Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-01-27

Sammanträde 2005-01-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

SAMMANTRÄDE TORSDAGEN DEN 27 januari 2005
i direkt anslutning till den öppna frågestunde Läs mer...n kl 18.00

Frågestunden inleds med att Åke Roxberger, planeringsdirektör på idrottsförvaltningen informerar under rubriken ”Golf i Snösätraområdet ”.

1 Val av protokollsjusterare (§ 7)

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning (§ 8)

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december 2004 och den 11 januari 2005 (§ 9)

Allmänna ärenden

4 Stadsdelsförnyelsen i Vantör: Barns framtid vuxnas ansvar (§ 10)

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061

Dnr 015-344/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör: Studio 124 (§ 11)

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061

Dnr 008-233/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Bygglov för tre stortavlor med trafiksäkerhets- information intill Huddingevägen vid Örby, Magelungsvägen V och Ö vid Rågsvedsviadukten, samtliga inom fastigheten Örby 4:1 (§ 12)

Handläggare: Ewa Lönnkvist tel: 508 23 088
Dnr 308-307/2004
308-339/2004
308-348/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Vidarutveckling av valfriheten med vård utomlands för äldre boende i Stockholm (§ 13)

Svar på remiss från socialroteln
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr:504-394/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Cykelplan för Stockholms ytterstad (§ 14)

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr:305-438/2004
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny detaljplan för del av kv. Krysstaket m.m. i Bandhagen (§ 15)

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068Dnr 302-481/2004
Omedelbar justering


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ny detaljplan för Tjärdalen 1, Hagsätra (§ 16)

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 302-458/2004
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Program för södra Rågsved (§ 17)

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 302-468/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Angående hundrastgård i lekpark (§ 18)

Svar på skrivelse från (m),(fp), och (kd)
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr:350-407/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Angående störningar från Stockholm entreprenad (§ 19)

Svar på skrivelse från (m),(fp), och (kd)
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr:305-408/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 B Drogförebyggande insatser i Vantör (§21)

Redovisning av samordnarens arbete under 2004
Dnr: 503-486/2004

14 Utnyttjande av skoldatornätverket (§ 20)

Beredning av muntlig fråga från Susanne Sjöblom m fl (m)
Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031
Dnr:403-002/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stadsdelsdirektörens information

16 Skrivelser för beredning (§ 22)

17 Inbjudan till kurser och konferenser (§ 23)

18 Anmälan av månadsrapport (§ 24)Dukas

19 Anmälningsärenden (§ 25)

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se pärm, förteckning utsändes med protokoll

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Se pärm

C. Protokoll från förvaltningsgruppen 2005-01-20.
Dukas

D. Protokoll från § 11 MBL 2005-01-20.
Dnr 002-008/05
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll (§ 26) 2005-01-13

21 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB (§ 27)

Handläggare: Birgitta Johansson tel: 508 20 301
Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB (§ 28)

Handläggare: Karin Jildeteg tel: 508 20 128

Mötesinformation

Vantörs stadsdelsförvaltning, St:Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.
Tid: kl 08.30- 09.00

Paragrafer 7-29

Datum för justering: 2005-02-03

Birger Nicander

nämndsekreterare

 

 

Magnus Dannqvist (s)
justerande

                                           

 

 

Marie Ljungberg Schött (m)

justerande

Närvarande:

 

 

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s) ordförande

Lars-Göran Carlsson (s)

Raymond Staedel (s)

Per Sundgren (v)

Henrik Ehrenberg (kd) v.ordförande

Marie Ljungberg Schött (m)

Lillemor Tholander (fp)

Lena kling (fp)

Åsa Öckerman (mp)

 

Tjänstgörande ersättare

Lillemor Forsslund (s)

Rana Khosravi (s)

Linda Hillner (m)

Sussanne Sjöblom (m)

 

Ersättare

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v)

Patrik Slimane (mp)
Patrik Wallnäs (m)

Michael Hultman (fp)

 

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Göran Sjödin, barn och ungdom

Patrik Ståhl, kvalificerad utredare

Ingeli Schneider, registrator

Anita Andersson, informationssekreterare

§§ 7-25

§§ 7-25

§§ 7-25

§§ 7-24

 

Ej närvarande:

Sunthorn Vongnongvar (s), anmält förhinder

Niklas Kristoffersson (m), anmält förhinder

Lars Svärd (m), anmält förhinder

Sonja Mogert (s), anmält förhinder

Cecilia Andersson (s), anmält förhinder

Solveig Ott (s), anmält förhinder

Per Johansson (fp), anmält förhinder

Per-Åke Pettersson (s), anmält förhinder

David Lindberg (kd), anmält förhinder

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 7-25

§7 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med ledamoten Marie Ljungberg Schött (m) justera dagens protokoll.

