Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-10-28

Sammanträde 2004-10-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen Rangstagatan 22, Högdalen.

SAMMANTRÄDE TORSDAGEN DEN 28 oktober 2004
i direkt anslutning till den öppna frågestunden Läs mer... kl 18.00.

Vantörs kulturpris 2004
Tony Kinberg, årets pristagare tar emot kulturpriset.

1 Val av protokollsjusterare (§ 193)

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning (§ 194)

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde 2004-09-23 (§ 195)

Allmänna ärenden

4 Gemensam upphandling av park- och lekutrustning (§ 196)

Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054.

Dnr 105-381/2004

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2004-Utveckling och upprustning av skolbiblioteken (§ 197)

Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr 015-297/2004

6 Rutiner för beviljande och utbetalning av bidrag till föreningar (§ 198)

7 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker (§ 199)

Yttrande till stadsledningskontoret.
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr:305-389/2004

8 Programförslag för planläggning av kv. Arkivfotot m.m. i stadsdelen Högdalen (§ 200)

Yttrande till stadsbyggnadskontoret.
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr:302-321/2004

9 Plan för drogförebyggande arbete i Vantörs skolor (§ 201)

Handläggare Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr 403-370/2004

10 Rapport om genomförd gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster (§ 202)

Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054

Dnr 105-505/2003

11 Diskriminering av arbetssökande med utländsk bakgrund (§ 203)

Beredning av skrivelse från (kd), (fp) och (m) den 29 januari samt skrivelse från (kd) och(fp) den 29 april 2004.
Handläggare: Monica Verne 508 20 061

Dnr 202-382/2004

12 Skrivelse angående förskolan och integration (§ 204)

Beredning av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd)och Lena Kling m fl (fp).
Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr:402-362/2004

13 Förskoleinspektörernas rapporter läsåret 2003/2004 (§ 205)

Beredning av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m).
Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr:402-363/2004

14 Förskolans personal (§206)

Beredning av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Lisa Pergren m fl (m).
Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031
Dnr 402-364/2004

15 Stadsdelsdirektörens information. (§207)

16 Inbjudan till kurser och konferenser (§ 208)

17 Anmälningsärenden (§ 209)

In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Månadsrapport per den 30 september.
Protokoll från förvaltningsgruppen 2004-10-21.
Protokoll från § 11 MBL 2004-10-21.
Anmälan av ny ersättare för folkpartiet
Per Johansson.

Dnr 002-012/04

Se pärm, förteckning utsändes med protokoll
Dnr 003-284/2004
Dukas
Dukas

Beslut i KF 040920

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll (§ 210)

Mötesinformation

Vantörs stadsdelsförvaltning, St:Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.
Tid: kl 19.00-21.00
 
Paragrafer 193-210
 
Datum för justering: 2004-11-04
 
Birger Nicander
nämndsekreterare
 
Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)
justerande
 
Närvarande:
 
Ledamöter 
Magnus Dannqvist (s) ordförande
Cecilia Andersson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Per Sundgren (v)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd) v.ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Lisa Pergren (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare
Solveig Ott (s)

Ersättare
Lillemor Forsslund (s)
Sunthorn Vongnongvar (s)
Lisa Nyberg (s)
Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v)
Patrik Slimane (mp)
Ulf Björk (m)
Linda Hillner (m)
Susanne Sjöblom (m)
Michael Hultman (fp)
Per Johansson (fp)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Göran Sjödin, chef barn- och ungdom
Margareta Selin, chef äldre- och handikappomsorg
Anders Lindström, avdelningschef
Arianne Andersson, utredare
Inger Lembke, utvecklingsledare

Anmält förhinder:
Lars-Göran Carlsson (s)
Per-Åke Pettersson (s)
David Lindberg (kd)
 
Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 193-209.

§193 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) att justera dagens protokoll den 4 november 2004.

§194 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen efter förvaltningens återtagande av punkt 9 och följande tillägg:

- Förvaltningsgruppens protokoll och § 19 MBL protokoll från den 21 oktober 2004 dukas.

