Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-11-14

Sammanträde 2012-11-14

Datum
Klockan
Plats

1 Förvärv av byggnader vid Värmdövallen

KF Enligt förvaltningens förslag

2 Förlängt borgensåtagande för Ingarö Gestio AB

KF Enligt förvaltningens förslag

3 Förfrågningsunderlag för inköp av vindkraftverk

KS Enligt förvaltningens förslag

4 Revidering av ramar och pengnivåer 2012 och 2013 pga läraravtalet

KS Tillägg: "att resultatenheterna inom proV och friskolor inom Värmdö kommun som erhållit extra skolpeng, av den pott på 1 miljon kronor som avsatts i kommunens budget 2012 för lön till "arbetslagsledare inom skolan och behöriga lärare inom prioriterade ämnesområden", återkommer med rapport om hur fördelningen genomförts."

5 Strategi för utvecklingen av Gustavsbergs Hamn

KS Enligt förvaltningens förslag

6 Gymnasieelevers fullföljande av sina studier

KS Enligt förvaltningens förslag

7 Ändring av socialnämndens reglemente - vårdgivaransvar

KF Enligt förvaltningens förslag

8 Upphävande av skolplan

KF Enligt förvaltningens förslag

9 Rapport om KPMG´s granskning av HVB-placeringar inom barn och ungdom, IFO

KS Enligt förvaltningens förslag

10 Planeringsnyckel för barnomsorg

KF Enligt förvaltningens förslag

11 Yttrande över förslag till Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län

KS Enligt förvaltningens förslag

12 Förslag till yttrande angående SSBF´s förslag till förvärv/försäljning av tomt samt nybyggnation av brandstation i Åkersberga

KS Enligt förvaltningens förslag

13 Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socioekonomiska faktorer

KF Enligt förvaltningens förslag

14 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

KF Enligt förvaltningens förslag

15 Yttrande över regeringens bostadsuppdrag till landstinget

KS Enligt förvaltningens förslag

16 Värmdö kommuns medverkan i arbetet med en tunnelbanelösning för Ostsektorn

KS Enligt förvaltningens förslag

17 Årlig medfinansiering av Leader UROSS

KS Enligt förvaltningens förslag

18 Uppdrag att kommunicera kommunens telefonpolicy

KS Enligt förvaltningens förslag

19 Rapport om ej verkställda beslut andra kvartalet 2012

KF Enligt förvaltningens förslag

20 Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträde från den 13 mars till den 11 mars

KS Enligt förvaltningens förslag

21 Svar på motion (SD) om samarbete med Expo

KF Enligt förvaltningens förslag

22 Svar på motion (S) om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun

KF Enligt förvaltningens förslag

23 Svar på motion (S) låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvamp vid skatebanan

KF Enligt förvaltningens förslag

24 Svar på motion (V) angående avskaffande av de osäkra anställningarna

KF Enligt förvaltningens förslag

25 Delgivningar

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§215 Förlängt borgensåtagande för Gestio Ingarö AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunen tecknar borgen för Ingarö Gestio AB för ett lån om högst 5330tkr, under förutsättning av att kommunen erhåller till­fredställande säkerhet för borgen.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Gestio Ingarö AB vill fortsätta att ta ansvar för drift, skötsel och tillsyn av Ingarö idrottsplats. En förutsättning är att nuvarande kommunala borgenså­tagande, som löper ut den 31 december 2012, förlängs. Åtagandet avser konstgräsplan och friidrottsanläggning. Förvaltningen tillstyrker fortsatt borgen, en förutsättning är emellertid att kommunen erhåller en tillfredstäl­lande säkerhet för borgensåtagandet.