§8 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter följande tillägg:

- Ärendet ”Partsbyte i ramavtal; vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS” dukas.

§9 Anmälan och rättelse av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 16 december 2004 och den 11 januari 2005 justerats.

Marie Ljungberg Schött (m) påpekar att en mening i beslutad anförandetext till § 241/2004 fallit bort. Meningen lyder; ”att seriösa företagare i området snarast ska erbjudas ersättningslokaler i lämplig prisklass inom ett inte alltför avlägset avstånd”. Protokollet kommer att rättas med denna lydelse.

§10 Stadsdelsförnyelsen 2005- Barns framtid vuxnas ansvar

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 0,910 mnkr, uppdelat på två år, till föreningen Unga Örnars Stockholmsdistrikt för genomförandet av projektet ”Barns framtid vuxnas ansvar” för perioden 2005 - 2006 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen den 3 januari 2005.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Några av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet, föreningsliv och kultur samt trivsel och trygghet. Inom dessa områden passar projektet ”Barns framtid vuxnas ansvar” väl in. Projektets mål är att engagera vuxna, med olika språklig och kulturell bakgrund, att ideellt leda temagrupper för barn i skolåldern, att arrangera studiecirklar där framtidsfrågor diskuteras samt att bygga upp ett nätverk med andra barn- och ungdomsföreningar i Vantör. Det långsiktiga målet är att få fler vuxna i Vantör att engagera sig i frågor som rör barn och ungdomar. Unga Örnar räknar med att minst 100 barn kommer att delta i olika temagrupper samt att 20 vuxna engagerar sig som ledare. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 0,910 mnkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, barn- och ungdomschef daterad den 3 januari 2005 med diarienummer 015-344/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar återremiss för att komplettera beslutsunderlag med:

- bättre beskrivning av syfte och målsättning

- förbättrat underlag vad det gäller intresset och behovet bland ungdomar och vuxna för projektet

- förändrade kostnadskalkyl, där huvuddelen av sökta pengar ska gå direkt till verksamheten och inte till lön.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg egen anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar i andra hand avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss jämte avslag mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd) deltar ej i beslut.

Reservation

Henrik Ehrenberg (kd) Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling, m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna yrkande.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Folkpartiet och kristdemokraterna tycker att det är viktigt att ungdomar och vuxna i Vantör kan träffas och utvecklas tillsammans. Ökad förståelse mellan människor i olika åldrar leder till ökad trygghet och stärkt gemenskap. Vi anser att projektet - Barns framtid vuxnas ansvar - är ett bra initiativ men ansökan behöver kompletteras så att pengarna från Stadsdelsförnyelsen kan användas på bästa möjliga sätt. För att nämnden ska kunna ta ett rättvisande beslut behöver beslutsunderlaget kompletteras på ett antal punkter:

Bättre beskrivning av syfte och målsättning. Projektansökan måste kompletteras så att syftet och målsättningen av projektet blir tydligare. Vilken effekt ska projektet ge? Hur och på vilket sätt ska deltagarna öka sin kompetens?

Förbättrat underlag vad det behovet bland ungdomar och vuxna för projektet

Innan projektet kan komma igång behövs en kartläggning om behov finns hos målgruppen. Ett bättre underlagsmaterial behövs för att kunna avgöra behovet i Vantör.

Förändra kostnadskalkylen. Huvuddelen av sökta pengar ska gå direkt till verksamheten och inte till lön. Stadsdelsförnyelsen är inte en arbetsmarknadsåtgärd utan ska komma många invånare i Vantör till nytta, då direkt i projektets verksamhet.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. Varje ansökan måste prövas i nämnden men bedömningen bör vara restriktiv. Med anledning av ovanstående anser vi inte att Unga Örnars Stockholmsdistrikt bör tilldelas sökta medel.

