Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-05-11

Sammanträde 2011-05-11

Datum
Klockan
18
Plats

1 Budgetuppföljning 1 - BUP 1 - per 31/3 2011 för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamhet

Bil utsänds senare KS -2. Budgetuppföljning 1 - BUP1 - per 31/3 2011 för kommunen Bil utsänds senare KS -3. Förtydligande av resultatenheter och verksamhet, dnr 10KS/0404 Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 5

2 Taxa för planbesked, dnr 11SPN/0107

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 13

3 Taxa för plan- och bygglagen

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 18

4 Peng för hemtjänstutförare i Värmdö kommun

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 41

5 Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om utställning av översiktsplan - bordlagt ärende, dnr 10KS/0300

Bil samt utställningshandling som översänts till föreg smtr, kartor översänds senare KS Bifall till förvaltningens förslag 68

6 Medgivande till VHAB att förvärva Stavsnäs Projekterings AB

7 Redovisning av energistrategiplan för Värmdöbostäder, dnr 10KS/0352

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 127

8 Yttrande om allmän färjeled till Tynningö, dnr 09KS/0855

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 146

9 Yttrande om Cykel i ostsektorn, Trafikverket, dnr 10STN/0388

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 155

10 Rapport till länsstyrelsen om använda medel till projekt för förebyggande insatser

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 185

11 Förlängd tid för Trygg i Värmdö, dnr 10KS/0138

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 193

12 Samarbetsavtal om Årets värmdöbo, dnr 11KS/0149

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 195

13 Riktlinjer för sociala medier - bordlagt ärende, dnr 11KS/0195

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 199

14 Redovisning av kommunens kvalitet i korthet, dnr 11KS/0181

Bil KS Bifall till förvaltningens förslag 206

15 Redovisning av uppdrag gällande effekter av kommunens sponsringspolicy, dnr 11KS/0144

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 208

16 Svar på motion om mätning av värme i hyreshus, dnr 09KS/0053

Bil KF Motionärernas att-sats 1 avslås, motionärernas att-sats 2 bifalles 215

17 Svar på motion om att påskynda byggnation av sporthall vid Värmdövallen, dnr 10KS/0332

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 221

18 Svar på motion om att inrätta tjänst som EU-samordnare, dnr 08KS/0893

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Näringslivschefen/EU-samordnaren ska till kommunstyrelsen redovisa hur han samordnar EU-frågorna senast31/10 2011. I redovisningen ska finnas med vilka stödmöjligheter som finns att tillgå och vilka områden som från 2012 kan komma ifråga för stöd från EU, samt redovisning av de stora programmens perioder samt vilka pågående EU-projekt som finns i kommunen 224

19 Svar på motion om vegetariska tisdagar, dnr 08KS/0891

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 227

20 Svar på motion om utomhusscen, dnr 11KS/0069

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 259

21 Svar på motion om morgondagens kommunala återvinningsstationer, dnr 09KS/0855

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 262

22 Svar på motion om resultatet av ungdomsting, dnr 10KS/0278

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 265

23 Svar på motion om nytt pensionssystem för politiker, dnr 09KS/0485

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag 268 2011-04-26 17:41

§102 Peng till hemtjänstutförare i Värmdö kommun

§103 Budgetuppföljning 1 ­ BUP 1 ­ för kommunstyrelsens verksamhetsområde

§104 Budgetuppföljning 1 ­ BUP 1 ­ för kommunen

§105 Förtydligande om resultatenheter verksamhetsform och verksamhet

§106 Taxa för planbesked 2011

§107 Plan- och bygglagens taxa

§108 Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

§109 Medgivande till Värmdö Hamnar AB att köpa Stavsnäs Projekterings AB

§110 Energistrategi för Värmdöbostäder AB

§111 Yttrande om allmän färjeled till Tynningö

§112 Yttrande över förstudien Cykel i Ostsektorn

§113 Rapport till Länsstyrelsen om projekt för förebyggande drogarbete

§114 Förläng tid för fullmäktigeberedningen Trygg i Värmdö

§115 Samarbetsavtal om priset Årets Värmdöbo

§116 Redovisning av Kommunernas kvalitet i korthet 2010

§117 Redovisning av uppdrag gällande effekterna av kommunens sponsringspolicy

§118 Svar på motion om att påskynda byggnationen av sporthall vid Värrmdövallen

§119 Svar på motion om att inrätta tjänst som EU-samordnare

§120 Svar på motion om vegetariska tisdagar

§121 Svar på motion om utomhusscen

§122 Svar på motion om morgondagens kommunala återvinningsstationer

§123 Svar på motion om resultat av ungdomsting

§124 Svar på motion om nytt pensionssystem för politiker

§125 Hyresavtal för förrådsbyggnad på Djurö 1:86

§127 Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om utställning av översiktsplan

§128 Svar på motion om individuell mätning och debitering av värme och vatten i flerbostadshus