Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Frågestunden inleds med att Håkan Kjerstadius, landskapsarkitekt SWECO informerar under r Läs mer...ubriken ”Högdalstopparna”

1 Val av protokollsjusterare Noteringar:

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 25 augusti 2005

Allmänna ärenden

4 Tertalrapport 2, 2005

Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054

Dnr 103-190/2005
Utsändes senare
Omedelbar justering

5 Handlingsprogram för ungdomsinflytande

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 503-245/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005-”Demokratikonvent i Vantör”

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061

Dnr 015-250/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om utvecklingsmedel till vårdkedjor inom missbruksvården

Handläggare: Åsa Malmgren tel: 508 20 310

Dnr 502-340/2005

8 Förslag om instruktioner för biblioteksråd

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Monica Verne tel: 508 20 201

Dnr 009-292/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Stockholms stads äldreomsorgsplan år 2006-2010

Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 504-216/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Översyn av mellanstadieverksamheten och fältassistenternas verksamhet

Svar på återremiss från stadsdelsnämnden § 116/2005
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 404-196/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Stadsdelsdirektörens information

13 Inbjudan till kurser och konferenser Dukas

14 Anmälan av balanslista Dukas

15 Anmälan av månadsrapport Dukas

16 Anmälningsärenden

Dnr 002-008/05

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll från förvaltningsgruppen.
Se pärm

D. Protokoll från § 19 MBL
Dukas

E. Protokoll från § 11 MBL
Dukas

F. Protokoll från skyddskommiten den 19 maj, den 9 och 10 juni 2005
Dukas

G. Protokoll Vantörs pensionärsråd den 23 augusti

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

17 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2005-08-25

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ föräldrabalken (FB)

Handläggare: Maria Andersson tel: 508 20 135
Enskilt ärende daterat 2005-08-31
Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Mötesinformation

Datum för justering: 2005-09-29

Birger Nicander

nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Marie Ljungberg Schött (m)

justerande

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s), ordförande

Lars-Göran Carlsson (s)

Sonja Mogert (s)

Raymond Staedel (s)

Per Sundgren (v)

Åsa Öckerman (mp)

Marie Ljungberg Schött (m)

Niklas Kristoffersson (m)

Lars Svärd (m)

Lena kling (fp)

Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare

Solveig Ott (s)

David Lindberg (kd)

Ersättare

Per-Åke Pettersson (s)

Lillemor Forsslund (s)

Sunthorn Vongnongvar (s)

Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)

Patrik Slimane (mp)
Patrik Wallnäs (m)

Per Johansson (fp)

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Åsa Berntsson, avdelningschef

Göran Sjödin, avdelningschefchef,
§§ 183-197

Margaretha Selin, avdelningschef,
§§ 183-196

Ewa Wettermark, ekonomichef,
§§ 183-187

Ariane Andersson, utredare,
§§ 183-191

Lena Skott, utredare,
§§ 183-192

Monica Verne, utredare,
§§ 183-190

Inger Lembke, utvecklingsledare,
§§ 183-192

Ingeli Schneider, registrator,
§§ 183-197

Ej närvarande:

Cecilia Andersson (s), anmält förhinder

Henrik Ehrenberg (kd), anmält förhinder

Rana Khosravi (s), anmält förhinder

Linda Hillner (m), anmält förhinder

Susanne Sjöblom (m), anmält förhinder

Michael Hultman (fp)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 183-197

§183 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med Marie Ljungberg Schött (m) justera dagens protokoll.

§184 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

§185 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 25 augusti 2005 justerats.

§186 Tertialrapport 2 med delårsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 1 med 11,4 mnkr.

2. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 2 med 0,3 mnkr.

3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,6 mnkr avseende tomgångshyror på Rågsveds äldrecentrum.

4. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,3 mnkr avseende tomgångshyror på Högdalens äldreboende.

5. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,8 mnkr avseende övertalig personal på Högdalens äldreboende.

6. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,1 mnkr avseende tomgångshyror för lokal på Stålbogavägen 65.

7. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att godkänna en budgetjustering om 0,3 mnkr för förstärkning av rörliga team inom individ- och familjeomsorgen.

8. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i övrigt föreliggande tertialrapport 2 med delårs­rapport, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 sepember, och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

9. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att det nya resursfördelningssystemet för ekonomiskt bistånd ses över då erfarenheten nu visar att det medför att resurser överförs från utsatta till gynnade stadsdelar.

10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamheternas mål redovisas och kommenteras. Om underskott prognostiseras ska åtgärder för att uppnå en budget i balans föreslås och vidtas. Uppföljningen ska i första hand utformas för kommunstyrelsens uppföljning och enligt de anvisningar som utarbetats. För att underlätta den centrala samman­ställningen och granskningen kan tertial-rapporterna omfatta två delar, varav del 1 riktas till kommunstyrelsen. Föreliggande tertialrapport innehåller dock ingen del 2, utan förvaltningen har utarbetat förslag till tertialrapport 2 med delårsrapport i form av en del 1. Eventuella övriga nödvändiga redovisningar, vilka inte inryms i föreliggande tertialrapport, görs i verksamhetsberättelsen eller i särskild ordning.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 13 september 2005 med diarienummer 103-346/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar som tillägg att hos kommunstyrelsen hemställa om att det nya resursfördelningssystemet för ekonomiskt bistånd ses över då erfarenheten nu visar att det medför att resurser överförs från utsatta till gynnade stadsdelar.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) yrkar bifall i huvudsak till förvaltningens förslag till beslut och som tillägg en anförandetext.

Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till eget förslag att nämnden beslutar om införande av Skärholmsmodellen och så kallad jobbgaranti i stadsdelen Vantör.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Lena Klings (fp) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna förslag till beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilda uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Det ekonomiska underskottet i Vantör skenar. Kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet har sedan lång tid tillbaka uppmanat majoriteten att ta det ekonomiska läget på större allvar och på ett bättre sätt följa den ekonomiska utvecklingen och inom nämnden diskutera eventuella åtgärder. Detta har vi krävt med stöd av stadens revisorer. Hittills har detta krav klingat ohört. Förvaltningen gör bedömningen att det i dag inte är möjligt att föreslå åtgärder som leder till en budget i balans. De tidigare åtgärder som beslutats om av majoriteten har inte haft någon effekt. Vi förstår att det i slutet av september är omöjligt att genomföra åtgärder som leder till en budget i balans till årets slut. Diskussionen om eventuella åtgärder borde ha förts i nämnden långt tidigare. Det är dock angeläget att detta sker nu så att förutsättningarna för 2006 blir bättre, det räcker inte att vänta på budget för 2006 och dess första kvartalsrapport, då kommer samma situation att uppstå även nästa år. Problemet för Vantör är att vänster-majoriteten i stadshuset inte har förmåga att prioritera kärnverksamheter som äldreomsorg, handikappomsorg och att få människor ur en situation där de är beroende av socialbidrag. Den senare gruppen har ökat på ett dramatiskt sätt under året och någon vändning är inte i sikte. Intressant att notera är att det ökade underskott som Vantör gör när det gäller försörjningsstödet är ungefär samma summa som Vantör fick i minskat budgetanslag 2005. Det som oroar i sammanhanget är att ytterligare medel för detta kommer att försvinna i budgeten för 2006. Uppenbarligen drabbas Vantör mycket negativt av ett fördelnings-system som inte fungerar. Samtidigt fortsätter nedskärningarna inom äldreomsorgen. Resultatet är att oron ökar bland de som är beroende av omsorgen och deras anhöriga. Under socialdemokratisk ledning ser det aldrig ut att bli ett slut på allt det som skapar oro. Personalen behöver arbetsro för resten av året och ska därför inte behöva hantera drastiska åtgärder under några månaders tid. Majoriteten i nämnden har misslyckats med att ge personalen ramar som går att leva upp till. Det riktigt allvarliga är att personalen inte får några besked om hur de förväntas jobba för att klara av att leva upp till de ekonomiska förutsättningarna vare sig i år eller under nästa år.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Den rödgröna majoriteten valde att kraftigt höja skatten med hela 50 öre 2003. Trots denna kraftiga höjning av skatten som Stockholmarna fick stå för lyckas inte majoriteten att få en budget i balans. Den ekonomiska politisk som förs både lokalt och av (s) regeringen gör att enskilda Stockholmare och verksamheterna i staden får svårare att få pengarna att räcka till. Sveriges dåliga ekonomiska tillväxt kostar dig en dryg månadslön i utebliven levnadsstandard. Om Sverige hade haft samma BNP-ökning som genomsnittet för hela OECD hade alla anställda haft 13 månadslöner istället för 12 per år. För en bättre ekonomi krävs nytt styre både i Stadshuset och i Rosenbad. Det är högsta prioritet att människor har ett arbete och därmed kommer till sin rätt. Den negativa utveckling som vi sett de senaste åren när alltfler står utanför arbetsmarkanden och blir beroende av andra för sin försörjning är mycket olycklig. Särskilt olyckligt är den mycket negativa socialbidragsutvecklingen i Stockholm. Det stora arbete som lades ner under förra borgerliga mandatperioden på att minska socialbidragsberoendet har stannat av. Istället växer nu kostnaderna för socialbidrag kraftigt i staden. Under förra året ökade bidragsberoendet i alla stadsdelsnämnder – totalt ökade stadens kostnader för socialbidrag med närmare 10 %, vilket motsvarar nästan en hel skattekrona.