§11 Stadsdelsförnyelsen 2005- Studio 124

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 2 mnkr till etableringen av kulturhuset ”Studio 124” i Rågsved, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen den 3 januari 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett par av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är föreningsliv och kultur samt trivsel och trygghet. Inom dessa områden passar projektet ” Studio 124” väl in. Projektets övergripande mål är att etablera ett kulturhus på Garphyttegränd 2-4 i Rågsved för framförallt ungdomar i Vantör. Kulturhuset planeras inrymma såväl konsert/danslokal för publika arrangemang, som replokaler för musik och dans, filmredigering och ljudmixning. I huset kommer man även att arbeta med teater, skrivande, sång, textil, matlagning, utställningsverksamhet och bildkonst. Med hjälp av professionella handledare ska ungdomar erbjudas en möjlighet att få förverkliga sina kreativa projekt och visa upp dem inför en publik. I huset planeras även ett ”vardagsrum” dit alla är välkomna som inte vill vara aktiva, men som vill kunna umgås med andra. Kostnaderna för projektet beräknas till drygt 12 mnkr för perioden 2005-2006, varav Föreningen Studio 124 ansöker om drygt 7 mnkr inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Vantör.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 3 januari 2005 med diarienummer 008-233/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg egen anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden tilldelar projektet 3.5 miljoner till etablering av kulturhuset ”Studio 124” och säkerställer att ”Studio 124” behandlar intresserade ungdomarna och föreningarna lika i nyttjandet av lokalerna, samt som tillägg egen anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Lena Kling, m fl (fp), Marie Ljungberg Schött m fl (m)och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för egna yrkande.

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist m fl (s), Per Sundgren m fl (v) och Åsa Öckerman m fl (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser positivt på ansökan från studio 124 och föreslår att projektet precis som förvaltningen föreslår tilldelas 2 mnkr men med möjlighet att återkomma till nämnden när verksamheten kommit igång och kunnat visa resultat.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. Varje ansökan måste prövas i nämnden men bedömningen bör vara restriktiv. Med anledning av ovanstående anser vi inte att medel bör tilldelas till etablering av kulturhuset ”Studio 124” i Rågsved. Projektet är i sig både spännande och intressant och vi bedömer att det bör kunna genomföras med andra finansierings-former, ex medlemsavgifter och sponsring om arrangörerna så vill.

Lena Kling, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Tanken på ett hus för musik och teater i Vantör känns mycket spännande. Att bygga upp ett kulturhus med långsiktig verksamhet är viktigt för våra ungdomar. I huset kan ungdomar träffas och tillsammans få uttrycka sig genom musik eller teater. Huset kan komma att bli en träffpunkt med betydelse för bla integrationen mellan ungdomsgrupper. Folkpartiet och kristdemokraterna anser att denna långsiktiga satsning på ungdomar i Vantör är en mycket bra investering för framtiden. Det kan jämföras med Kulturfestival som har ett mycket kortare perspektiv med litet avtryck i vårt område.

Det är dock mycket viktigt att alla intresserade föreningar och ungdomar får plats och tillfälle att nyttja kulturhuset. Alla föreningar och ungdomar måste få samma chans att på bra tider och bra vägledning få utveckla sina talanger. Vi vill därför i beslutet ställa krav på att ungdomarna och föreningarna behandlas lika i nyttjandet av lokalerna.

§12 Bygglov för tre stortavlor med trafiksäkerhetsinformation intill Huddingevägen vid Örby, Magelungsvägen V och Ö vid Rågsvedsviadukten, samtliga inom fastigheten Örby 4:1

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beviljar tillfälligt bygglov till den 22 april 2007 med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1 mm med stöd av 8 kap, §§ 3 och 14 plan- och bygglagen (PBL) enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 december 2004.

Ärendet

Gällande bygglov för stortavlor går ut den 31 december 2004. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) i Stockholms län har ansökt om permanent lov för 3 stycken stortavlor för trafiksäkerhetsinformation.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 12 december 2004 med diarienummer: 308-307/2004, 308-339/2004, 308-348/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§13 Vidarutveckling av valfriheten med vård utomlands för äldre boende i Stockholms Stad

Remissvar till socialroteln

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att godkänna svaret på remissen enligt förvaltningens tjänstutlåtande daterat den 13 december år 2004.