- Skrivelser för beredning, punkt 17 B.

§195 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 23 september 2004 justerats.

§196 Gemensam upphandling av park- och lekutrustning

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd deltar, tillsammans med stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck och Skärholmen,
    i gemensam upphandling av park- och lekutrustning.

  2. Vantörs stadsdelsnämnd uppdrar åt tjänsteman vid Farsta stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen åt deltagande stadsdelsnämnder.

  3. Vantörs stadsdelsnämnd delegerar till stadsdelsdirektören vid Farsta stadsdels­förvaltning att fatta samtliga erforderliga beslut för att genomföra upphandlingen, teckna avtal med vinnande leverantör samt under avtalsperioden fatta övriga beslut rörande avtalet.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har tidigare, genom Kommentus Upphandling AB, haft ett ramavtal avseende park- och lekutrustning. Ramavtalet har gått ut och Kommentus Upphandling AB har avböjt att genomföra en ny upphandling. Stadsdelsförvaltningarna i söderort har därför initierat ett samgående för att genomföra en gemensam upphandling av park- och lekutrustning.

Förvaltningen föreslår att ett förenklat förfaringssätt används i denna upphandling, där stadsdelsnämnden delegerar till tjänsteman vid Farsta stadsdelsförvaltning att adminis­trera upphand­lingen och att nämnden även delegerar till stadsdelsdirektören vid Farsta stadsdels­förvaltning att fatta samtliga erforderliga beslut för att genomföra upphand­lingen, inklusive beslut om förfrågningsunderlag. Orsaken är att upphandlingen är av ringa omfattning och saknar strategisk betydelse.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningsdirektör daterat den 5 oktober 2004 med diarienummer 105-381/2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§197 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2004, utveckling och upprustning av skolbiblioteken.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd tilldelar grundskolorna i Vantör medel till utveckling och upprustning av skolbiblioteken om sammanlagt 2 487 000 kr med följande fördelning enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2004:

- Bandhagens skola tilldelas 340 000 kr enligt bilaga 1.
- Bäckahagens skola tilldelas 350 000 kr enligt bilaga 2.
- Hagsätraskolan/Ormkärrskolan tilldelas 400 000 kr enligt bilaga 3.
- Rågsvedsskolan tilldelas 510 000 kr enligt bilaga 4.
- Snösätraskolan tilldelas 300 000 kr enligt bilaga 5.
- Örbyskolan tilldelas 526 000 kr enligt bilaga 6.
- Resursskolan Kompis tilldelas 61 000 kr enligt bilaga 7 .

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme för projekt inom

stadsdelsförnyelsen motsvarande 36,4 mnkr för åren 2003-2006. Ett av de prioriterade områdena i stadsdelsnämndens handlingsprogram för stadsdelsförnyelsen är föreningsliv och kultur. I detta område ingår att utveckla och upprusta skolbiblioteken. Förankringsprocessen har varierat mellan skolorna, men vid samtliga skolor har föräldrar, elever och skolpersonal arbetat tillsammans och haft möjlighet att lämna synpunkter. Varje skola lämnar i sin egen projektansökan en beskrivning av hur man arbetat med att förankra projektet bland berörda.

I stadsdelsnämndens ”Program för Vantör 2003-2006” ingår som en av punkterna att nämnden ska genomföra en förstärkning och upprustning av stadsdelens skolbibliotek. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar grundskolorna i Vantör medel för utveckling och upprustning av skolbiblioteken med sammanlagt 2 487 000 kr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, chef för barn- och ungdom daterat den 1 oktober 2004 med diarienummer 015-297/2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningen förslag.

Marie Ljungberg Schött (m) yrkar bifall till förvaltningen förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande:

Vi gläder oss åt att ytterligare en punkt i vårt program för Vantör nu håller på att genomföras. Särskilt värdefullt är att de föreslagna förbättringarna av skolbiblioteken tagits fram genom en demokratisk process på varje skola. En förstärkning och utveckling av skolbiblioteken kommer att kunna bli en förstärkning av det pedagogiska arbetet i våra skolor. Dessutom är vi övertygade att fler av våra elever kommer att finna att biblioteket är en yvnInsNormal man gärna besöker, därför att där finns både många spännande och roliga böcker och nya medier i form av IT, CD och film. Den kraftiga upprustning av skolbiblioteken som nu sker måste förstås mötas genom ökad tillgänglighet och ökat öppethållande. Vår ambition är att Vantörs skolbibliotek ska vara stadens bästa.

§198 Rutiner för beviljande och utbetalning av bidrag till föreningar

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att fastställa rutiner för beviljande och utbetalning av bidrag till föreningar enligt tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 30 september 2004.

Ärendet

Vantörs stadsdelsförvaltning har utarbetat ett förslag till rutiner för beviljande och utbetalning av bidrag till föreningar. Rutinerna omfattar både projektbidrag, där bidraget erhålles för en särskild aktivitet, och övriga föreningsbidrag som avser föreningens hela verksamhet. Rutinerna innebär att endast demokratiskt uppbyggda föreningar som är verksamma inom stadsdelsområdet, eller som genom beviljat bidrag avser att etablera sig i området, beviljas bidrag. Till ansökan ska kopia på föreningens registreringsbevis, stadgar och senaste ekonomiska redovisning biläggas. Redovisningen ska ske inom utsatt tid och bl.a. omfatta upparbetade intäkter och kostnader.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 30 september 2004 med diarienummer 008-319/2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningen förslag.

Särskilda uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande:

Det är välkommet att regler nu fastställs för hantering av ansökningar om föreningsbidrag från föreningslivet. Ett grundläggande regelverk möjliggör snabbare hantering och rättvisare bedömning av ansökningarna. Nämnden kommer med detta snabbare kunna ta ställning till initiativ från föreningslivet i vår stadsdel.

Det utåtriktade informationsmaterial som kommer produceras måste kompletteras med en mall hur en ansökan bör vara utformad, gärna en enkel blankett med de viktigaste punkterna angivna. Denna bör kunna hämtas via hemsidan.

Det är även viktigt att språket anpassas så att ansökningshandlingar och instruktioner är lättbegripliga, utan facktermer, och informativa. Exempelvis bör hänvisning till hur man skaffar organisationsnummer anges.

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är bra att Vantör nu styr upp rutinerna för föreningsbidrag. Nu är det viktigt att förvaltningen följer upp dessa nya rutiner i samarbetet med föreningarna, så att rutinerna blir till den hjälp för föreningar, förvaltning och nämnd som de är tänkta att vara.

Ett led i detta är att förvaltningen tar fram en ansökningsblankett som innehåller de krav som ställs i riktlinjerna och ett stöd i att göra en budget.

§199 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Yttrande till stadsledningskontoret.

Beslut

1. Till underlag för stadsledningskontorets utvärdering av § 15 i Stockholm stads allmänna lokala ordningsföreskrifter överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2004.

Ärendet

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunstyrelsens beslut givits i uppdrag att ansvara för en översyn av §15 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter (Kfs 2001:11). Som underlag skall samtliga stadsdelsnämnder i samråd med respektive närpolisområde utvärdera nu gällande förbudsområden med avseende på förbud mot alkoholförtäring på offentlig yvnInsNormal.

Stadsdelsförvaltningen föreslår i huvudsak att de befintliga förbudsområdena utökas, i de fall som detta kan motiveras av alkoholrelaterad ordningsproblematik. Förbudet skall gälla samtliga förekommande alkoholhaltiga drycker. Förskolor och andra störningskänsliga verksamheter föreslås att ingå i förbudsområden. Stadsdelsförvaltningen bedömer att de föreslagna förändringarna är ändamålsenliga, uppföljningsbara av polisen samt förenliga med allmänhetens intresse av att främst under sommartid kunna förtära alkohol utomhus, företrädesvis i samband med måltider.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 8 oktober 2004 med diarienummer 305-389/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag och föreslår anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Lena Kling, m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anförandetext.