Handlingar i ärendet

Förlängt borgensåtagande för Gestio Ingarö AB, KLK 2012-10-15

Yrkanden

Lars Bryntesson (S) och Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förvaltning­ens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Sändlista

KF

____________


Dnr

§216 Revidering av ramar och pengnivåer 2012 och 2013 pga lärarlöneavtalet

Kommunstyrelsens beslut

 1. För ökade personalkostnader, beroende på lärarlöneavtalet 2012 samt extra satsning inom grundskolan, revidera berörda nämnders ramar 2012 med 4450 tkr och ramar 2013 med 5440 tkr, enligt bi­laga 1 i förvaltningens skrivelse, att täckas genom fördelning av central lönereserv i budget 2012 respektive 2013.
 2. För ökade personalkostnader, beroende på lärarlöneavtalet 2012 och extra satsning inom grundskolan, revideras peng 2012 och 2013 en­ligt bilaga 2 i förvaltningens skrivelse.
 3. När löneförhandlingarna avslutats ska förvaltningen återkomma med en rapport till kommunstyrelsen över hur fördelningen blivit av den extra pott på 1 mnkr som avsatts i kommunens budget 2012 för lön till ”arbetsledare inom skolan och behöriga lärare inom prioriterade ämnesområden”.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen.

  Ärendebeskrivning

  Det centrala lärarlöneavtalet är nu klart. I och med detta föreslås att berörda nämnders ramar 2012 och 2013 revideras utifrån effekten av avtalet. Dess­utom föreslås att den extra miljon kronor, som avsattes i budget 2012, till­förs finansieringsnämnden för utbildning och läggs in i skolpengen för grundskolan. Sammantaget innebär förslaget att nämnderna tillförs 4500 tkr 2012 och 5400 tkr 2013 samt att pengnivåerna revideras i paritet med bud­getrevideringen.

  Handlingar i ärendet

  Revidering av ramar och pengnivåer 2012 och 2013 p.g.a. lärarlöneavtalet, KLK 2012-10-10

  Yrkanden

  Anders Bergman (FP) och Lars Bryntesson (S) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg:

  3. När löneförhandlingarna avslutats ska förvaltningen återkomma med en rapport till kommunstyrelsen över hur fördelningen blivit av den extra pott på 1 mnkr som avsatts i kommunens budget 2012 för lön till ”arbetsledare inom skolan och behöriga lärare inom prioriterade ämnesområden”.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förlag med tillägg enligt yrkandet från Bergman och Bryntesson och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

  Sändlista

  Finansieringsnämnden för utbildning

  Utbildningsstyrelsen

  Ekonomiavdelningen

  KLG

  ____________


  Dnr 12KS/0303

§217 Yttrande över regeringens bostadsuppdrag till landstinget

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till yttrande godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunen har erbjudits att yttra sig över regeringens uppdrag till lands­tinget att göra en regional bedömning av behovet av bostäder i länets kom­muner.

I förslag till yttrande framhålls bl.a. att kommunen i allt väsentligt delar landstingets bedömning av behovet av bostäder, att utvecklingen med in­riktning på att bygga i tätare strukturer i kollektivtrafiknära lägen är positiv och att Värmdö tar ett rimligt ansvar för regionens bostadsförsörjning. Vi­dare redovisas vilka åtgärder från statens sida som skulle kunna underlätta ett ökat bostadsbyggande.

Handlingar i ärendet

Yttrande över regeringens bostadsuppdrag till landstinget, KLK 2012-10-15

Yrkanden

Peter Frej (M) yrkar bifall till förslaget till yttrande.

Lars Bryntesson (S) yrkar avslag på förslaget till yttrande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förslaget till yttrande bifalles eller avslås och finner att det bifalles.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som bifaller yttrandet röstar ja, den som avslår yttrandet röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Ninni Påhlman (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att bifalla förslaget till yttrande.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Förslaget till yttrande talar sitt tydliga språk när det gäller den politiska majoritetens bostadspolitik i Värmdö. Man beklagar minskad efterfrågan p g a den ekonomiska krisen, men nämner inte med ett ord de stora behov som finns. Kommunens bostadskö till hyresbostäder är rekordstor, men detta tycks inte beröra den politiska majoriteten. Mot denna bakgrund reser­verar vi oss mot beslutet.”

Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

”Behovet av fler bostäder i regionen har aldrig varit så stort som nu. Enligt Länsstyrelsen behövs ca 20000 nya lgh/år i länet. I Värmdö kommun är behovet av hyresrätter rekordstort i kommunens bostadskö står över 5000 personer i kö till hyresrätter.

Vänsterpartiet anser att det i Värmdö årligen byggs ca 500 hyresrätter per år till behovet är tillgodosett.

I stället för att som i yttrandet förlita sig till marknadskrafterna måste kom­munen ta huvudansvaret för att det nu produceras hyresrätter. Eftersom marknaden totalt misslyckats tillgodose behovet av bostäder som efterfrågas måste kommun ge Värmdö Bostäder AB i uppdrag att planera och bygga merparten av de bostäder som såväl behövs.

Det är mycket viktigt att producera bostäder till rimliga hyresnivåer. För detta behövs bl. a statliga stödåtgärder i form av investeringsstöd till nypro­duktion av miljövänliga hyresrätter. Det är nödvändigt att öka konkurrensen i alla led inom byggnadsindustrin. Kommunerna bör se över samtliga taxor och avgifter som driver upp boendekostnaderna. Vi menar att det är orim­ligt att belasta bostadsbyggandet för infrastrukturkostnader utanför det di­rekta exploateringsområdet.”

Sändlista

Landstinget

____________


Dnr

§218 Förvärv av byggnader vid Värmdövallen

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva samtliga byggnader som Värmdövallen AB äger på kommunens mark vid Värmdövallen.
 2. Förvärvet finansieras inom ramen för beslutad upplåning 2012 – 2013.
 3. Efter att förvärvet genomförts upphävs samtliga av kommunfullmäk­tige tidigare fattade beslut om borgen för Värmdövallen AB.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

  Kommunstyrelsens beslut

  1. Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november ska ären­det kompletteras med beskrivning av ärendets historik, en utförligare ekonomisk redovisning samt Värmdö IFs synpunkter på tjänsteskri­velsen i ärendet.
  2. Inför kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 december ska ären­det kompletteras med oberoende värdering av anläggningen.

   Beslutsnivå

   Kommunfullmäktige (p. 1-4).

   Kommunstyrelsen (p. 5-6).

   Ärendebeskrivning

   Värmdövallen AB har med stöd av kommunal borgen uppfört en idrottshall vid Värmdövallen. Efter hemställan från bolaget beslutade kommunfull­mäktige i februari 2012, mot bakgrund av fördyringar i projektet, om utökad borgen. Beslutet har emellertid överklagats och har därför ännu inte vunnit laga kraft. Under tiden har framkommit att Värmdövallen AB har en an­strängd ekonomi och har upprättat kontrollbalansräkning. Osäkerhet råder kring händelseutvecklingen framöver, bl.a. beroende på överprövningen av beslutet om borgen.

   I rådande situation har förvaltningen belyst tre alternativ för Värmdö kom­muns agerande. Om kommunen vill åstadkomma en långsiktigt stabil och hållbar lösning bedömer förvaltningen att kommunen bör förvärva samtliga Värmdövallen ABs byggnader vid Värmdövallen. Värmdö IF åtar sig att därefter genomföra likvidation av bolaget. Avtal tecknas mellan Värmdö kommun och Värmdö IF rörande föreningens nyttjande av anläggningen.

   Förslaget innebär att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att fatta slutligt beslut och godkänna affären.

   Handlingar i ärendet

   Förvärv av byggnader vid Värmdövallen, KLK 2012-10-29

   Yrkanden

   Monica Pettersson (M) yrkar att första besluts­punkten formuleras

   1. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva samtliga byggnader som Värmdövallen AB äger på kommunens mark vid Värmdövallen.

   Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

   1. Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november ska ären­det kompletteras med beskrivning av ärendets historik, en utförligare ekonomisk redovisning samt Värmdö IFs synpunkter på tjänsteskri­velsen i ärendet.
   2. Inför kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 december ska ären­det kompletteras med oberoende värdering av anläggningen.

    Propositioner

    Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag med komplettering enligt yrkandet från Bryntesson och Pettersson och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

    Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings tilläggsyrkanden bifalles och finner att de bifalles.

    Reservationer och protokollsanteckningar

    S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

    ”Vi ser nu resultatet av den politiska majoritetens synnerligen undermåliga hantering av frågan om kommunal borgen till Värmdövallen AB, och där­med risktagande med skattebetalarnas pengar. Våra tidigare ställningstagan­den kring detta framgår av ett flertal protokollsanteckningar och reservatio­ner, bl. a. i Kommunfullmäktige i december 2011 respektive i februari 2012. Vi vidhåller dessa ståndpunkter och konstaterar att kommunens relationer till Värmdö IF och Värmdövallen AB alltmer påminner om kommunens relationer till och hantering av ett liknande ärende med Ingarö IF och dess bolag Gestio AB under 2004 och 2005.

    Ärendet ska inför Kommunfullmäktige kompletteras med ett antal väsent­liga dokument, bl.a. en närmare ekonomisk redovisning som belyser såväl underlaget vid majoritetens beslut om utökad kommunal borgen i februari 2012 som den ekonomiska utvecklingen för Värmdövallen AB också däref­ter. Dessutom ska föreningen Värmdö IF yttra sig i ärendet, inför Kommun­fullmäktiges behandling av frågan. Detta är väsentliga fakta som saknades vid Kommunstyrelsens sammanträde. Vi valde ändå att låta frågan gå vidare till Kommunfullmäktige eftersom ärendet är brådskande.

    Den Socialdemokratiska gruppen har i en skivelse till Kommunstyrelsen den 12 september lagt ett antal förslag till åtgärder från Kommunstyrelsens sida. Därefter har två Socialdemokratiska ledamöter i Kommunfullmäktige läm­nat en interpellation till kommunalrådet med ansvar för ekonomi Anders Bergman (Fp) i ärendet. Kommunstyrelsens behandling av vår skrivelse, vilket vi förutsätter kan ske den 27 november, liksom Bergmans skriftliga svar på interpellationen kommer också att utgöra ett viktigt underlag inför S-gruppens slutliga ställningstagande i detta ärende. Avgörande utgångs­punkter för S-gruppen kommer att vara dels barns och ungdomars möjlig­heter till innehållsrik fritid, dels det politiska ansvaret för skattebetalarnas pengar.

    I likhet med KS-ledamoten, tillika KF-ordföranden, Marie Bladholm (M) deltar inte KS-ledamoten Annika Andersson Ribbing (S) i Kommunstyrel­sens beslut.”

    Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

    ”Inför ett eventuellt förvärv av Värmdövallen AB samtliga byggnader på kommunens mark vid Värmdövallen är det av yttersta vikt att bolagets eko­nomiska ställning genomlyses samt att Värmdö IF:s synpunkter inhämtas.”

    Marie Bladholm (M) och Annika Andersson Ribbing (S) antecknar till pro­tokollet att de inte deltar i kommun­styrelsens beslut.

    Sändlista

    KLG

    KF

    ____________


    Dnr 12KS/0465

§219 Strategi för utvecklingen av Gustavsbergs hamn

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att förverkliga strategin för utveck­lingen av Gustavsbergs hamn och löpande återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott.
 2. Följande text stryks på sid. 2, avsnittet Målbild för hamnområdet, punkt 2: ”med betoning på marina näringar .”

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen.

