Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-04-21

Sammanträde 2005-04-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen Rangstagatan 22, Högdalen

SAMMANTRÄDE TORSDAGEN DEN 21 april 2005
i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl 18.00

Mötesinformation

Vantörs stadsdelsförvaltning, St:Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.
Tid: kl 19.00- 21.30

    Paragrafer 82-106

 

Datum för justering: 2005-04-28

 

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)
justerande

 

 

 

 

 

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s), ordförande

Lars-Göran Carlsson (s) §§ 86-106

Sonja Mogert (s)

Raymond Staedel (s)

Per Sundgren (v)

Åsa Öckerman (mp)

Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande

Marie Ljungberg Schött (m)

Lars Svärd (m)

Lena kling (fp)

Lillemor Tholander (fp) ej § 86


Tjänstgörande ersättare

Solveig Ott (s)

Per-Åke Pettersson (s) §§ 82-85

Patrik Wallnäs (m)

Ersättare

Per-Åke Pettersson (s) §§ 86-106

Lillemor Forsslund (s) §§ 82-94

Rana Khosravi (s)

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v)

Per Johansson (fp)

David Lindberg (kd)

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Göran Sjödin, avdelningschefchef

Åsa Berntsson, avdelningschef §§ 82-102

Margaretha Selin, avdelningschef §§ 82-102

Patrik Ståhl, utredare §§ 82-99

Ingeli Schneider, registrator

Anita Andersson, informationssekreterare §§ 82-96

Marianne Ahrnfeldt, sektionschef §§ 82-104

Catharina Lebel, resursenhetschef §§ 82-102

Monika Verne, kultursekreterare §§ 82-94

Ej närvarande:

Cecilia Andersson (s), anmält förhinder

Sunthorn Vongnongvar (s), anmält förhinder

Niklas Kristoffersson (m), anmält förhinder

Patrik Slimane (mp) , anmält förhinder

Linda Hillner (m) , anmält förhinder

Sussanne Sjöblom (m) , anmält förhinder

Michael Hultman (fp)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 82-102

§82 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordförande Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§83 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter följande förändringar:

- Ärendet ”Husvagnsboende vid Snösätravägen” läggs till.

§84 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 1 och den 17 mars 2005 justerats.

§85 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Vantörs välkomstpaket

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar avslå förvaltningens förslag att tilldela 0, 44 mnkr till projektet ”Vantörs välkomstpaket”, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2005.

Samt anför därutöver:

Vi anser att detta projekt i första hand är ett ansvar för bostadsbolagen och att det därför också bör helt finansieras av dem. Däremot bör stadsdelsförvaltningen ställa sig positiv till att medverka som en partner i projektet.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Ett av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är trivsel och trygghet. Inom detta område passar projektet ”Vantörs välkomstpaket” väl in. För att marknadsföra Vantör och hjälpa nyinflyttade att snabbt rota sig i området, framför allt i Rågsved, har förvaltningen och de kommunala bostadsbolagen gemensamt arbetat fram projektförslaget ”Vantörs välkomstpaket”. Projektets mål är att sammanställa ett attraktivt informationsmaterial om Vantör, genomföra ett personligt hembesök hos alla som flyttar in i Rågsved under projekttiden, arrangera gruppträffar med nyinflyttade i övriga Vantör, samt bygga upp kontaktnät mellan nyinflyttade, föreningar, organisationer m fl som är verksamma i Rågsved. Projektets effektmål är att minska antalet boende i Rågsved som vill flytta från Vantör av negativa orsaker från 14% till 8 %. Kostnaderna beräknas till 0,44 mnkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 17 mars 2005 med diarienummer 015-126/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens beslut och som tillägg ett uppdrag till förvaltningen att försöka involvera de privata fastighetsägarna i stadsdelen i projektet samt en anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Nämnden anser att det är bekymmersamt om många invånare i vår stadsdel inte trivs och inte ser bostaden i Vantör som ett långsiktigt boende. Det finns all anledning att fundera över vad som kan göras, från förvaltningen, från enskilda boende och från frivilliga krafter i området, för att komma tillrätta med denna otrivsel. Kriminalitet, exempelvis narkotikalangning, och missbruk är problem som det förtjänar att arbeta för att få bort. Hög arbetslöshet, låga utbildningar och få arbetsplatser är andra problem som stadsdelen bör arbeta med. Bostadsbolagen, bostadsrättsföreningar och villaföreningar kan säkert göra mycket för att tillsammans med de boende öka trivseln. Vi är mycket tveksamma till om det föreslagna projektet leder till något positivt resultat. Vi anser inte att kostnaden 0,44 mkr inte står i proportion till det resultat som kan förväntas från det beskrivna projekt med personligt besök och ”välkomstpaket”.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Vantör är utan tvekan ett område som måste bättra på sin image. Vi är övertygade om att många som flyttar till vår stadsdel gör det i brist på andra alternativ, med sikte på att hitta bostad i andra stadsdelar så snart som möjligt. Vi anser att det är en god idé att sammanställa ett välkomstpaket med diverse nyttig information till alla nyinflyttade i Vantör. Att upptäcka fördelarna med en stadsdel tar ganska lång tid för en familj där de vuxna är heltidsarbetande. Vi tror att en genomtänkt strategi från stadsdelens sida för att få nytillkomna medborgare att snabbt upptäcka grönområden, parklekar, kommunikationslinjer med mera är ett sätt att få en mer positiv inställning till sin stadsdel från de boendes sida. Personliga besök i hemmen, är en sak som skulle kunna riskera att bli integritetskränkande. Därför måste detta hanteras på ett sätt som undviker att projektet upplevs som påträngande för den som flyttar till stadsdelen. Vi ser mycket positivt på att de kommunala bostadsbolagen är villiga att gemensamt med förvaltningen göra en ekonomisk insats. Vi ser inte projektet i första hand som ett projekt för ökad trivsel, utan som ett projekt för att minska segregationen. Det framgår inte av ärendet huruvida stadsdelens privata hyres- och fastighetsvärdar har kontaktats för att delta i projektet. Vi menar att sådana kontakter bör tas å det snaraste.

