Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-06-13

Sammanträde 2012-06-13

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige

3 Svar på interpellation om Värmdö kommuns vuxenutbildning CAS (C)

4 Svar på interpellation om kvittning av boende mot arbete (V)

5 Svar på interpellation om företagarträffar (V)

6 Svar på interpellation om besöksbryggor i skärgården (C)

7 Svar på interpellation om avgiften i den kommunala bostadskön (S)

8 Svar på interpellation om Värmdö kommuns soliditet (V)

9 Svar på interpellation om ombyggnad av Gustavsbergsteatern (S)

10 Svar på interpellation om effekterna av omorganisationen av Resursskolans verksamhet (S)

11 Val av suppleant i Värmdö Simhall AB och i Gustavsbergsbadet AB (S)

12 Befrielse från uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen samt nyval (M)

13 Framställan av interpellationer

15 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade (S)

16 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S)

17 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft (C)

18 Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer (C)

19 Svar på motion om politikerpensioner/inkomstgarantier (S)

20 Svar på motion att flytta Ettan till Gurraberg (S)

22 Svar på motion om att inrätta en jämställdhetsdelegation mm (V)

23 Svar på motion om Slussen (FP)

24 Svar på motion om att Värmdö kommun ska bli en Milleniekommun (C)

25 Svar på motion om Gustavsgårdens utemiljö (S)

26 Svar på motion om svensk flagga vid kommunfullmäktigesammanträden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§117 Svar på frågor

Följande frågor framställs och besvaras:

Fråga från Annika Andersson Ribbing (S) till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej (M) om alléfällning vid Grindstugatan.

Fråga från Lars Bryntesson (S) till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M) om ungdomsbostäder i Hästhagen. I Alversjös frånvaro besva­ras frågan av kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Bergman (FP).

Fråga från Lars Bryntesson (S) till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M) om ungdomsbostäder i Charlottendal. I Alversjös frånvaro besvaras frågan av kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Berg­man (FP).

Fråga från Lars Bryntesson (S) till ordföranden i finansieringsnämnden för äldreomsorg Monica Pettersson (M) om arbetsgrupp för översyn av kriteri­erna för rätten till särskilt boende.

Följande frågor besvaras inte:

Fråga från Nils-Erik Särnbrink (S) till socialnämndens ordförande om me­delsförstärkning i socialnämndens budget.

Fråga från Lars Bryntesson (S) till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson (M) om polisanmälan av föreningsdriven kafete­ria.

____________


Dnr

§118 Svar på interpellationer

Följande interpellationer besvaras:

Interpellation från Mats Skoglund (V) till samhällsplaneringsnämndens ord­förande Peter Frej (M) om infartsparkering (dnr 12KS/0092).

Interpellation från Mats Skoglund (V) till ordföranden i finansieringsnämn­den för utbildning Marie Bladholm (M) om mindre barngrupper i förskolan (dnr 12KS/0136).

Interpellationer från Lars Bryntesson (S) till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M) samt till kommunalråden Anders Bergman (FP), Malin Åberg Aas (MP) och Stefan Dozzi (KD) om avgifter på Skurubron (dnr 12KS/0206).

____________


Dnr 12KS/0277

§119 Förvärv av fastigheter i Gustavsbergs hamn

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Beslutar att godkänna köp av fastigheterna Gustavsberg 1:246 skifte 2, Gustavsberg 1:246 skifte 4, Gustavsberg 1:182 (vattenområde) och Gustavsberg 1:192, till ett pris om högst 147,5 miljoner kronor. Köpet finansieras inom ramen av kommunens låneutrymme.

 1. Uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra fastighetsförvärvet.

3. Beslut 1 och 2 justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Gustavsbergs hamnfastigheter AB äger i dagsläget ett flertal fastigheter i Gustavsbergs hamn (24000 m2 i lokalyta). Efter förhandlingar finns möjlighet för kommunen att förvärva fastigheterna Gustavsberg 1:246 skifte 2, Gustavsberg 1:246 skifte 4, Gustavsberg 1:182 (vattenområde) och Gustavsberg 1:192. I förvärvet ingår bland annat Tornhuset, Gula byggningen, Kattholmen, Hushållsporslinsfabriken samt strandpromenaden med vattenområde. Parterna har preliminärt överenskommits om överlåtelse av fastigheterna för sammanlagt 147,5 mnkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Förvärv av fastigheter i Gustavsbergs hamn, 2012-05-29.

KSFUs beslut 2012-05-22, § 14.

Tjänsteskrivelse, Förvärv av fastigheter i Gustavsbergs hamn, 2012-05-22.

Yrkanden

Anders Bergman (FP), Lars Bryntesson (S), Jan-Olof Landqvist (S), Henrik Paulsen (C), Annika Andersson Ribbing (S), Malin Åberg Aas (MP), Stefan Dozzi (KD), Clarence Örhammar (KD), Peter Frej (M), Mats Skoglund (V), Max Ljungberg (MP) och Christer Hedberg (S) yrkar bifall till kommunsty­relsens förslag till beslut.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordföranden efterfrågar om beslutet är enhälligt och finner att beslutet är enhälligt.


Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna har sedan en längre tid drivit frågan om att kommu­nen borde förvärva fastigheterna i Gustavsbergs hamn. Skälen för detta är flera och därför röstade vi med glädje igenom dagens beslut. En förutsätt­ning, som enligt underlaget har uppfyllts, är att affären står på egna ben och inte innebär något belastning för kommunen och skattebetalarna. En annan förutsättning är att dagens verksamheter med kulturell anknytning, däribland alla de ateljéer som bidrar till at sätta Gustavsberg på kartan som centrum för konst och design, kan vara kvar på likartade villkor som tidigare. Vi har under beredningen av ärendet fått garantier för detta.