  Ärendebeskrivning

  Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utarbeta en strategi för kommunens innehav av fastigheter i Gustavsbergs hamn. En strategi har utarbetats som omfattar:

  · Utgångspunkter

  · Målbild för hamnområdet

  · Utveckling av fastighetsinnehav

  · Återrapportering

  Handlingar i ärendet

  Strategi för utvecklingen av Gustavsbergs hamn, KLK 3012-09-17

  Yrkanden

  Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att första beslutssatsen formuleras:

  1. Kommundirektören ges i uppdrag att förverkliga strategin för utveck­lingen av Gustavsbergs hamn och fortlöpande återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt till kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott i frågor avseende verksamhetsinnehåll och – ut­veckling.

  Andersson Ribbing yrkar vidare på följande ändring av strategin:

  1. Följande text stryks på sid. 2, avsnittet Målbild för hamnområdet, punkt 2: ”med betoning på marina näringar .”

  Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag avseende första beslutssatsen. Han yrkar vidare bifall till Andersson Ribbings yrkande om ändring i strategin.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beträffande första beslutssatsen beslutar enligt förvaltningens förslag eller enligt Andersson Ribbings yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvalt­ningens förslag.

  Votering begärs . Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som biträder förvaltningens förslag röstar ja, den som biträder Anders­son Ribbings yrkande röstar nej.”

  Följande röstar ja:

  Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

  Följande röstar nej:

  Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Ninni Påhlman (S).

  Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att bifalla förvaltningens förslag.

  Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings förslag till ändring i strategin bifalles och finner att det bifalles.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Det är bra att Kommundirektören nu fått ett tydligt uppdrag och att detta ska redovisas på ett ställe. Beroende på frågans strategiska betydelse bör detta vara Kommunstyrelsens arbetsutskott, såsom nu beslutats. Men att dessutom låta Gustavsbergsutskottet kunna följa frågan och få en återrap­portering anser vi dessutom vara rimligt. Annars finns det verkligen anled­ning att på alvar ställa sig frågan vad Gustavsbergsutskottet ska vara till för.”


  Sändlista

  KLG

  ____________


  Dnr 12KS/0448

§220 Gymnasieelevers fullföljande av sina studier

Kommunstyrelsens beslut

 1. Redovisningen godkänns.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med tydligare förslag på stödåtgärder inom Värmdö kommun för att få alla elever i gymnasieskolan att slutföra sin utbildning.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen.

  Ärendebeskrivning

  Finansieringsnämnden för utbildning har av kommunfullmäktige fått upp­draget att, tillsammans med socialnämnden, utreda och föreslå stödåtgärder för att få elever i gymnasieskolan att slutföra sin utbildning samt att redo­visa resultatet till kommunstyrelsen.

  Nämnden har redovisat uppdraget i en rapport.

  Handlingar i ärendet

  Gymnasieelevers genomförande av sina studier, KLK 2012-10-23

  Finansieringsnämndens för utbildnings beslut 2012-09-19, § 37

  Yrkanden

  Max Ljungberg (MP), Annika Andersson Ribbing (S) och Nils-Olof Särn­brink (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att rapporten godkänns. De yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar:

  1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med tydligare förslag på stödåtgärder inom Värmdö kommun för att få alla elever i gymnasieskolan att slutföra sin utbildning.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag med komplettering enligt yrkandet från Ljungberg, m.fl., och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.


  Sändlista

  Finansieringsnämnden för utbildning

  Utbildningsstyrelsen

  Socialnämnden

  KLG

  ____________


  Dnr 12KS/0421

§221 Ändring av socialnämndens reglemente - vårdgivaransvar

Kommunstyrelsens förslag

 1. Socialnämnden är ansvarig vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av socialnämnden.
 2. Socialnämndens reglemente ändras enligt bilagan till förvaltningens skrivelse.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige.

  Ärendebeskrivning

  Socialnämnden föreslås utses som ansvarig vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Ett tillägg föreslås i nämndens reglemente med denna innebörd.

