Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-11-28

Sammanträde 2012-11-28

Datum
Klockan
Plats

§199 Svar på frågor

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Frågorna 1 och 2 får inte framställas.
 2. Frågorna 3 och 4 är besvarade.

  Ärendebeskrivning

  Följande frågor har inlämnats till dagens sammanträde:

  1. Fråga från Henrik Paulsen (C) till samhällsplaneringsnämndens ordfö­rande Peter Frej (M) om belysning av gång- och cykelväg.
  2. Fråga från Hans Lindqvist (C) till kommunstyrelsens ordförande Mo­nica Pettersson (M) om ambulanshelikoptern.
  3. Fråga från Hans Lindqvist (C) till kommunstyrelsens ordförande Mo­nica Pettersson (M) om Cirkus Cirkör.
  4. Fråga från Henrik Paulsen (C) till kommunalrådet Anders Bergman (FP) om Cirkus Cirkör.

   Ordföranden meddelar att frågorna 1 och 2 inte bör få framställas eftersom de inte ryms inom kommunallagens ramar för vad en fråga kan innehålla.

   Frågorna 3 och 4 besvaras.

   Yrkanden

   Henrik Paulsen (C) yrkar att fråga 1 ska få framställas.

   Hans Lindqvist (C) yrkar att fråga 2 ska få framställas.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om fråga 1 ska få framställas eller inte och finner att frågan inte får framställas.

   Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som biträder att frågan inte ska få framställas röstar ja, den som biträ­der att frågan ska få framställas röstar nej.

   Kommunfullmäktige beslutar med 28 ja-röster mot 18 nej-röster att frågan inte ska få framställas (voteringslista 1).

   Ordföranden ställer proposition om fråga 2 ska få framställas eller inte och finner att frågan inte får framställas.

   Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som biträder att frågan inte ska få framställas röstar ja, den som biträ­der att frågan ska få framställas röstar nej.

   Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja-röster mot 19 nej-röster att frågan inte ska få framställas (voteringslista 2).

   Ordföranden ställer proposition om frågorna 3 och 4 är besvarade och finner att frågorna är besvarade.

   Reservationer och protokollsanteckningar

   Henrik Paulsen (C) lämnar följande protokollsanteckning:

   ”Undertecknad hade till kommunfullmäktige den 24 oktober 2012 ställt frå­gor till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Frej. Frågorna avsåg de belysningsarmaturer som satts upp vid gång- och cykelvägen längs Stav­snäsvägen och fokuserade på varför belysningen inte tänts och när detta skulle komma att ske. Eftersom Peter Frej inte var närvarande vid detta möte så besvarades inte frågorna. Jag blev upplyst om att jag var tvungen att ånyo sända in frågorna för det fall jag ville ha dem besvarade vid nästkom­mande kf. Redan nästa dag, det vill säga den 25 oktober 2012, mejlade jag därför återigen frågorna till kommunsekreteraren.

   Vid fullmäktige den 28 november 2012 blev jag, efter det fullmäktige öpp­nats, upplyst om att presidiet beslutat att mina frågor inte fick framställas. Skälet sades vara att frågor endast fick användas för att inhämta upplys­ningar och att en fråga ska ha ett bestämt innehåll. Eftersom jag ansåg att mina frågor just avsåg att inhämta upplysningar, och för att kunna utesluta att någon missuppfattning förelåg, ställde jag kontrollfrågan - är det för att inhämta upplysningar frågor får ställas? Efter en stund så nickade kommun­sekreteraren jakande. Något konkret besked om vari det brast lämnades inte, trots min begäran om detta.

   Enligt min mening har mina frågor till Peter Frej ett mycket bestämt inne­håll - nämligen belysningen längs Stavsnäsvägen och att belysningen längs del av sträckan inte är tänd. I anledning härav önskade jag inhämta upplys­ningar i tre hänseenden, nämligen 1. Varför är belysningen inte ännu tänd, det vill säga vad är det som brustit i organisationen? 2. Vad kommer du att göra för att belysningen ska tändas? 3. När kommer belysningen att tändas längs hela sträckan?

