Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-08-25

Sammanträde 2005-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

1 Val av protokollsjusterare Noteringar:

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 16 juni 2005

Allmänna ärenden

4 Genomförandeärende ny förskola, Kvarntorpsgränd 13

Dnr 402-044/2005
Svar på återremiss från stadsdelsnämnden § 112/2005 och återtagande av hemställan hos kommunstyrelsen
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Inriktningsbeslut gällande förskola, ombyggnation av G-huset, Hagsätra skolan

Dnr 402-312/2005
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 003-311/2005
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Utarbetande av gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län

Dnr 504-125/2005
Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Dnr 505-268/2005
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag om uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år och inrättande av navigatorcentra

Dnr 503-293/2005
Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ändrat ansvar för gravida hemlösa kvinnor och hemlösa kvinnor med barn

Dnr 502-271/2005
Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd och för arbetsmarknads-åtgärder

Dnr 502-269/2005
Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nya bostäder vid Skebokvarnsvägen och vid byggmarknaden i Örby

Dnr 302-294/2005
Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Utsändes senare

13 Vintertida vasslåtter på Magelungen

Dnr 310-465/2004
Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Utsändes senare

14 En Martin Timell till pensionärerna

Dnr 504-207/2005
Beredning av skrivelse från (kd), (fp) och (m)
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen

Dnr 504-194/2005
Beredning av skrivelse från (kd) respektive från (fp), (m) och (kd) samt redovisning av uppdrag § 88/2004
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stadsdelsdirektörens information

18 Inbjudan till kurser och konferenser

19 Anmälan av månadsrapport

20 Anmälningsärenden

Dnr 002-008/05

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Se pärm

C. Protokoll från förvaltningsgruppen.
Dukas

D. Protokoll från § 11 MBL
Dukas

E. Protokoll från Vantörs handikappråd
Dukas

F. Protokoll från Lokala pensionärsrådet i Vantör 050614

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

2005-06-30, 2005-07-14, 2005-08-01, 2005-08-04

22 Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 502-310/2005
Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Handläggare: Åsa Malmgren tel: 508 21 310
Omedelbar justering

23 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Dnr 105-299/2005
Sekretess enligt 6 kap 2 § sekretesslagen
Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054
Omedelbar justering


Mötesinformation

Datum för justering: 2005-09-01

Birger Nicander

nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)

justerande

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s), ordförande

Cecilia Andersson (s)

Lars-Göran Carlsson (s)

Sonja Mogert (s)

Raymond Staedel (s)

Åsa Öckerman (mp)

Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande

Lars Svärd (m)

Lena kling (fp)

Lillemor Tholander (fp)


Tjänstgörande ersättare

Solveig Ott (s)

Michael Hultman (fp)

Per Johansson (fp)

Ersättare

Per-Åke Pettersson (s)

Lillemor Forsslund (s)

Sunthorn Vongnongvar (s)

Rana Khosravi (s)

Patrik Slimane (mp)
David Lindberg (kd)

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Åsa Berntsson, avdelningschef, §§ 159-182

Anders Lindström, avdelningschef, §§ 159-172

Göran Sjödin, avdelningschefchef,  

§§ 159-165 175-182

Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 159-179

Ariane Andersson, utredare, §§ 159-179

Lena Skott, utredare, §§ 159-179

Patrik Ståhl, utredare, §§ 159-173

Ingeli Schneider, registrator, §§ 159-179

 

Ej närvarande:

Per Sundgren (v), anmält förhinder

Marie Ljungberg Schött (m), anmält förhinder

Niklas Kristoffersson (m), anmält förhinder

Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), anmält förhinder

Linda Hillner (m), anmält förhinder

Sussanne Sjöblom (m)

Patrik Wallnäs (m)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 159-179

§159 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§160 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av följande beslutsärende:

- Delegationsförteckning, individ och familj samt barn och ungdom.

§161 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 16 juni 2005 justerats.

§162 Genomförandeärende ny förskola, Kvarntorpsgränd 13

Svar på återremiss från stadsdelsnämnden § 112/2005 och återtagande av hemställan hos kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner svaret på nämndens återremiss enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd återtar hemställan hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om ett godkännande av en nybyggnad av förskolan Kvarntorpsgränd 13 samt ansökan om stimulansbidrag för densamma.

