Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-11-09

Sammanträde 2011-11-09

Datum
Klockan
18
Plats

1 Budgetuppföljning 3 - BUP 3 - för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

2 Budgetuppföljning 3 - BUP 3 - för kommunen

3 Reviderad budget för 2011

4 Muntlig information om läsplattor för KS- och KF-handlingar

5 Friköp av tomträtter på öarna samt svar på motion om avgifter för tomträtter i skärgården

Kompletterande bil. utsänds senare KF 7

6 Uppföljning av strategi för boendeplanering

7 Ändring av utbildningsstyrelsens reglemente med anledning av utökad verksamhet avseende kvalificerad yrkesutbildning för bygglovshandläggare

8 Rapport till länsstyrelsen om Örebro Preventionsprogram

9 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

10 Reviderad fastighets- och lokalpolicy

11 Skärgårdskrafts lokaler

12 Svar på skrivelse om översyn av Ekedalsskolans lokaler

13 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade

14 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

15 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom

16 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft

Bil KF Motionens förslag 1-2 bifalles 3, 5, 6 avslås 4 anses besvarad 123

17 Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

18 Markanvisning för del av Brunn 1:1 Brunns centrum

Kompletterande handlingar översänds senare KF 131 2011-10-18 17:11

§222 Budgetuppföljning 3 ­ BUP 3 ­ för kommunstyrelsen och kom-munfullmäktige

§223 Budgetuppföljning 3 ­ BUP 3 ­ för kommunen

§224 Revidering av budget 2011

§225 Information om läsplattor för handlingar till kommunstyrelse- och kommunfullmäktigesammanträden

§226 Friköp av tomträtter på öarna

§227 Svar på motion om rimliga avgifter för tomträtter på öarna

§228 Uppföljning av strategi för boendeplanering

§229 Ändring av utbildningsstyrelsens reglemente

§230 Rapport till länsstyrelsen om förebyggande drogarbete - ÖPP

§231 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

§232 Reviderad fastighets- och lokalpolicy för Värmdö kommun

§233 Skärgårdskrafts lokaler

§234 Skrivelse om Ekedalsskolan

§235 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade

§236 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader ­ kvartal 2 2011

§237 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom

§238 Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

§239 Ansökan om bidrag till handikappverksamhet ­ Värmdö Rid-klubb

§240 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft

§241 Tillfälle till yttrande över överklagat beslut i finansieringsnämn-den för äldreomsorg