   Utifrån ovanstående redogörelse kan jag inte se att det fanns något som helst skäl att vägra mig att ställa dessa frågor, att presidiet inte heller kunde moti­vera sitt beslut gör det hela än märkligare. Hade invändningarna rört min andra fråga under kvällen, om Cirkus Cirkör, hade jag haft en annan förstå­else för beslutet eftersom denna fråga var mer argumenterande i sin utform­ning.

   Här hade ju även presidiet, eller kommunsekreteraren, kunnat ge mig en vink om vari det brast, och det innan mötet, särskilt som man haft drygt en månad på sig att göra detta. Då hade jag haft möjlighet att omformulera min fråga. Ett sådant agerande hade varit att vissa hänsyn mot frågeställaren.

   Sammanfattningsvis visar det inträffade att oordning och godtycke spridit sig i Värmdös kommunfullmäktige, detta då det inte går att förstå varför vissa frågor får ställas medan andra inte får ställas. Sådana förhållanden är inte värdiga en politisk församling, särskilt inte ett kommunfullmäktige. Som bekant så är det inte heller så lätt att få folk att engagera sig politiskt, när några ändå gör det bör dessa mötas med respekt och bibringas en känsla av att alla fullmäktigeledamöter behandlas lika. Värmdö kommunfullmäk­tige, och då närmast dess presidium, har således en hel del att arbeta med i nu berört hänseende.”

   S-gruppen lämnar följande protokollsanteckningar:

   Ärende 1. Frågor, generellt

   Protokollsanteckning från S-gruppen:

   ”Vi noterar att det blivit allt större oordning i Kommunfullmäktige avseende vilka frågor som får framställas och vilka som inte får framställas. I brist på tydliga riktlinjer tycks det idag vara presidiets dagsform och godtycke som avgör. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Vi förutsätter att KF-presidiet inom kort kallar partierna gruppledare till ett möte för att bringa ordning i vilka regler och riktlinjer som egentligen ska gälla.”

   Ärende 1. Fråga om Cirkus Cirkör

   Protokollsanteckning från S-gruppen:

   ”Vi noterar att majoriteten skött också denna fråga på ett ytterst märkligt sätt:

   Det har en längre tid gjorts gällande att diskussioner förts med Cirkus Cir­kör, och vi har sett fram emot en redovisning för att kunna lämna ett upp­drag. Mot den bakgrunden blev vi minst sagt förvånade över det knapphän­diga sätt som frågan väcktes av majoriteten på Kommunstyrelsens samman­träde den 12 september. De lämnade då samma dag ett förslag med följande lydelse:

   Majoritetskoalitionen har under en tid diskuterat samarbete med Cirkus Cirkör.

   Avsikten har varit att stärka utbudet av olika kultur- och fritidsutbudsakti­viteter för såväl barn och ungdom som äldre och funktionshindrade.

   I vårt budgetförslag för 2013 har vi reserverat resurser för utveckling av hamnen.

   Vi vill därför uppdra åt kommundirektören att återkomma till kommunsty­relsen med en beskrivning och beslutsförslag på hur en verksamhet kan ut­formas i Gustavsbergs hamn i samråd med Cirkus Cirkör.” Detta var allt, hela beslutsunderlaget.

   Vi reagerade mot denna undermåliga hantering genom att lämna följande protokollsanteckning:

   ”Detta ärende har presenterats strax för sammanträdet, är illa genomtänkt och innehåller olyckliga formuleringar som kan leda till problem för kom­munen, trots att ambitionen är god. Denna typ av beslut måste beredas av förvaltningen, inte minst för att skapa en kvalitet som tar hänsyn till ev. konkurrensaspekter, och kan inte vara föremål för snabba inspel som inte är formellt kvalitetssäkrade.”

   I S-budgeten för 2013 behandlade vi frågan i följande text, under kapitlet Kommunstyrelsen:

   ”Kommunstyrelsen har ett särskilt utpekat ansvar för utvecklingen av Gus­tavsbergs centrum och har inrättat ett särskilt utskott för ändamålet. En stor fråga är givetvis hur kommunen kommer at förvalta ansvaret för hamnom­rådet, vilket kommunen införskaffade under sommaren 2012. I detta förvärv ingår bl.a. den s.k. HPF-fastigheten. Denna bör utvecklas som samlings­punkt och olika former av ”kreativ upplevelseverksamhet” (”allt är möjligt-hus”).