Ärende

Förvaltningen redovisar i detta tjänsteutlåtande kompletterande uppgifter rörande nybyggnation av förskolan Kvarntorpsgränd 13 som stadsdelsnämnden efterlyste i en återremiss av ärendet den 19 maj 2005. Stadsledningskontoret har sedan tidigare givit nämnden i uppdrag att utreda om det s.k. G-huset i Hagsätraskolan kan utgöra en mer kostnadseffektiv lösning än nuvarande förslag. Med anledning av att ytterligare information har framkommit i ärendet anser förvaltningen att det finns skäl att avvakta med beslut och planering för förskolan Kvarntorpsgränd 13 och att det fortsatta planeringsarbetet istället inriktas på G-huset.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 5 augusti 2005 med diarienummer 402-044/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§163 Inriktningsbeslut gällande förskola, ombyggnation av G-huset, Hagsätraskolan

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering för ombyggnation av Hagsätraskolans G-hus till förskola, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om stimulansbidrag hos kommunstyrelsens ekonomiutskott motsvarande 0,1 mnkr för beställarstöd och 0,5 mnkr för förprojektering och projektering.

Samt anför därutöver:

I inriktningsbeslutet för ombyggnaden av G-huset till förskola tas en betydande del av grönområdet kring skolgården i anspråk för en säker angöring av fordons-transporter till förskolan. Nämnden anser att i den fortsatta planeringen bör detta kompenseras inom skolområdet tillsammans med en upprustning av skolgården. Detta bör ligga som en del i projektets budget.

Ärende

Förskolan Kvarnen vid Kvarntorpsgränd 13 evakuerades till en paviljong hösten 2002. Gatu- och fastighetsnämnden beslutade den 11 mars 2003 om att riva den befintliga förskolan. Efterföljande utredningar om nybyggnation av förskolan Kvarntorpsgränd 13 samt alternativa placeringar har behandlats av nämnden vid ett flertal tillfällen. Förvaltningen anser att det finns skäl att avvakta med planeringsarbetet för förskolan Kvarntorpsgränd 13 och istället påbörja ett projekteringsarbete för G-huset vid Hagsätraskolan. Inriktningen är i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag om ett kostnadseffektivt och kreativt nyttjande av lokaler i arbetet med utbyggnaden av förskolor.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 5 augusti 2005 med diarienummer 402-312/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Magnus Dannqvist (s) anförandetext.

Lars Svärd (m), Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till Magnus Dannqvist (s) anförandetext.

§164 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd förordnar rättegångsombud enligt förslag från stadsledningskontorets juridiska avdelning daterat den 29 juli 2005.

Ärende

Juridiska avdelningen har sedan 1997 en fullmakt för avdelningens ombud att företräda nämnden inom dess förvaltningsområde. Avdelningen hemställer nu om en ny rättegångsfullmakt med hänsyn till de personella förändringar som ägt rum inom avdelningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 5 augusti 2005 med diarienummer 003-311/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§165 Delegationsförteckning, individ och familj samt barn och ungdom

Revidering av delegation

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper 5.1- 6.8 enligt förteckning i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2005 till stadsdelsnämndens ordförande, sociala delegation och anställda.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper 3.1- 3.58 enligt förteckning i bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2005 till stadsdelsnämndens förvaltningschef.

3. Stadsdelsnämnden beslutar ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper 3.1- 3.58 enligt förteckning i bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2005 till annan anställd.

4. Anmälan av beslut skall ske i enlighet med delegations-förteckningen.

Ärende

Strategi- och planeringsavdelningen har i samråd med berörda verksamheter gjort en översyn av gällande delegationsförteckning. Översynen visar på ett antal förändringar i författningar och organisation som föreslås medföra konsekvens-förändringar i stadsdelsnämndens delegationsförteckning. Målsättningen med förslag till förändringar är att arbetet i verksamheterna skall bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 15 augusti 2005 med diarienummer 002-317/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§166 Utarbetande av gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län

Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd är positiv till motionens förslag till beslut och åberopar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 juli 2005 som svar på remissen om en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län.