  Handlingar i ärendet

  Ändring av socialnämndens reglemente – vårdgivaransvar, KLK 2012-08-20

  Sändlista

  KF

  ____________


  Dnr

§222 Upphävande av skolplan

Kommunstyrelsens förslag

Värmdö kommuns skolplan upphävs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i september 2008 att anta en skolplan för kommunens förskolor, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningen. Skolplanen har sedan dess blivit inaktuell när en ny skollag trädde i kraft 2011. Kraven på skolplan har avskaffats.

Handlingar i ärendet

Upphävande av skolplan, KLK 2012-10-08

Finansieringsnämnden för utbildnings beslut 2012-09-19, § 40

Sändlista

KF

____________


Dnr 12KS/0404

§223 Planeringsnyckel för barnomsorg

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget till generell planeringsnyckel för barnomsorg godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram en generell planerings­nyckel för barnomsorg.

Nu föreslås att de nyckeltal för beräknad efterfrågan på barnomsorg som använts inom ramen för projektet Framtidens Gustavsberg ska användas generellt i planeringsarbetet. I genomsnitt beräknas ett barn per bostad i ny­produktion med en halverad efterfrågan på barnomsorg efter fem år.

Osäkerheten i kommunens befolkningsprognoser, liksom en minskad efter­frågan på barnomsorg över tid, gör att möjligheterna till att uppföra försko­lebyggnader med flexibel användning bör ses över. Vidare bör, av miljöhän­syn, förskolor i möjligaste mån uppföras i anslutning till god kollektivtrafik­försörjning. Förskolelokaler bör som regel uppföras med flera avdelningar, för minst 100 barn.

Handlingar i ärendet

Planeringsnyckel för barnomsorg, KLK 2012-09-28

Yrkanden

Peter Frej (M) och Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förvaltningens för­slag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen antecknar till protokollet att gruppen inte deltar i kommunstyrel­sens beslut. Gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Enligt vår uppfattning har Kommunstyrelsen inte fullföljt uppdraget från Kommunfullmäktige och tagit fram en planeringsnyckel för barnomsorg. Istället har majoriteten gömt sig bakom allmänna, och ibland tämligen självklara, formuleringar, som inte ger något stöd av det slag som behövs i samhällsplaneringen för att säkerställa tillgången till barnomsorg i kommu­nen. Mot denna bakgrund kan vi inte delta i beslutet.”

Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

”Vänsterpartiet delar inte uppfattningen att kommunens förskolelokaler som regel uppförs med avdelningar för minst 100 barn. Vi menar att förskolor skall finnas i barnens närmiljö.”

Sändlista

KF

____________


Dnr 12KS/0229

§224 Yttrande över förslag till Regional inriktning för transportsystemets utveckling

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till yttrande godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunen har erbjudits att yttra sig över rubricerade förslag.

I förslag till yttrande framhålls:

1. Värmdö kommun är positiv till den övergripande ansatsen och i sam­verkan kring förslaget till inriktningsdokument för transportssy­stemets utveckling.

2. Värmdö kommun anser att de geografiska redovisningar som görs av regionen ska inkludera hela ostsektorn

3. Värmdö kommun anser att de utmaningar som redovisas snarare har formen av problemframskrivningar än utmaningar att lösa.

4. Värmdö kommun samtycker till det förslag till huvudprinciper för transportsektorns utveckling som redovisas, utom när det gäller sam­finansiering.

5. Värmdö kommun anser att framtida satsningsområden ska inkludera en förstärkning av Saltsjö-Mälarsnittet.

Handlingar i ärendet

Yttrande över förslag till Regional inriktning för transpostsystemets utveck­ling i Stockholms län, KLK 2012-10-03

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen lämnar följande reservation:

” Transporter står för mellan 70-80% av Värmdös utsläpp av växthusgaser därför är en minskning och en omställning av resandet från fossilt till förny­bart, från enskilt till kollektivt av största vikt för att minska utsläppen av växthusgaser och öka effektiviteten både i användandet av infrastruktur och energi/körd mil och person.