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande motivering till med eget förslag till beslut enligt följande:

Trots högkonjunkturen ökar socialbidragstagandet kraftigt. Vänstermajoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Ökningen av budgeten för socialbidrag är den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005. Trots ökningen av anslagen för socialbidrag med 200 miljoner i staden ser inte pengarna ut att räcka. Folkpartiet har under lång tid påpekat behovet av att vända utvecklingen, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är 30% högre i Vantör i jämfört Skärholmen! Statistik från USK visar att kostnaderna för ekonomiskt bistånd är 30% högre i Vantör jämfört med Skärholmen. Vantör och Skärholmen är någorlunda likvärdiga stadsdelar i Stockholm. I Vantör bor drygt 35 000 invånare, i Skärholmen knappt 31 000. I Vantör har 29% av befolkningen utländsk bakgrund (13% är utländska medborgare), i Skärholmen 41% (16% utländska medborgare). Medelinkomsterna var för åldersgruppen 20-64 år under 2003 219 4000 kr i Vantör, Skärholmen 202 700 kr. Antalet personer som får ekonomiskt bistånd år 2004 var 3 986 personer i Vantör och 3 380 i Skärholmen. Uttryckt som andel av befolkningen handlar det om 11,3% i Vantör respektive 10,9% i Skärholmen. Inte stor skillnad således. Skillnaderna blir större om man jämför hur mycket varje hushåll som får bistånd erhåller varje månad 7 584 kr för Vantör och 6 970 kr för Skärholmen. Den genomsnittliga tid som hushållen erhåller bistånd per år skiljer också en hel del: 7,1 månader i Vantör respektive 6,1 månader i Skärholmen. Tar man hänsyn till hur stor andel av befolkningen som får bistånd, hur många kronor varje hushåll får per månad och under hur många månader per år, blir kostnaderna cirka 30% högre i Vantör jämfört med Skärholmen.

§187 Handlingsprogram för ungdomsinflytande

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bordlägger ärendet ”handlingsprogram för ungdomsinflytande”.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 juni år 2005 återremitterade nämnden ett ärende om åtgärder för ökat ungdomsinflytande. Åtgärderna utgick från resultatet av en enkätundersökning som visar på ett intresse för inflytande bland de unga samtidigt som de verkar vara både missnöjda med sina påverkansmöjligheter och osäkra på hur man påverkar. Ärendet återremitterades med motiveringen att nämnden saknade en redovisning av hur förvaltningen arbetar med demokrati- och inflytandefrågor i de egna verksamheterna. Demokrati- och inflytandefrågor är aktuella på flera olika sätt inom barn- och ungdomsverksamheten. Barn och unga ges inflytande över undervisningen och över de dagliga aktiviteterna, bland annat via olika forum för inflytande. I de samhällsorienterande ämnena ingår att eleverna lär sig hur den demokratiska beslutsprocessen fungerar. Under hösten kommer nämndledamöterna att bjudas in till ett möte med skolledarna på temat inflytande och demokrati. Förvaltningen avser därefter att återkomma i verksamhetsplanen för år 2006 med eventuella nya åtaganden och arbetssätt vad gäller inflytande för unga.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 1 september 2005 med diarienummer 503-245/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bordläggning av ärendet.

