Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-04-20

Sammanträde 2006-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.

Sammanträde torsdagen den 20 april 2006 i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl Läs mer... 18.00.

Frågestunden inleds med att Johanna Helles, samordnare ungdomssektionen informerar
om Safe home area (SHARE), en metod i brottsförebyggande arbete.

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 23 mars 2006

Allmänna ärenden

4 Kansli för bedömning av ersättningsnivå för särskilda boenden mm inom omsorgen om funktionshindrade

Beslut i fråga om delegation
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 505-152/2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Insatser för ökat valdeltagande

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 004-037/2006
Återremiss från SDN 060208
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Styckevis och delt- om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

Svar på remiss från revisorsgrupp 1, 3 och 4
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 104-072/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Riktlinjer för handläggning av dödsbo

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 502-087/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 506-104/2006

9 Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan- en uppföljning av tidigare granskning

Remiss från revisionskontoret
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 104-062/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Lägesrapport rörande särskolan

Uppdrag från stadsdelsnämnden
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032

Dnr 403-151/2006
§ 240/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

12 Internkontroll och dess utveckling

Svar på skrivelse från (fp), (kd) och (m)
Handläggare: Anders Lindström tel: 508 20 060
Dnr 102-489/2006

13 Hedersrelaterat våld

Svar på skrivelse från (fp) och (kd)
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 503-093/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av månadsrapport

15 Stadsdelsdirektörens information

17 Inbjudan till kurser och konferenser

18 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 9 mars
D. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 18 april
E. Protokoll från Vantörs handikappråd den 20 februari

Dnr 002-008/06
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm


Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-03-16, 2006-04-06

20 Ansökan i adoptions- och namnfråga enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Yttrande till Stockholms tingsrätt
Handläggare: Marianne Ahrnfelt tel: 508 20 364
Förhinder anmäls till nämndsekreteraren
Birger.Nicander@vantor.stockholm.se
Tele 08-50820030
Mobil 070-4720030
Fax 08-50820214
Mötesinformation

Datum för justering: 2006-04-27

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Marie Ljungberg Schött (m)
justerande

Närvarande:

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Annika Davidsson (m)

Ersättare
Lillemor Forslund (s)
Sunthorn Vongnongvar (s)
Rana Khosravi (s)
Patrik Slimane (mp)
Patrik Wallnäs (m), §§ 100-106
Michael Hultman (fp)
Per Johansson (fp)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Åsa Berntsson, avdelningschef
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 87-104
Ewa Wettermark, ekonomichef, §§ 87-104
Lena Skott, utredare, §§ 87-104
Ariane Andersson, utredare, §§ 87-104
Johanna Helles, samordnare, §§ 87-104
Ingeli Schneider, registrator, §§ 87-104

Ej närvarande:
Per Sundgren (v)
Niklas Kristoffersson (m), anmält förhinder
Solveig Ott (s)
Per-Åke Pettersson (s), anmält förhinder
Linda Hillner (m), anmält förhinder
David Lindberg (kd), anmält förhinder

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 87-104.

§87 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med ledamoten Marie Ljungberg Schött (m) justera dagens protokoll.

§88 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

§89 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 23 mars 2006 justerats.

§90 Kansli för bedömning av ersättningsnivå för särskilda boenden mm inom omsorgen om funktionshindrade

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för beslut som fattats om insatserna gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS. Denna delegering av bedömning ska gälla under tiden den 1 maj 2006 tom den 31 december 2008.

Ärende

En översyn av resursfördelningssystemet inom omsorgen om funktionshindrade har genomförts. Översynen har dels omfattat det fasta anslaget och dels det prestationsrelaterade anslaget. När det gäller det prestationsrelaterade anslaget har ett principbeslut fattats av kommunfullmäktige den 17 oktober 2005. Beslutet innebär bland annat att ett centralt kansli för bedömning av nivåer ska inrättas vid socialtjänstförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut om gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 30 mars 2006 med diarienummer 505-152/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§91 Insatser för ökat valdeltagande

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förslaget på hur medel från den statliga demokratisatsningen ska användas, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2006.