   När frågan skulle behandlas av Kommunstyrelsen den 27 november för nå­gon form av avdömning möttes vi med beskedet att ärendet ska återremitte­ras. Varför? Har våra farhågor om att den slarviga hanteringen riskerar att sänka hela projektet, besannats? Vi befarar det, men hoppas givetvis på nå­got annat.

   Det skulle vara mycket värdefullt för Värmdö kommun om Cirkus Cirkör valde att etablera verksamhet inom kommunen. Det skulle ge många männi­skor möjlighet att uppleva den kreativa nycirkuskulturen, uppmuntra många barn och ungdomar (av olika åldrar) till egen aktivitet och rörelse och stärka kommunens profil som upplevelsekommun. Därför måste Cirkus Cirkörs intresse av att etablera sig i kommunen värnas och vårdas.

   I dagens frågestund visade majoritetens företrädare att det är tveksamt om man kommer att klara detta. Kommunalrådet Bergman deklarerade att det inte ska lämnas något kommunalt bidrag till Cirkus Cirkör utan istället handlar om att ”köpa tjänster” av Cirkus Cirkör. Därmed uppstår en själv­klar fråga. Om det är med denna utgångspunkt som majoriteten nu handläg­ger ärendet – varför sker det inte någon upphandling? Det var precis denna situation vi befarade skulle uppstå när vi reagerade på majoritetens oge­nomtänkta framställan och agerande på Kommunstyrelsens sammanträde den 12 september.”

   Hans Lindqvist (C) reserverar sig mot beslutet att fråga 2 inte får framstäl­las.

   ____________


   Voteringslista nr. 1

   Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 28 november 2012 klockan 20:15:59.

   . Svar på frågor

   Ledamöter

   Parti

   Krets

   Ersättare

   Ja

   Nej

   Avst

   Frånv

   Lars-Erik Alversjö

   (M)

   Alla

   X

   Monica Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Göran Jansson

   (M)

   Alla

   Irene Ulfvin

   X

   Peter Frej

   (M)

   Alla

   X

   Marie Bladholm

   (M)

   Alla

   X

   Camilla Lien

   (M)

   Alla

   X

   Elisabeth Dingertz

   (M)

   Alla

   X

   Johan Hedberg

   (M)

   Alla

   Sven-Gunnar Haglind

   X

   Affi Stork

   (M)

   Alla

   X

   Hans-Ove Görtz

   (M)

   Alla

   X

   Malin Bellander

   (M)

   Alla

   X

   Deshira Flankör

   (M)

   Alla

   X

   Lars Melin

   (M)

   Alla

   X

   Erik Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Mickael Sjökvist

   (M)

   Alla

   X

   Cecilia Lindberg

   (M)

   Alla

   X

   Ann Fylkner

   (M)

   Alla

   X

   Nasim Mir

   (M)

   Alla

   X

   Björn Ulfvin

   (M)

   Alla

   X

   Lars Bryntesson

   (S)

   1:a

   X

   Annika Andersson Ribbing

   (S)

   1:a

   X

   Jösta Claeson

   (S)

   1:a

   X

   Andrine Winther

   (S)

   1:a

   X

   Krister Nilsson

   (S)

   1:a

   X

   Käte Fransson

   (S)

   1:a

   X

   Nils-Erik Särnbrink

   (S)

   1:a

   X

   Börge Hellström

   (S)

   1:a

   X

   Jakob Fritzell

   (S)

   1:a

   X

   Ninni Påhlman

   (S)

   1:a

   Ann-Kristin Särnbrink

   X

   Simon Margulies

   (S)

   1:a

   X

   Disa Påhlman

   (S)

   1:a

   X

   Christer Hedberg

   (S)

   1:a

   X

   Aurora Gullberg

   (S)

   2:a

   Kalle Lindqvist

   X

   Charlie Hansson

   (S)

   2:a

   Jan-Olof Landqvist

   X

   Anders Bergman

   (FP)

   Alla

   X

   Fredrik Sneibjerg

   (FP)

   Alla

   Ursula Magnusson

   X

   Britt Lindmark

   (FP)

   Alla

   X

   Olle Markstedt

   (FP)

   Alla

   X

   Henrik Paulsen

   (C)

   Alla

   X

   Hans Lindqvist

   (C)

   Alla

   X

   Ina Ununger

   (C)

   Alla

   Karin Nordblom

   X

   Mats Skoglund

   (V)

   Alla

   X

   Yvonne Blombäck

   (MP)

   Alla

   Filip Joelsson

   X

   Max Ljungberg

   (MP)

   Alla

   X

   Malin Åberg Aas

   (MP)

   Alla

   X

   Ola Mattsson

   (MP)

   Alla

   X

   Marina Hardenbildt

   (MP)

   Alla

   Agneta Ericsson

   X

   Stefan Dozzi

   (KD)

   1:a

   X

   Clarence Örhammar

   (KD)

   2:a

   Per-Olof Fransson

   X

   Rosana Asplund

   (SD)

   Alla

   X

   Per Vegelow

   (SD)

   Alla

   X

   SUMMA:

   28

   18

   3

   2


   Voteringslista nr. 2

   Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 28 november 2012 klockan 20:19:03.

   . Svar på frågor

   Ledamöter

   Parti

   Krets

   Ersättare

   Ja

   Nej

   Avst

   Frånv

   Lars-Erik Alversjö

   (M)

   Alla

   X

   Monica Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Göran Jansson

   (M)

   Alla

   Irene Ulfvin

   X

   Peter Frej

   (M)

   Alla

   X

   Marie Bladholm

   (M)

   Alla

   X

   Camilla Lien

   (M)

   Alla

   X

   Elisabeth Dingertz

   (M)

   Alla

   X

   Johan Hedberg

   (M)

   Alla

   Sven-Gunnar Haglind

   X

   Affi Stork

   (M)

   Alla

   X

   Hans-Ove Görtz

   (M)

   Alla

   X

   Malin Bellander

   (M)

   Alla

   X

   Deshira Flankör

   (M)

   Alla

   X

   Lars Melin

   (M)

   Alla

   X

   Erik Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Mickael Sjökvist

   (M)

   Alla

   X

   Cecilia Lindberg

   (M)

   Alla

   X

   Ann Fylkner

   (M)

   Alla

   X

   Nasim Mir

   (M)

   Alla

   X

   Björn Ulfvin

   (M)

   Alla

   X

   Lars Bryntesson

   (S)

   1:a

   X

   Annika Andersson Ribbing

   (S)

   1:a

   X

   Jösta Claeson

   (S)

   1:a

   X

   Andrine Winther

   (S)

   1:a

   X

   Krister Nilsson

   (S)

   1:a

   X

   Käte Fransson

   (S)

   1:a

   X

   Nils-Erik Särnbrink

   (S)

   1:a

   X

   Börge Hellström

   (S)

   1:a

   X

   Jakob Fritzell

   (S)

   1:a

   X

   Ninni Påhlman

   (S)

   1:a

   Ann-Kristin Särnbrink

   X

   Simon Margulies

   (S)

   1:a

   X

   Disa Påhlman

   (S)

   1:a

   X

   Christer Hedberg

   (S)

   1:a

   X

   Aurora Gullberg

   (S)

   2:a

   Kalle Lindqvist

   X

   Charlie Hansson

   (S)

   2:a

   Jan-Olof Landqvist

   X

   Anders Bergman

   (FP)

   Alla

   X

   Fredrik Sneibjerg

   (FP)

   Alla

   Ursula Magnusson

   X

   Britt Lindmark

   (FP)

   Alla

   X

   Olle Markstedt

   (FP)

   Alla

   X

   Henrik Paulsen

   (C)

   Alla

   X

   Hans Lindqvist

   (C)

   Alla

   X

   Ina Ununger

   (C)

   Alla

   Karin Nordblom

   X

   Mats Skoglund

   (V)

   Alla

   X

   Yvonne Blombäck

   (MP)

   Alla

   Filip Joelsson

   X

   Max Ljungberg

   (MP)

   Alla

   X

   Malin Åberg Aas

   (MP)

   Alla

   X

   Ola Mattsson

   (MP)

   Alla

   X

   Marina Hardenbildt

   (MP)

   Alla

   Agneta Ericsson

   X

   Stefan Dozzi

   (KD)

   1:a

   X

   Clarence Örhammar

   (KD)

   2:a

   Per-Olof Fransson

   X

   Rosana Asplund

   (SD)

   Alla

   X

   Per Vegelow

   (SD)

   Alla

   X

   SUMMA:

   27

   19

   4

   1


   Dnr 12KS/0081

§200 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Dnr 12KS/0081

Kommunfullmäktiges beslut

Kerstin Öhman-Moberg (M) väljs till ny ersättare i kultur- och fri­tidsnämnden t.o.m. 2014.

Ärendebeskrivning

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Bengt Engelberg (M) har tidigare bordlagts.

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-24, § 180

Sändlista

K Öhman-Moberg

Kultur- och fritidsnämnden

Valpärm

Personalavdelning

Kommuntorget (Troman)

____________


Dnr 12KS/0279

§201 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg samt nyval (M)

Dnr 12KS/0279

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Britt-Marie Skoglund (M) befrias från uppdraget.
 2. Val av ny ersättare bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Britt-Marie Skoglund (M) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg

  .

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2012-11-15

  Sändlista

  B-M Skoglund

  Finansieringsnämnden för äldreomsorg

  Valpärm

  Personalavdelning

  Kommuntorget (Troman)

  KF

  ____________


  Dnr

§202 Ändrat sammanträdesdatum för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 25 september flyttas till den 2 oktober 2013.

Ärendebeskrivning

Ordföranden har föreslagit att budgetsammanträdet 2013 flyttas.

Sändlista

Webmaster

Kommunsekreterare

____________


Dnr 12KS/0530

§203 Svar på interpellation

Dnr 12KS/0530

Följande interpellation besvaras:

Interpellation från Simon Margulies (S) och Nils-Erik Särnbrink (S) till kommunalrådet Anders Bergman (FP) – Hur kunde det gå som det gick med Värmdövallen (dnr 12KS/0530).

____________

§204 Förvärv av byggnader vid Värmdövallen

Dnr 12KS/0543

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda förhandlingar om förvärv av Värmdövallen AB´s byggnader på kommunens mark vid Värmdövallen. Kommunsty­relsen bemyndigas vidare att fatta beslut i ärendet under förutsätt­ning att beslutet tas i enighet.

2. Beslutet den 22 februari 2012 om kompletterande borgen om 11 mnkr för Värmdövallen AB upphävs.

3. Förvärvet finansieras inom ramen för beslutad upplåning 2012 – 2013.

4. Efter förvärvets genomförande upphävs samtliga fattade beslut om borgen till Värmdövallen AB.

5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning

Värmdövallen AB har med stöd av kommunal borgen uppfört en idrottshall vid Värmdövallen. Efter hemställan från bolaget beslutade kommunfull­mäktige i februari 2012, mot bakgrund av fördyringar i projektet, om utökad borgen. Beslutet har emellertid överklagats och har därför ännu inte vunnit laga kraft. Under tiden har framkommit att Värmdövallen AB har en an­strängd ekonomi och har upprättat kontrollbalansräkning. Osäkerhet råder kring händelseutvecklingen framöver, bl.a. beroende på överprövningen av beslutet om borgen.

I rådande situation har förvaltningen belyst tre alternativ för Värmdö kom­muns agerande. Om kommunen vill åstadkomma en långsiktigt stabil och hållbar lösning bedömer förvaltningen att kommunen bör förvärva samtliga Värmdövallen ABs byggnader vid Värmdövallen. Värmdö IF åtar sig att därefter genomföra likvidation av bolaget. Avtal tecknas mellan Värmdö kommun och Värmdö IF rörande föreningens nyttjande av anläggningen.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta:

 1. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva samtliga byggnader som Värmdövallen AB äger på kommunens mark vid Värmdövallen.
 2. Förvärvet finansieras inom ramen för beslutad upplåning 2012 – 2013.
 3. Efter att förvärvet genomförts upphävs samtliga av kommunfullmäk­tige tidigare fattade beslut om borgen för Värmdövallen AB.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

  Kommunstyrelsen har vidare beslutat:

  1. Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november ska ären­det kompletteras med beskrivning av ärendets historik, en utförligare ekonomisk redovisning samt Värmdö IFs synpunkter på tjänsteskri­velsen i ärendet.
  2. Inför kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 december ska ären­det kompletteras med oberoende värdering av anläggningen.