Samtidigt innebär dagens beslut att kommunen äntligen säter punkt för den moderata markpolitik som präglat kommunen under 1986-2000 samt 2007-2011. Under denna period var det omöjligt att få igenom kommunala mark­förvärv med hänvisning till att sådana frågor enbart skulle skötas av ”mark­naden”. Effekterna har blivit förödande för kommunen och kommuninvå­narna. Om kommunen, istället för ett dominerande byggföretag, i slutet av 90-talet hade antagit möjligheten att förvärva den tidigare KF-ägda marken runt Gustavsberg hade Värmdö haft betydligt bättre ekonomi idag, såväl betydligt bättre soliditet som lägre kommunalskatt. Likaså avstod kommu­nens majoritet under mandatperioden 2007-2010 från att förvärva Storsko­gen på Hemmestalandet och, värst av allt, vägrade 2007 att ens behandla ett erbjudande från Fortifikationsverket om att köpa en stor fastighet vid Hem­mesta vägskäl för 4,7 miljoner kronor.

Det är verkligen en lättnad att de moderata skygglapparna inte längre får stoppa kloka kommunala markförvärv enbart av fundamentalistiska ideolo­giska skäl. Det är glädjande att dagens beslut blev enhälligt, även om det för moderaterna var en ”vändning under galgen”. Därmed blir beslutet förhopp­ningsvis också vägledande för liknande framtida markförvärv också i andra delar av kommunen, där det är samhällsekonomiskt förnuftigt och politiskt relevant.

Vi riktar ett särskilt tack till företrädare för folkpartiet och kristdemokra­terna för gott samspel i frågan. Vi hoppas att de också i framtiden förmår stå för en aktiv kommunal markpolitik när det väl gäller.”

Sändlista

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

KLG

____________


Dnr 11KS/0344

§120 Befrielse från uppdrag som suppleant i Värmdö Simhall AB och i Gustavsbergsbadet AB samt nyval

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Anita Fagerberg (S) befrias från uppdragen som suppleant i styrelsen för Värmdö Simhall AB och som suppleant i Gustavsbergsbadet AB.

 1. Val av nya suppleanter bordläggs.

Ärendebeskrivning

Anita Fagerberg (S) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

Sändlista

A Fagerberg

GAB

KF

Valpärm

Personalavdelning

____________


Dnr 12KS/0089

12KS/0278

§121 Val av förste vice ordförande i finansieringsnämnden för utbildning samt av ersättare i utbildningsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Allan Sooman (FP) väljs till förste vice ordförande i finansierings­nämnden för utbildning fr.o.m. den 1 juli 2012 t.o.m. 2014.

 1. Claes-Göran Klingberg (FP) väljs till ny ersättare i utbildningsstyrel­sen fr.o.m. den 1 juli 2012 t.o.m. 2014.

Ärendebeskrivning

Amie Kronblad (FP) har befriats från ovanstående uppdrag fr.o.m. den 1 juli 2012.

Sändlista

A Sooman

C-G Klingberg

US

FNU

Valpärm

Personalavdelning

____________


Dnr 12KS/0009

§122 Befrielse från uppdrag som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Agneta Österman (S) och Jan Olsén (S) befrias från uppdragen.

 1. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om att ny ledamot och ny ersättare utses.

Ärendebeskrivning

Agnets Österman (S) och Jan Olsén (S) har begärt befrielse från uppdragen som ledamot respektive ersättare i kommunfullmäktige.

Sändlista

J Olsén

A Österman

Länsstyrelsen

Valpärm

Personalavdelning

____________


Dnr

§123 Anmälan om politiska sekreterare

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet har meddelat att partiet fr.o.m. den 1 juli ska ha följande poli­tiska sekreterare:

Ina Ununger (11,33 %)

Jan Rönmark (11,33 %)

Johan Ståhl (11,33 %)

Socialdemokraterna har meddelat att Aino Östergrens uppdrag som politisk sekreterare (12 %) ska förlängas t.o.m. den 30 september 2012.

Sändlista

I Ununger

J Rönmark

J Ståhl

A Östergren

Valpärm

Personalavdelning

____________


Dnr 12KS/0089

§124 Befrielse från uppdrag som ledamot i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ammi Nilsson (FP) befrias från uppdraget.

 1. Mats Benjaminsson (FP) väljs till ny ledamot i finansieringsnämn­den för utbildning t.o.m. 2014.

 1. Victoria Martonovic Axelsson (FP) väljs till ny ersättare i finansie­ringsnämnden för utbildning t.o.m. 2014.

Ärendebeskrivning

Ammi Nilsson (FP) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

Sändlista

A Nilsson

M Benjaminsson

V Martonovic Axelsson

FNU

Valpärm

Personalavdelning

____________


Dnr 12KS/0279

§125 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg samt nyval

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Allan Sooman (FP) befrias från uppdraget.

 1. Ursula Magnusson (FP) väljs till ny ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg t.o.m. 2014.

Ärendebeskrivning

Allan Sooman (FP) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

Sändlista

A Sooman

U Magnusson

FNÄ

Valpärm

Personalavdelning

____________


Dnr

§126 Framställan av interpellationer

Följande interpellationer anmäls och besvaras vid kommande samman­träde:

Interpellation från Christer Hedberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ord­förande Fredrik Sneibjerg (FP) om ombyggnad av Gustavsbergsteatern.

Interpellation från Annika Andersson Ribbing (S) till utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg om effekterna av omorganisationen av Resurs­skolans verksamhet.

Sändlista

KF

____________


Dnr

§127 Anmälan av motioner

Följande motioner anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för bered­ning:

Motion om att förbättra tillgängligheten till Farstalandet och bortre Farsta Slottsvik; förläng Chamottevägen i Gustavsberg – Jan-Olof Landqvist (S) (dnr 12KS/0296).

