Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-01-19

Sammanträde 2012-01-19

Datum
Klockan
16.00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2011-12-15

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp 2012-01-10 (utsänds senare)

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Förskola på finska

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Johanna Sjö (M) och Helen Törnqvist (C)
Dnr 11-410/6102

7 Särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter

Svar på uppföljning av Skolinspektionens riktade tillsyn
Dnr 11-410/3416

8 Rekommendation från Kommunförbundet i Stockholms län att teckna avtal om ungdoms- och elevdatabas i Stockholms län

9 Namnbyte på grundskola - Hjulstaskolan/Hyllingeskolan till Hjulsta grundskola

10 Utseende av ytterligare ett personuppgiftsombud

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Lotta Edholm (FP) och vice ordförande Jan Valeskog (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2012-02-01.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2011-12-15

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2011-12-15 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2012-01-10

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2012-01-10 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Beslut

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 28 december 2011.

Beslut

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Förskola på finska

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Johanna Sjö (M) och Helen Törnqvist (C)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-12-06. Dnr 11-410/6102.

I skrivelse från Lotta Edholm (FP), Johanna Sjö (M) och Helen Törnqvist (C) ges utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga efterfrågan på finskspråkig förskola, i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och fristående verksamheter.

Kartläggningen av behovet av finska förskolor visar att det i nuläget finns 239 platser i finsk förskola. 105 i kommunala förskolor och 143 i fristående förskolor. Totalt 122 barn köar till finska förskolor som är med i den gemensamma kön, av dessa saknar 66 placering, men merparten önskar placering senare. De övriga har en placering men vill byta till en finsk förskola, alternativt till en annan finsk förskola än den man har plats på i dag. De siffror som redovisas är en nulägesbild. Trots det tyder siffrorna på att stadsdelsförvaltningarna inte fullt ut kan erbjuda målgruppen det den har rätt till. Stadsdelsförvaltningarna måste analysera och komma fram till vilka åtgärder som behöver genomföras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§7 Särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter

Beslut

1. Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på uppföljning av riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Skolinspektionen.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-12-21. Dnr 11-410/3416.

För att Skolinspektionen ska kunna slutföra bedömningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga ska Stockholms stad kompletterar sitt tidigare svar. En övergripande inventering av behovet av förskola på finska har genomförts. Staden kommer under 2012 att utreda förutsättningarna för att samtliga anordnare av förskola ska vara med i en gemensam kö. Stadsdelsförvaltningarna kommer regelbundet att göra en inventering och analys av kön. Generell informationen om gruppens rättigheter finns på www.stockholm.se. På Jämför service ges möjligheten att se och jämföra alla förskolor i staden, som en hjälp vid val av bl.a. finsk förskola.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på uppföljning av riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Skolinspektionen.

3. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§8 Rekommendation från Kommunförbundet i Stockholms län att teckna avtal om ungdoms- och elevdatabas i Stockholms län

Beslut

1. Utbildningsnämnden tecknar avtal med Kommunförbundet i Stockholms län om ungdoms- och elevdatabas i Stockholms län.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-12-29. Dnr 11-126/8288.

Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) styrelses arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 20 oktober rekommenderat länets kommuner att teckna avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för Stockholms län. Förvaltningen föreslår att nämnden tecknar ett avtal med KSL.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen i samarbete med förvaltningens ledningsstab.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden tecknar avtal med Kommunförbundet i Stockholms län om ungdoms- och elevdatabas i Stockholms län.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§9 Namnbyte på grundskola - Hjulstaskolan/Hyllingeskolan till Hjulsta grundskola

Beslut

Grundskoleenheten Hjulstaskolan/Hyllingeskolan ändrar namn till Hjulsta grundskola.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-12-29. Dnr 11-413/9209.

Grundskoleenheten Hjulstaskolan/Hyllingeskolan är en enhet med två skolbyggnader som ligger i direkt anslutning till varandra. Grundskolechefen önskar tillsammans med skolans ledning och personal förtydliga den gemensamma F-9-organisationen samt stärka skolans varumärke som sammanhållen F-9 grundskola genom att gemensamt anta enhetsnamnet Hjulsta grundskola.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

Grundskoleenheten Hjulstaskolan/Hyllingeskolan ändrar namn till Hjulsta grundskola.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§10 Utseende av ytterligare ett personuppgiftsombud

Beslut

1. Utbildningsnämnden utser Ulf Hansson som personuppgiftsombud från och med 2012-01-19.

2. Beslutet delges Datainspektionen.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-11-08. Dnr 11-051/8362.

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Lagen ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. PuL är teknikoberoende, vilket innebär att även manuella behandlingar kan omfattas av lagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar hur personuppgiftsansvariga, i detta fall utbildningsnämnden, tillämpar lagen.

Utbildningsförvaltningen har med anledning av sin storlek behov av ytterligare ett personuppgiftsombud

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen i samråd med samordnaren för personuppgiftsombuden.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden utser Ulf Hansson som personuppgiftsombud från och med 2012-01-19.

2. Beslutet delges Datainspektionen.

3. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§11 Övriga frågor

Övriga frågor

Per Olsson (MP) överlämnade två skrivelser till nämnden:

”Skrivelse om skolans arbetsmiljö”. Dnr 12-222/200.

”Skrivelse om ansvar och uppföljning när en elev hoppar av gymnasiet”. Dnr 12-425/201.

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Birgitta Lanér (S) ställde en fråga om förvaltningens agerande med anledning av Skolverkets PM om elever med heltäckande slöja i skolan. Förvaltningschefen svarade att förvaltningen är väl förberett och kommer att ge information och råd till lärare för hantering av enskilda fall.

_________