Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-10-24

Sammanträde 2012-10-24

Datum
Klockan
Plats

§178 Svar på frågor

Följande frågor framställs och besvaras:

Fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg (FP) från Christer Hedberg (S) angående ”Hundrastgård i Gustavsberg”.

Fråga till Utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP) från Hans Lindqvist (C) angående extra kommunfullmäktige.

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) från Hans Lindqvist (C) angående extra kommunfullmäktige.

Fråga till Kommunfullmäktiges ordförande Marie Bladholm (M) från Annika Andersson Ribbing (S) extra sammanträde.

Fråga till Utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP) från Lars Bryntesson (S) angående skolornas rätt att få tillbaka för mycket inbetalda pensionsmedel.

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) från Kalle Lindqvist (S) angående uppdraget om bred politisk överläggning för fler hyresbostäder i Värmdö.

____________

§179 Svar på interpellationer

Följande interpellationer besvaras:

Interpellation från Käte Fransson (S) till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) om avgiften i den kommunala bostadskön.

Interpellation från Mats Skoglund (V) till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) om Värmdö kommuns soliditet.

Interpellation från Christer Hedberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg (FP) om ombyggnad av Gustavsbergsteatern.

Interpellation från Annika Andersson Ribbing (S) till utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP) om effekterna av omorganisationen av Resursskolans verksamhet.

____________

§180 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Bengt Engelberg (M) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Val av ny ersättare bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Bengt Engelberg (M) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Sändlista

  B Engelberg

  Personalavdelningen

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  KOFN

  ____________

§181 Avsägelse och nyval till utbildningsstyrelsen (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Nils Blombäck befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Ulla Bjöörn väljs till ny ersättare i utbildningsstyrelsen.

  Ärendebeskrivning

  Nils Blombäck (MP) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Sändlista

  Nils Blombäck

  Ulla Bjöörn

  Valpärm

  Utbildningsstyrelsen

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________

§182 Avsägelse från uppdrag samt nyval, Gustavsbergsbadets styrelse och Värmdö Simhall AB (S)

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Aurora Gullberg befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Val av ny ledamot bordläggs.
 3. Ledamoten Christer Hedberg väljs till ny andre vice ordförande i Gustavsbergsbadets styrelse och Värmdö Simhall AB.

  Ärendebeskrivning

  Aurora Gullberg (S) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Sändlista

  Aurora Gullberg

  Christer Hedberg

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  Gustavsbergsbadet

  Värmdö Simhall AB

  KF

  ____________

§183 Avsägelse från uppdrag som oppositionsråd och vice ordförande i kommunstyrelsen (S)

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Lars Bryntesson (S) befrias från ovanstående uppdrag från och med den 1/1 2013.
 2. Valet av nytt oppositionsråd tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Lars Bryntesson (S) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Sändlista

  Lars Bryntesson

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  KF

  ____________

§184 Delårsrapport och budgetuppföljning 2 – BUP 2

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Delårsrapporten och budgetuppföljningen godkänns.
 2. Kommunens nämnder och styrelser uppmanas att fortsätta arbetet med att få budgeten i balans.

  Ärendebeskrivning

  Delårsrapporten för kommunen innehåller bl.a. bokslut för första halvåret, prognos för helåret samt uppföljning av mål, indikatorer och uppdrag.

  Delårsrapporten visar ett positivt resultat för första halvåret, + 73,0 mnkr. Även för helåret väntas ett positivt resultat, + 74,4 mnkr. Resultatet beror främst på engångseffekter.

  Nämnderna beräknar ett underskott på sammanlagt – 39,0 mnkr för helåret. De största underskotten beräknar utbildningsstyrelsen (-19,8 mnkr), social­nämnden (-13,1 mnkr) samhällsplaneringsnämndens skattefinansierade del (-8,9 mnkr) och vård- och omsorgsstyrelsen (-8,2 mnkr).

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12, §148.

  Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning2 (BUP 2) 2012, KLK 2012-08-24

  Yrkanden

  Anders Bergman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Hans Lindqvist (C) yrkar att:

  ”ärendet kompletteras med en uppdaterad redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige”

  Lars Bryntesson (S) yrkar bifall till Hans Lindqvists (C) yrkande.

  Anders Bergman (FP) yrkar avslag på Hans Lindqvists (C) yrkande.

  Käte Fransson (S) yrkar på att:

  ”Kommunfullmäktige ger finansieringsnämnden för äldreomsorg i uppdrag att en särskild arbetsgrupp med politisk medverkan tillsätts som under våren 2013 börjar med en utredning av nuvarande praxis och samlar kunskap om hur gränssättningen mellan särskild boende och hemtjänst har påverkat de sökandes välfärd och hälsa”.

  Monica Pettersson (M) yrkar avslag på Käte Franssons (S) yrkande.

  Lars Bryntesson (S) och Annika Andersson Ribbing (S) yrkar på att:

  ”de pensionsmedel som återbetalas till kommunen under fjärde kvartalet 2012 och som kommer från de kommunala skolenheten (14 miljoner kronor) ska ställas till utbildningsstyrelsens förfogande för strategiska insatser som öka den kommunal skolornas kvalitet och attraktionskraft.”

  Mats Skoglund (V) och Henrik Paulsen (C) yrkar bifall till Bryntessons yrkande.

  Anders Bergman (FP) yrkar avslag på Bryntesson m fl yrkande.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att delårsrapporten godkänns och finner att förslaget bifalles.

  Ordföranden ställer proposition om Lindqvist tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

  Votering begärs.

  Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som avslår Lindqvist yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

  Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster mot 19 nej-röster av avslå Lindqvists yrkande. (voteringslista 1)

  Ordföranden ställer proposition om Franssons tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

  Votering begärs.

  Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som avslår Franssons yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

  Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster mot 17 nej-röster av avslå Franssons yrkande. (voteringslista 2)

  Ordföranden ställer proposition om Bryntessons tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

  Votering begärs.

  Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som avslår Bryntessons yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

  Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster mot 19 nej-röster av avslå Bryntessons yrkande. (voteringslista 3)

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande reservation:

  ” Vi Socialdemokrater sätter satsningar på skolan före skattesänkningar. Vi vill använda de pensionsmedel som kommer från de kommunala skolorna, och nu återbetalas till kommunen, till strategiskt viktiga insatser för att stärka kvaliteten och attraktionskraften i de kommunala skolorna.

  Detta förslag avvisades av majoriteten i diskussionen om kommunens budget 2013. Då hävdade man formella skäl för att avslå förslaget, och när vi väckte samma förslag i Utbildningsstyrelsen valde man också där att avvisa förslaget på formella grunder.

  Men när förslaget nu lagts direkt till Kommunfullmäktige, och det saknas möjlighet att avvisa förslaget med hänvisning till någon form av formell argumentation, så blev frågan skarp. Satsa på skolan eller blåsa upp det kommunala resultatet för 2012?

  Vi beklagar att omröstningen gav ett resultat som innebär att den kommunala skolan inte får de resurser den behöver och noterar att de fristående skolorna inte drabbas av samma ”konfiskation” av sin skolpeng. Det är inte den ena eller andra sidan i politiken som förlorar på denna typ av hantering. Det är våra barn. Tyvärr.”

  Sändlista

  Ekonomiavdelningen

  KLG

  ____________


  Voteringslista nr. 1

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 oktober 2012 klockan 20:31:58.

  8. Delårsrapport och budgetuppföljning 2 - BUP2

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  Irene Ulfvin

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Sven-Gunnar Haglind

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  Peter Wetterstrand

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Lars Bryntesson

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  Leif Sundh

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  Johan Edholm

  X

  Henrik Paulsen

  (C)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Yvonne Blombäck

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  Filip Joelsson

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  Rosana Asplund

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  30

  19

  0

  2


  Voteringslista nr. 2

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 oktober 2012 klockan 20:33:36.