   Handlingar i ärendet

   Förvärv av byggnader vid Värmdövallen, KLK 2012-10-29

   Kommunstyrelsens beslut 2012-11-14, § 218

   Yrkanden

   Anders Bergman (FP) och Lars Bryntesson (S) yrkar att kommunfullmäk­tige beslutar:

   1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda förhandlingar om förvärv av byggnader på kommunens mark vid Värmdövallen. Kommunsty­relsen bemyndigas vidare att fatta beslut i ärendet under förutsätt­ning att beslutet tas i enighet.

   2. Beslutet den 22 februari 2012 om kompletterande borgen om 11 mnkr för Värmdövallen AB upphävs.

   3. Förvärvet finansieras inom ramen för beslutad upplåning 2012 – 2013.

   4. Efter förvärvets genomförande upphävs samtliga fattade beslut om borgen till Värmdövallen AB.

   5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt yr­kandet från Bergman och Bryntesson och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.

   Reservationer och protokollsanteckningar

   S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

   ”Vi hälsar med tillfredsställelse den helomvändning som majoriteten nu gjort i denna fråga, genom att gå med på att riva upp sitt egenmäktiga beslut i Kommunfullmäktige den 22 februari om 11 miljoner kronor i extra borgen vilket togs helt utan kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Därmed har förutsätt­ningar skapats för en mer sakligt korrekt hantering av den prekära situation som föreningen Värmdö IF försatts i genom bolagsledningens och den poli­tiska kommunledningens försorg.”

   Henrik Paulsen (C) lämnar följande protokollsanteckning:

   ”Borgen till Värmdövallen är förmodligen ett av Värmdös absolut sämst skötta ärenden någonsin. Huvudansvaret ligger på några få politiker, där kommunstyrelsens förra ordförande förefaller ha haft en framträdande roll. Här har en förening och dess dotterbolag investerat betydligt mycket mer än vad som var överenskommet med kommunen. Sedan har man mage att komma och begära ytterliggare borgen av kommunen. Den politiska proces­sen påbörjades genom ett fullständigt negligerande av facknämnden. För­valtningen ville inte ta i ärendet ens med tång, tjänsteskrivelsen kan inte tolkas på något annat sätt. Sedan förväntades kommunfullmäktige fatta be­slut utan något som helst underlag. Att först vid sittande fullmäktige komma och presentera någon slags oläslig budget är inte något annat än att visa en anmärkningsvärd ringaktning av fullmäktigeledamöterna. Tack vare oppo­sitionen så återremitterades ärendet för beredning. När ärendet sedan kom tillbaks till fullmäktige hade inte något alls gjorts, och den nya tjänsteskri­velsen var lika avståndstagande som den tidigare. Men nu kunde majoriteten driva igenom ärendet. Därefter har majoritetens ekonomiansvarige vidgått att kommunledningen inte gjort några som helst försök att ta reda på hur bolagets ekonomi såg ut. Inte heller har kommunen tagit någon säkerhet för borgen, trots att skattebetalarnas pengar riskerades. Dessutom har det visat sig att bolagets ekonomi är så skral att en kontrollbalansräkning behövt upp­rättas, och då har det gått långt. Detta visar att de ansvariga saknar de mest grundläggande insikter om vad som bör göras i denna typ av ärenden. När det nu fanns ett förslag om att bolagets byggnader skulle förvärvas så före­slogs det att kommunstyrelsen skulle ges fullmakt att förvärva byggnaderna. Med hänsyn till alla de tillkortakommanden som ansvariga tidigare visat så ansåg jag mig inte kunna lämna carte blanche till kommunstyrelsen, speci­ellt vad avser förvärvsbeloppet. Tillsammans lyckades oppositionen driva igenom att ett förvärv av kommunstyrelsen endast skulle kunna ske om alla ledamöter var eniga, annars skulle förvärvsfrågan återgå till kommunfull­mäktige. Dessutom fick oppositionen igenom sitt krav om att beslutet om tilläggsborgen på 11 mnkr skulle upphävas. Med tanke på den pinsamt då­liga hanteringen och den stora mediala uppmärksamheten kring detta insåg majoriteten slutligen att något annat inte gick att göra. Jag hoppas att ären­det ändå har haft något gott med sig. Detta skulle då vara att kommunled­ningen numera förstår att ärenden ska beredas på ett seriöst sätt, att kom­munfullmäktigeledamöterna ska visas respekt genom att ha ett fullgott be­slutsunderlag samt att skattebetalarnas pengar inte får riskeras på undermå­ligt hanterade processer.”