Ärendet

Socialroteln har remitterat en motion om ökade möjligheter att erbjuda äldre biståndsbedömd korttidsvård utomlands. Förvaltningen är positivt inställd till förändringar som innebär förbättrad kostnadseffektivitet, med bibehållen vård- och omsorgskvalitet. Men förvaltningen anser att begreppet korttidsvård behöver preciseras och att de totala kostnaderna vid vård utomlands bör belysas innan det är möjligt att ta ställning till motionärens förslag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, chef för äldre- och handikapp daterat den 13 december 2004 med diarienummer 504-394/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar i huvudsak bifall förvaltningens förslag och som tillägg egen anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar att nämnden i sitt remissvar bifaller motionen och som tillägg att föreslå kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för korttidsboende i äldreomsorgen utomlands, samt egen anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Lena Kling, m fl (fp), Marie Ljungberg Schött m fl (m)och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för egna yrkande.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Vård i varmt klimat ger mycket positiv verkan på patienter som genomgått en sjukvårdsbehandling. I Vantör finns många äldre som både på snabbare och bättre sätt kan återställa sig efter om de fick vistas i varmare land. Mycket talar för att vården, i de fall det passar den enskilda patienten, är en ekonomiskt rimlig lösning för staden, och vår stadsdel.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Staden ansvarar för äldreomsorg och omvårdnad. Patienter som behandlats och rehabiliterats genom landstingets försorg skulle ibland må bättre och snabbare återfå sina funktioner fullt ut om de gavs möjlighet till bättre återhämtning och rekreation. Vi vet att vård i varmare klimat påskyndar vissa läkningsprocesser och gör det möjligt att träna upp ex skadad muskulatur snabbare. Förvaltningen pekar på flera problem bland annat i gränsdragningen till landstingets ansvar. Vi menar att dessa frågor mycket enkelt kan och bör lösas och de får inte utgöra ett hinder att ge äldre kostnadseffektiv vård utomlands. Vår slutsats är att det skulle vara positivt att kunna erbjuda fler äldre korttidsboende och vård utomlands, så som motionären föreslår. Förutsättningen är förståss kostnadseffektivitet, kvalitetskontroll och någon form av biståndsbedömning samt att gränsdragnings problemen blir lösta.

§14 Cykelplan för Stockholms ytterstad

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdels- förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2005.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Gatu- och fastighetskontoret har begärt yttrande över Cykelplan för Stockholms Ytterstad från Vantörs stadsdelsnämnd. Planen skall fungera som underlag för fysisk planering, ge ökad och säker cykling samt utgöra underlag för inriktningsbeslut under de kommande tio åren. Planens geografiska omfång markerar att frågan är av strategisk betydelse för stockholmstrafiken, vilket är en bedömning som förvaltningen delar. Cykelplan för Ytterstaden har tillkommit i samarbete med bl.a. Stockholms grannkommuner. Detta skapar i förlängningen även förutsättningar för en bättre trafiksituation på regional nivå. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till cykelplan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 4 januari 2005 med diarienummer 305-438/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Ny detaljplan för del av kvarteret Krysstaket m.m. i Bandhagen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdels- förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2004.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ett förslag till ny detaljplan för del av kv. Krysstaket mm. i Bandhagen för yttrande. Förslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av sammanlagt 16 radhus. Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är positivt och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 28 december 2004 med diarienummer 302-481/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Ny detaljplan för Tjärdalen 1, Hagsätra

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdels- förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2004.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ett förslag till ny detaljplan för Tjärdalen 1, Hagsätra, för yttrande. Förslaget syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder ovanpå en befintlig restaurang. Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är positivt och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 28 december 2004 med diarienummer 302-458/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Program för södra Rågsved

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdels- förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2004.

Samt anför därutöver:

Program för Södra Rågsved är ett väl genomarbetat program med grundliga analyser av området och ett väl genomarbetat bostadsprogram för området.

Nämnden avstyrker dock förslaget om föreslagna radhusområdet i område B1 dvs i skogsdungen/slänten ner mot friområdet. En byggnation på föreslagen plats skulle inkräkta negativt på Rågsveds friområde och dess djur och naturliv. Nämnden föreslår däremot att ett eller flera hus planeras på den tomt där Bjursätraskolan tidigare låg.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har för yttrande delgivit stadsdelsnämnden ett områdesprogram för södra Rågsved. Programmet är utformat i samarbete med bl.a. stadsdelsförvaltningen och följer Stockholms parkprogram. Förvaltningen anser att ett genomförande av förslaget kan bidra till att stärka Rågsved som boendemiljö, i enlighet med de uppsatta målen. Av de alternativ för Snösätra industriområde som presenteras anser förvaltningen att området helst bör återgå till naturyta för att stärka den s.k. Hanvedskilen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker Program för södra Rågsved.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 28 december 2004 med diarienummer 302-468/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp), Marie Ljungberg Schött m fl (m)och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Reservation