§188 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- ”Demokratikonvent i Vantör”

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 0,05 mnkr till projektet ”Demokratikonvent i Vantör”, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 maj 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Ett område som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet. Inom detta område passar projektet ”Demokratikonvent i Vantör” väl in. Projektmålet är att arrangera ett demokratikonvent på temat ”Hur ska unga få ökat inflytande?”, och det planeras genomföras under en skoldag tillsammans med politiker, förvaltning och föreningsliv. Målgruppen för konventet är alla elever i åk 9. Innan konventet äger rum ska varje klass erbjudas utbildning av föreningslivet inom områdena förhandling, föreningskunskap, lobbying, mediakontakter mm. Förväntade resultat är att ungdomar och andra parter i stadsdelen tillsammans startar ett antal förändringsprojekt, att kompetensen och lusten ökar bland ungdomar om hur man påverkar samhället, att kännedomen om Vantör som stadsdel och de olika aktörerna ökar bland allmänhet och organisationer samt att kontaktnäten utvidgas. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 0,05 mnkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 26 maj 2005 med diarienummer 015-250/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilda uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Ett demokratikonvent för niondeklassarna i Vantör kan ha mycket positiva effekter. Om inte annat för att de som deltar i projektet får upp ögonen för möjligheterna att påverka och att engagera sig i föreningslivet. Detta arbete bör i första hand rymmas inom skolans verksamhet. Ett uppifrån och utifrån beslut som inskränker skolans och elevernas möjligheter att själva påverka sin verksamhet kan göra mer skada än nytta för demokratin. Vi ställer oss därför mycket tveksamma till att Hyresgästföreningen m fl ska leda ett sådant utvecklingsarbete. För att få god effekt av ett demokratikonvent krävs det en integrering i skolans verksamhet, vilket skolan själv ska leda. Det finns också en risk att de idéer som kommer fram i projektet hänger i luften om inte skolan leder arbetet. Det är också angeläget att skolan får avgöra om, hur och när ett sådant projekt kan genomföras, annars finns det risk att projektet går ut över annan minst lika angelägen undervisning.

David Lindberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Ett demokratikonvent för niondeklassarna i Vantör kan ha mycket positiva effekter. Om inte annat för att de som deltar i projektet får upp ögonen för möjligheterna att påverka och att engagera sig i föreningslivet. Vi vill dock peka på att det vid sidan av det positiva finns några faror med projektet, som vi hoppas att de som sedan genomför det tar hänsyn till. Det finns en risk att de idéer som kommer fram i projektet hänger i luften. Det måste vara väldigt tydligt vem som har ansvaret att föra frågorna vidare. Ska de förvandlas till medborgar-förslag när det är lämpligt? Förväntas partierna fånga upp idéerna och lägga dem göra dem till sina? Är det de deltagande föreningarna som ska fånga upp idéerna och driva dem vidare? Detta måste förtydligas i arbetet, så att projektet inte slutar i besvikelse för de som kommit med idéer och förslag. Visst kan det vara intressant med förhandlingsteknik och mötesteknik. Men det kanske inte är det som föreningsliv i första hand består av. I första hand är man ju aktiv i en förening för att man vill uppnå nåt mål. Förändra samhället eller helt enkelt ha trevligt på fritiden. Anledningarna är många och får inte komma bort i beskrivningen av det inre styrelsearbetet i en förening.

§189 Ansökan om utvecklingsmedel till vårdkedjor inom missbruksvården

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till vårdkedjor inom missbrukarvården med 2,15 mkr i enligt projektplan registrerad den 19 september 2005.

