Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-03-30

Sammanträde 2011-03-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Svar på fråga om sommarjobb för ungdomar

2 Svar på interpellation om trafik, trängsel och buller på Skärgårdsvägen

3 Svar på interpellation om Värmdö Bostäder ABs roll för att tillgodose behovet av hyresrätter i Gustavsberg

4 Svar på interpellation om fortsättning av projektet Stallkraft

5 Svar på interpellation om framtiden för projektet Stallkraft

6 Svar på interpellation om kommunens relation till entreprenörer som deltar i upphandling

7 Svar på interpellation om utbyggnad av GC-väg genom Hemmesta

8 Svar på interpellation om ökat behov av skuldsanering

9 Svar på interpellation om utredning av socialtjänstens kostnader

10 Svar på interpellation om framtiden för ridverksamheten i Gustavsberg

11 Svar på interpellation om bullerskydd i Hemmesta

12 Svar på interpellation om efterlevnaden av Värmdö kommuns ägarpolicy för kommunens bolag

13 Svar på interpellation om behovet av fungerande trafiklösningar i Värmdö

14 Svar på interpellation om kompetensutveckling och metodutveckling i skolorna

15 Svar på interpellation om avgift för pedagogiska måltider

16 Peng för pedagogisk omsorg

17 Eknö 1:782 m fl - omreglering av tomträttsavgäld

18 Antagande av detaljplan för Näverängsvägen m fl - N1

19 Deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholmsregionen

20 Utökat uppdrag till bostadsförmedlingen

21 Informationspaket (Trygghetspaket) för andrahandsuthyrning

22 Ansökan om utvidgat LEADER-område

23 Arvode till presidiet i överförmyndarnämnden

24 Avgifter för prövning av sökandes kunskap om alkohollagstiftningen

25 Svar på motion - Unga måste få leva sina liv i Värmdö

26 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen

27 Val av fullmäktigeberedning för revisionsberättelsen mm för 2011

-28. Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden (M) Bil 177

29 Val av nämndeman (M)

30 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (KD)

31 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (M)

32 Framställan av interpellationer

33 Anmälan av motioner

Bil 182 2011-03-22 08:18 III 3

§52 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

§53 Svar på fråga om sommarjobb för ungdomar

§54 Svar på fråga om kontroll av radioaktivitet i japanska livsmedel

§55 Svar på fråga om samverkan med det civila samhället

§56 Svar på fråga om motion hos KSL

§57 Svar på interpellation om trafik, trängsel och buller på Skärgårdsvägen

§58 Peng för pedagogisk omsorg

§59 Omreglering av tomträttsavgäld ­ Eknö 1:782 m fl samt Styrsvik 1:84 och Södersunda 1:123

§60 Antagande av detaljplan ­ Närverängsvägen m fl (N1)

§61 Deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholmsregionen

§62 Utökat uppdrag för bostadsförmedlingen

§63 Informationspaket (Trygghetspaket) för andrahandsuthyrning

§64 Val av fullmäktigeberedning för revisionsberättelsen mm för 2011

§65 Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden (M)

§66 Val av nämndeman (M)

§67 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (KD)

§68 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (M)

§69 Framställan av interpellationer

§70 Anmälan av motioner

§71 Val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i kommunens bolag (VBAB, VHAB, VSAB, GPAB och VKFAB)

§72 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

§73 Ansökan om utvidgat LEADER-område

§74 Arvode till presidiet i överförmyndarnämnden

§75 Avgifter för prövning av sökandes kunskap om alkohollagstiftningen