Beslutsgång
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Lena Kling, m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilt Uttalande
Särskilt uttalande lämnas av Lena Kling, m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) enligt följande:

Folkpartiet och moderaterna har förståelse för den oro många känner inför de problem som uppstår i samband med stor alkoholförtäring i parker och på andra offentliga yvnInsNormaler runt om i Vantör. Att barn inte vågar gå ensamma till skolan, eller att äldre inte vågar gå ut, på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är naturligtvis helt oacceptabelt.

Ett generellt förbud mot alkoholkonsumtion i parker och grönområden är dock ingen lösning på problemet. Redan i dag finns stöd i lagen – såväl den allmänna ordningsstadgan som polislagen – för att ingripa mot störande personer. Det grundläggande problemet handlar om den ständiga polisbrist som råder i Vantör och i hela Stockholm, och som omöjliggör ett effektivt ingripande mot störande personer.

Ett förbud mot alkoholförtäring i parker får endast effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Med den polisbrist som råder kommer förbudet med all sannolikhet att bli ett slag i luften när det gäller att minska störande alkoholmissbruk i parkerna.

Istället riskerar förbudet att uteslutande drabba dem som under ordnade och trivsamma former vill dricka alkohol i stadens grönområden. För många innerstadsbor har möjligheten att äta picknick i det gröna med tillhörande valfri dryck blivit mycket uppskattad.

För att komma till rätta med otryggheten i stadens parker krävs inte fler förbud utan fler poliser.

§200 Programförslag för planläggning av kv. Arkivfotot m.m. i stadsdelen Högdalen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande från Anders Lindströms, avdelningschef daterat den 6 oktober som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har fått ett programförslag för planläggning av kv. Arkivfotot m.m. i stadsdelen Högdalen på remiss (den s.k. Högdalentriangeln).

Ett programgenomförande innebär att Högdalen ges både en funktionell och en miljömässigt tilltalande inramning, samt att drygt 400 bostäder tillskapas. Infrastrukturen kring Högdalens centrum förbättras vilket gynnar såväl de boende i området som det lokala näringslivet. Åtgärdernas genomförande kommer att sammanlänka Vantörs delområden vilket är en angelägenhet av övergripande karaktär.

Stadsdelsförvaltningen anser sammanfattningsvis att en exploatering av området norr om Magelungsvägen, i enlighet med stadsbyggnadskontorets programförslag, är av stor betydelse för stadsdelen Högdalens fortsatta utveckling. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker programförslaget i dess helhet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindströms, avdelningschef daterat den 6 oktober 2004 med diarienummer 302-321/2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt Uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling (fp) och Marie Ljungberg Schött (m) anmäler särskilt uttalande:

Det är idag svårt att finna mark för större projekt än förtätningar och punkthus i Stockholm. Därför är det glädjande att det nu finns ett planförslag för kvarteret Arkivfotot, den sk Högdalstriangeln, som blir ett projekt som inte inkräktar på grönområden utan bara är ett plus-projekt för Vantör.

Högdalstriangeln har under en lång tid varit ett problem i vårt område med bland annat störande industriverksamhet mitt i bostadsområdet, som återkommande varit ett ämne i kontakterna med de kringboende.

Programförslaget är ett helhetsförslag som andas stora ambitioner och möjlighet att fysiskt förbättra för de boende i Vantör inte bara de närmaste grannarna. Den sk gropen med gångtunneln under buss-stationen byggs om och blir en del i sammanlänkningen av norra och södra Vantör med en gångbro över Magelungsvägen och pendelspåren över till Rågsveds friområde. Detta ger en stor förbättring avseende tillgänglighet till naturområden för alla boende i Vantör.