Ärende

Inom ramen för den statliga satsningen på missbrukarvården disponerar Länsstyrelsen i Stockholms län 10, 2 mkr att fördela för 2005 i form av utvecklingsmedel till vårdkedjor inom missbrukarvården. Projektet ”VF-teamet” teamet för villkorligt frigivna syftar till att vidareutveckla det, inom ramen för det nyligen avslutade projektet ”Individen i fokus”. ”Mobilisering mot narkotika”, påbörjade teamarbetet med målgruppen narkotikamissbrukare dömda till kriminalvård i syfte att åstadkomma en mer komplett och välfungerande vårdkedja, där förutom vård- och behandlingsinsatser för missbruk och kriminalitet, även boende, sysselsättning m.m. ingår. Arbetet sker i samverkan med kriminalvården, frivården Hornstull och ansökan avser 2,15 mkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef registrerat den 5 september 2005 med diarienummer 502-340/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag

§190 Förslag om instruktioner för biblioteksråd

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2005 som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2005 att varje stadsdelsområde ska ha ett biblioteksråd där stadsdelsnämndens politiker och berörda chefer från stadsdelsförvaltning och stadsdelsbibliotek ingår. Stadsledningskontoret har nu remitterat ett förslag till instruktioner för biblioteksråden till stadsdelsnämnden.

Biblioteksråden är tänkta att vara en plattform för att utveckla stadsdels-nämndens och stadsdelsbibliotekets samarbete. Förvaltningen anser att biblioteksrådens roll är diffus och inte överensstämmer med fullmäktiges målsättning att ha en tydlig styrning av stadens verksamheter. Enligt förvaltningens uppfattning är de föreslagna instruktionerna allt för detaljerade, formerna för biblioteksråden som t.ex. mötesintensitet och deltagare bör utformas lokalt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 31 augusti 2005 med diarienummer 009-292/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till eget förslag till yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till yttrande enligt följande:

Vi anser att biblioteksråd inte ska införas i Stockholms stad. Vi är emot att stadsdelsbibliotekens verksamheter ska granskas av politiker på det sätt som lätt kan bli följden av inrättande av dessa så kallade biblioteksråd. Riskerna för politisk styrning av biblioteksverksamheten på basplanet blir överhängande och strider mot ett fritt och oberoende kulturliv.

§191 Stockholms stads äldreomsorgsplan år 2006-2010

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 31 augusti 2005 som svar på remissen om Stockholms Stads äldreomsorgsplan år 2006-2010.Ärende

Socialroteln har remitterat samtliga stadsdelsnämnder Stockholms stads äldre-omsorgsplan för år 2006-2010. Enligt förvaltningen stämmer planens innehåll i huvudsak överens med den inriktning som Vantörs äldreomsorg har, t.ex. när det gäller personalutbildning och när det gäller stöd och hjälp i det ordinarie boendet. Förvaltningen anser också att strukturen för planen har blivit tydligare jämfört med den nuvarande äldreomsorgsplanens struktur. Samtidigt menar förvaltningen att planens mål och strategier istället skulle kunna inordnas i stadens budgetstyrning.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 31 augusti 2005 med diarienummer 504-216/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar bifall till eget förslag till remissyttrande.

Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag till beslut.

Reservationer

Marie Ljungberg Schött m fl (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilda uttalande

Magnus Dannqvist m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

En brist i den i övrigt utmärkta äldreomsorgsplanen är att den inte tillräckligt uppmärksammar att allt fler äldre har särskilda svårigheter i form av missbruk, psykiska problem och handikapp. För att möta dessa behov behövs särskilda insatser.

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Förslaget till Äldreomsorgsplan 2006 – 2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende. Ett omarbetat förslag till Äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera

På möjligheten för äldre stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg. Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i Äldreomsorgsplanen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar måste genomlysas. Förslaget till Äldreomsorgsplan har alltför otydliga mål. Det är mycket viktigt att Äldreomsorgsplanen har tydliga mål som går att mäta.

Likställigheten och valfriheten för de äldre måste säkerställas. Idag nekas äldre boenden i andra stadsdelar p.g.a. ekonomiska skäl. Mångfalden är viktig för kvalitetsutvecklingen. Det är viktigt att privata utförare och verksamhet i egen regi ges samma förutsättningar gällande t.ex. ekonomiska förutsättningar, kompetensutveckling m.m. Vi efterfrågar också en vård och omsorg som utgår från varje enskild människas behov och önskemål.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissyttrande enligt följande:

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende. Ett förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus som olika typer av boende med heldygnsomsorg.

Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgsplanen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning som blivit följden av stramare budgetramar måste genomlysas.

§192 Översyn av mellanstadieverksamheten och fältassistenternas verksamhet

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner svaret på nämndens återremiss enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2005.

Samt anför därutöver:

Vi delar förvaltningens åsikt när det gäller placeringen av mellanstadie-verksamheten i Rågsveds centrum och anser att en mellanstadieverksamhet snarast inrättas i Rågdalens parklek.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd återremitterade den 19 maj 2005 förvaltningens översyn av mellanstadieverksamheten och fältassistenternas verksamhet. Motivet till återremiss var komplettering av uppgifter rörande kvaliteten i mellanstadie-verksamheten relaterat till kostnader. Tjänstutlåtandet har utarbetats i dialog med representanter från mellanstadieverksamheten. Förvaltningens tidigare bedömning att kvaliteten i mellanstadieverksamheten är tillfredsställande kvarstår. Det är naturligtvis viktigt med en kontinuerlig uppföljning av kvaliteten i verksamheterna där man beaktar synpunkter från både barn och föräldrar kring verksamheternas organisation, driftsform och innehåll. Förvaltningen arbetar för att finna en lösning på det låga antalet barn som deltar i mellanstadieverksamhet i Snösätra och återkommer i verksamhetsplanen för 2006 med förslag på en mer lokalt placerad mellanstadieverksamhet för de yngre eleverna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 2 september 2005 med diarienummer 404-196/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) yrkar avslag till Magnus Dannqvist (s) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) reserverar sig mot Magnus Dannqvist (s) tillägg.

§193 Nya bostäder vid Skebokvarnsvägen och vid byggmarknaden i Örby

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2005.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Örby 4:1. Planen medger uppförande av ett lamellhus, tjugo radhus och två villor, sammantaget 78 bostäder. Planförslaget följer översiktsplanen. Naturmark tas i anspråk men förslaget inkluderar flera kompenserande åtgärder i parker och i en lekpark samt nyanläggande av en gång- och cykelbana. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen och tillfogar en synpunkt beträffande föreslagen fasadlösning på lamellhuset.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 14 september 2005 med diarienummer 302-294/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till eget yttrande.

David Lindberg (kd) yrkar bifall till eget yttrande.

Beslutsgång

Åsa Öckerman (mp) deltar ej i beslut.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), David Lindberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilda uttalande

Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Föreslagen bebyggelse innebär en sådan försämring av rekreationsmöjligheterna och den yttre miljön för ett stort antal boende i Bandhagen och Örby att det är oacceptabelt. Det finns flera argument, varav några tas upp här nedan. De föreslagna grönytekompensationerna kan inte uppfylla samma användnings-områden, då de är av en helt annan typ. Det är mycket viktigt att befolkningen har platser i närområdet för promenader med eller utan hund, att barn har möjlighet att leka kurragömma, klättra i träd, åka pulka och bygga kojor. Det är ett ökande folkhälsoproblem att barn rör sig för lite och detta kan endast motverkas genom att de ges möjligheter att redan från späd ålder njuta av att röra sig i det fria. För att kunna fortsätta med detta måste de ha tillgång till ytor för detta i sitt närområde. Redan idag är området fattigt på naturytor och annan nybebyggelse i närheten förstärker detta faktum. Förslaget innebär även att ett hundratal träd, varav ett trettiotal riktigt stora kraftiga lövträd bl.a almar och lönnar skulle huggas ner. Detta skulle innebära en kraftig försämring för ett stort antal närboende, då träden fungerar som ett högt bullerskyddsplank och bladmassan som ett kemiskt filter mot luftföroreningar. Likt en dammsugare tar träden hand om åtskilliga ton föroreningar. Den föreslagna förbättringen av brandsäkerheten runt Byggmarknaden måste troligen- bygge eller ej- ändå komma till stånd. Ifall bygget ända skulle bli av, ser vi det som absolut nödvändigt att det planeras in en gångväg mellan flerbostadshuset och skogssluttningen som barnen använder att leka i. Detta för att de ska kunna fortsätta att göra det på ett naturligt sätt.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till yttrande enligt följande:

Behovet av bostäder är mycket stort i Stockholm. För att möta detta behövs förtätningar även i områden som främst innehåller villor och radhus. Det är dock angeläget att förtätningar sker på ett sådant sätt att områdets karaktär inte försämras. I Vantör finns det betydligt fler lägenheter än villor och radhus. En stor del av lägenheterna är hyresrätter. Det finns därför behovet av spridning av upplåtelseformerna för boende i Vantör. Nämnden tycker därför att inriktningen att öka tillgången på villor och radhus i Vantör är lovvärd. Det liggande förslaget innehåller dock en del problem. De nya radhusen kommer att byggas mycket nära en bensinstation och det finns risk för störning i form av buller från närliggande kommersiell verksamhet. Vantörs stadsdelsnämnd vill värna de få arbetsplatser som finns i området. Förslaget att bygga så nära byggmarknaden riskerar att leda till en inbyggd konflik mellan de boende och de privata verksamheterna. Detta bör beaktas i planerna så att byggnationen inte leder till att den kommersiella verksamheten i området på sikt trängs bort. Planeringen av de nya radhusen bör också vara sådan att varje radhus får en uteplats att använda efter eget önskemål. Detta förutsätter att bebyggelsen planeras så att skydds-plank, parkeringar etc inte omöjliggör en normal användning av uteplatsen, ex genom att planket helt kommer att skugga varje solchans. Det är viktigt att de grönområden som försvinner ersätts med likvärdiga områden i nära anslutning till de nya bostäderna. När det gäller flerfamiljsbebyggelsen betonar nämnden vikten av fler bostadsrätter i området. Nämnden motsätter sig med kraft den utformning som fasaderna föreslås få. Prefabricerade betongelement ansluter inte till befintlig miljö i området och bör inte förekomma vid denna typ av nybyggnation.

David Lindberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till yttrande enligt följande:

Behovet av bostäder är mycket stort i Stockholm och behovet av en större spridning av upplåtelseformerna för boende i Vantör är skriande. Nämnden tycker därför att inriktningen att utöka tillgången på villor och radhus i Vantör är lovvärd. Det liggande förslaget har dock avgörande problem. Framför allt måste man ifrågasätta om denna plats är den mest lämpliga att bebygga i Vantör. Förtätningen riskerar att bli för stor. Detta pekar också de presenterade planerna på, exempelvis tankarna på att bygga en mur mot befintlig byggnation med kommersiell verksamhet och att i alla fall några av radhusen ser ut att inte få någon tomtmark att tala om. Nämnden motsätter sig också med kraft den utformning som fasaderna föreslås få. Prefabricerade betongelement ansluter för det första inte till befintlig miljö i området, och borde överhuvudtaget inte förekomma vid nybyggnation. Vantörs stadsdelsnämnd vill också värna de få arbetsplatser som vi har i området. Förslaget att bygga så nära byggmarknaden riskerar att på sikt tränga bort den kommersiella verksamheten i området. Nämnden välkomnar nybyggnation av villor och radhus i stadsdelen, men uppmanar stadsbyggnadskontoret att hitta mer lämpliga platser i Vantör.

§194 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Kulturfestival 2006, (s), (v) och (mp). Diarienummer: 009-367/2005.

§195 Inbjudan till kurser och konferenser

Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 22 september 2005.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 22 september 2005 med diarienummer

002-376/2005.

§196 Anmälan balanslista

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av balanslista uppdaterad till den 7 september 2005.

Ärendets beredning

Se balanslista uppdaterad till den 7 september 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av balanslistan.

§197 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgruppen den 15 och 21 augusti 2005.

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 23 augusti 2005.

Protokoll från § 19 MBL den 15 augusti 2005.

Protokoll från § 19 MBL och § 11 MBL den 21 augusti 2005.

Protokoll från Vantörs handikappråd den 22 augusti 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§198 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 25 augusti och den 5, 15 samt 21 september 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§199 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ föräldrabalken

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.