Ärende

Socialroteln har remitterat Vantörs stadsdelsnämnd en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för en gemensam databas med sökförfarande för äldreboenden. Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till uppdraget. En gemensam databas kan vara av intresse för de anhöriga, men utformningen av och kostnader för databasen behöver belysas innan man kan ta ställning till om en sådan bör inrättas.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 11 juli 2005 med diarienummer 504-125/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd), Lars Svärd (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

De flesta människor lever ett friskt och aktivt liv långt upp i åldrarna. De både kan och vill vara med och fatta beslut. Valfriheten för de äldre skall därför öka och genom en större mångfald av äldreboenden kan det göras möjligt. En äldrepeng underlättar äldres möjlighet att påverka sin egen boendesituation och en sådan bör införas i Stockholm. Grundläggande för den framtida äldre-omsorgen måste vara att göra fler delaktiga i arbetet. Att enbart tro att kommunala monopol och bristande valfrihet kommer att skapa grogrund för delaktighet och medmänsklighet är naivt. Synsättet att enbart offentlig verksamhet kan sköta äldreomsorg måste brytas. Samtidigt måste det offentliga åtagandet definieras så att den enskilde vet vad hon/han kan förvänta sig för stöd och vilka möjligheter som finns att göra egna val. I Stockholm kan de äldre sedan några år välja vem som skall utföra hemtjänsten. En av de äldre uppskattad utveckling som innebär att de kan vara delaktiga i beslut om insatser som skall ske i deras hem. En självklarhet kan man tycka men äldre personer är många gånger vana vid att bli beslutade åt. Stockholm stad bör nu gå vidare och vara initiativtagare till en samverkan inom Stockholms län för utarbetande av en databas som anger olika äldreboenden. I denna information skall finnas uppgifter om belägenhet och tydliga kvalitetskriterier, uppnådda mål samt möjlighet att ansöka om boende.

§167 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd avvisar utredningen förslag om centralt bedömningskansli och åberopar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2005 som svar på remissen om resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför därutöver:

Allt bistånd till enskilda personer ligger idag lokalt ute i stadsdelarna tillsammans med tillhörande betalningsansvar. Tillsynen av denna bistånds- bedömning sker bland annat av stadens egna revisorer men även av utomstående bedömare. Översynen lämnar inga fullgoda argument för att dela ansvaret för bedömning och betalningsansvar för just denna grupp översynen avser, varför förslaget avvisas. Nämnden anser att all biståndsbedömning med lokalt betalningsansvar skall ha en lokal bedömning.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat Vantörs stadsdelsnämnd en översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder. Översynen drar upp principerna för ett nytt fördelningssystem för prestationsrelaterat anslag och för avlösarservice. I översynen föreslås att ett centralt nivåbedömningskansli inrättas och att fördelningssystemet inte längre ska omfatta ersättning av faktiska kostnader utan enbart ska omfatta schablonersättning. När det gäller avlösarservice förordar översynen att ersättningen för denna förs över till det fasta anslaget. Förvaltningen föreslår att nämnden i huvudsak ställer sig positiv till förslaget samtidigt som nämnden framhåller att den är tveksam till att faktiska kostnader inte ska ersättas i de högsta omsorgsnivåerna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 12 juli 2005 med diarienummer 505-268/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar att nämnden avvisar utredningen förslag om centralt bedömningskansli och i övrigt åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2005 samt föreslår som tillägg en anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp) Lars Svärd (m) och Henrik Ehrenberg, (kd) yrkar bifall till eget förslag till remissvar.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag.

Reservation

Lars Svärd m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp) Lars Svärd (m) och Henrik Ehrenberg, (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissvar enligt följande:

Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt. Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering. Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring. Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna skall införas. På vissa områden, inte minst inom de dagliga verksamheterna, innebär förslaget direkta försämringar av den lilla valfrihet som råder i dag. Detta är oacceptabelt. De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i staden de bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän. Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stadsdelsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verksamhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdelsarrest måste upphävas.

§168 Förslag om uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år och inrättande av ”Navigatorcentra”

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd avvisar förslaget om att inrätta tre ”Navigatorcentra” och åberopar i övrigt förvaltningens tjänste-utlåtande daterat den 15 juli 2005 som svar på remissen från stadsledningskontoret.

Samt anför därutöver:

Nämnden välkomnar idén med centralt register för att följa upp ungdomar i 16-19 års ålder. Nämnden har under innevarande mandatperiod arbetat med att försöka finna former för att kunna kontakat och arbeta med denna grupp.