Lena Kling, m fl (fp), Marie Ljungberg Schött m fl (m)och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för egna yrkande.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp), Marie Ljungberg Schött m fl (m)och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Vi är positiva till att det byggs bostäder i området södra Rågsved. Området lämpar sig väl för bebyggelse i form av radhus och villor. Då området markant domineras av hyresrätter är det lämpligt att nybebyggelsen blir bostadsrätter eller egna hem. I Vantör är det dock relativt ont om arbetsplatser. Nämnden ser därför gärna att det i området skapas utrymme för lokaler lämpliga för företagande.

De arbetsplatser som finns i området idag, har av många upplevts som störande. I samband med planläggning och byggnation är det angeläget att stimulera till ökat företagande och fler arbetsplatser i Vantör. Gärna i form av småföretagare eller hantverkare men framförallt av sådan art att det inte nämnvärt stör de boende. De företagare som idag driver företag och använder lokaler i området kommer förmodligen i stor utsträckning ha svårt att passa in i området. Det är dock angeläget att de ges möjlighet att fortsätta med sin verksamhet. Vi vill ytterligare understryka vikten av de seriösa företagare som inte kan vara kvar erbjuds ersättningslokaler i lämplig prisklass på inte alltför långt avstånd.

Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

De föreslag och idéer till nybebyggelse som presenteras bör fortsätta att studeras med följande undantag:

Sydsluttningen inom område B1 skall inte bebyggas. Det är ett område med höga naturvärden, en av få sydsluttningar inom det analyserade området, och därmed speciella flora och fauna. Närheten till den gamla landsvägen gör att det är en kulturhistoriskt intressant miljö som bör bevaras intakt. Det har rekreationsvärde. Sluttningen kan, trots sin branthet, utnyttjas som ett spännande sätt att nå naturområdet av t.ex. barn och ungdomar. Den föreslagna bebyggelsen direkt vid Bjursätragatan (t ex punkthus och stadsvillor) har däremot en lämplig placering. Mål nr 3 under förslag till grönstruktur: ”Skapa sammanhängande gångstråk mellan centrum, bostäderna och sjön Magelungen” är viktigt, men vi anser inte att detta syfte uppnås på ett bra sätt med den föreslagna gång- och cykelbron från Högdalen- triangeln över både järnvägen och Magelungsvägen direkt in i naturområdet.

En som här föreslås, mycket lång gång- och cykelväg utan ”nödutgångar”, tror vi att många kan känna tveksamheter att beträda med tanke på rädsla för våldsbrott etc. Dessutom brukar liknande broar ha stora problem med halka och även blåst.

Dessutom förbättrar inte bron problemet som vi upplever idag med den alldeles för smala gångbanan på Rågsvedsvägen mellan Högdalen och Rågsved. Här finns en livlig gång- och cykeltrafik som redan idag bör beredas bättre plats.

Man bör istället för den föreslagna gång- och cykelbron mellan Högdalen- triangeln och Rågsveds friområde utreda hur trafiken på ett bra sätt skulle kunna gå via Rågsveds centrum. Vi vill ha ett attraktivt naturområde med många besökare. Skyltning med kartor bör finnas, många går vilse idag, och alla angöringssätt: via t-bana Rågsved, de blivande busshållplatserna på Bjursätragatan, bil, cykel och gående från olika håll bör studeras.

Vi anser att ”angöringen” är naturligare via Rågsved, gärna på flera ställen av vilka några bör vara mera tillgänglighetsanpassade för att kunna erbjuda så många medborgare som möjligt, t ex med barnvagn, tillträde till naturområdet.

När det gäller en mer ambitiös rullstolsanpassning ser vi fram emot förslag till lösningar, kanske även via Snösätragränd? Industriområdet vid Snösätragränd kan som föreslås återgå till naturmark, men man skulle även kunna tänka sig en 4H-gård, med ev. vidhängande café här. Det skulle kunna öka områdets attraktivitet. Ett större antal besökare skulle lösa de problem med otrygghet som vissa medborgare känner. Det måste i så fall studeras vidare med följsamhet mot sjöns behov av ekologisk balans. Verksamheter som ökar sjöns obalans är inte lämpliga.

