Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-12-12

Sammanträde 2012-12-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

2 Svar på interpellation om elevströmmar och den kommunala skolans attraktionskraft (S)

3 Svar på interpellation om risken för kommunen att gå miste om medel för omvårdnadslyftet (S)

4 Svar på interpellation om Samordningsförbundet och risken att gå miste om statliga resurser (S)

5 Svar på interpellation om behovet av fler infartsparkeringsplatser (V)

6 Val av ledamot i styrelserna för Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Simhall AB (S)

7 Val av ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg (M)

8 Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Storstockholms brandförsvar (SSBF)

9 Val av oppositionsråd, andra vice ordförande i kommunstyrelsen mm (S)

10 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte och som ersättare i regionala skärgårdsrådet samt nyval (S)

11 Befrielse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nyval (S)

12 Anmälan av politiska sekreterare för 2013

13 Förutsättningar och förslag till åtgärder för att förbättra kommunens soliditet

14 Vårdgivaransvar för Kullagården

15 Ändring av socialnämndens reglemente - vårdgivaransvar

16 Rapport om pengsystem inom kulturskoleverksamhet

18 Planeringsnyckel för barnomsorg

19 Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socioekonomiska faktorer

20 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

21 Rapport om ej verkställda beslut andra kvartalet 2012

22 Handlingsplan för stimulering till återvinning av fosfor och kväve från enskilda avlopp

23 Policy för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

24 Utvärdering av nämndorganisationen 2011 - 2014

25 Reviderad samverkansöverenskommelse för Centrum för samhällsorientering

26 Framställan av interpellationer

28 Svar på motion om att Värmdö kommun ska bli en Milleniekommun (C)

29 Svar på motion om Gustavsgårdens utemiljö (S)

30 Svar på motion om svensk flagga vid kommunfullmäktigesammanträden (SD)

31 Svar på motion om etablering av miljöhögskola eller motsvarande inriktad på vatten i Värmdö kommun (C)

32 Svar på motion om samarbete med konsthallen vid Hålludden (S)

33 Svar på motion om högskoleutbildning i framtidens Gustavsberg (S)

34 Svar på motion om tillståndsplikt för att borra brunn (V)

35 Svar på motion om införande av ungdomslöner (C)

36 Svar på motion om samarbete med Expo (SD)

37 Svar på motion om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun (S)

38 Svar på motion Låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvampar vid skatebanan (S)

39 Svar på motion om avskaffande av de osäkra anställningarna (V)

40 Svar på motion om krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys (C)

41 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX (svenskundervisning med yrkesinriktning för invandrare