§86 Ansökningar om föreningsstöd och kulturbidrag våren 2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar bevilja respektive avslå ansökningar om föreningsstöd och kulturbidrag våren 2005 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2005.

Samt anför därutöver:

Ärende

I stadsdelsnämndens reguljära budget år 2005 finns 1 miljon kronor till kulturverksamhet och till bidrag till lokala föreningar, organisationer och andra sammanslutningar. I tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningen de ansökningar som inkommit till det första av de två ansökningstillfällena år 2005 och föreslår att totalt 270 000 kronor fördelas i bidrag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 4 april 2005 med diarienummer 009-138/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) yrkar återremiss och som tillägg en anförandetext. Återremissen skall komplettera beslutsunderlagen med förvaltningens analys och bedömning av de enskilda ansökningarna med tydligare kriterier för beviljande av ansökan. Analysen ska även innehålla en redovisning av beviljat anslag per förening.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar återremiss avseende ansökan från ”Ung utan pung” och avslag på ansökan från Vantörs konstförening. Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i övrigt och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremisser.

Beslutsgång

Lillemor Tholander (fp) anmäler jäv.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) deltar härefter ej i beslut i den del som behandlar ansökan från ”Ung utan pung”.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

I stadsdelsnämndens budget finns 1 miljon kronor för kulturverksamhet och bidrag till lokala föreningar och organisationer. För att medel ska kunna beviljas till föreningar måste en analys och bedömning göras av varje enskild ansökan. I bedömningen ska hänsyn tas till vilket resultat föreningarna angett ska uppnås med ansökt projekt och utifrån budget. I beslutsunderlaget måste kriterierna för bedömningen också presenteras tydligare. I beslutsunderlaget framgår det inte varför Konstföreningen får en nerdragning med 66% på ansökt medel medan andra föreningar får betydligt mindre nerdragning. För att kunna göra en saklig bedömning av ansökningarna för kulturbidrag måste förvaltningen återkomma med ett kompletterande beslutsunderlag innehållande en analys och bedömning av de enskilda ansökningarna med tydligare kriterier för beviljade av ansökan. Analysen ska även innehålla en redovisning av beviljat anslag per förening, eftersom samma föreningar återkommer i flera av de beviljade ansökningarna.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Föreningen Svea Sträng/Ung utan Pung söker vid flera tillfällen varje år omfattande bidrag från stadsdelsnämnden för sin verksamhet. Delar av verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i området och delar av verksamheten avser teater på mer professionell nivå. Ganska stora delar av de kommunala bidragen verkar gå till lokaler och personal. Nämnden anser att föreningens årliga bidrag bör hanteras vid ett tillfälle. Det bör då belysas hur bidragen avses att användas, hur många barn/ungdomar det förväntas komma till del och hur uppföljning ska ske. Dessutom bör en historik över de senaste årens sökta bidrag samt beviljade bidrag tas fram för nämndens kännedom. Först därefter går det att ta ställning till om föreningen ska få del av 2005 års förenings- och kulturbidrag. Vantörs konstförening arbetar med ett vällovligt syfte att sprida intresset för konst. Föreningen beskriver hur man sedan starten för 40 år sedan baserat verksamheten på ideellt arbete. Medlemsantalet är för närvarande ca 150 personer och verksamheten vänder sig i första hand till vuxna. Det sökta bidraget avser dels utåtriktad verksamhet, utställning av bildande kost och dels medlemsvård, att aktivera medlemmarnas intresse och bland dem lotta ut god konst. Vi anser att framför allt den senare delen, att inköpa och lotta ut konst till de egna medlemmarna, inte är förenlig med vad som är möjligt att ge kommunala bidrag till.

