Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-09-14

Sammanträde 2011-09-14

Datum
Klockan
18
Plats

1 Delårsrapport och budgetuppföljning 2 -BUP 2 - för kommunstyrelsens verksamhetsområde, 11KS/0254

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 5

2 Delårsrapport och budgetuppföljning 2 - BUP 2, 11KS/0254

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 47

3 Förslag till budget samt taxor för 2012 samt ramar för 2012 - 2013, 11KS/0060

Bil översänds senare KF Koalitionen mejlar sitt förslag till oppositionen -4. Tydligt medlemsansvar Kommuninvest Bil KF Enligt förvaltningens förslag 88

5 Policy för intern kontroll, 11KS/0329

KF Enligt förvaltningens förslag 107

6 Remiss - Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen SOU 2011:39

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 115

7 Antagande av detaljplan för Ingaröstrand 7:1 m fl, 97KS/0151

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 128

8 Godkännande av planerings-avtal för Antikhuset, 11KS/0057

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 160

9 Ombyggnad av Kvarnbergs-skolan, 11KS/0104

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 171

10 Yttrande över gransknings-rapport - Ärendehanterings-processen inom kommun-styrelsen, 11KS/0279

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 183

11 Justering av bolagsordningar för kommunala bolag

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 195

12 Avskaffande av berednings-grupp för revisionsberättelsen mm

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 196

13 Rapport till länsstyrelsen om projekt för förebyggande drogarbete, 11KS/0221

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 201

14 Redovisning av behov av barnomsorg på obekväm arbetstid, 11KS/0256

Bil KF Koalitionens förslag till beslut redovisas senare 206

15 Policy för bidrag till studieförbund verksamma i Värmdö kommun

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 214

16 Överenskommelse om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande, 11KS/0258

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 220

17 Yttrande över samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden, 11SPN/0236

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 229

18 Införande av e-förslag samt samordnat system för synpunkter, 11KS/0331, 11KS/0332

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 237

19 Upphävande av strandskyddspolicy, 09KS/0786

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 248

20 Sammanträdestider 2012

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 249

21 Svar på motion ang. antagande av Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional nivå 08KS/0889

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 251

22 Delgivningar

§172 Delårsrapport och budgetuppföljning 2 ­ BUP 2 ­ för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m fl

§173 Delårsrapport och budgetuppföljning 2 ­ BUP 2

§174 Budget och taxor för 2012 samt ekonomiska ramar för 2013 - 2014

§175 Tydligt medlemsansvar ­ avtal med Kommuninvest

§176 Policy för intern kontroll

§177 Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid

§178 Yttrande över Likvärdiga förutsättningar ­ Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)

§179 Antagande av detaljplan för Ingaröstrand 7:1 m fl

§180 Planeringsavtal för Gustavsberg 1:307

§181 Yttrande över granskningsrapport om ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen

§182 Justering av bolagsordning för kommunala bolag ­ utökning av antal lekmannarevisorer mm

§183 Avskaffande av beredningsgrupp för revisionsberättelsen mm

§184 Rapport till länsstyrelsen om projekt för förebyggande arbete

§185 Policy för bidrag till studieförbund verksamma i Värmdö kommun

§186 Yttrande över samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden

§187 Införande av e-förslag

§188 Införande av samordnat system för synpunktshantering

§189 Sammanträdestider 2012

§191 Svar på motion om avgifter för tomträtter i skärgården

§192 Redovisning av nya chefslöner mm

§193 Ombyggnad av Kvarnbergsskolan

§194 Överenskommelse om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande

§195 Upphävande av strandskyddspolicy

§196 Yttrande över vägutredning för väg 222 - Skurubron

§197 Överklagat beslut i finansieringsnämnden för äldreomsorg avseende ickevalsalternativ inom hemtjänsten