  8. Delårsrapport och budgetuppföljning 2 - BUP2

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  Irene Ulfvin

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Sven-Gunnar Haglind

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  Peter Wetterstrand

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Lars Bryntesson

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  Leif Sundh

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  Johan Edholm

  X

  Henrik Paulsen

  (C)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Yvonne Blombäck

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  Filip Joelsson

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  Rosana Asplund

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  30

  17

  2

  2


  Voteringslista nr. 3

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 oktober 2012 klockan 20:34:59.

  8. Delårsrapport och budgetuppföljning 2 - BUP2

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  Irene Ulfvin

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Sven-Gunnar Haglind

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  Peter Wetterstrand

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Lars Bryntesson

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  Leif Sundh

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  Johan Edholm

  X

  Henrik Paulsen

  (C)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Yvonne Blombäck

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  Filip Joelsson

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  Rosana Asplund

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  30

  19

  0

  2


  Dnr 12KS/0310

§185 Uppföljning av Vision 2030

Kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningens rapport godkänns.

Ärendebeskrivning

I samband med beslutet om budget för 2012 fick kommunstyrelsen i upp­drag att i samtidigt med halvårsbokslutet redovisa hur nämnderna arbetar för att nå Vision 2030 och kommunens energi- och klimatpolicy.

Med utgångspunkt från en enkät till kontoren/nämnderna har en rapport sammanställts. Rapporten visar att ett betydligt aktivare målarbete genom­förs i kommunen numer. I och med att kommunens inriktningsmål formule­rats på basis av Vision 2030 så arbetar alla nämnder indirekt med formule­ring av effektmål med stöd i visionen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12, § 149.

Uppföljning av Vision 2030 KLK 2012-06-27

Yrkanden

Monica Pettersson (M) och Hans Lindqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sändlista

KLG

____________


Dnr 12KS/0445

§186 Rutiner för kommunens borgen till föreningar och bolag

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss).

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunfullmäktige har utarbetats ett förslag till rutin för att kontrollera och följa upp budget och löpande ekonomi vid byggnation där kommunen beviljat/beviljar borgen till föreningar och bolag.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12, § 168.

Rutiner för kommunens borgen till föreningar/bolag, KLK 2012-09-09.

Yrkanden

Lars Bryntesson (S) yrkar på att ärendet återremitteras.

Filip Joelsson (MP) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej”

Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster mot 20 nej-röster att återremittera ärendet.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

” Förslaget från Kommunstyrelsen hade inneburit en försvagning av kommunens rutiner jämfört med den praxis som utvecklades under perioden 2003-2006 och tillämpades i fallet 2004-05 med Ingarö IF och dess bolag Gestio AB. Bakgrunden till den var bl.a. kraven på likabehandling från andra idrottsföreningar, däribland Värmdö IF. Därför var det synnerligen anmärkningsvärt att majoriteten hade en betydligt mer släpphänt hantering i frågan om extra borgen till Värmdövallen AB. Mot denna bakgrund är det bra att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen utifrån de aspekter som angavs i återremissen.”

Sändlista

KS

KLG

____________


Voteringslista nr. 4

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 oktober 2012 klockan 21:00:26.

10. Rutiner för kommunens borgen till föreningar och bolag

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

Irene Ulfvin

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

Bill Bergman

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Lars Bryntesson

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

X

Käte Fransson

(S)

1:a

Ann-Kristin Särnbrink

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

Cecilia Ramning

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

Kalle Lindqvist

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

Leif Sundh

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

Johan Edholm

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Yvonne Blombäck

(MP)

Alla

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

Filip Joelsson

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

30

20

0

1


Dnr 12KS/0439

§187 Komplettering av renhållningstaxa för 2012 med taxa för insamling av matavfall

Kommunfullmäktiges beslut

Kompletteringen av gällande renhållningstaxa med taxa för insamling av matavfall godkänns, att gälla fr.o.m. den 1 juli 2012.