2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att godkänna aktivitetsplan inför valet år 2006, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2006, och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra insatserna enligt planen.

Ärende

Vantörs stadsdelsförvaltningen har genom stadsdelsnämndens demokratiplan i uppdrag att arbeta för att höja valdeltagandet. I detta uppdrag ingår att ta fram en aktivitetsplan med insatser som syftar till att höja valdeltagandet. Förvaltningen lämnar förslag på en aktivitetsplan som bland annat omfattar att information ska finnas tillgänglig inom förvaltningens verksamheter. Detta avser dels information som t.ex. Valmyndigheten har producerat, dels kompletterande, lokalt informationsmaterial som förvaltningen tar fram. Det ingår också i aktivitetsplanen att Vantörs föreningar ska ha möjlighet att söka bidrag för informationsinsatser. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner aktivitets-planen och förslaget på hur de från staten tilldelade medlen inom demokrati-satsningen ska användas samt ger förvaltningen i uppdrag att genomföra insatserna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 28 mars 2006 med diarienummer 004-037/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och ett tillägg.

Ordföranden Magnus Dannqvist, (s) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött,

m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för eget tillägg.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget tillägg enligt följande:

Vi anser att det är oerhört viktigt att valinformationen som går ut är politiskt NEUTRAL, det räcker inte att den är politiskt balanserad. Vi anser vidare att varken politiska partier eller dem närstående föreningar ska beviljas medel. I detta sammanhang vill vi bestämt ta avstånd från det demokratikonvent som Hyresgästföreningen föreslås genomföra. Vi är också något förbryllade över skrivningen att jämställdhetsperspektiv ska beaktas i arbetet och frågar oss hur detta ska kunna ske när budskapet är att det är viktigt att ALLA medborgare informeras om sin rätt och möjlighet att rösta på vilket parti de vill i vårt demokratiska val. Det är angeläget att verka för att det demokratiska systemet fungerar, att människor känner ett förtroende för det politiska systemet och därmed använder sig av sin rätt att välja och rösta fram representanter till riksdag, kommun och landsting. Det stora och allt överskuggande ansvaret för detta åvilar de politiska partierna. Detta sker naturligtvis genom att varje parti anstränger sig för att föra fram och göra just sin politik synlig samt att berätta varför den är överlägsen. Det bör naturligtvis också ske genom att partier som kommer till makten genomför den politik de gått till val på. Varje sådant svek är ett slag mot demokratin och gör att en del väljare känner vanmakt och väljer att avstå från valet.I undantagsfall kan myndigheter och förvaltningar vidta åtgärder för att öka valdeltagandet. Det är då oerhört viktigt att dessa åtgärder är helt objektiva och på ett sakligt sätt ger information om hur valet går till, var det finns information att hämta och när och var man kan rösta. Förvaltningen är mycket tydliga i att det inte är lämpligt att de politiska partierna kan få resurser utöver ordinarie partistöd för detta. Vi delar den uppfattningen men är oerhört bekymrade över att förvaltningen inte gör samma bedömning när det gäller föreningar som tydligt visat sympatier för någon av sidorna i valet. Föreningar som Hyresgästföreningen, Svea Sträng/Ung utan Pung, och studie 124 är alla föreningar som står nära det politiska systemet. Vi anser inte att det är lämpligt att de beviljas bidrag för att på ett objektivt sätt verka för ökat valdeltagande. Vi har svårt att se att någon typ av samhällsföreningar kan genomföra detta objektivt och vill bara peka på vad som hänt om exempelvis SPF, svenskt näringsliv, skattebetalarnas förening, motormännens riksförbund, villaägarna och liknande föreningar sökt medel.

§92 Styckevis och delt- Om vården och omsorg till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

Svar på remiss från revisorsgrupp 1, 3 och 4

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnden beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 20 mars 2006, som svar på remissen om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet.

Ärende

Stadens revisorer har tillsammans med landstingsrevisorerna granskat vården och omsorgen om multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet. Enligt granskningsrapporten fungerar vården och omsorgen i många avseenden dåligt. Förvaltningen instämmer i stort i den problembeskrivning som redovisas i rapporten. Förvaltningen vidtar flera förbättringsåtgärder; bland annat bedriver förvaltningen ett kompetensfondsprojekt som syftar till att utveckla pensionärernas möjligheter att utforma omsorgsinsatserna efter de egna önskemålen. Förvaltningen föreslår att nämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 29 mars 2006 med diarienummer 104-072/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till eget förslag.

Ordföranden Magnus Dannqvist, (s) yrkar avslag till Lena Kling m fl (fp) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag enligt följande:

Folkpartiet yrkar att stadsdelsnämnden som svar på remissen anför: Revisorernas rapport ”Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet” pekar på ett antal allvarliga problem i äldre-omsorgen i Stockholms stad. Trots att det finns kunskap om problemen, görs ingenting åt dem. Kärnan i revisorernas kritik handlar om att det saknas struktur och samverkan i vården och omsorgen. Ingen läkare tar samlat ansvar för medicinering biståndsbesluten motsvarar sällan de äldres behov och önskemål. Det visar sig också att många äldre tycker att husläkarna inte är tillgängliga, varför de istället söker sig till sjukhusets akutmottagningar. Folkpartiet ser mycket allvarligt på den framförda kritiken. Multisjuka äldre befinner sig i en särskilt utsatt position och hamnar ofta mellan vårdens och äldreomsorgens insatser. Det behövs krafttag för att garantera att äldre multisjuka får den vård och omsorg de behöver. Folkpartiet vill inrätta äldrevårdscentraler för att de äldre ska få god tillgång till vård, utan att behöva söka sig till akutmottagningar, vilket nu är fallet. Vi vill också införa ett trygghetskvitto, som innebär att varje äldre garanteras tillräcklig vård och omsorg, genom att en person är ansvarig för helhetsbilden. Utöver dessa två åtgärder, behövs fler handfasta insatser. Rapporten är ett i raden av exempel på hur majoriteten under en längre tid misskött äldreomsorgen. Sedan 2002 har mer än 1000 platser i äldreboenden försvunnit i Stockholm. Den skamliga nedprioriteringen av äldreomsorgen måste få ett stopp.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Granskningen av de multisjuka som bor kvar i egna hemmet ger en mörk bild av vården och omsorgen för de multisjuka äldre. Denna rapport bekräftar dessutom tidigare granskningar som visar på betydande brister i vården och omsorgen, vilket även ger vid handen att generella slutsatser kan dras av resultaten. Kunskap och medvetenhet om problemen finns – trots det finns problemen kvar och har t o m förvärrats. I Vantör har läget försämrats genom att budgeten för äldreomsorg inte räcker till, att biståndsbedömningen blivit mer restriktiv, att platser för särskilda boenden lagts ned och att nya platser för seniorboenden inte kommit till. I rapporten konstateras att gapet mellan de äldres vård- och omsorgsbehov och tillgängliga resurser har ökat, vilket leder till en bristande överensstämmelse mellan de politiskt formulerade målen och den verklighet som många äldre, anhöriga och personal befinner sig i. Man menar vidare att prioriteringar istället för att göras på ledningsnivå pressas långt ned i organisationen och bl a medför att biståndshandläggarna ställs inför ”omöjliga” avvägningar. Uppföljning av beslutade hemtjänstinsatser verkställs inte på ett systematiskt sätt trots att detta är en viktig del av biståndsbedömarens arbete. Ansökningar om hemtjänst innehåller ofta standardformuleringar, vilket påverkar rättssäkerheten om formuleringarna inte motsvarar den äldres önskemål och behov. De beslutade insatserna från hemtjänsten stämmer långt ifrån alltid med de äldres behov och önskemål. Även kvalitén bedöms som bristfällig av många. Samverkan fungerar dåligt – vård- och omsorgsinsatserna ”hänger inte ihop”. De olika yrkeskategorierna i landstinget och kommunerna arbetar för fullt i sina respektive ”stuprör”, men utan en fungerande samverkan. Problemen med två olika huvudmän är mycket tydlig. Landstingets vård gentemot de multisjuka äldre visar på stora brister, särskilt avseende läkemedelshantering och tillgänglighet till husläkare, vilket leder till fler besök på akuten.

Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Återigen kommer en revisionsrapport som visar på att äldre far illa. Multisjuka äldre som behöver både landstingets och kommunens vård och omsorg hamnar mellan stolarna. Det handlar om alltifrån att biståndsbesluten sällan motsvarar de äldres behov till att de inte får kontakt med sin husläkare. Många av de äldre är inte ens medvetna om att de har varit med om en vårdplanering innan de skrivs ut från sjukhuset. Väl hemma möts de av nya ansikten från en vänlig men stressad hemtjänstpersonal. När äldre far illa visas hur kallt och omänskligt ett samhälle kan bli. Det är dags att ta dagens situation för många äldre på allvar och reagera. Kristdemokraterna vill införa en kontaktgaranti vid utskrivning. Innan den sjuke äldre skrivs ut från sjukhuset ska mottagande vårdteam ha tagit direktkontakt med den sjuke eller dennes anhöriga. Alla äldre som så önskar och har behov av det ska kunna välja en primärvård som är anpassad för de äldre multisjukas komplicerade och sammansatta behov. För detta vill vi öppna äldrevårdcentraler och erbjuda särskilda äldrevårdsteam på vårdcentralerna. Geriatriker skall ingå i dessa team.

§93 Riktlinjer för handläggning av dödsbo

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 mars 2006, som svar på remissen från stadsledningskontoret om riktlinjer för handläggning av dödsbo.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat ett förslag på riktlinjer för handläggning av dödsbon. Förslaget innebär bland annat att hanteringen av dödsboanmälan och dödsboförvaltning ska ses som ärendehandläggning enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen anser att de föreslagna riktlinjer överlag är tydliga och lätta att följa. Men det kan göras tydligare att socialtjänstens roll är mycket begränsad i de fall där dödsboet har tillgångar. Förvaltningen föreslår att nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 27 mars 2006 med diarienummer 502-087/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), Åsa Öckerman (mp), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§94 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholmsstad

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2006, som svar på remissen från stadsledningskontoret om förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har mottagit remissen Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad. Utgångspunkt för programförslaget har varit att det för närvarande inte finns någon helhetsbild av stockholmarnas hälsa och inte heller något system för att bevaka de bestämningsfaktorer som kan påverkas genom stadens arbete. Många av stadens verksamheter gör viktiga insatser för att främja en god utveckling av hälsan, men det saknas ett helhetsperspektiv på folkhälso-arbetet. Det föreslagna programmet följer de elva målområden som återfinns inom det nationella folkhälsomålet. Förvaltningen har invändningar mot programförslaget och föreslår i detta tjänsteutlåtande att stadsdelsnämnden avstyrker förslaget, i synnerhet inrättandet av en kanslifunktion på socialtjänstförvaltningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 24 mars 2006 med diarienummer 506-104/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), Åsa Öckerman (mp), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till eget förslag.

Magnus Dannqvist, (s) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till beslut enligt följande:

Vi yrkar att stadsdelsnämnden som svar på remissen anför att hela ärendet omarbetas och att därvid bör följande beaktas: Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa. Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan. Programmet har tagits fram under stor tidspress vilket omöjliggjort en bredare förankring i partigrupperna. Denna tidspress har även lett till att viktiga områden glömts bort. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas. Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha synpunkter på denna. På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör eftersträvas. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras med syfte att åstadkomma bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål. Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv. Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika. Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

§95 Stadens arbete med elever i behov av särkilt stöd inom grundskolan- en uppföljning av tidigare granskning

Svar på remiss från revisionskontoret.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2006 som svar på remissen av revisionsrapporten ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan, en uppföljning av tidigare granskning”.