§18 Angående hundrastgård i lekpark

Svar på skrivelse från (m), (fp) och (kd)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen med tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2004.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har överlämnat en skrivelse från m, fp, kd i Vantörs stadsdelsnämnd till stadsdelsförvaltningen för beredning. Enligt skrivelsen bör förvaltningen föreslå stadsdelsnämnden en skrivelse som skall tillsändas berörda instanser. Skrivelsen skall ge stöd till de hundägare som önskar en officiell hundrastgård på lekplatsen Grytet i Örby. Stadsdelsförvaltningen utgår från att gatu- och fastighetskontoret åsyftas i sammanhanget. Stadsdelsförvaltningen har invändningar mot förslaget och ser ingen möjlighet för nämnden till att kunna utöka sitt ansvarsområde med en hundrastgård utan att märkbara omprioriteringar i den övriga gata- parkverksamheten blir en nödvändig följd av detta. Stadsdelsförvaltningen föreslår att skrivelsen lämnas utan åtgärd.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 16 december 2004 med diarienummer 350-407/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp), Marie Ljungberg Schött m fl (m)och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi står fast vid att stadsdelsnämnden kunde agera betydligt mer resolut i sitt demokratiska uppdrag, ett uppdrag som dessutom kommer att stärkas när fullmäktige beslutar i enlighet med SPO-utredningens förslag om stadsdelsnämndernas framtida roll. En hundrastgård i Vantör är inte med nödvändighet ett bra förslag. Däremot förtjänar medborgare att bemötas på ett bra sätt när de framför åsikter och förslag. Det är olyckligt ur flera aspekter att enskilda medborgares initiativ och synpunkter inte kan bemötas eller hanteras på ett bättre sätt från den kommunala instans som ligger dem närmast.

Nu är upphandlingen påbörjad och att avbryta den skulle få stora ekonomiska konsekvenser enligt förvaltningens svar på vår tidigare skrivelse. Ur demokrati-synpunkt måste det te sig tämligen absurt från de berörda hundägarnas sida, liksom från de föräldrar som nyttjar parkleken tillsammans med sina barn. Särskilt då den berörda parkleken inte varit föremål för vare sig underhåll eller upprustning på kanske 20 år och under den tiden fungerat väl som hundrastgård.

Visst har förvaltningen rätt när den skriver att det kan vara olämpligt att ha hundar på en parklek ämnad för barn. Det innebär dock inte att det alltid är olämpligt och att varje parklek måste vara fri från hundar. Då har man som kommunal förvaltning inte tagit hänsyn till alla de som har både hund och barn. En sådan rigid hållning kan knappast vara en kommunal uppgift att hålla sig med. Den aktuella frågan hade istället kunnat vara ett bra tillfälle att överbrygga de motsättningar som ibland finns mellan hundägare och småbarnsföräldrar.

§19 Angående störningar från Stockholm entreprenad

Svar på skrivelse från (m), (fp) och (kd)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen med tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2004.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse från m, fp, kd i Vantörs stadsdelsnämnd till stadsdelsförvaltningen för beredning. En lägesrapport beträffande eventuella klagomål på Stockholm Entreprenads anläggning i Örby efterfrågas liksom förslag på skrivelser som vid behov kan skickas till berörda parter. Inga klagomål på anläggningen är kända inom staden sedan augusti 2004. Om nya klagomål på störd boendemiljö framförs avser förvaltningen att skriftligen hänvisa berörda personer till miljöförvaltningen. Gatu- och fastighetskontoret har tidigare muntligen hänvisat den person som framfört klagomål på störd boendemiljö till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen har inte registrerat något inkommet klagomål.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 16 december 2004 med diarienummer 350-408/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp), Marie Ljungberg Schött m fl (m)och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande: Att medborgare klagar på buller och andra störande inslag är en del i vår samhållsstruktur. Att medborgaren vänder sig till förvaltningen med klagomål är naturligt då stadsdelsnämnden är nära invånarna. Nämnden har då till uppgift att hjälpa vederbörande med klagomålet, både genom att försöka komma rätta med problemet eller att slussa klagomålet vidare till annan instans. Att bara vifta undan klagomålet leder inte till att nödvändiga åtgärder genomförs eller att upprätta förtroende och god service gentemot medborgaren.