Motion om att återinrätta tjänsten med en stadsarkitekt i Värmdö kommun – Jan-Olof Landqvist (S) och Annika Andersson Ribbing (S) (dnr 12KS/0295).

Sändlista

KLG

____________


Dnr 11KS/0060

§128 Revidering av budget 2012

Kommunfullmäktiges beslut

Förslaget till reviderad drift- och investeringsbudget för 2012 god­känns.

Ärendebeskrivning

Förslaget till revidering av driftbudget för 2012 omfattar:

 1. Följdeffekter av revidering av 2011 års budget
 2. Följdeffekter av resultatbalansering från 2011
 3. Bruttojusteringar av nämndernas budgetar
 4. Justering för volymer
 5. Uppdatering av skatt, utjämningssystem och generella statsbidrag
 6. Övriga revideringar

  Förslaget till revidering av investeringsbudget för 2012 omfattar:

  1. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
  2. Vårdboende Djuröhemmet, ombyggnad/arbetsmiljöåtgärder
  3. Till- och ombyggnad av samlingssal i Skogsbo
  4. Gång- och cykelväg mellan Björnkärret och Heravägen

   Handlingar i ärendet

   Kommunstyrelsen beslut 2012-05-30, 115.

   Förslag till revidering av budget 2012 – drift och investering, KLK 2012-05-04.

   Yrkanden

   Mats Skoglund (V), Olle Markstedt (FP) och Henrik Paulsen (C) yrkar av­slag på förslaget att anslå medel för till- och ombyggnad av samlingslokal i Skogsbo (investeringsbudget p.3).

   Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att anslaget till finansieringsnämnden för utbildning ökas med 2500 tkr istället för 1000 tkr för att täcka kostna­der för SFI samt merkostnader till följd av inrättande av vuxenutbildnings­kansli vid CAS.

   Anders Bergman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på yrkandena från Andersson Ribbing samt Skoglund m.fl.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige bifaller eller avslår yrkandet från Andersson Ribbing och finner att yrkandet avslås.

   Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som avslår Andersson Ribbings yrkande röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”

   Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja-röster mot 15 nej-röster att avslå yrkandet (voteringslista 1).

   Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande anslag till till- och ombyggnad beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller en­ligt avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

   Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder avslagsyrkandet röstar nej.”

   Kommunfullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 4 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag (voteringslista 2).

   Återstår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kom­munfullmäktige beslutar enligt förslaget.

   Reservationer och protokollsanteckningar

   S-gruppen lämnar följande reservation:

   ”Genom dagens beslut tillförs Finansieringsnämnden för Utbildning ansva­ret för SFI (Svenska för invandrare). Kostnaden för denna verksamhet är idag ca 2,5 miljoner kronor. Men nämnden tillförs bara 1 miljon kronor för ändamålet. För oss Socialdemokrater är detta oacceptabelt. En sådan bud­getpolitik riskerar att undergräva både verksamheten och budgetdisciplinen.

   När en nämnd tillförs ett nytt ansvarsområde måste den få antingen medel för att täcka verksamhetens kostnader, alternativt en uttalad ambition att sänka ambitionsnivån. Detta vore mer hederligt än den smygbesparing som verkar förberedas, sannolikt med ambitionen att efteråt kunna peka ut ”nå­gon annan” som den ansvarige. (M)ajoriteten saknar också i denna fråga ryggrad och förmåga att öppet ta ansvar för sin faktiska politik.

   För att mildra kritiken hävdade kommunens ”finansansvariga kommunal­råd”, liksom vid Kommunstyrelsens möte den 30 maj, att det finns ett ”oin­tecknat utrymme” på ca 1 miljon kronor inom finansieringsnämndens bud­get för 2012, som skulle kunna användas för att täcka en del av underbud­geteringen. Enligt kommunalrådet är det en engångsanvisning från tidigare år som av okänd anledning ”glömts” att dra tillbaka. Men frågan är höljd i dunkel. De enda som känner till detta är, enligt kommunalrådet, han själv och ”kontorschefen för kundval och finansiering”. Argumentet löd ”Vi två är överens om det”.

   Någon uppgift om vad denna mystiska miljon tidigare använts till och inte längre behövs för kunde inte redovisas på mötet, trots upprepade frågor. Detta trots att frågan varit känd i två veckor och tydligt framgick av besluts­underlaget genom protokollsanteckningen från Kommunstyrelsens möte.

   På direkt fråga svarade däremot Finansieringsnämndens ordförande att hon inte kände till någon oanvänd miljon i nämndens budget. Detta understryks av att delårsbokslutet för 2012 pekar på ett betydande underskott i nämnden, och därmed skulle den ”mystiska miljonen” redan vara förbrukad. På Kom­munstyrelsens möte den 30 maj svarade också kommunens ekonomichef att han inte kände till ”den mystiska miljonen”. Mystiken tätnar.

   Trots detta lyckades kommunalrådet övertyga flertalet KF-ledamöter med argumentet att man helt enkelt ”får lita” på honom och bortse från de stora frågetecknen. Men kommunens ekonomi är knappast en privatsak enbart mellan två befattningshavare. För trovärdighetens skull måste frågan besva­ras: Vad är det för miljon som bara kommunalrådet och kontorschefen känner till?

   Resursbehovet för SFI-undervisningen måste lösas. Annars riskerar en av kommunens verkliga kärnverksamheter att drabbas. I så fall skulle många personer som behöver bättre kunskaper i svenska drabbas och bl.a. få svå­righeter att komma ut på arbetsmarknaden. En sådan ”anti-jobb-politik” är helt oacceptabel!