Ärende

Revisionen granskade år 2003 hur staden arbetade med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan. En uppföljning har genomförts under år 2005 och granskningen har omfattat samtliga stadsdelsnämnder. Revisionskontoret har sammanställt resultaten i en rapport som har remitterats till utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna. I rapporten anges bl.a. att staden fortfarande inte har någon samlad bild av kostnadsutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd. Revisorerna anser vidare att det är angeläget att stadsdelsnämnderna som behöver utveckla dialogen med sina skolenheter intensifierar det arbetet. Förvaltningen instämmer i att staden i nuläget har begränsade möjligheter att erhålla en helhetsbild när det gäller kostnader för elever i behov av särskilt stöd och att nyckeltalsredovisning är ett viktigt utvecklingsområde.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 31 mars 2006 med diarienummer 104-062/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), Åsa Öckerman (mp), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till eget förslag.

Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött, m fl (m) förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag enligt följande:

Moderaterna yrkar att stadsdelsnämnden som svar på remissen anför följande: Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har socialdemokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödundervisningen har skurits ned i många stadsdelar. Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val. Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser. Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighets-garantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor. Vi vill därför att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag till likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor där medelstilldelningen sker utifrån samma kriterier i staden oavsett i vilken stadsdel barnet är bosatt i.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Revisionsrapporten pekar på brister i stadsdelarnas arbete med att följa upp stödet till elever med särskilda behov. Tillsammans med det faktum att stadsdelarna tillämpar olika modeller för resursfördelning gör det att risken för att elever med särskilda behov behandlas olika i olika stadsdelar, är överhängande. Även det nya resursfördelningssystem som införts av socialdemokraterna har ökat risken för att elever med behov av särskilt stöd får olika förutsättningar beroende på i vilken stadsdel de råkar vara bosatt. För att skapa lika och rättvisa förutsättningar för en bra skola för alla barn, oavsett stadsdel, ska ansvaret för skolfrågorna flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Först då kan vi få en skola där elevens rätt till stöd och särskilda resurser avgörs av behovet, och inte av bostadsadressen.

§96 Lägesrapport rörande särskolan

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner lägesrapporten rörande särskolan, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2006.

Ärende

Stadsdelsnämnden fattade i november 2005 beslut om en verksamhets-anpassning och omdisponering av lokaler för de pedagogiska verksamheterna (särskolan). Syftet var att lösa behov av särskola/högstadium för elever i år 7-10. Åtgärden syftade också till att frigöra lokaler för nya förskoleplatser. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag att återrapportera till nämnden i ärendet samt ge en generell redovisning av planeringen beträffande särskolan. Förvaltningen kan konstatera att omdisponeringen av lokalerna har genomförts helt enligt planering och tidplan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 31 mars 2006 med diarienummer 403-151/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), Åsa Öckerman (mp), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§97 Kartläggning av hälso- och sjukvårdinsatser i särskilda boendeformer

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner de medicinskt ansvariga sjuksköterskornas rapport daterad den 19 mars 2006.