Ärendebeskrivning

Ett insamlingssystem för utsorterat matavfall ska införas. De hushåll som väljer att sortera matavfall föreslås få en lägre kostnad för tömning av sina kärl än vad de har idag.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen protokoll 2012-09-12, §153.

Ang. förslag till komplettering av renhållningstaxa för 2012 med taxa för insamling av matavfall, KLK 2012-07-05

Samhällsplaneringsnämndens beslut 2012-05-22, § 66

Yrkanden

Hans-Ove Görtz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sändlista

SBK

Ekonomiavdelningen

Författningshandbok

____________


Dnr 12/0423

§188 Risk och sårbarhetsanalys för Värmdö kommun

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Riks- och sårbarhetsanalysen godkänns.
 2. Uppföljning av analysen ska återrapporteras i årsredovisningen.

  Ärendebeskrivning

  Ett förslag till risk- och sårbarhetsanalys har utarbetats. Analysen är en grund för arbetet med att förebygga risker, minska sårbarheten och öka kommunens riskhanteringsförmåga.

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12, 155.

  Värmdö kommuns risk- och sårbarhetsanalys, KLK 2012-04-21,

  Yrkanden

  Monica Pettersson (M) och Anders Bergman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

  Ina Ununger (C) yrkar avslag på Petterssons m fl yrkande och yrkar att:

  ”Denna analys skall godkännas som en del av riks- och sårbarhetsanalys för Värmdö kommun”.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 1 och finner att förslaget godkänns.

  Ordföranden ställer proposition om Unungers tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

  Votering begärs.

  Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.

  ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag 1 röstar ja, den som bifaller Unungers yrkande röstar nej!

  Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster mot 17 nej-röster att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. (voteringslista 5)

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 2 att uppföljning av analysen ska återrapporteras i årsredovisningen och finner att förslaget bifalles.

  Sändlista

  KLG

  ____________


  Voteringslista nr. 5

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 oktober 2012 klockan 21:23:44.

  12. Risk och sårbarhetsanalys för Värmdö kommun

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  Irene Ulfvin

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Sven-Gunnar Haglind

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  Peter Wetterstrand

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Lars Bryntesson

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Ann-Kristin Särnbrink

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Cecilia Ramning

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  Leif Sundh

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  Johan Edholm

  X

  Henrik Paulsen

  (C)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Yvonne Blombäck

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  Filip Joelsson

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  Rosana Asplund

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  30

  17

  1

  3


  Dnr 12KS/0320

§189 Stöd till energieffektivt byggande

Kommunfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige uppdrog i samband med beslutet om budget för 2012 till kommunstyrelsen att redovisa hur kommunen kan stödja energieffektivt byggande.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12, §162.

Stöd till energieffektivt byggande, KLK 2012-07-05.

Yrkanden

Yvonne Blombäck (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista

KLG

____________


Dnr 12KS/0249

§190 Rapport om ej verkställda beslut första kvartalet 2012

Kommunfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden och finansieringsnämnden för äldreomsorg har redovisat de beslut som inte kunnat verkställas första kvartalet 2012.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg har inga ej verkställda beslut medan socialnämnden har nio ej verkställda beslut.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12, § 163.

Rapport om ej verkställda beslut första kvartalet 2012, KLK 2012-05-22

Socialnämndens beslut 2012-05-08, § 40

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut 2012-04-17, § 15

Sändlista

KLG

SON

FNÄ

____________


Dnr 12KS/0230

§191 Hemställan om medel till driften av Porslinsmuseet

Kommunfullmäktiges beslut

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB beviljas ett utökat driftbidrag 2012 med 450000 kr att finansieras genom disposition ur volymre­serven.

Ärendebeskrivning

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB har hemställt om utökat driftbidrag med 1250000 kr för 2012 och för åren därefter.