   Mot denna bakgrund reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.”

   Henrik Paulsen (C) lämnar följande protokollsanteckning:

   ”Under rubriken investeringsbudget punkten 3 finns ett förslag att spendera 9.000.000 kr på byggandet av en samlingssal i anslutning till Skogsbo 3. Skälet sägs vara att det saknas en sammanträdessal för fullmäktige i anslut­ning till kommunhuset och att det finns behov av att samla större grupper för möte, såväl externa gäster som kommuninterna möten.

   Här är att märka att Värmdö kommun fortfarande har bland länets högsta kommunalskatt och skyhöga skulder. Samtidigt presterar kommunens skolor betydligt mycket sämre än de borde kunna göra. Skälet till sistnämnda är inte bara den förvirrande dubbla organisationen utan även att tillräckliga medel inte satsas. Att då spendera 9 mnkr på en samlingssal ger enligt min mening helt fel signaler, detta då barnens behov bör prioriteras före politi­kers och tjänstemäns bekvämlighet. Detta torde vara särskilt uppenbart då det redan finns samlingslokaler av varierande storlek i kommunen, teater­salongen i Folkets Hus finns centralt och på bekvämt gångavstånd från kommunhuset. Det finns även en stor samlingssal i vårdcentralens lokaler i hamnen.

   Dessutom har jag tidigare påtalat att Värmdö kommun har bland länets högsta personalkostnader, dubbelt så höga som Solna. Dessa kostnader torde inte ligga på personal på fältet såsom lärare med flera, Värmdö ligger ju här i den absoluta botten i landet vad gäller lärartäthet, utan på central administ­ration. Den centrala förvaltningen behöver således effektiviseras och mins­kas. Då behövs inte några ständiga utvidgningar av kommunhuset eller nå­gon ny samlingssal.

   Sammanfattningsvis så bör tillgängliga medel läggas på verksamheterna såsom skolor och äldrevård med mera och inte på onödiga skrytbyggen och administrationen bör minskas till förmån för verksamheterna och en rejäl skattesänkning.”

   Mats Skoglund (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande och An­dersson Ribbings yrkande.

   Sändlista

   KLG

   Ekonomiavdelningen

   ____________


   Voteringslista nr. 1

   Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 13 juni 2012 klockan 20:59:42.

   Ledamöter

   Parti

   Krets

   Ersättare

   Ja

   Nej

   Avst

   Frånv

   Lars-Erik Alversjö

   (M)

   Alla

   X

   Monica Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Göran Jansson

   (M)

   Alla

   Sven-Gunnar Haglind

   X

   Peter Frej

   (M)

   Alla

   X

   Marie Bladholm

   (M)

   Alla

   X

   Camilla Lien

   (M)

   Alla

   Bill Bergman

   X

   Elisabeth Dingertz

   (M)

   Alla

   X

   Johan Hedberg

   (M)

   Alla

   X

   Affi Stork

   (M)

   Alla

   X

   Hans-Ove Görtz

   (M)

   Alla

   X

   Malin Bellander

   (M)

   Alla

   X

   Deshira Flankör

   (M)

   Alla

   X

   Lars Melin

   (M)

   Alla

   X

   Erik Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Mickael Sjökvist

   (M)

   Alla

   X

   Cecilia Lindberg

   (M)

   Alla

   Viveca Melander Jonsson

   X

   Ann Fylkner

   (M)

   Alla

   X

   Nasim Mir

   (M)

   Alla

   X

   Björn Ulfvin

   (M)

   Alla

   X

   Lars Bryntesson

   (S)

   1:a

   X

   Annika Andersson Ribbing

   (S)

   1:a

   X

   Jösta Claeson

   (S)

   1:a

   Börge Hellström

   X

   Andrine Winther

   (S)

   1:a

   X

   Krister Nilsson

   (S)

   1:a

   X

   Käte Fransson

   (S)

   1:a

   X

   Nils-Erik Särnbrink

   (S)

   1:a

   X

   Ingalill Westh

   (S)

   1:a

   Jan-Olof Landqvist

   X

   Jakob Fritzell

   (S)

   1:a

   Lennart Karlsson

   X

   Agneta Österman

   (S)

   1:a

   Ann-Kristin Särnbrink

   X

   Simon Margulies

   (S)

   1:a

   X

   Disa Påhlman

   (S)

   1:a

   X

   Christer Hedberg

   (S)

   1:a

   X

   Aurora Gullberg

   (S)

   2:a

   X

   Charlie Hansson

   (S)

   2:a

   X

   Anders Bergman

   (FP)

   Alla

   X

   Fredrik Sneibjerg

   (FP)

   Alla

   Britt Lindmark

   X

   Amie Kronblad

   (FP)

   Alla

   Johan Edholm

   X

   Olle Markstedt

   (FP)

   Alla

   X

   Henrik Paulsen

   (C)

   Alla

   X

   Hans Lindqvist

   (C)

   Alla

   Karin Nordblom

   X

   Ina Ununger

   (C)

   Alla

   X

   Mats Skoglund

   (V)

   Alla

   X

   Yvonne Blombäck

   (MP)

   Alla

   Filip Joelsson

   X

   Max Ljungberg

   (MP)

   Alla

   X

   Malin Åberg Aas

   (MP)

   Alla

   X

   Ola Mattsson

   (MP)

   Alla

   X

   Marina Hardenbildt

   (MP)

   Alla

   X

   Stefan Dozzi

   (KD)

   1:a

   X

   Clarence Örhammar

   (KD)

   2:a

   X

   Rosana Asplund

   (SD)

   Alla

   X

   Per Vegelow

   (SD)

   Alla

   X

   SUMMA:

   27

   15

   0

   9


   Voteringslista nr. 2

   Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 13 juni 2012 klockan 21:00:57.