Det är synnerligen viktigt för Vantör som stadsdel att det byggs nya bostäder. Detta innebär inte bara att fler, främst ungdomar, får möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden, det innebär också att underlagen för våra centrumanläggningar förbättras och därmed säkras tillgången till grundläggande service för medborgarna. I detta projekt ingår även en upprustning och förbättring av förhållandena kring buss-station, såsom breddning av trottoarer, vilka är nödvändiga förändringar ur trafiksäkerhetssynpunkt.

I samband med byggandet av detta nya bostadsområde är det viktigt att det finns blandade upplåtelseformer. Möjligheten att välja mellan exempelvis bostadsrätt och hyresrätt måste finnas i ett sådant stort projekt.

Områdets placering, omgiven av tunnelbanespåren och den hårt trafikerade Magelungsvägen, medför att man i vidare planeringsprocessen måste arbeta särskilt hårt med bullerfrågorna. Det bästa för områdets utveckling på sikt är naturligtvis om man kan öppna upp Högdalstriangeln på en eller två sidor.

I området Vantör är det relativt ont om arbetsplatser. Nämnden ser positivt på att det byggs bostäder i området men ser också gärna att det skapas utrymme för lokaler lämpliga för företagande.

De arbetsplatser som finns i området Arkivfotot idag, har av många upplevts som störande. I samband med planläggning och byggnation av kvarteret Arkivfotot är det angeläget att stimulera till ökat företagande och fler arbetsyvnInsNormaler i Vantör. Gärna i form av kontor, affärer eller hantverkare med framförallt av sådan art att det inte nämnvärt stör de boende.

§201 Rapport om genomförd gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens rapport över genomförd gemensam upphandling av ramavtal avseende städtjänster daterad den 5 oktober 2004.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd beslutade 18 december 2003 att delta i en gemensam upphandling av ramavtal avseende städtjänster och godkände samtidigt förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen. Upphandlingen är avslutad och ramavtal har tecknats med 15 leve­rantörer, vilkas anbud hade uppfyllt efterfrågade krav och vilka hade lägst pris.

Upphandlingen fördröjdes på grund av att ett förlorande företag utnyttjade rätten till överprövning av tilldelningsbeslutet i länsrätten. Länsrätten dömde till stadsdels­nämndernas fördel, men överklagande företag begärde därefter prövningstillstånd i kammarrätten. Kammarrätten beslutade den 23 augusti 2004 att inte bevilja prövningstillstånd, varpå upphandlingen kunde avslutas den 25 augusti 2004.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 5 oktober 2004 med diarienummer 105-505/2003.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§202 Diskriminering av arbetssökande med utländsk bakgrund

Beredning av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) den 29 januari 2004 samt skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) den 29 april 2004.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden berett två skrivelser om vilka åtgärder förvaltningen vidtar eller planerar att vidta för att förebygga diskriminering av personer med utländskt namn som söker arbete i förvaltningen. Som exempel på åtgärd nämns avpersonifierade ansökningshandlingar.

Hösten 2004 genomför Stockholm stad centralt ett projekt för mångfalds- rekrytering, SPRINT. Syftet är att utveckla metoder för att förebygga diskriminering och ta tillvara allas kompetens. I SPRINT genomlyser man hela rekryteringsprocessen i pilotfall. Erfarenheterna från SPRINT ska sedan ligga till grund för ett beslut om eventuellt införande av en modell för hela staden varför förvaltningen avvaktar resultatet från projektet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterad den 5 oktober 2004 med diarienummer 202-382/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt Uttalande
Särskilt uttalande lämnas av Lena Kling, m fl (fp), Henrik Ehrenberg (kd) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) enligt följande:

Diskriminering av arbetssökande med utländsk bakgrund måste tas på största allvar. Det är bra att Vantör utvecklar sin jämställdhetsplan för 2005. Men planer och program kan bara delvis komma tillrätta med problemet utan det måste också föras en mycket bredare diskussion om förhållningssätt och attityder. Det går inte att invänta Stockholms stads centrala projekt SPRINT utan vi måste börja agera med detsamma inom stadsdelsnämnden.