Ärende

Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i särskilda boenden för äldre i stadsdelarna Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö har gjorts för åttonde året i rad. Resultatet visar att det av 1879 personer

i särskilda boenden var 1661 som fick hemsjukvårdsinsatser. Av de med hemsjukvårdsinsatser behövde nio av tio hjälp med sin läkemedelshantering,

en ökning från föregående år. Sju av tio hade en hög läkemedelskonsumtion d v s intog fem eller fler läkemedel per dag och knappt hälften av vårdtagarna var i behov av hjälp/ tillsyn vid näringsintag, samma nivå som föregående år. Antalet trycksår var lågt, dock kunde en ökning konstateras jämfört med föregående år. Knappt tre fjärdedelar av vårdtagarna var inkontinenta, samma nivå som föregående år. Knappt hälften av vårdtagarna hade individuellt utprovad rullstol för permanent bruk, en ökning från föregående år.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 19 mars 2006 med diarienummer 506-141/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), Åsa Öckerman (mp), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§98 Internkontroll och dess utveckling

Internkontroll och dess utveckling

Svar på skrivelse från (fp), (kd) och (m)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ”Internkontroll och dess utveckling”, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2006.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 21 december ifjol lämnade folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna en skrivelse om den interna kontrollen vid nämnden. Förvaltningen uppmanades att återkomma med samtliga rapporter för respektive granskningsområde och att redogöra för hur eventuella brister inom varje område har rättats till. Förvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder utifrån de genomförda kontrollerna. Exempelvis har nya verktyg för uppföljningen av sjukfrånvaron tagits fram. Förvaltningen arbetar också vidare med att successivt utveckla den interna kontrollen. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen av skrivelsen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 3 april 2006 med diarienummer 102-489/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp), Henrik Ehrenberg (kd), Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Återrapportering till nämnden om utvecklingen av interkontrollen måste ske löpande. Nämnden bör få information från samtliga granskningsområden samt den risk- och väsentlighetsanalysen som göras när områden som ska granskas väljs ut. Det är viktigt att nämnden är med i diskussionerna om vilka områden som ska granskas och vilka som inte behöver undersökas. Information och diskussion ska ske kontinuerligt och helst inte i samband med verksamhets-berättelsen, utan nämnden bör aktiveras under hela året.

§99 Hedersrelaterat våld

Svar på skrivelse från (kd) och (fp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ”Hedersrelaterat våld”, enligt tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2006.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 februari i år lämnade kristdemokraterna och folkpartiet en skrivelse med frågor om hur förvaltningen arbetar med hedersrelaterat våld och i vilken utsträckning förvaltningen bedömer att hedersrelaterat våld är ett särskilt problem i Vantör. Hedersrelaterat våld förekommer i Vantör och för de enskilda som drabbas är det en allvarlig och svår situation. Samtidigt bedömer förvaltningen, utifrån de ärenden som förvaltningen har haft, att hedersrelaterat våld inte är att anse som ett särskilt, eller ett stort, problem i Vantör. I nuläget finns det därför inte anledning att prioritera fler insatser än de redan planerade, som tar sikte på att medvetande-göra ungdomar och personal om hedersrelaterat våld. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen av skrivelsen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 28 februari 2006 med diarienummer 503-093/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§100 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för mars enligt tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 18 april 2006 med diarienummer 002-012/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Föreliggande månadsrapport visar att det är angeläget att närmare granska kostnader inom försörjningsstöd och äldreomsorg.

§101 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Barn- och ungdom inbjuder till heldagsseminarium på temat ”Skolutveckling i förtroendefullt samarbete med föräldrar och elever”.

Rågsveds folkets hus, Rågsveds torg 11, torsdagen den 1 juni kl. 08.30-15.30.

- Barn- och ungdom inbjuder till Parkleken Bandängen ”Alla barn kan leka på lika villkor”. Lördagen den 13 maj kl. 10.00-16.00.

- Margaretha Selin, avdelningschef informerar om ”Kravmärkt yrkesroll” ett utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen i Vantör 2005-2008.

§102 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Kunskapsmål i Vantör (fp). Diarienummer: 403-188 /2006.

§103 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 20 april 2006.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 20 april 2006 med diarienummer

002-045/2006.

§104 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från Vantörs handikappråd den 20 mars 2006.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 18 april 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§105 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 16 mars och 6 april 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§106 Ansökan i adoptions- och namnfråga enligt 4 kap 10 § föräldrabalken.

Yttrande till Stockholms tingsrätt

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.