   Sändlista

   KLG

   KS

   Ekonomiavdelning

   Värmdö IF

   ____________

§205 Förlängt borgensåtagande för Gestio Ingarö AB

Dnr 12KS/0544

Kommunfullmäktiges beslut


Kommunen tecknar borgen för Ingarö Gestio AB för ett lån om högst 5330tkr, under förutsättning av att kommunen erhåller till­fredställande säkerhet för borgen.

Ärendebeskrivning

Gestio Ingarö AB vill fortsätta att ta ansvar för drift, skötsel och tillsyn av Ingarö idrottsplats. En förutsättning är att nuvarande kommunala borgenså­tagande, som löper ut den 31 december 2012, förlängs. Åtagandet avser konstgräsplan och friidrottsanläggning. Förvaltningen tillstyrker fortsatt borgen, en förutsättning är emellertid att kommunen erhåller en tillfredstäl­lande säkerhet för borgensåtagandet.

Handlingar i ärendet

Förlängt borgensåtagande för Gestio Ingarö AB, KLK 2012-10-15

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-14, § 215

Sändlista

Ingarö Gestio AB

Ekonomiavdelning

____________

§206 Anmälan av motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Följande motioner anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning:

Motion – Bygg bra och prisvärda hyresbostäder, Mats Skoglund (V).

Motion – Utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola, Lars Bryntesson m.fl. (S)

Sändlista

KLG

____________

§207 Bordläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärenden bordläggs:

Svar på interpellation om elevströmmar och den kommunala skolans attraktionskraft (S)

Svar på interpellation om risken för kommunen att gå miste om me­del för omvårdnadslyftet (S)

Svar på interpellation om Samordningsförbundet och risken att gå miste om statliga resurser (S)

Svar på interpellation om behovet av fler infartsparkeringsplatser (V)

Val av ledamot i styrelserna för Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Simhall AB (S)

Förutsättningar och förslag till åtgärder för att förbättra kommunens soliditet

Vårdgivaransvar för Kullagården

Ändring av socialnämndens reglemente – vårdgivaransvar

Rapport om pengsystem inom kulturskoleverksamhet

Upphävande av skolplan

Planeringsnyckel för barnomsorg

Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socio­ekonomiska faktorer

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

Rapport om ej verkställda beslut första kvartalet 2012

Svar på motion om att Värmdö ska bli en Milleniekommun (C)

Svar på motion om Gustavsgårdens utemiljö (S)

Svar på motion om svensk flagga vid kommunfullmäktigesamman­träden (SD)

Svar på motion om etablering av miljöhögskola eller motsvarande inriktad på vatten i Värmdö kommun (C)

Svar på motion om samarbete med konsthallen vid Hålludden (S)

Svar på motion om högskoleutbildning i framtidens Gustavsberg (S)

Svar på motion om tillstånd att borra brunn (V)

Svar på motion om införande av ungdomslöner (C)

Svar på motion om samarbete med Expo (SD)

Svar på motion om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun (S)

Svar på motion – Låt barn och ungdomar klättra, bygg klättersvam­par vid skatebanan (S)

Svar på motion om avskaffande av de osäkra anställningarna (S)

____________