Nämnden vill även kraftigt understryka vikten av att arbetet förläggs lokalt i stadsdelarna, gärna i samarbetsprojekt typ Arbetsforum Sydost, men avvisar tanken med så kraftigt centraliserade centra som skissas i förslaget.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat Vantörs stadsdelsnämnd en rapport som innehåller två delar. Den första delen gäller hur uppföljnings­ansvaret för ungdomar från åldern 16 till och med 19 år ska utformas inom staden. Den andra delen omfattar ett förslag om att inrätta tre så kallade ”Navigatorcentra” i staden. Dessa centra ska fungera som baser för arbetet med ungdomar som befinner sig utanför skola och arbetsmarknad. Förvaltningen föreslår att nämnden avvisar detta förslag bland annat eftersom det inte stämmer överens med stadens styrningsmodell och eftersom förslaget skapar otydliga ansvarsförhållanden. Förvaltningen anser också att de föreslagna ”Navigatorcentren” utgår från alltför stora upptagningsområden för att det ska vara möjligt att tillskapa en bra lokal förankring. När det gäller den del av rapporten som avser uppföljningsansvaret är förvaltningen positiv till att det införs ett register över ungdomar i åldern 16 till 19 år, eftersom detta kan skapa bättre förutsättningar för förvaltningens arbete med denna grupp.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 15 juli 2005 med diarienummer 503-293/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till eget remissvar.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till förvaltningens förslag.

Reservation

Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissvar enligt följande:

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstateras att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterar vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete. Den föreslagna modellen med Navigatorcentra ter sig dock märklig med tanke på den roll stadsdelsnämndernas socialtjänst och ungdomsarbete har. Navigatorcentra, organiserade i enlighet med förslaget, sammanfaller inte geografiskt med andra samarbetsformer för arbetsverksamhet som vissa stadsdelsnämnder byggt upp. Därtill framgår inte av förslaget vilket verksamhetsinnehåll eller syfte NC skulle ha som inte redan idag kan fullgöras av stadsdelsnämnderna. För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra”. Det krävs en omläggning av den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken. Som exempel bör särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

Lars Svärd (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstaterades att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterade vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete. Den modell som föreslås med så kallade ”Navigatorcentra” visar inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem. För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknads-politiken. De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Det huvudsakliga ansvaret för deras livssituation innehar de själva. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiska omhändertagandeperspektiv. För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet. En nyligen genomförd undersökning visar att elever som genomgått de tvååriga yrkesförberedande utbildningarna klarat sig bättre på arbetsmarknaden än vad vi ser idag i den treåriga gymnasieskolan. Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst - som inte är jobbinriktad - bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet.

§169 Ändrat ansvar för gravida hemlösa kvinnor och hemlösa kvinnor med barn

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förslaget och åberopar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 juni 2005 som svar på remissen om ändrat ansvar för gravida hemlösa kvinnor och hemlösa kvinnor med barn.

Samt anför därutöver:

Ärende

Socialtjänstförvaltningen har utarbetat ett förslag till ändrade riktlinjer för ärendeansvar mellan Enhet för hemlösa och stadsdelsnämnderna när det gäller hemlösa gravida kvinnor och hemlösa mammor med barn. Förslaget innebär att ansvaret för gravida hemlösa kvinnor förs över till stadsdelsnämnderna, vilket medför ökade kostnader för stadsdelsnämnderna. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt svar på remissen ställer sig positiv till förändringen eftersom den gagnar barnens bästa.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 20 juni 2005 med diarienummer 502-271/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§170 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd och för arbetsmarknadsåtgärder