§20 Utnyttjande av skoldatornätverket

Beredning av muntlig fråga från Sussanne Sjöblom m. fl. (m)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning med tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2005.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden berett en fråga från (m) om en redovisning av skolornas utnyttjande av skoldatornätverket. Vantörs skolor arbetar aktivt med att utnyttja de fördelar som skoldatanätet ger vad gäller kommunikation, information och stöd i undervisningen. Vid en förfrågan till skolorna vid årsskiftet, framgår att skoldatanätet används dagligen av såväl elever som lärare för att hämta och publicera information i olika former. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens beredning av frågan om skolornas utnyttjande av skoldatornätverket.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, chef barn och ungdom daterat den 3 januari 2005 med diarienummer 403-002/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§21 Drogförebyggande insatser i Vantör

Redovisning av samordnarens arbete under 2004

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning enligt tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2004 och överlämnar den till socialtjänstnämnden.

Ärendet

För att bevilja fortsatta medel till Stockholm stad för drogförebyggande insatser med samordnare i stadsdelarna fordrar Länsstyrelsen en redovisning för år 2004. Samordnaren i Vantör har under året samordnat förvaltningens drogförebyggande insatser. Samordnarens funktion har haft mycket stor betydelse för den utveckling av insatser och arbetsmetoder som ägt rum och förvaltningen finner det mycket angeläget att arbetet fortsätter under 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, chef individ- och familjeomsorg daterad den 21 december 2004 med diarienummer 503-486/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§22 Stadsdelsdirektörens information

Monika Viklander, stadsdelsdirektör informerar:

- GFK inbjuder till möte för information och möjlighet att lämna synpunkter med anledning av planerad byggnation av studentbostäder längs norra sidan av Råbyvägen, Örby skola tisdagen den 1 februari 2005 kl. 17.00- 19.00.

- Stadsdelsförnyelseprojektet Högdalstopparna inbjuder till presentation av idéer och förslag, Pepparvägen 9, Hökarängens Centrum onsdagen den 2 februari 2005 kl. 18.30.

- Stadsdelsnämndens sammanträde torsdagen den 3 mars är inställt.

- Stadsdelsnämnden har ett extrasammanträde tisdagen den 1 mars kl. 08.00-08.30.

- Stadsdelsnämnden har temadag skola torsdagen den 17 mars kl. 13.00- 16.30.

- Det har förekommit uppgifter om de hemlösas situation i media som föranleder förvaltningen att föreslå en muntlig redovisning av förvaltningens förebyggande sociala arbete och insatser som riktas till hemlösa på stadsdelsnämndens kommande sammanträde den 17 februari 2005.

§23 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Restaurering av gamla betes- och hagmarker inom Vantör, projektansökan miljömiljarden från (s), (v) och (mp). Bilaga § 23A

- Sopsortering i Centrumbildningarna i Vantör, projektansökan miljömiljarden från (s), (v) och (mp). Bilaga § 23B.

- Alkohol- och narkotikamissbruk i Vantör, problembild och effekter av insatser, från (fp), (kd) och (m). Bilaga § 23C.

- Vikarier i Stadsdelens förskolor, från (fp), (kd) och (m). Bilaga § 23D.

- Boplatser för hemlösa- husvagnsboende i Rågsved, (fp), (kd) och (m). Bilaga § 23E.

§24 Anmälan av månadsrapport

Inga månadsrapport föreligger.

§25 Anmälningsärenden

Beslut

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m, se bilaga.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser,

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgruppen den 20 januari.

Protokoll från § 11 MBL den den 20 januari.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 13 januari 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§27 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§29 Partsbyte i ramavtal; vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd överlåter Tjänstemännens Bildningsverksamhets (TBV) skyldigheter och rättigheter med anledning av lämnat och antaget anbud, tecknat ramavtal, och gjorda avrop till Sensus studieförbund och ger socialtjänstdirektören i uppdrag att på nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte, i enlighet med det som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2005.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger socialtjänst direktören i uppdrag att på nämndens vägnar, i samband med eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, besluta om huruvida parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan och ger vidare socialtjänstdirektören i uppdrag att, på nämndens vägnar, besluta om och underteckna sådant avtal om partsbyte.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 25 januari 2005 med diarienummer 105-018/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.