Yttrandet som Miljöpartiet reserverar sig emot lyfter flera gånger fram Stockholmsöverenskommelsen och dess intentioner som positiva, något som Miljöpartiet inte håller med om. Vi anser att Stockholmsöverenskommelsen ska omförhandlas så att investeringssatsningarna flyttas från utbyggnad av motorvägar till utbyggnad av kollektiva transportsystem.

Den generation som är född på 1960-talet tillhör den andra generationen i Sverige där en stor del har haft tillgång till egen bil. I Värmdö ökade inne­havet av bilar per invånare från 276 per 1000 invånare 1974 till 422 bilar per 1000 invånare 2011. Hela transportutvecklingen under 1900-talet bygger på tillgången till billig fossil energi, en utveckling som vi i dag ser hotar våra eko-system men som också visar sig vara en parentes i mänsklighetens hi­storia eftersom tillgången på fossila bränslen är ändlig och med den ohåll­bara takt som vi i dag bränner dessa på global nivå så har många av de län­der som producerar olja redan nått oljetoppen.

Vi kan alltså inte fortsätta att bygga transportsystem som utgår ifrån att vi på individnivå ska kunna resa på samma sätt som under 1900-talets senare hälft under lång tid framöver, för våra ekosystems skull och för vår ekonomis skull.

Miljöpartiet är därför starkt kritiska till att man i den regionala inriktningen för transportsystemens framtid inte kommer med tydliga förslag till hur kollektivtrafikandelen ska öka med de 5% som målsättningen är. Det kol­lektiva resandet borde öka ännu mycket mer! Vi saknar ett mål om för­dubblad andel kollektivtrafik i förhållande till bilismen. Detta mål är grundläggande om vi ska klara att möta klimatförändringarna i regionen och bidra till en hållbar utveckling för samhället i stort.

Några målsättningar för hur mycket den privata bilismen ska öka finns inte tagna men ändå väljer regionen att föreslå byggandet av motorvägar som Förbifart Stockholm och för Nacka/Värmdös del en ny Skurubro där lös­ningarna för hur en sådan ska förstärka kollektivtrafiken inte är tydliga. Det förslås också en fyrfältslösning på Grisslingerakan som också premierar ökat individuellt bilresande. Allt detta är kortsiktigt och av flera skäl ohåll­bara satsningar. Ohållbara därför att det ytterligare låser fast oss i transport­system som bygger på individuellt resande och vägbaserade varutransporter.

Vi vänder oss särskilt kraftigt mot den del i yttrandet som beskriver en önskvärd utveckling av Saltsjö-Mälaravsnittet när det gäller skrivningen om en förbindelse som gäller varor och tjänster. Miljöpartiet ställer sig positiva till en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka men är skarpt kritiska till ut­vecklingen av en motorvägslösning som ligger i linje med det förslag till Österled som presenterades i Dennispaketet.

Vi saknar också tankar kring en utveckling av resandet på vatten inom regi­onen.

Det är för oss i Miljöpartiet obegripligt att ett stort antal politiska partier envist håller fast vid en trafiklösning som bygger på oändlig tillgång till bil­lig energi och billiga råvaror och som kraftfullt tar avstånd från en utveck­ling av det gemensamma resandet som innebär en mer effektiv användning av såväl energi som transportinfrastruktur.”

Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

”Vänsterpartiet anser att grundtonen i förslaget till yttrande är bra och väl­komnar den tydlighet som finns kring att transportsystemet måste byggas ut med kollektivtrafiken som bas. Det finns dock en inkonsekvens i att samti­digt stödja genomförandet av Stockholmsöverenskommelsen samt lyfta be­hovet av kapacitetsstarka väglösningar.