Nu föreslås att driftbidraget för 2012 höjs med 450000 kr. Vidare föreslås att bolaget ska avvecklas och att verksamheten ska bedrivas i förvaltnings­form inom kommunen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-12, § 164.

Ang. hemställan om medel till driften av Porslinsmuseet, KLK 2012-07-11

Yrkanden

Jan-Olof Landqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att ”återföra Turistbyråverksamheten till Porslinsmuseet”.

Camilla Lien (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Landqvists tilläggsyrkande.

Mats Skoglund (V) yrkar bifall till Landqvists tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att förslaget bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Landqvist tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår Landqvist yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”


Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster mot 20 nej-röster av avslå Landqvists yrkande. (voteringslista 6)

Sändlista

KLG

____________


Voteringslista nr. 6

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 oktober 2012 klockan 21:42:00.

15. Hemställan om medel till driften av Porslinsmuseet

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

Irene Ulfvin

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

Bill Bergman

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Lars Bryntesson

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

X

Käte Fransson

(S)

1:a

Ann-Kristin Särnbrink

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

Cecilia Ramning

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

Kalle Lindqvist

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

Leif Sundh

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

Johan Edholm

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Yvonne Blombäck

(MP)

Alla

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

Filip Joelsson

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

30

20

0

1


Dnr 11KS/0177

§192 Vindkraft i Värmdö kommun

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Vindkraftverk med kapacitet om 2 – 3 MW ska upphandlas.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra upphandlingen samt att fastställa upphandlingsunderlaget.

  Ärendebeskrivning

  I budget 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda köp av vindkraft­verk för kommunens eget behov av elektricitet. Utredningen redovisades till kommunfullmäktige i maj 2012. Kommunfullmäktige uppdrog då till kom­munstyrelsen att förebereda upphandling av vindkraftverk.

  Nu redovisas underlag för upphandling.

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10, 188.

  Vindkraft i Värmdö kommun, KLK 2012-08-29

  Yrkanden

  Monica Pettersson (M), Filip Joelsson (MP), Lars Bryntesson (S), Mats Skoglund (V), Stefan Dozzi (KD) och Anders Bergman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Henrik Paulsen (C) och Mikael Sjökvist (M) yrkar på att:

  ”Värmdö kommun inte ska förvärva något vindkraftverk”.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller bifaller Paulsens m fl yrkande.

  Ordföranden finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

  Votering begärs.

  Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som bifaller kommunstyrelsen förslag röstar ja, den som bifaller Paulsens m fl yrkande röstar nej.

  Kommunfullmäktige beslutar med 47 ja-röster mot 3 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag.(voteringslista 7)


  Reservationer och protokollsanteckningar

  Henrik Paulsen (C) lämnar följande protokollsanteckning:

  Värmdö kommun har beslutat att köpa ett vindkraftverk, inte i kommunen utan någon annan stans. Underlaget för köpet är mycket bristfälligt och motsägelsefullt. När frågan debatterades i kommunfullmäktige anförde jag följande

  ”Konsultföretaget Sweco har i maj i år redovisat en rapport av vilken det framgår att lönsamheten var helt beroende av om energiskattebefrielse kunde påräknas eller ej. Det är fortfarande inte klart hur det kommer bli med en eventuell energiskattebefrielse. Till dagens sammanträde finns en ny rapport från Sweco. I den nya rapporten sägs det att investeringen kommer bli lönsam i fem fall av sex helt oavsett hur det blir med en eventuell energiskattebefrielse. Hur kommer det sig att bedömningarna är så diametralt olika?

  Det finns flera osäkerhetsfaktorer i Swecos rapporter. Här följer några

  > 1. Konsulten har räknat med en mycket låg kalkylränta - endast 6 %. Företag använder sig av en betydligt mycket högre ränta, en bra bit över 10 %. Risken blir inte mindre för att en kommun köper – därför bör samma avkastningskrav gälla som för företag. Detta krävs för att försvara de risker som är förenade med investeringen.