§203 Skrivelse angående förskolan och integration

Beredning av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp).

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden berett en skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) där de önskar en redogörelse för i vilken utsträckning föräldrar med svenskt ursprung väljer en förskola i annat område samt om och i så fall hur förvaltningen arbetar för att minska segregationen i förskolorna.

Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att andelen barn i förskoleålder som går i förskola i en annan stadsdel är förhållandevis få. En absolut majoritet väljer förskola utifrån närhetsprincipen. Förvaltningen arbetar med att minska segregationen ute på förskolorna genom de språkprojekt som pågår ute på förskolorna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, chef barn- och ungdom daterad den 28 september 2004 med diarienummer 402-362/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt Uttalande
Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det finns mycket positivt att ta vara på i Vantör. En av de saker som förvaltningen pekar på är det språkprojekt som pågått i våra förskolor. Detta är naturligtvis bra och måste fortsätta att integreras i den ordinarie verksamheten på ett bra sätt nu när projektpengarna tagit slut.

Orsaken till den skrivelse som behandlas i ärendet var en specifik händelse som indikerade att det kunde finnas brister i hur vilka möjligheter förskolans personal har att motverka segregationen i våra områden. Förvaltningen menar att det inte är någon skillnad på i vilken utsträckning föräldrar med utländsk bakgrund väljer en förskoleyvnInsNormal i en annan stadsdel jämfört med övriga föräldrar. Om denna statistik baserar sig på absoluta tal eller relativa tal framgår inte, men vi hoppas att det handlar om relativa tal, eftersom det annars skulle innebära en kraftigt segregerande effekt i de områden där föräldrar med utländsk bakgrund utgör en stor majoritet.

Vi saknar ett resonemang från förvaltningens sida om hur man jobbar med attitydfrågor och strategiska frågor i personalgruppen för att våra egna enheter aktivt ska bidra till vårt gemensamma integrationsarbete i stadsdelen. Eftersom förvaltningen valt att inte resonera om detta får vi förutsätta att det var en sådan självklarhet att det inte behövde nämnas.

§204 Förskoleinpektörernas rapporter läsåret 2003/2004

Beredning av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp).

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen.

Ärendet

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) ber förvaltningen att återkomma till nämnden med en tids- och åtgärdsplan som visar hur enheterna planerar att komma tillrätta med de svagheter som förskoleinspektörerna redovisade i sin rapport från inspektionerna i Vantör 2003/2004.

Förvaltningen bedömer att det inte är motiverat att ta fram en särskild tids- och åtgärdsplan eftersom alla förbättringar som förvaltningen planerar att vidta kommer att framgå av verksamhetsplanen för 2005 samt av enheternas egna verksamhetsplaner. Enheternas arbete med verksamhetsplanerna pågår kommer att vara klara under januari 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, chef barn- och ungdom daterad den 28 september 2004 med diarienummer 402-363/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar att ärendet återremitteras.

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) deltar ej i beslut.

Reservation

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilt Uttalande

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är naturligtvis att förvänta att våra enheter tar upp de åtgärder som är ämnade att förbättra verksamheten i en verksamhetsplan. Men för att nämnden på ett bra sätt ska kunna följa utvecklingen i förhållande till de påpekanden som görs i en rapport från inspektörerna, är det naturligtvis en poäng att de synpunkter som framkommer också konkret kopplas till en åtgärd. Detta kan förvaltningen redovisa i ett särskilt ärende i samband med att verksamhetsplanerna presenteras. Det skulle öka möjligheten både för nämnd, föräldrar och personal att följa utvecklingsarbetet på våra enheter.

§205 Förskolans personal

Beredning av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Lisa Pergren m fl (m).

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen.

2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att tillskriva revisorerna med samma innebörd som anförandetext.

Därutöver anförs:

Av förvaltningens beredning framgår att Vantörs förskolor på många sätt har en bra position jämfört med övriga stadsdelar som ingick i undersökningen. Detta är naturligtvis jättebra.