§87 Beslut på bättre grunder- Utrednings och dokumentationssystem för ungdomsproblematik

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om medel för genomförande av projektet ”Beslut på bättre grunderenligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2005.

Ärende

Förvaltningen har den 1 mars 2005 hos Länsstyrelsen i Stockholm ansökt om 74.000 kronor för att utprova ett alternativt utrednings- och dokumentations- system baserat på principerna för ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) som är ett internationellt utredningsinstrument för ungdomsproblematik.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 31 mars 2005 med diarienummer 503-131/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§88 Särskolans organisation

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer ersättningsnivåerna för särskolan i enlighet med bilaga 1 och godkänner i övrigt förvaltningens redovisning, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner särskolans delegationsordning per den 1 juli 2005 (bilaga 2) och uppdrar enligt 6 kap 33 § kommunallagen med de begränsningar som anges 6 kap 34 § samma lag, åt stadsdelsdirektören, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i de ärendegrupper som angivits i bilaga 2.

3. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället. Stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera ärenden till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningen i kolumnen "Delegat".

Ärende

Från och med den 1 juli 2005 övertar stadsdelsnämnden ansvaret för den obligatoriska särskolan, med undantag för behörighetsprövning och beslut om mottagande i skolformen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer ersättningsnivåer för särskolan och i övrigt godkänner förvaltningens redovisning samt förslag till delegationsordning för särskolan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 22 mars 2005 med diarienummer 403-120/2005.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör korrigerar ett skrivfel i tjänstutlåtandet daterat den 22 mars. Andra stycket under rubriken bakgrund stryks och är ej grund för beslut.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext samt att förvaltningen ges uppdrag att noga följa och för nämnden fortlöpande redovisa vilka konsekvenser stadsdelsnämndens övertagande av särskole- verksamheten får för stadsdelens särskolebarn.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Redan när det nya förslaget till resursfördelningssystem för särskolan behandlades i kommunfullmäktige varnade vi för att ersättningsnivåerna i förslaget inte var rimliga och rättvisa. De individuella behoven är mycket varierande och måste tillåtas att så förbli. Förslaget saknade dessutom redovisning och analys av särskoleverksamhetens nuvarande kostnader.

2004 kostade särskolan i Stockholm 17 miljoner kronor mer än budget. Detta underskott fördes den 1/1 2005 över på stadsdelsnämnderna att försöka spar in. Från 1/7 övergår hela ansvaret för särskolan till stadsdelsnämnderna. Resultatet riskerar att bli fruktansvärt för stadens särskoleelever eller leda till panikbesparingar inom andra områden, alternativt till att budgeten dramatiskt överskrids. Vi vill betona att detta dåligt finansierade arrangemang inte får tillåtas gå ut över särskoleeleverna. Särskolebarnen och deras föräldrar måste garanteras frihet att välja skola. De har förmodligen ett större behov än andra av att kunna hitta och välja en skola som kan erbjuda rätt stöd och hjälp just för dem. Denna valmöjlighet får inte inskränkas av stadsdelens intressen av att de väljer närliggande och mindre kostsamma alternativ. Inte heller får reskostnaderna hindra särskolebarnen att gå i den skola de vill. Under många år har en hög kompetens byggts upp i olika särskolor runt om i staden. En del av dem drivs i kommunal regi och några som friskolor. Kompetensen är ofta uppbyggd kring en grupp med barn från olika delar av staden. Barnen kännetecknas oftast av att de har likartade problem och behov. Förutom den personella kompetens är det en vinst för dessa elever att få gå i en klass med andra med likartade problem. Det ger dem tillhörighet till en grupp på lika villkor och ger ofta vänner för livet. Det är angeläget att bevara denna särskoleform. Tyvärr finns det en överhängande risk att den urholkas om eleverna tas ”hem” till skolor som finns i närområdet.

§89 Minska barngruppernas storlek inom förskolan

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning enligt tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att minska barngruppernas storlek för att stärka kvaliteten i förskolorna. Detta uppdrag ingår även som en punkt i stadsdelsnämndens program för Vantör 2003-2006. Förvaltningens redovisning visar att den utbyggnad av förskolelokaler som genomförts under 2004 och 2005 tillsammans med den planerade nybyggnationen av Kvarntorpsgränd 13, ökar stadsdelens förutsättningar klara barnomsorgsgarantin och målet att minska barngruppernas storlek under 2005-2006. Kvarntorpsgränd 13 beräknas tillföra stadsdelen ytterligare 32 förskoleplatser under 2006. Förvaltningen bedömer att stadsdelen utifrån de omständigheter som redovisats har förutsättningar för att klara barnomsorgsgarantin och målet att minska barngrupperna under 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 22 mars 2005 med diarienummer 403-120/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar att nämnden i huvudsak godkänner förvaltningens redovisning och som tillägg en anförandetext samt att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortlöpande, minst varje kvartal, ge information om situationen i förskolan, hur barnomsorgsgarantin uppfylls och hur uppdraget om minskade barngrupper kan uppfyllas.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Vi kan notera att barngrupperna visserligen inte alltid har minskat i önskad utsträckning men att Vantör visar goda resultat i jämförelse med andra områden. Vi noterar att detta varit möjligt genom att den privat drivna verksamheten gjort stora utökningar, inte minst ”vi som växer ABs” stora utökning har haft avgörande betydelse.

Trots detta anser vi att det är angeläget att förvaltningen funderar ytterligare över om barnomsorgen verkligen kommer att räcka till, dels kortsiktigt under vår och sommar och dels långsiktigt när vi vet att det föds många barn i Stockholm idag och när vi dessutom vet att det planeras och byggs många fler bostäder i vårt område. Vi är oroade över att detta kommer att leda till brist på barnomsorg om något år om inte lokaler skapas så att nya enheter ges möjlighet att etablera sig i området.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi kan noterar gång på gång att majoritetens vallöfte om minskade barngrupper blir alltmer avlägset.. Detta i ett läge då det råder t o m platsbrist på förskolorna i Vantör. Detta beror i hög grad på att en orimligt stor andel av de pengar som av fullmäktige anslagits för förskolan inte når verksamheten, utan prioriteras om i stadsdelen budget och går till administration.

§90 Med modersmålet som grund

Remiss från skolroteln

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd avstyrker remissen från skolroteln, då underlaget bedöms vara otillräckligt för nämndens ställnings­tagande, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förnyat underlag enligt utredningsdirektiven.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2005 att kommun-styrelsen (KS) skulle utarbeta ett förslag på ny orga­nisation för stadens modersmålsundervisning. En utred­ning tillsattes och med hjälp av ett konsultföretag har ett förslag lagts fram. Utredningen omfattar en översyn av behov­en av stöd för flerspråkiga barns/elevers språkutveck­ling från förskola till gymnasie­skola. Förslaget innebär i huvudsak att Språkcentrum avvecklas i sin nuvarande form och att pedagogerna överförs till skolenheterna inom respektive skolform och att dessa där ska ingå i ordinarie arbetslag. Förvaltningens samlade bedömning av förslagen i remissen är att dessa bör avstyrkas. Utredningen bedöms vara otillräcklig och därmed inte kunna utgöra tillräckligt underlag för ett ställningstagande. Förvaltningen anser dock att en grundlig översyn av insatserna för modersmålsträning, modersmålsundervisning och studie-handledning samt av Språkcentrums roll är nödvändig, och välkomnar en sådan. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden föreslår att KS ges i uppdrag att återkomma med förnyat underlag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 22 mars 2005 med diarienummer 406-066/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) yrkar att nämnden avstyrker remissen från skolroteln och som tillägg en anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