  > 2. Elpriserna är mycket osäkra. Osäkerheten blir inte mindre av att det finns en stor nyproduktion av kraftverk. Detta sammantaget med nedläggningar av elintensiv industri samt den dåliga konjunkturen skapar stor osäkerhet om hur elpriset ska utveckla sig.

  > 3. Det är vanskligt att veta hur mycket ett nytt verk kommer att producera, vindförhållanden med mera kan vara mycket oberäkneliga. Förlusterna kan bli mycket stora om verket inte lever upp till den beräknade produktionen. Av detta skäl kan det vara bättre att köpa ett befintligt verk där det finns produktionsstatistik att tillgå.

  > 4. Konsulten har räknat med en Euro/SEK kurs som är högre än den verkliga – vilket utgör ytterliggare en osäkerhetsfaktor.

  > 5. Utvecklingen går för närvarande mycket fort, därför kan det vara en idé att vänta något.

  < 6. Kommundirektören har i den tjänsteskrivelse som finns bifogad ärendet uttalat att ”De ekonomiska och juridiska osäkerhetsfaktorer som tidigare redovisats för kommunfullmäktige kvarstår likväl”. De osäkerhetsfaktorer som nämns är

  a-elprisets variation

  b-osäkerhet i produktionsvolym

  c-priset på elcertifikat

  d-framtida priset på el och elcertifikat

  e-det oklara rättsläget

  f-skattesubventionernas utveckling

  g-en investering påverkar kommunens soliditet negativt

  En felaktig investering kan således ge negativa konsekvenser med stora förluster, vilket i sin tur kan påverka möjligheterna att satsa på bland annat skolan. I valet mellan ett vindkraftverk och möjligheten att förse skolbarnen med bland annat böcker bör det senare prioriteras.

  Sammanfattningsvis är jag av den uppfattningen att osäkerheten är så stor att kommunen bör avvakta med investeringen.

  Vid budgetfullmäktige i början av oktober yrkade jag på att kommunen ska införa ett investeringsstopp och sälja kommunal egendom. Detta för att minska skuldberget och därmed öka kommunens soliditet. Att köpa ett vindkraftverk leder till rakt motsatt effekt. Med hänsyn till detta och den synnerligen osäkra kalkylen yrkar jag att något vindkraftverk inte ska köpas”.

  Något svar på varför Swecos kalkyler är så disparata gavs inte på mötet. Däremot framgick det med all önskvärd tydligt att det är miljöpartiets egocentriska behov av att kommunen ska äga ett eget kraftverk som är styrande för majoritetens förslag. Ett sådant förhållningssätt är enligt min mening synnerligen oansvarigt med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomi. Om kommunen ska satsa på vindkraft kan man köpa sådan kraft av något av alla de elhandelsföretag som erbjuder sådan kraft. En sådan åtgärd får samma effekt på miljön som ett eget förvärv vad avser såväl produktionssätt som efterfrågan på nya vindkraftverk, dock med den viktiga skillnaden att kommunen inte behöver stå risken i förhållande till alla de osäkerhetsfaktorer som är förenade med en investering i ett vindkraftverk.

  Sverigedemokraterna lämnar följande reservation och protokollsanteckning:

  ”Sverigedemokraterna på Värmdö hänvisar till en tidigare inlämnad Reservation och Protokollsanteckning, se Kommunfullmäktigemöte 23 maj – 2012 ärende 21. Någon utredning gällande miljöpåverkan och någon konsekvensanalys när det gäller djurlivet framför allt påverkan på Havsörn har ej genomförts från Värmdö kommuns sida. Sverigedemokraterna ser vindkraften som ett komplement inom energiförsörjningen dock måste hänsyn tas till natur och närboende.

  Sverigedemokraterna ser detta som ett enormt vanskligt projekt när det skall investeras med kommuninnevånarnas skattepengar.”

  Sändlista

  KLG

  ____________


  Voteringslista nr. 7

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 oktober 2012 klockan 22:17:03.