Vi menar att den typ av information som efterfrågas i den skrivelse som behandlas i ärendet är av sådant intresse att kommande undersökningar av samma slag borde genomföras på ett sådant sätt att det blir möjligt att jämföra resultatet dels mellan olika stadsdelar, dels mellan förvaltningarnas enheter och privata förskolor och familjedaghem.

Om det i en undersökning framgår att föräldrarna är mer nöjda med verksamheten generellt sett i privat regi, måste det naturligtvis finnas ett intresse för förvaltningar och nämnder att hitta sätt att lära av det som upplevs som positivt i dessa verksamheter. Och vice versa om det nästa gång visar sig vara omvänt.

Därför bör Vantör tillskriva revisorerna och be dem att genomföra nästa undersökning på ett sätt som gör jämförelser möjliga.

Ärendet

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Lisa Pergren m fl (m) anger i sin skrivelse till nämnden att det framgår av revisorernas granskning av tertialrapport 2: 2003 att revisionskontoret genomfört en granskning av Stockholms förskoleverksamhet. Kort framgår att personalen på kommunalt drivna förskolor är betydligt mer missnöjda med sina arbetsförhållanden och sin arbetsbelastning än vad personal inom den enskilt drivna förskolan är.

Förvaltningen bedömer att det inte går att göra den jämförelse mellan kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet som efterfrågas i skrivelsen, bland annat eftersom revisorernas undersökning av den enskilt drivna förskoleverksamheten inte omfattade en granskning av verksamheterna per stadsdel.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, chef barn- och ungdom daterad den 28 september 2004 med diarienummer 402-364/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) föreslår anförandetext och yrkar som tillägg till förvaltningens förslag att förvaltningen får i uppdrag att tillskriva revisorerna med samma innebörd som anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) tilläggsyrkande och anförandetext.

§206 Stadsdelsdirektörens information

Tidigare aviserad heldagssammankomst för stadsdelsnämnden den 11 november med anledning av verksamhetsplan 2005 är ersatt med en utökad gruppledarträff. Datum är detsamma som tidigare, den 11 november men tidpunkten är ändrad till kl 16.00- 18.00.

Medborgarmöten med anledning av verksamhetsplan 2005 är i samråd med gruppledarna fastställda till :

Individ- och familjeomsorg, stadsdelsförnyelse och fysisk planering
Tisdag den 16 november kl. 18.00 i Rågsvedsskolans aula.

Barn och ungdom, förskola och grundskola
Onsdag den 17 november kl. 18.00 i aulan Bäckahagens skola.

Äldre- och handikappomsorg, samt socialpsykiatri
Torsdag den 18 november kl. 14.00 i Rågsvedsskolans aula.

§207 Inbjudan till kurser och konferenser

Inbjudan till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att anmäla två ledamöter till socialtjänstförvaltningen Stockholms stads heldag om HIV/AIDS prevention den 22 november 2004.

§208 Anmälningsärenden

Beslut

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-012/04.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m, se bilaga.

B. Delegationsbeslut
Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser, Dnr 003-284/2004

C. Anmälan av stöld och skadegörelse
Månadsrapport per den 30 september.

D. Protokoll, rapporter
Protokoll från förvaltningsgruppen den 21 oktober 2004.
Protokoll från § 19 MBL den 21 oktober 2004.
Anmälan av ny ersättare i stadsdelsnämnden för folkpartiet, Per Johansson.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Underskottet ökar trots vidtagna åtgärder. Vi har vid upprepade tillfällen påpekat att ekonomiuppföljning inte den bästa, trots upprepade uppmaningar från revisorerna att förbättra den. Det är att beklaga att nämndens majoritet inte tar styrningen av ekonomin på allvar.

§209 Skrivelser för beredning

Beslut

Vantörs stadsdelsnämnd lämnar följande skrivelse till förvaltningen för beredning:

Medborgarforum på hemsida från Magnus Dannqvist (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp) Bilaga § 209 A.

§210 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.


Ärendet
Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 7 oktober 2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.