En nedläggning av språkcentrum skulle omedelbart leda till försämrad kvalitet inom modersmålsundervisningen. Det är orimligt att varje stadsdel eller varje enskild skola ska kunna bygga upp en kompetens som svarar mot den som språkcentrum besitter. I stället för att sprida ut modersmålslärarna bland stadsdelsnämnderna bör denna viktiga kompetens behållas på en för staden gemensam nivå.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

En nedläggning av språkcentrum skulle leda till försämrad kvalitet inom modersmålsundervisningen. I stället för att sprida ut modersmålslärarna bland stadsdelsnämnderna bör denna viktiga kompetens behållas på en för staden gemensam nivå. Idén med ämnesundervisning på modersmålet är sympatisk, men är förenat med betydande risker. De nu föreslagna förändringarna bottnar snarare i socialdemokraternas politiskt grundade övertygelse om att just ämnesundervisning på modersmålet är nyckeln till förbättrade resultat bland elever med invandrarbakgrund än i verklig analys av vad man skulle kunna uppnå. Risken är därmed stor att resultatet av förändringarna blir att elevernas kunskaper i både modersmålet och i övriga ämnen försämras. Särskilt allvarlig är risken att att förslaget leder till att eleverna inte lär sig svenska. Redan i dag finns studiehandledning för elever med annat hemspråk inom modersmåls- undervisningen. Studiehandledningen är till för att eleverna med hjälp av det egna modersmålet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. I stället för att hitta på nya projekt bör studiehandledningen utvecklas, t ex genom att stadens modersmålslärare erbjuds vidareutbildning för att nå ämnesbehörighet och att staden i framtiden anställer modersmålslärare med lämplig ämneskompetens.

§91 Förstudie om samverkan mellan stadsbibliotek och skolbibliotek

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 mars som svar på remissen.

1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför därutöver:

En ökad samverkan mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken är enbart positiv. Den självklara målsättningen bör vara att eleverna genom skolbibliotekens datorer ska ha möjligheter att ta del av hela folkbibliotekets bestånd av böcker och direkt från skolbiblioteket kunna låna ur detta bestånd och få boken levererad till skolbiblioteket eller närmaste folkbibliotek. För att denna service ska kunna genomföras så smidigt som möjligt bör målsättningen antagligen vara att skol- och folkbiblioteken använder samma datasystem.

Ärende

Kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen föreslår i en förstudie olika åtgärder för att utveckla samverkan mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms grundskolor. Syftet är att förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars språkutveckling och läslust. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen att vidareutveckla samverkan mellan stadsbiblioteket och skolbiblioteken på olika nivåer, till exempel i form av gemensam kompetens-utveckling för personalen. En lämplig utgångspunkt för arbetet med gemensamma måldokument blir stadens nya biblioteksplan som planeras läggas fram år 2006 samt den nya skolplanen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 23 mars 2005 med diarienummer 008-067/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad och som tillägg en anförandetext.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg, (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser positivt på en ökad samverkan mellan stadsdelsbiblioteken och skolbiblioteken. Flera av de förslag som presenteras i rapporten är dock mycket kostnadskrävande, t ex förslaget om gemensamma transportsystem. Ett nära samarbete mellan stadens bibliotek och stadens skolbibliotek är önskvärt. Vi vill dock påpeka att detta inte får upplevas som en pålaga och leda till ökad byråkrati och fler skrivna planer i bokhyllan. Utan istället bygga på personliga relationer och glädje i samarbetet och ge ett reellt samarbete runt barnen och deras intresse för litteratur och kunskap. Om förslaget ska genomföras måste extra ekonomiska resurser tillförs, så att inte transporter av böcker mellan biblioteken tar pengar från den ordinarie verksamheten.

§92 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2005 som sitt svar på remissen.

Ärende

Miljö- och konsumentroteln har remitterat ett konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms Stad för åren 2005 till 2007. Programmet omfattar fem övergripande mål som ska vara styrande för stadsdelsnämndernas konsumentverksamhet. Det anger även den prioriterade inriktningen för nämndernas arbete. Vantörs stadsdelsförvaltning är positiv till att uppföljningen av det konsumentpolitiska arbetet inordnas i det integrerade ledningssystemet och välkomnar eventuellt extra stöd från konsumentförvaltningen som programmet kan innebära. Samtidigt framhåller stadsdelsförvaltningen att målens formuleringar och antal bör revideras och att stadsdelsnämndernas möjligheter för att öka de konsumentpolitiska insatserna är beroende av om det finns utrymme för omprioriteringar.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 21 mars 2005 med diarienummer 013-096/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg, (kd) och Lena Kling, m fl (fp) yrkar bifall till eget förslag som svar på remissen.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till svar på remissen enligt följande:

Den rödgröna majoriteten har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel. Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentnämnden är inte kommunal kärn- verksamhet. Konsumentnämnden skall därför avvecklas. Stockholm har varit en fungerande handelsplats utan ett konsumentpolitiskt handlingsprogram i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu. Istället borde staden ta ett större ansvar för att underlätta för företagande och handel. För att stärka stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för enskilda och företagare.

§93 Ny detaljplan för kvarteret Kolmilan vid korsningen Skyllbergsgatan-

Ormkärrsvägen i Hagsätra

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar som yttrande till stadsbyggnads-kontoret stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2005.

1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av stadsbyggnadskontorets förslag till ny detaljplan för kvarteret Kolmilan i Hagsätra. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett punkthus för 50 bostadsrättslägenheter. Projektet kan bidra till en jämnare fördelning mellan bostädernas upplåtelseformer i Hagsätra. Naturmark tas i anspråk för ett nytt bostadshus. Därför bör förutsättningarna för s.k. grönkompensation i närområdet undersökas. Stadsdelsförvaltningen föreslår att förslaget till ny detaljplan tillstyrks.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 29 mars 2005 med diarienummer 302-091/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

I Vantör är det relativt ont om arbetsplatser. Nämnden ser positivt på att det byggs bostäder i området men ser också gärna att det skapas utrymme för lokaler lämpliga för företagande. Det är också angeläget att det redan från början anläggs parkeringsplatser i erforderlig mängd. Fler och fler människor skaffar bil och det är viktigt att de ges en bra och säkra möjligheter att parkera bilen på rimligt avstånd från sitt boende. De tankar som finns om att samordna parkeringsplatser så att människor som arbetar i området kan använda dem under dagtid och de boende kan använda dem nattetid är i och för sig vällovlig men det är tveksamt om det kommer att fungera.

§94 Nybyggnation av studentbostäder i kvarteret Tvärslån strax söder om Högdalens centrum

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar som yttrande till stadsbyggnadskontoret stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2005.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför följande:

Nämnden beslutar att uttala att den vill att upplåtelseformen ska vara hyresrätt så att lägenheterna verkligen kan fungera som studentlägenheter bl. a. för ungdomar från Vantör. Vi vill därför att stadsbyggnadskontoret prövar möjligheten att upplåta dessa lägenheter med hyresrätt. Om inte detta skulle vara möjligt är vi dock beredda att acceptera bostadsrätten som upplåtelseform.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av stadsbyggnadskontorets förslag till ny detaljplan för kvarteret Tvärslån strax söder om Högdalens centrum. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av 78 studentbostäder som upplåts som bostadsrätter. Stadsdelsförvaltningen anser att uppförandet av studentbostäderna är positivt ur flera aspekter och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 21 mars 2005 med diarienummer 302-121/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad samt föreslår en anförandetext.

Henrik Ehrenberg (kd) avstyrker förslaget till ny detaljplan och föreslår som tillägg en anförandetext.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är angeläget att det tillkommer fler bostadsrätter i området. Vi välkomnar därför en nybyggnation ab bostadsrätter här och förutsätter att de i första hand erbjuds ungdomar. I Vantör är det relativt ont om arbetsplatser. Nämnden ser positivt på att det byggs bostäder i området men ser också gärna att det skapas utrymme för lokaler lämpliga för företagande. De arbetsplatser som finns i kvarteret Kantjärnets närområde idag, har av många upplevts som störande. I samband med planläggning och byggnation av kvarteret är det angeläget att stimulera till ökat företagande och fler arbetsplatser i Vantör. Gärna i form av kontor, affärer eller hantverkare men framförallt av sådan art att det inte nämnvärt stör de boende.

Det är också angeläget att det redan från början anläggs parkeringsplatser i erforderlig mängd. Fler och fler människor skaffar bil och det är viktigt att de ges en bra och säkra möjligheter att parkera bilen på rimligt avstånd från sitt boende. De tankar som finns om att samordna parkeringsplatser så att människor som arbetar i området kan använda dem under dagtid och de boende kan använda dem nattetid är i och för sig vällovlig men det är tveksamt om det kommer att fungera.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till anförandetext enligt följande:

Den föreslagna byggnaden är för att uttrycka det kort ful. Att bygga ett hus i Högdalen som påminner om en byggnad från Tjeckoslovakien anno 1972 höjer inte området status. Byggnadens estetik bör ansluta tydligare till övrig bostadsbebyggelse i området snarare än estetiken på höghuset i Högdalens centrum.