  16. Vindkraft i Värmdö kommun

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  Irene Ulfvin

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Sven-Gunnar Haglind

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  Peter Wetterstrand

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Lars Bryntesson

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Ann-Kristin Särnbrink

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Therése Falk

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  Leif Sundh

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  Johan Edholm

  X

  Henrik Paulsen

  (C)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Yvonne Blombäck

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  Filip Joelsson

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  Rosana Asplund

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  47

  3

  0

  1


  Dnr 12KS/0302

§193 Ny förbundsordning och kostnadsfördelningsmodell för Storstockholms brandförsvar (SSBF)

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Förslag till ny förbundsordning godkänns.
 2. Förslag till nytt reglemente för SSBF godkänns.
 3. Förslag till ny kostnadsfördelningsmodell för SSBF godkänns.

  Ärendebeskrivning

  SSBF har gjort en översyn av förbundets styrning och kostnadsfördelnings­modell. Förbundet föreslår att förbundsordning, reglemente och kostnads­fördelningsmodell förändras.

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10, §199.

  Ny förbundsordning och kostnadsfördelningsmodell för Storstockholms brandförsvar (SSBF), KLK 2012-07-02

  Yrkanden

  Monica Pettersson (M), Yvonne Blombäck (MP), Ina Ununger (C) och Claerence Öhrhammar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Sändlista

  KLG

  Säkerhetssamordnare

  SSBF

  ____________


  Dnr 12KS/0174

§194 Balanslista för motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Balanstiden för samtliga motioner förlängs t.o.m. den 30 april 2013.

Ärendebeskrivning

Balanslistan upptar 26 motioner. Av dessa är fem motioner färdigberedda av kommunstyrelsen och väntar på behandling i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10, §207.

Balanslista motioner – oktober 2012, 2012-10-05

Sändlista

KLG

KLK

____________


Dnr

§195 Framställan av interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Följande interpellationer anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning

 • Interpellation till kommunens samordningsansvarige för skolfrågor Max Ljungberg från Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S) och Andrine Winther (S) angående elevströmmar och den kommunala skolans attraktionskraft.
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) från Käte Fransson (S) och Ann-Kristine Särnbrink (S) angående risken för kommunen att gå miste om medel för omvårdnadslyftet.
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) från Käte Fransson (S) och Ann-Kristine Särnbrink (S) angående samordningsförbundet och risken att gå miste om statliga resurser.
 • Interpellation till kommunalrådet med ansvar för ekonomi Anders Bergman (FP) från Simon Margulies (S) och Nils-Erik Särnbrink (S) angående hur kunde de gå som det gick med Värmdövallen?.
 • Interpellation till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej (M) från Mats Skoglund (V) angående behovet av fler infatsparkeringsplatser.

  Sändlista

  KS

  KLG

  ____________


  Dnr

§196 Anmälan av motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Följande motion anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning

 • Motion från Mats Skoglund (V) angående kvinnliga gatunamn.

Sändlista

KS

KLG

____________


Dnr

§197 Bordläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärenden bordläggs.

· Förutsättningar och förslag till åtgärder för att förbättra kommunens soliditet.

· Vårdgivaransvar för Kullagården.

· Rapport om pengsystem inom kulturskoleverksamhet.

· Svar på motion om att Värmdö kommun ska bli en Milleniekommun.

· Svar på motion om Gustavsgårdens utemiljö.

· Svar på motion om svensk flagga vid kommunfullmäktigesammanträden.

· Svar på motion om etablering av miljöhögskola eller motsvarande inriktad på vatten i Värmdö kommun.

· Svar på motion om samarbete med konsthallen vid Hålludden.

· Svar på motion om högskoleutbildning i framtidens Gustavsberg.

· Svar på motion om tillståndsplikt för att borra brunn.

· Svar på motion om införande av ungdomslöner.

Sändlista

KF

___________