sambandet mellan trygghet och eget ansvar, mellan inflytande och mening. Det gjordes inte. Istället kom förslag på åtgärdstrappor och sanktioner.

Nu behövs det en välförankrad och hållbar strategi för en skola där vi inte behöver övervaka eleverna i deras uppehållsrum eller när de är i skolbiblioteket. En skola som är meningsfull, begriplig och hanterbar blir också trygg och säker. Stockholms elever ska inte gå i en skola där det råder permanent undantagstillstånd!

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Linda Nordlund (fp) anmälde ett särskilt uttalande:

Den enskildes rätt till privatliv slås fast både i Europakonventionens artikel 8 och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheternas artikel 12. Det är en rättighet som även gäller skolelever. Därför kan kameraövervakning bara rättfärdigas när nyttan och behovet av övervakningen är större än det intrång i elevernas integritet som övervakningen leder till. I sina förelägganden gällande Bromma gymnasium och Tensta gymnasium, där kameraövervakning av skollokalerna sker även dagtid, skriver Datainspektionen att lagen är svårtolkad.

Det är rimligt att installera kameror i datasalar eller utrymmen där datorer förvaras, om man på skolan haft stora problem med stölder. Men det är inte rimligt att slentrianmässigt övervaka såväl personal som elever i korridorer och uppehållsrum, om man inte kan visa tillräckliga och tillförlitliga resultat för att motivera övervakningen. Därför är det bra att frågan om kameraövervakning i skolor nu prövas i domstol.

Jag är övertygad om att de reformer som den borgerliga alliansen genomför - med fokus på lugn och arbetsro, åtgärder mot mobbing och kränkande behandling och inte minst en förbättrad stödundervisning - kommer att skapa den trygga skolmiljö som enbart övervakningskameror inte kan ge.

__________

§3 Tensta gymnasium, överklagande till länsrätten över Datainspektionens beslut

Beslut

  1. Utbildningsnämnden överklagar Datainspektionens beslut.

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till länsrätten i

Stockholms län och åberopas som grund för nämndens talan.

  1. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-16.

Dnr 08-023/3993.

Datainspektionen konstaterade i sitt beslut 2008-10-01 att den behandling av personuppgifter som utförs av utbildningsnämnden genom kameraövervakning inom Tensta gymnasium är kränkande i den mening som avses i 5 a § andra stycket personuppgiftslagen (PuL).

Datainspektionen beslutade förelägga utbildningsnämnden att upphöra med den behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning inomhus i Tensta gymnasium efter kl 07.00 och före kl 18.00 ordinarie skoldagar med undantag för den behandling som utförs genom kameraövervakning av de utrymmen som är särskilt avsedda för datorförvaring.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen och Tensta gymnasium och i samråd med stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överklagar Datainspektionens beslut till länsrätten i Stockholms län och att förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till länsrätten och åberopas som grund för talan.

Yrkanden

Ordföranden Lotta Edholm (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett eget förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att inte godkänna förvaltningens förslag till beslut,

och därutöver tillägga

Datainspektionen anser att kameraövervakningen i elevernas uppehållsrum i Tensta gymnasium innebär ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet. Vidare har de gjort bedömningen att utbildningsnämnden inte gjort tillräckligt med andra åtgärder för att förhindra våld och stöld på dessa platser. Förvaltningen anser att man inte har råd att hantera problematiken på annat sätt än genom kameraövervakning. Det är inte en rimlig hållning.

1997 var Tensta den första skolan som fick tillstånd att övervaka sina elever med kameror. Sen dess har vi sett en explosion av kameror över hela landet. Datainspektionens utredningar är välkomna.

Situationen har varit så allvarlig att övervakningskameror har varit den enda utvägen. Och den har hjälpt. Men det löser inte problemen på lång sikt. Man tar inte mer ansvar och mår inte bättre bara för att man hamnar på film. Det finns alltid en plats utanför kameran. Orsakerna till våldet och stölderna finns där ändå.

Det behövs en reell satsning på fler vuxna i skolan och mer utveckling av elevernas emotionella kompetenser. Den borgerliga majoriteten har tvingat skolorna att dra ned på antalet vuxna och beslutat att plocka bort livskunskapen. Det går inte att ersätta detta med kameror.

I slutet av 2007 när majoriteten började förbereda förslag kring skolornas arbete med säkerhet uppmanandes dem att ta till sig sambandet mellan trygghet och eget ansvar, mellan inflytande och mening. Det gjordes inte. Istället kom förslag på åtgärdstrappor och sanktioner.

Nu behövs det en välförankrad och hållbar strategi för en skola där vi inte behöver övervaka eleverna i deras uppehållsrum eller när de är i skolbiblioteket. En skola som är meningsfull, begriplig och hanterbar blir också trygg och säker. Stockholms elever ska inte gå i en skola där det råder permanent undantagstillstånd!

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Linda Nordlund (fp) anmälde ett särskilt uttalande:

Den enskildes rätt till privatliv slås fast både i Europakonventionens artikel 8 och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheternas artikel 12. Det är en rättighet som även gäller skolelever. Därför kan kameraövervakning bara rättfärdigas när nyttan och behovet av övervakningen är större än det intrång i elevernas integritet som övervakningen leder till. I sina förelägganden gällande Bromma gymnasium och Tensta gymnasium, där kameraövervakning av skollokalerna sker även dagtid, skriver Datainspektionen att lagen är svårtolkad.

Det är rimligt att installera kameror i datasalar eller utrymmen där datorer förvaras, om man på skolan haft stora problem med stölder. Men det är inte rimligt att slentrianmässigt övervaka såväl personal som elever i korridorer och uppehållsrum, om man inte kan visa tillräckliga och tillförlitliga resultat för att motivera övervakningen. Därför är det bra att frågan om kameraövervakning i skolor nu prövas i domstol.

Jag är övertygad om att de reformer som den borgerliga alliansen genomför - med fokus på lugn och arbetsro, åtgärder mot mobbing och kränkande behandling och inte minst en förbättrad stödundervisning - kommer att skapa den trygga skolmiljö som enbart övervakningskameror inte kan ge.

__________

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.