Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-06-22

Sammanträde 2011-06-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Svar på interpellation om behovet av fungerande trafiklösningar i Värmdö

2 Svar på interpellation om storleken på den centrala förvaltningen i Värmdö kommun

3 Svar på interpellation om kommunens bidrag till friskolekoncernen Edicon

4 Svar på interpellation om kommunens riktlinjer för avgifter i skolorna

5 Svar på interpellation om att komplettera översiktsplanen med ett skärgårdspolitiskt program

6 Svar på interpellation om avtal med Ideell Förening Direkthjälp IFD

7 Svar på interpellation om kommunpolitikernas ansvar för skolan

8 Svar på interpellation om chockhöjda markarrenden i skärgården

9 Svar på interpellation om Doctus konkurs och kontroll av friskolorna

10 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)

11 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (M)

12 Val av styrelse i Gustavsberget AB (fd VKFAB)

13 Val av borgerliga vigselförrättare

14 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för 2010 års verksamhet - återremitterat ärende

15 Resultatbalansering från 2010 - återremitterat ärende

16 Revidering av budget för 2011

17 Borgen för Värmdö Ridklubb

18 Borgen för Gustavsbergs Ryttarsällskap

19 Samordning av Gustavsbergsbadet - drift och ägande av fastigheten

20 Planeringsavtal med Villeroy Bosch

21 Planeringsavtal med Landvik & Dahl

22 Restaurering av Hemmesta sjöäng

23 Gymnasiesärskola i Värmdö

24 Tilläggsavtal om överförmyndarnämnden

25 Uppföljning av strategi för boendeplanering

26 Energianvändning för kommunens fastighetsbestånd

27 Revidering av policy för föreningsstöd

28 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

29 Justering av reglementen för finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen

30 Peng för hemtjänstutförare i Värmdö kommun - återremitterat ärende.

31 Framställande av interpellationer

33 Svar på motion - Unga måste få leva sina liv i Värmdö

34 Svar på motion om förskoleplatser

35 Svar på motion om säkerhetsåtgärder i förskolan

36 Svar på motion om slamtömning i skärgården

37 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader

38 Svar på motion om allas lika värde

39 Svar på motion om stöd till Gazas folk

§135 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

§136 Svar på fråga om kommunfullmäktigeberedningen Trygg i Värmdö

§137 Svar på fråga om kommunalt väghållningsområde

§138 Svar på fråga om markanvisning för Kvarnbergsterassen

§139 Svar på fråga om systemförändring inom hemtjänsten

§140 Fråga om Stockholm Stads planering av utformningen av Slussen

§141 Fråga om välkomnande av nya värmdöbor i samband med nationaldagen

§142 Svar på fråga om avbrytande av plädering

§143 Svar på fråga om lokalisering av fritidsgården Ettan

§144 Svar på fråga om att skriva yttranden mm

§145 Svar på fråga om det politiska ansvaret för Gurraberg ungkulturcentra

§146 Fråga om yttranderätt i kommunfullmäktige

§147 Svar på fråga om återremitterat ärende ang ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande

§148 Fråga om synen på hemtjänsten

§149 Svar på fråga om markanvisningstävling för Kvarnbergsterassen

§150 Svar på interpellation om behovet av fungerande trafiklösningar i Värmdö kommun

§151 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för 2010 års verksamhet

§152 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

§153 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

§154 Val av styrelse i Gustavsbergsbadet AB

§155 Resultatbalansering från 2010

§156 Revidering av budget för 2011

§157 Borgen för Värmdö Ridklubb

§158 Borgen för Gustavsbergs Ryttarsällskap

§159 Samordning av Gustavsbergsbadet ­ drift och ägande av fastigheten

§160 Planeringsavtal med Villeroy & Boch

§161 Planeringsavtal med Landvik & Dahl

§162 Restaurering av Hemmesta sjöäng

§163 Gymnasiesärskola i Värmdö

§164 Tilläggsavtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

§165 Uppföljning av strategi för boendeplanering

§166 Energianvändning i kommunens fastighetsbestånd

§167 Revidering av policy för föreningsstöd

§168 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§169 Ändring av reglementen med anledning av nya skollagen mm

§170 Peng för hemtjänstutövare i Värmdö kommun

§171 Anmälan av interpellationer