Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-05-25

Sammanträde 2011-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Svar på interpellation om fortsättning av projektet Stallkraft

2 Svar på interpellation om framtiden för projektet Stallkraft

3 Svar på interpellation om kommunens relation till entreprenörer som deltar i upphandling

4 Svar på interpellation om utbyggnad av GC-väg genom Hemmesta

5 Svar på interpellation om ökat behov av skuldsanering

6 Svar på interpellation om utredning av socialtjänstens kostnader

7 Svar på interpellation om framtiden för ridverksamheten i Gustavsberg

8 Svar på interpellation om bullerskydd i Hemmesta

9 Svar på interpellation om efterlevnaden av Värmdö kommuns ägarpolicy för kommunens bolag

10 Svar på interpellation om behovet av fungerande trafiklösningar i Värmdö

11 Svar på interpellation om kompetensutveckling och metodutveckling i skolorna

12 Svar på interpellation om avgift för pedagogiska måltider

13 Svar på interpellation om införandet av överförmyndarnämnd

14 Svar på interpellation om storleken på den centrala förvaltningen i Värmdö kommun

15 Svar på interpellation om kommunens bidrag till friskolekoncernen Edicon

16 Svar på interpellation om kommunens riktlinjer för avgifter i skolorna

17 Svar på interpellation om att komplettera översiktsplanen med ett skärgårdspolitiskt program

18 Val av ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen (M)

19 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (M)

20 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige (S)

21 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)

22 Val av ledamot i socialnämnden (FP)

23 Val av styrelse och lekmannarevisor i Stavsnäs Projekterings AB

-24. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för 2010 års verksamhet - återremitterat ärende Bil 51

25 Återremitterat ärende i 2011 års budget - utformning av C-peng för barn i behov av särskilt stöd

26 Förstudie om "Ett hållbart båtliv" samt uppdrag till bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

27 Reviderat kulturmiljöprogram för Värmdö kommun

28 Plan för personer med funktionsnedsättning

29 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

30 Balanslista för motioner - april 2011

31 Taxa för planbesked

32 Taxa för plan- och bygglagen

33 Peng för hemtjänstutförare i Värmdö kommun

34 Medgivande till Värmdö Hamnar AB att förvärva Stavsnäs Projekterings AB

35 Redovisning av uppdrag gällande effekter av kommunens sponsringspolicy

36 Framställande av interpellationer

37 Anmälan av motioner

38 Svar på motion - Unga måste få leva sina liv i Värmdö

39 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen

40 Svar på motion om barnomsorgsplan vid all planering av nya bostadsområden

41 Svar på motion om förskoleplatser

42 Svar på motion om säkerhetsåtgärder i förskolan

43 Svar på motion om slamtömning i skärgården

44 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader

45 Svar på motion om allas lika värde

46 Svar på motion om stöd till Gazas folk

Bil 293 2011-05-17 09:09 III 4

§68 Sändlista Staffan Westman KF Valpärm Vård- och omsorgsstyrelsen Personalavdelning ____________

§95 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige

§96 Svar på interpellation om utbyggnad av GC-väg genom Hemmesta

§97 Svar på interpellation om ökat behov av skuldsanering

§98 Svar på interpellation om utredning av socialtjänstens kostnader

§99 Svar på interpellation om bullerskydd i Hemmesta

§100 Svar på interpellation om efterlevnaden av Värmdö kommuns ägarpolicy för kommunens bolag

§101 Svar på interpellation om kompetensutveckling och metodutveckling i skolorna

§102 Svar på interpellation om avgift för pedagogiska måltider

§103 Svar på fråga om ekonomin för Värmdös dagmammor

§104 Svar på fråga om socialförvaltningens uppföljning av kvaliteten på privata gruppboenden i kommunen

§105 Svar på fråga om ägardirektiv och policies i Värmdös kommunala bolag

§107 Svar på interpellation om kommunens relation till entreprenörer som deltar i upphandling

§108 Svar på interpellation om framtiden för ridverksamheten i Gustavsberg

§109 Svar på interpellation om införandet av överförmyndarnämnd

§110 Val av ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen

§111 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden

§112 Val av ledamot i socialnämnden

§113 Val av styrelse och lekmannarevisor i Stavsnäs Projekterings AB

§114 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för 2010 års verksamhet ­ återremitterat ärende

§115 Återremitterat ärende i 2011 års budget ­ utformning av C-peng för barn i behov av särskilt stöd

§116 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

§117 Taxa för planbesked 2011

§118 Taxa för plan- och bygglagen

§119 Peng till hemtjänstutförare i Värmdö kommun

§120 Medgivande till Värmdö Hamnar AB att köpa Stavsnäs Projekterings AB

§121 Framställan av interpellationer

§122 Anmälan av motioner

§123 Förstudie om "Ett hållbart båtliv" samt uppdrag till bygg- miljö och halsoskyddsnamnden

§124 Reviderat kulturmiljöprogram för Värmdö kommun

§125 Plan för personer med funktionsnedsättning

§126 Balanslista för motioner - april 2011

§127 Redovisning av uppdrag gällande effekterna av kommunens sponsringspolicy

§128 Svar på motion om barnomsorgsplan vid all planering av nya bostadsområden

§133 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen