Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-10-12

Sammanträde 2011-10-12

Datum
Klockan
18
Plats

1 Ekonomisk månadsrapport

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 5

2 Finansrapport

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 22

3 Muntlig information om chefslöner mm

KS -4. Rivning av M-huset, del av Gustavsberg 2:2 Bil KS Enligt förvaltningens förslag 27

4 Företagspolicy

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 29

5 Markförsäljning Skevik 6:1 - återremitterat ärende

KF Enligt förvaltningens förslag 34

6 Ändring av tidpunkt för rapportering av energianvändning i kommunens fastighetsbestånd

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 41

7 Yttrande över klimat- och energistrategi för Stockholms län

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 45

8 Ansökan om lokala aktörers medverkan i arbetet med den regionala klimat- och energistrategin

Bil utsänds senare KS Enligt förvaltningens förslag -10. Yttrande över rapport om nedskräpande och uttjänta båtar Bil KS Enligt förvaltningens förslag 89

9 Yttrande till revisorerna om "Ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen" - återremitterat ärende.

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 104

10 Yttrande till revisorerna om "Granskning av verkställighet av beslut"

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 117

11 Policy för konkurrensutsättning

Bil utsänds senare KF Enligt förvaltningens förslag -14. Markanvisning för del av Brunn 1:1 - Brunns centrum Bil KF Enligt förvaltningens förslag 146

12 Uppdrag att ta fram policy och handlingsplan för kommunens tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 155

13 Sammanträdestider hösten 2012

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 157

14 Balanslista motioner - oktober 2011

KF Enligt förvaltningens förslag 158

15 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden

KF Enligt förvaltningens förslag 163

16 Svar på motion om belysningsprogram

18 Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett belysningsprogram för centrala Gustavsberg.

19 Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 170

21 Uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag om ungdomsbostäder

Bil utsänds senare KS - 2011-09-28 08:50

§198 Ekonomisk månadsrapport

§200 Rivning av M-huset

§201 Antagande av ny ägarpolicy för kommunens bolag

§202 Information om chefslöner mm

§203 Markförsäljning ­ Skevik 6:1

§204 Ändring av tidpunkt för rapportering av energianvändning i kommunens fastighetsbestånd

§205 Yttrande över klimat- och energistrategi för Stockholms län

§206 Ansökan om bidrag till lokala och regionala aktörers medverkan i arbetet med den regionala klimat- och energistrategin

§207 Yttrande över rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

§208 Yttrande över granskningsrapport om ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen

§209 Yttrande över granskningsrapport om verkställighet av beslut

§210 Markanvisning för del av Brunn 1:1, Brunn centrum

§211 Uppdrag att ta fram förslag till policy och handlingsplan för Värmdö kommuns tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor

§212 Sammanträdestider hösten 2012

§213 Balanslista för motioner ­ oktober 2011

§214 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigemöten

§215 Svar på motion om belysningsprogram

§216 Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av bostadsrätter

§218 Uppdrag om tillfälliga bostäder lämpliga för unga

§219 Befrielse från uppdrag som ledamot i näringslivsrådet samt nyval

§220 Besök vid Hålludden/Artipelag

§221 Chefskap vid avknoppning/konkurrensutsättning