   Revidering av budget 2012

   Ledamöter

   Parti

   Krets

   Ersättare

   Ja

   Nej

   Avst

   Frånv

   Lars-Erik Alversjö

   (M)

   Alla

   X

   Monica Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Göran Jansson

   (M)

   Alla

   Sven-Gunnar Haglind

   X

   Peter Frej

   (M)

   Alla

   X

   Marie Bladholm

   (M)

   Alla

   X

   Camilla Lien

   (M)

   Alla

   Bill Bergman

   X

   Elisabeth Dingertz

   (M)

   Alla

   X

   Johan Hedberg

   (M)

   Alla

   X

   Affi Stork

   (M)

   Alla

   X

   Hans-Ove Görtz

   (M)

   Alla

   X

   Malin Bellander

   (M)

   Alla

   X

   Deshira Flankör

   (M)

   Alla

   X

   Lars Melin

   (M)

   Alla

   X

   Erik Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Mickael Sjökvist

   (M)

   Alla

   X

   Cecilia Lindberg

   (M)

   Alla

   Viveca Melander Jonsson

   X

   Ann Fylkner

   (M)

   Alla

   X

   Nasim Mir

   (M)

   Alla

   X

   Björn Ulfvin

   (M)

   Alla

   X

   Lars Bryntesson

   (S)

   1:a

   X

   Annika Andersson Ribbing

   (S)

   1:a

   X

   Jösta Claeson

   (S)

   1:a

   Börge Hellström

   X

   Andrine Winther

   (S)

   1:a

   X

   Krister Nilsson

   (S)

   1:a

   X

   Käte Fransson

   (S)

   1:a

   X

   Nils-Erik Särnbrink

   (S)

   1:a

   X

   Ingalill Westh

   (S)

   1:a

   Jan-Olof Landqvist

   X

   Jakob Fritzell

   (S)

   1:a

   Lennart Karlsson

   X

   Agneta Österman

   (S)

   1:a

   Ann-Kristin Särnbrink

   X

   Simon Margulies

   (S)

   1:a

   X

   Disa Påhlman

   (S)

   1:a

   X

   Christer Hedberg

   (S)

   1:a

   X

   Aurora Gullberg

   (S)

   2:a

   X

   Charlie Hansson

   (S)

   2:a

   X

   Anders Bergman

   (FP)

   Alla

   X

   Fredrik Sneibjerg

   (FP)

   Alla

   Britt Lindmark

   X

   Amie Kronblad

   (FP)

   Alla

   Johan Edholm

   X

   Olle Markstedt

   (FP)

   Alla

   X

   Henrik Paulsen

   (C)

   Alla

   X

   Hans Lindqvist

   (C)

   Alla

   Karin Nordblom

   X

   Ina Ununger

   (C)

   Alla

   X

   Mats Skoglund

   (V)

   Alla

   X

   Yvonne Blombäck

   (MP)

   Alla

   Filip Joelsson

   X

   Max Ljungberg

   (MP)

   Alla

   X

   Malin Åberg Aas

   (MP)

   Alla

   X

   Ola Mattsson

   (MP)

   Alla

   X

   Marina Hardenbildt

   (MP)

   Alla

   X

   Stefan Dozzi

   (KD)

   1:a

   X

   Clarence Örhammar

   (KD)

   2:a

   X

   Rosana Asplund

   (SD)

   Alla

   X

   Per Vegelow

   (SD)

   Alla

   X

   SUMMA:

   40

   4

   0

   7


   Dnr 10KS/0138

§129 Slutrapport från Trygg i Värmdöberedningen

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Slutrapporten godkänns.

 1. Uppdraget anses slutfört och Trygg i Värmdöberedningen befrias från sitt uppdrag.

Ärendebeskrivning

Fullmäktigeberedningen Trygg i Värmdö tillsattes i april 2010 med uppdrag att kartlägga den sociala hållbarheten och tryggheten i Värmdö och föreslå strategier för att utveckla den sociala hållbarheten och tryggheten.

Beredningens arbete har resulterat i en rapport: Strategier för socialt hållbar utveckling i Värmdö kommun.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen beslut 2012-05-30, § 116.

Slutrapport från Trygg i Värmdöberedningen, KLK 2012-05-02

Sändlista

KLG

____________


Dnr 12KS/0202

§130 Ny plan för hantering av extraordinära händelser i Värmdö kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Plan för extraordinära händelser fastställs och ersätter den 20 juni 2007 an­tagna planen.

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi­nära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (LEH) ska en ny plan för hantering av extraordinära händelser antas vid varje ny mandatperiod.

Nu gällande plan är från 2007. Ett förslag till ny plan har utarbetats.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att plan för extraordinära händelser 1 och 2 fastställs och ersätter den 20 juni 2007 an­tagna planen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen beslut 2012-05-30, 117.

Ny plan för hantering av extraordinära händelser i Värmdö kommun, KLK 2012-04-23

Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med juster­ingen att formuleringen ska vara att plan för extraordinära händelser fast­ställs och ersätter den 20 juni 2007 antagna planen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med korrigering enligt Bergmans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Sändlista

KLG

Författningssamling

____________


Dnr 12KS/0265

12SPN/0200

§131 Ändring av kommunstyrelsens och samhällsplaneringens reglementen avseende planbesked och områdesbestämmelser

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Samhällsplaneringsnämnden ges delegation att besluta om planbe­sked då dessa ej innebär avsteg från rådande översiktsplan.

 1. Samhällsplaneringsnämnden ges delegation att besluta om områdesbe­stämmelser då dessa ej innebär avsteg från rådande över­siktsplan.

 1. Kommunstyrelsen ges delegation att besluta om områdesbestämmel­ser och planbesked då dessa innebär avsteg från rådande översikts­plan.