§95 Skrivelse angående vikarier i stadsdelens förskolor

Svar på skrivelse från (kd), (fp) och (m)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen enligt tjänstutlåtande daterat den 22 mars 2005.

Ärende

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden berett en skrivelse från (kd), (fp) och (m) där de framför att de genom kontakt med föräldrar som har barn i Vantörs kommunala förskolor, fått kännedom om att det i stadsdelen förekommer att vikarier inte sätts in då den ordinarie personalen är frånvarande. Stadsdelsförvaltningen ser allvarligt på uppgifterna i skrivelsen och har utrett frågan. Förvaltningen bedömer att beskrivningen av situationen i skrivelsen inte gäller förskolorna i Vantör generellt. Den enskilda händelsen får hänföras till extraordinära omständigheter och har åtgärdats.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 22 mars 2005 med diarienummer 202-048/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§96 Vasslåtter i Nordvästra Magelungen

Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att planer och organisera en försöksverksamhet med vasslåtter under två års tid med början vintern 2005/2006.

Samt anför därutöver:

Slåtter är en gammal god hävdform som möjliggör en ökad biologisk mångfald, vare sig den sker på land eller i vatten. Ursprunget till slåttern var att ta vara på vad naturen gav: foder till djuren eller som byggnadsmaterial. Vass har använts, och används fortfarande, som taktäckning. Slåtterns natur är att vara regelbundet återkommande och den bör inte åsidosättas bara för den skull att den inte är en långsiktig förändring av slåttermiljön. Dock kommer flera års slåtter av vass medföra att tillväxten kraftigt försämras under några år vilket gör att man kan ta en paus, för att sedan återuppta slåttern under nästa slåtterperiod. Vassen skall slås under en period då isen ligger och den skall omhändertas för att brännas för energiutvinnig. De lokalt boende bör också erbjudas vara involverade i slåttern som en god resurs. En planering med kostnadsberäkningar, kartor, omfattning och utförare redovisas för nämndens möte senast under september.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har överlämnat ett skrivelse till stadsdelsförvaltningen för beredning. Enligt skrivelsen skall stadsdelsförvaltningen genomföra s.k. vasslåtter i den nordvästra delen av sjön Magelungen. Målet är att öppna vattenspegeln samt att förhindra igenväxning. Stockholm Vattens erfarenhet av tidigare genomförd vasslåtter i Magelungen är dock att effekten av denna har varit kortvarig. Vasslåtter ingår inte som en del i entreprenörens avtal. Stadsdelsförvaltningen föreslår att förslaget lämnas utan åtgärd.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 29 mars 2005 med diarienummer 310-465/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till eget förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

§97 Stadsdelsdirektörens information

Sammanträdesplan 2005

Stadsdelsnämndens sedan tidigare planerade sammanträde torsdagen den 15 december kommer att flyttas till onsdagen den 21 december.

Planeringsdag

Stadsdelsnämndens planeringsdag torsdagen den 29 september.

§98 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Besparingar i äldreomsorgen (fp), (m) och (kd). Bilaga § 98A.

- Rättssäker biståndsbedömning för de äldre (kd). Bilaga § 98B.

§99 Husvagnsboende vid Snösätravägen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med centrala förvaltningar vidta åtgärder för att möjliggöra att området städas upp och tillse att det finns en container med kontinuerlig tömning på plats.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utplacera s.k. Baja-major om önskemål om detta finns.

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med bl a enheten för hemlösa tillse att ett aktivt arbete påbörjas med inriktning på individuella lösningar för varje boende så att husvagnsboendet i Snösätra är avslutat senast den 30 september.

Samt anför därutöver:

Sedan en tid finns ett antal boende i husvagn i en glänta vid Snösätravägen. För närvarande bor fem personer på platsen. Nämnden ser det som oacceptabelt att det finns människor ibland oss som tvingas leva på detta sätt. Att återigen avhysa dem för att de skall ställa upp sina boställen på annan plats har tidigare inte lett frågan framåt utan snarare ökat avståndet mellan de boende och det etablerade samhället. Sedan en tid har Stockholms stad etablerat ett tillfälligt boende i Skrubba där personer i samma situation fått en tillflyktsort. Detta har lett till att vissa kommit i kontakt med socialtjänsten och fått möjlighet att bryta upp från hemlösheten. Vi vill nu pröva möjligheten med att ge alla parter andrum och möjlighet att mötas utan hot om avhysning och misstänksamhet med möjlighet att kunna föra en konstruktiv dialog om ett alternativ till nuvarande boende. Det är dock viktigt att det nuvarande boendet på fem personer inte växer med fler personer.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till eget förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till Magnus Dannqvist (s) bifall förslag och anförandetext.

Beslutsgång

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) deltar ej i beslut med hänvisning till att ärendet ej beretts.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Moderaterna i Vantör yrkar avslag på det uppdrag som den Röd/gröna majoriteten ger i ärendet ”Husvagnsboende vid Snösätravägen”. Det boende-läger med husvagnar och tält som finns där är inte ett värdigt boende för de hemlösa som finns där. Det är inte heller värdigt för de kringboende och alla dem som vill använda området för reaktion. Enligt uppgift pågår kriminella handlingar i området, kabelbränning och trädfällning är några exempel men det finns också anledning till oro över att det finns gott om droger. Det påstås också att mopedburen ungdom vistas i området på kvällstid. Vi ser mycket allvarligt på detta och anser att åtgärder måsta vidtas omgående för att komma till rätta med problemet och samtidigt hjälpa de missbrukande hemlösa till ett bättre liv. Det av vänstermajoriteten föreslagna åtgärderna att ställa dit en sopcontainer och s.k. Baja-major tenderar snarare att permanenta problemet än att försöka lösa det. Det ger snarare signaler om att boende accepteras. Kanske kommer det att följas av förslag om duschar och ett permanent läger. Det får inte ske och löser inga problem.

§100 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler 1+1 deltagare till kurser och konferenser enligt presidiets förslag.

Ärendet

Inbjudan till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet:

1. Hearing om hedersrelaterat våld.

2. Temadag med organisationer och föreningar som organiserar och stödjer människor med psykiska funktionshinder.

3. Temadag ” Gemensamma krafter mot våld och kränkningar”.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till presidiets förslag.

§101 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för mars 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, ekonomichef daterat den 15 april 2005 med diarienummer 002-008/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

I månadsrapportern per mars 2005 visas ett stort underskott i budget.Underskott i verksamheten har blivit en följetong under de senaste åren. Den ekonomiska återkopplingen har stora brister, som även revisionerna har uppmärksammat gång på gång. Majoriteten har inte någon gång tagit underskotten på allvar och inte vidtagit nödvändiga åtgärder som behövs för att få en ekonomi i balans.

§102 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 15 mars.

Protokoll från förvaltningsgruppen den 14 april.

Protokoll från § 19 MBL den 14 april.

Protokoll från § 11 MBL BoU den 7 april.

Protokoll från § 14 MBL den 7 april.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§103 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 17 och 20 mars 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§104 Ansökan om utökad serveringstid på restaurang Trevi

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2005 att Kristian Uney under ett år på försök får tillstånd till utökad serveringstid till kl 03:00 på fredag- och lördagskvällar på restaurang Trevi. Därefter omprövas beslutet.

Ärendet

Restaurang Trevi ligger i Hagsätra centrum och har öppet till kl. 01.00 på vardagar och på fredags- och lördagskvällar till kl.02.00. Kristian Uney, eventuellt blivande ägare till restaurang Trevi, önskar förlänga öppethållandet på fredags- och lördagskvällar till kl.03.00 i samband med ägarskiftet.

Det finns sedan tidigare två förordnade ordningsvakter anställda på helgerna, vilket är ett krav för öppethållande till kl. 03.00. Förvaltningen föreslår att ett förlängt öppethållande till kl. 03.00 på fredags- och lördagskvällar beviljas, då det i förvaltningens bedömning av de sociala aspekterna, restaurangens läge och restaurangtätheten i området inte framkommit något som talar emot detta. Förvaltningen föreslår dock att tillståndet beviljas på försök under ett år då restaurangen har många unga gäster under helgerna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 23 mars 2005 med diarienummer 309-106/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§105 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10c § förädrabalken (FB)

Paragrafen redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§106 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

Paragrafen redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.