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd avvisar förslaget om en ny resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd och för arbetsmarknadsåtgärder och åberopar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 juli 2005 som sitt svar på remissen från stadsledningskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat stadsdelsnämnderna ett förslag till ny resursfördelningsmodell för arbetsmarknadsåtgärder och för handläggning av ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att den modell som tillämpas för att tilldela resurser för utbetalt ekonomiskt bistånd även ska användas för arbetsmarknadsåtgärder och handläggning av ekonomiskt bistånd. Enligt förslaget ska modellen införas med en övergångslösning som medför en minskad tilldelning till Vantörs stadsdelsnämnd med 600 000 kronor. Förvaltningen föreslår att nämnden avvisar förslaget eftersom rapporten inte har övertygat om att modellen mäter behoven av ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 18 juli 2005 med diarienummer 502-269/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) Lars Svärd (m) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation. Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13 000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Majoritetens mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslyckades fullständigt. Skärholmens stadsdelsnämnd har uppnått mycket goda resultat genom en ökad överföring av resurserna för socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd till aktiv jobbcoachning på Jobbcentrum. En liknande resursöverföring i hela staden i kombination med införandet av en jobbgaranti är en viktig del i arbetet med att minska socialbidragsberoendet. För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.

§171 Nya bostäder vid Skebokvarnsvägen och vid byggmarknaden i Örby

Yttrande till stadsbyggnadkontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att återremittera ärendet ”Nya bostäder vid Skebokvarnsvägen och vid byggmarknaden i Örby” för komplettering av underlag.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Örby 4:1. Planen medger uppförande av ett lamellhus, tjugo radhus och två villor, sammantaget 78 bostäder. Planförslaget följer översiktsplanen. Naturmark tas i anspråk men förslaget inkluderar flera kompenserande åtgärder i parker och i en lekpark. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen med ett par reservationer beträffande föreslagen mur kring byggvaruhuset samt fasadlösningen på lamellhuset.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 16 augusti 2005 med diarienummer 302-294/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar återremiss för komplettering av underlag.

Henrik Ehrenberg (kd), Lena Kling m fl (fp) och Lars Svärd (m) yrkar bifall till återremiss.

§172 Vintertida vasslåtter på Magelungen

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar genomföra Vintertida vasslåtter på Magelungen” under förutsättning att medel finns avsatta i budget för 2006 och i övrigt godkänna förvaltningens beredning av skrivelsen i enligt tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden i Vantör har uppdragit åt stadsdelsförvaltningen att planera och organisera en försöksverksamhet med vasslåtter under två års tid med början vintern 2005/2006. Syftet är att öka den biologiska mångfalden. Utan definition av det mångtydiga begreppet eller att försöket föregås av att djur- och växtliv inventeras kan dock inte åtgärden utvärderas med sikte att klargöra om åtgärden ökar den biologiska mångfalden eller ej. För det uppmärksammade fågellivet kan sådan inventering inte utföras under 2005 eftersom att häckningssäsongen är överstånden. Insatser på ett två hektar stort område angränsande det s.k. Aborrberget bedöms enligt sakkunniga inom Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockolm Vatten AB, miljö- och hälskoskyddsförvaltningen samt markkontoret inte stå i strid med parternas bedömning i frågan om effekten på djur- och växtliv, deras övriga bevakningsområden eller miljöfrämjande projekt. Medel till åtgärden finns inte inom ramen för 2005 års budget. Förvaltningen föreslår att återkomma med redovisning av en kostnadskalkyl i samband nämndens beslut angående budget för 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 16 augusti 2005 med diarienummer 310-465/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att nämnden beslutar genomföra Vintertida vasslåtter på Magelungen” under förutsättning att medel finns avsatta i budget för 2006.

Beslutsgång

Lena Kling m fl (fp) Lars Svärd (m) och Henrik Ehrenberg (kd) deltar ej i beslut.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Att fatta beslut utan av att veta någonting om kostnadsläget känns oseriöst.

§173 En Martin Timell till pensionärerna

Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen

En Martin Timell till pensionärerna ” enligt tjänsteutlåtande daterat den 13 juli 2005.

Ärende

I skrivelse inlämnad till nämndens sammanträde den 26 augusti år 2004 föreslogs nämnden besluta att erbjuda stadsdelsområdets invånare över 65 år hjälp med ”riskfyllda vardagssysslor” för att minska antalet fallolyckor. Förvaltningen har sett över möjligheten för detta och avser att utöka det så kallade serviceteamet med en fixarfunktion. Vantörs äldre från 75 år och uppåt kommer att erbjudas gratis hjälp med olika riskfyllda sysslor, såsom att hänga upp gardiner och byta glödlampor. Hemtjänsttagare och boende i äldreboendena som riskerar att falla kommer att erbjudas så kallade höftskyddsbyxor.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 13 juli 2005 med diarienummer 504-207/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§174 Biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Beredning av skrivelse från (kd) respektive från (fp, (m) och (kd) samt redovisning av uppdrag § 88/2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner återrapport enligt uppdrag

§ 88, stadsdelsnämndens sammanträde den 29 april 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ”Rättsäker biståndsbedömning för äldre” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 juli 2005.

3. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ”Besparingar i äldreomsorgen” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 juli 2005.

Ärende

I fjor när stadsdelsnämnden behandlade ett ärende om biståndsbedömningen inom äldreomsorgen i Vantör uppdrogs åt förvaltningen att återrapportera i ärendet. Vid nämndens sammanträde den 21 april i år lämnades två skrivelser som också gäller biståndsbedömningen och huruvida stadens riktlinjer följs. Stadens riktlinjer tillämpas vid förvaltningen. Detta innebär att en individuell prövning görs av varje ansökan, men denna prövning sker utifrån vissa gemensamma utgångspunkter. Förvaltningen har i sina bedömningar lagt sig närmare riktlinjerna när det gäller kraven för att få en servicehuslägenhet beviljad. Antalet avslag har därigenom ökat. Cirka 57% av avslagen har överklagats, men länsrätten har dömt i enlighet med förvaltningens beslut i så gott som samtliga fall.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 18 augusti 2005 med diarienummer 504-194/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det har visat sig att det finns större vårdbehov än planerat i Vantör. För att kunna hålla budgetramarna har drastiska åtgärder genomförts och fler nerskärningar kommer att genomföras. Tyvärr slår besparingarna direkt på våra äldre som är behov av vård. Kvaliteten sänks bla genom minska personaltäthet och mindre stimulans. I redogörelsen från förvaltningen nämns att riktlinjerna för biståndsbedömningen kommer att upprätthållas men med minsta möjliga marginal. Beställarenheten kommer att fortsätta med mycket restriktiv bistånds-bedömning vilket kommer att få negativa konsekvenser både för brukare och för personal. Man kan konstatera att majoriteten, trots skattehöjningen, inte kan erbjuda våra äldre en god omsorg. Man kan tycka att våra äldre ska leva ett värdigt liv de sista åren, men för att få en plats på ett ålderdomshem krävs det idag att man måste ha behov av hjälp dygnet runt. Slutsatsen är att våra äldre i Vantör går en dyster framtid till mötes. Av förvaltningens svar framgår det att det fanns fog för farhågorna om bristerna för rättssäkerheten vid bistånds-bedömningen. Visst är det orimligt att få hjälp till kyrkogården fyra gånger i veckan eller få städat varannan dag, men de exempel som förvaltningen väljer att lyfta fram har ett visst mått av sarkasm över sig. Det är naturligtvis inte avslag på den typen av önskemål som avsågs i skrivelsen. Målet för bistånds-bedömningen måste naturligtvis vara att den äldre blir nöjd, vilket naturligtvis kräver en dialog. Men den dialogen får inte ha karaktären av övertalning eller innehålla en bristande respekt vare sig för den äldres önskemål eller för möjligheterna att överklaga ett beslut.

§175 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar om:

- Situationen för hemlösa.

- Arbetsforum Syd- Ost och Introduktion Nyanlända Syd- Ost dvs

flyktingmottagningen, samverkansprojektet informerar tisdagen den 13 september kl. 18.00, ingen anmälan.

- SDN Vantörs planeringsdag, torsdagen den september 08.30- 16.30, anmälningsblankett till nämndsekreteraren.

- Stadens resursfördelningssystem, stadsledningskontoret informerar onsdagen den 12 oktober kl 16.00- 17.30, muntlig anmälan till nämndsekreteraren.

§176 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Klassresan börjar i klassrummet, (fp), (kd) och (m). Diarienummer:

403-328/2005.

- Naturvårdsprojekt för ekmiljöer i Vantör, (s) och (mp). Diarienummer:

310-329/2005.

§177 Inbjudan till kurser och konferenser

Inga förslag till inbjudningar och konferenser föreligger.

§178 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för maj enligt tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 17 augusti 2005 med diarienummer 002-008/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§179 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 14 juni 2005.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 18 august 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§180 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 30 juni, den 14 juli, den 1 och den 4 augusti 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§181 Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§182 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.