 1. Ändringarna införs i kommunstyrelsens och samhällsplaneringsnämn­dens reglementen på redaktionellt lämplig plats.

Ärendebeskrivning

För närvarande råder det otydlighet avseende samhällsplaneringsnämndens och kommunstyrelsens rätt att besluta om planbesked enligt nya plan- och bygglagen. Beslutsfattande avseende områdesbestämmelser behöver också förtydligas.

Nu föreslås kompletteringar av aktuella reglementen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen beslut 2012-05-30, § 118.

Samhällsplaneringsnämndens beslut 2012-05-22, § 60.

Revidering av kommunstyrelsens och samhällsplaneringsnämndens regle­menten avseende planbesked och områdesbestämmelser, KLK 2012-05-02

Sändlista

SPN

KS

Författningssamling

____________


Dnr 12KS/0199

§132 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma bestämmelser för Värmdö kommun

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att det framgår att kal­lelse och föredragningslista kan skickas per e-post.

 1. Gemensamma bestämmelser för nämnder i Värmdö kommun ändras så att det framgår att kallelse och föredragningslista kan skickas per e-post.

Ärendebeskrivning

Digitala kallelser införs nu successivt i kommunen. För att säkerställa en kor­rekt hantering av kallelser ur ett kommunaljuridiskt perspektiv föreslås änd­ring av kommunfullmäktiges arbetsordning och av ”Gemensamma bestäm­melser för nämnder i Värmdö kommun”.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen beslut 2012-05-30, 119.

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma bestäm­melser för nämnder i Värmdö kommun, KLK 2012-04-21

Sändlista

Författningssamling

Samtliga nämnder

____________


Dnr 12KS/0273

§133 Instruktion till kommunens ombud vid de kommunalt helägda bolagens årsstämmor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens ordförande såsom ombud vid årsstämmorna i de kom­munalt helägda bolagen ges följande direktiv

 1. Fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

 1. Disponera vinsten enligt styrelsens förslag.

 1. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direk­tör.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska ge direktiv till kommunens ombud vid de kommu­nala bolagens årsstämmor avseende godkännande av årsredovisningen, an­svarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören samt styrelsens förslag till disposition av vinst- eller förlustmedel. De av fullmäktige valda lekman­narevisorerna i Värmdö Bostäder AB, Gustavsbergsbadet AB, Värmdö Hamnar AB, Stavsnäs Projekterings AB samt Gustavsbergs Porslinsmu­seum AB har granskat verksamheten i dessa företag under år 2011. Gransk­ningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har den omfattning och inriktning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars­prövning.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-30, § 120.

Instruktion till kommunens ombud vid de kommunalt helägda bolagens års­stämmor, KLK 2012-05-21

Sändlista

KSO

Kommunens bolag

____________


Dnr 12KS/0264

§134 Ändring av socialnämndens och finansieringsnämnden för utbildnings reglementen

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ansvaret för SFI-utbildning för invandrare som inte är flyktingar över­förs från socialnämnden till finansieringsnämnden för utbild­ning.

 1. Socialnämndens och finansieringsnämndens för utbildnings reglemen­ten ändras så att det framgår att socialnämnden ansvarar för kommunens SFI-utbildning för flyktingar och att finansierings­nämnden för utbildning ansvarar för annan SFI-utbildning.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har föreslagit att ansvaret för SFI-utbildning för invandrare som inte är flyktingar överförs från socialnämnden till finansieringsnämn­den för utbildning medan socialnämnden behåller ansvaret för SFI-utbild­ning för flyktingar.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut, 2012-05-30 § 114

Revidering av socialnämndens reglemente, KLK 2012-04-19

Socialnämndens beslut 2012-03-27, § 22

Finansieringsnämnden för utbildnings beslut 2012-04-18, § 12

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) och Henrik Paulsen (C) yrkar att p.1 ska lyda: ”Ansvaret för SFI-utbildning överförs från socialnämnden till finansie­ringsnämnden för utbildning”.

Henrik Paulsen (C) yrkar att p.2 ska lyda: Socialnämndens och finansie­ringsnämnden för utbildnings reglementen ändras så att det framgår att fi­nansieringsnämnden för utbildning får ansvar för SFI-utbildning”.

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på yrkandena från Andersson Ribbing och Paulsen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande p.1 beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt yrkandet från Anders­son Ribbing och Paulsen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller yr­kandet från Andersson Ribbing och Paulsen röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 28 ja-röster mot 16 nej-röster enligt kommunstyrelsens förslag (voteringslista 3).

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande p.2 beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt yrkandet från Paulsen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för­slag.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sändlista

SON

FNU

Författningssamling

____________


Voteringslista nr. 3

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 13 juni 2012 klockan 21:42:29.

Ändring av reglementen

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

Bill Bergman

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

Viveca Melander Jonsson

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Lars Bryntesson

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

Börge Hellström

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Ingalill Westh

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Agneta Österman

(S)

1:a

Ann-Kristin Särnbrink

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

Britt Lindmark

X

Amie Kronblad

(FP)

Alla

Johan Edholm

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Yvonne Blombäck

(MP)

Alla

Filip Joelsson

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

28

16

0

7


Dnr 12KS/0269

§135 Antagande av klimat- och energistrategi för Stockholms län

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Klimat- och energistrategi för Stockholms län antas.

 1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag för att synkroni­sera kommunens energi- och klimatpolicy där de regionala målen är högre ställda än de kommunala.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholms län har på uppdrag av regeringen utarbetat ett förslag till Klimat- och energistrategi för länet som Värmdö kommun ställt sig positiv till i yttrande i oktober 2011. Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar nu kommunerna i länet att anta den färdiga strategin.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta:

 1. Klimat- och energistrategi för Stockholms län antas.

 1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag för att synkroni­sera kommunens energi- och klimatpolicy.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-30, § 131.

Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ju­steringen att p.2 ska lyda: ”Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag för att synkronisera kommunens energi- och klimatpolicy där de regionala målen är högre ställda än de kommunala”.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med korrigering enligt yrkandet från Åberg Aas och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Reservationer och protokollsanteckningar

Sändlista

KLG

KSL

Länsstyrelsen

Författningssamling

____________


Dnr 12KS/0268

§136 Webbsändning av kommunfullmäktigesammanträden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden ska läggas ut på webben i real­tid. Det ska också finnas möjlighet att se på sammanträdena på web­ben efteråt.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige behandlade vid mars-sammanträdet ett förslag om webbsändning kommunfullmäktigesammanträden. Därvid meddelade kom­munstyrelsens ordförande att man planerade att inom kort återkomma med förslag till beslut om detta.

Nu föreslås kommunfullmäktige besluta om att genomföra webbsändning av sammanträden. Det bör dels vara möjligt att följa sammanträdena i realtid, dels bör det vara möjligt att i efterhand studera hela sammanträdet på web­ben eller välja att endast studera ett enskilt ärende.

Vid tidigare webbsändning av fullmäktigesammanträden (2009) var kostna­den 10 000 kr/sammanträde. Kostnaden för webbsändningar ska belasta an­slaget till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-30, § 134.

Webbsändning av kommunfullmäktigesammanträden, KLK 2012-05-02

Sändlista

Kommunsekreterare

KLG

____________


Dnr 11KS/0072

§137 Svar på motion – Stärk kommunfullmäktige genom ökad digitalisering

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen bifalles.

Ärendebeskrivning

Christer Hedberg (S) och Johanna Hållén (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska stärkas genom ökad IT-användning, förbättrad sökhantering av handlingar, webbsändningar och förändrad lokal för full­mäktigesammanträden.

Kommunstyrelsen har föreslagit att förslagen om ökad IT-användning för fullmäkti­gesammanträden och beslutshantering, förbättrad sökhantering av hand­lingar, protokoll på kommunens hemsida och om att förlägga fullmäk­tige­sammanträden i en mer ändamålsenlig lokal anses besvarade. Förslaget om webbsändningar föreslås avslås.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-11, § 22

Svar på motion om Stärk kommunfullmäktige genom ökad digitalisering, KLK 2011-03-25

Motion 2011-01-26

Yrkanden

Lars-Erik Alversjö (M) yrkar bifall till motionen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om motionen bifalles och finner att den bi­falles.

Sändlista

KLG

Kommunsekreterare

____________


Dnr

§138 Genomförandeavtal tillhörande detaljplanen Torshällsvägen N2

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Genomförandeavtal mellan Eva Eklund och Värmdö kommun god­känns.

 1. Genomförandeavtal mellan Staffan Andersson och Värmdö kommun godkänns.

Ärendebeskrivning

I genomförandeavtal regleras fördelningen av ansvar och kostnader för ge­nomförande av detaljplan för Torshällsvägen (N2) mellan markägare och Värmdö kommun.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-30, § 140.

Genomförandeavtal tillhörande detaljplanen för Torshällsvägen m.fl. (N2), SBK 2012-05-15

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att Lars Bryntesson (S) inte deltar i överläggningar och beslut i detta ärende p.g.a. jäv.

Sändlista

SBK

____________


Dnr 07STN/0055

§139 Detaljplan för Torshällsvägen N2 - antagande

Detaljplan för Torshällsvägen N2 - antagande

Kommunfullmäktiges beslut

Detaljplanen för Torshällsvägen m.fl. antas.

Ärendebeskrivning

Området är ett så kallat prioriterat förändringsområde där syftet med detalj­planen är att planlägga området för permanentboende och ange riktlinjer för den fortsatta bebyggelseutvecklingen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-30, § 139.

Samhällsplaneringsnämndens beslut 2012-04-28, § 54

Beslut om antagande av detaljplan för Torshällsvägen N2, KLK 2011-04-24

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att Lars Bryntesson (S) inte deltar i överläggningar och beslut i detta ärende p.g.a. jäv.

Sändlista

SBK

____________


Dnr

§140 Justering av alkohol- och drogpolicy för anställda i Värmdö kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Alkohol- och drogpolicyn för anställda vid Värmdö kommun ändras med:

1. Avsnittet Definitioner, Värmdö kommuns lokaler, kompletteras med:

Kommunens lokaler i Gustavsbergs hamn omfattas inte av poli­cyn.”

2. Nytt avsnitt under Definitioner, Möjlighet till dispens

Kommundirektören kan, efter samråd med kommunstyrelsens ordfö­rande, bevilja dispens från förbudet mot alkoholförtäring i kommu­nens lokaler i enstaka fall tills eventuell ny policy fastställs.

3. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med reviderat förslag till alkohol- och drogpolicy för anställda i Värmdö kommun senast mars 2013.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunens nya lokaler i Gustavsbergs hamn inte ska omfattas av kommunens alkohol- och drogpolicy samt att kommun­direktören, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, i enstaka fall tills eventuell ny policy fastställs, ska få möjlighet att bevilja dispens från förbudet mot alkoholförtäring i kommunens övriga lokaler. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med reviderat förslag till policy senast i mars 2013.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-13, § 144

Tjänsteskrivelse, Justering av alkohol- och drogpolicy för anställda i Värmdö kommun, 2012-06-04.

Yrkanden

Anders Bergman (FP), Peter Frej (M), Clarence Örhammar (KD), Stefan Dozzi (KD), Henrik Paulsen (C) och Max Ljungberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Bryntesson (S) och Mats Skoglund (V) yrkar att p.2 (delegation till kommundirektören) ska återremitteras.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige bifaller eller avslår återremissyrkandet och finner att yrkandet avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår återremissyrkandet röstar ja, den som bifaller återremissyr­kandet röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 29 ja-röster mot 13 nej-röster att avslå återremissyrkandet (voteringslista 4).

Återstår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kom­munfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Mats Skoglund (V) lämnar följande reservation:

”Som en följd av att Värmdö kommun förvärvat ett stort antal kommersiella och kulturella fastigheter i Gustavsbergs hamn behöver kommunens alko­hol- och drogpolicy ses över. Därför har KS föreslagit kommunfullmäktige att policyn under en kortar övergångsperiod inte skall gälla för de aktuella fastigheterna. Kommunstyrelsen föreslog samtidigt att alkohol- och drogpo­licyn skall ses över samt att kommundirektören och kommunstyrelsens ord­förande, under den relativt korta översynstiden, skall kunna lämna dispens från förbudet mot alkoholförtäring i kommunens egna och förhyrda lokaler.

Kommunens alkohol- och drogpolicy har utan större problem hittills funge­rat bra. Att nu i avvaktan på att policyn ses över bevilja dispens från policyn är onödigt det hade gott och väl räckt med att avvakta resultatet av policy­översynen.”

Filip Joelsson (FP) antecknar till protokollet att han inte deltar i kommun­fullmäktiges beslut och lämnar följande protokollsanteckning:

”Jag tycker generellt sett att det är bra att ha en sträng alkoholpolicy i kom­munen, då servering av alkoholhaltiga drycker aldrig kan betraktas som en av kommunens kärnverksamheter. Naturligtvis kan det finnas omständig­heter då man skulle kunna vilja ge dispens från en sådan policy, men en del av de exempel som jag har hört under debatten är klart oroväckande. Därför vill jag rikta en uppmaning till kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att inte ge dispens för alkoholservering i de av kommunens lo­kaler som regelbundet frekventeras av barn.

Skälet till att barn måste fredas är självklart: De barn som växer upp i fa­miljer med missbruksproblematik måste ha någon zon i samhället där de är fredade, och eftersom vi har skolplikt och de barn som lever i den här typen av familjer till övervägande delen går i den kommunala skolan så är det rimligt att det är i synnerhet skolan som måste vara denna fredade zon. Ar­gument har rests i stil med att barnen inte påverkas om det är en fest i en skollokal på kvällen när barnen inte är där, men det håller inte streck. Vid ett sånt tillfälle så skulle vinflaskorna komma in i skolan redan på morgonen, och klirra på det bekanta sättet i lärarnas väskor. Och efter festen så sitter lukten i en längre tid. Om skolan ska fungera som en fredad miljö för barn från missbrukarfamiljer, så är ett totalförbud den enda vägen att gå.”

Sändlista

Författningssamling

KLG

____________


Voteringslista nr. 4

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 13 juni 2012 klockan 22:33:53.

Justering av alkohol- och drogpolicy

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

Bill Bergman

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

Viveca Melander Jonsson

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Lars Bryntesson

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

Börge Hellström

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Ingalill Westh

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Agneta Österman

(S)

1:a

Ann-Kristin Särnbrink

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

Britt Lindmark

X

Amie Kronblad

(FP)

Alla

Johan Edholm

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Yvonne Blombäck

(MP)

Alla

Filip Joelsson

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

29

13

1

8


Dnr 12SPN/0042

§141 Ösby 1:42 och 2:103 - planbesked

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ansökan om planändring bifalles. Planuppdraget påbörjas med nor­malt planförfarande.

 1. Planavtal ska upprättas med sökanden.

 1. Detaljplanen beräknas preliminärt vara antagen i september 2013.

 1. Avgiften för planbeskedet sker enligt taxa.

Ärendebeskrivning

Värmdö Bostäder AB har inkommit med ansökan om detaljplaneläggning för del av fastigheterna Ösby 1:41 och Ösby 2:103 i Munkmora. Syftet med planarbetet är att pröva möjligheterna att uppföra bostäder.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-30,

Samhällsplaneringsnämndens beslut 2012-04-24, § 48

Planbesked avseende detaljplaneläggning för del av fastigheterna Ösby 1:41 och Ösby 2:101, KLK 2011-05-02

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att Malin Åberg Aas (MP) inte deltar i överläggningar och beslut i detta ärende p.g.a. jäv.

Sändlista

SBK

____________


Dnr

§142 Bordläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärenden bordläggs:

 • Svar på interpellation om Värmdö kommuns vuxenutbildning CAS (C).
 • Svar på interpellation om kvittning av boende mot arbete (V).
 • Svar på interpellation om företagarträffar (V).
 • Svar på interpellation om besöksbryggor i skärgården (C).
 • Svar på interpellation om avgiften i den kommunala bostadskön (S)
 • Svar på interpellation om Värmdö kommuns soliditet (V)
 • Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psy­kiskt funktionshindrade (S).
 • Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S),
 • Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vind­kraft (C).
 • Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer (C).
 • Svar på motion om politikerpensioner/inkomstgarantier (S).
 • Svar på motion att flytta Ettan till Gurraberg (S).
 • Svar på motion om Munkmora i fokus (S).
 • Svar på motion om att inrätta en jämställdhetsdelegation (V).
 • Svar på motion om Slussen (FP).
 • Svar på motion om att Värmdö ska bli en Milleniekommun (C).
 • Svar på motion om Gustavsgårdens utemiljö (S).
 • Svar på motion om svensk flagga vid kommunfullmäktigesammanträ­den (SD).

  Sändlista

  KF

  ____________