Om Förbifart Stockholm och övriga vägprojekt i Stockholmsöverenskom­melsen genomförs kommer detta att medföra en kraftigt ökad biltrafik på bekostnad av de kollektiva transporterna. En sådan utveckling är oförenligt med miljömålen och ambitionen att öka andelen kollektivtrafikresor i länet. För att kollektivtrafikandelarna ska kunna ökas måste biltrafiken begränsas. En viktig åtgärd, vid sidan av ökade satsningar på kollektivtrafiken, är där­för införandet av trängselavgifter på Essingeleden.”

Sändlista

Länsstyrelsen

____________


Dnr 12KS/0445

§225 Yttrande över Storstockholms brandförsvars (SSBF) förslag till förvärv/försäljning av tomt samt nybyggnation av brandstation i Åkersberga

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till yttrande godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunen har erbjudits yttra sig över rubricerade förslag.

I förslag till yttrande framhålls att SSBFs primära uppgift ska vara att be­driva en verksamhet med fokus på en modern och effektiv räddningstjänst. Värmdö kommun tillstyrker uppförandet av en ny brandstation i Åkers­berga. Värmdö förordar dock att SSBF hyr fastigheten istället för att äga den. Den modellen används bl.a. i Värmdö där kommunen är fastighetsägare och SSBF hyresgäst.

Handlingar i ärendet

Förslag till yttrande angående SSBFs förslag till förvärv/försäljning av tomt samt nybyggnation av brandstation i Åkersberga, KLK 2012-09-28

Sändlista

SSBF

____________


Dnr 12KS/0274

§226 Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socioekonomiska faktorer

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen tar del av förvaltningens utredning och överläm­nar den till kommunfullmäktige.
 2. Rapporten godkänns.

  Beslutsnivå

  P. 1 Kommunstyrelsen

  P. 2 Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Finansieringsnämnden för utbildning har haft i uppdrag att utreda möjlig­heterna att införa en differentierad skolpeng i Värmdö baserad på bl.a. SALSA-värden (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser).

  Frågan har utretts av förvaltningen som redovisat hur en differentierad skol­peng skulle kunna utformas. Finansieringsnämnden för utbildning har över­lämnat utredningen till kommunfullmäktige.

  Handlingar i ärendet

  Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socioekono­miska faktorer, KLK 2012-09-06

  Finansieringsnämnden för utbildnings beslut 2012-04-18, § 14

  Yrkanden

  Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att differentierat bidrag för obligato­risk förskola ska införas i Värmdö kommun fr.o.m. höstterminen 2013.

  Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att rapporten ska god­kännas.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag eller enligt Andersson Ribbings yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

  Votering begärs . Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som biträder förvaltningens förslag röstar ja, den som biträder Anders­son Ribbings yrkande röstar nej.”

  Följande röstar ja:

  Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Monica Pettersson (M).

  Följande röstar nej:

  Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Ninni Påhlman (S).

  Följande avstår från att rösta:

  Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP).

  Kommunstyrelsen beslutar med fem ja-röster mot fyra nej-röster att bifalla förvaltningens förslag.

  Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings förslag till ändring i strategin bifalles och finner att det bifalles.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  MP-gruppen antecknar till protokollet att gruppen inte deltar i kommunsty­relsens beslut.

  S-gruppen lämnar följande reservation:

  ”Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda frågan om att införa diffe­rentierad skolpeng baserad på socioekonomiska faktorer. Detta följer en viljeinriktning som återfinns i allt fler kommuner, och som också riksdag och regering uppmanar till för att motverka de alltför stora skillnaderna i förutsättningar och skolresultat mellan olika skolor. Förvaltningen har, på ett förtjänstfullt sätt, tagit fram underlag som visar att det är fullt möjligt och rimligt också i Värmdö. Men trots behovet, de politiska signalerna från om­världen och det tydliga uppdraget från Kommunfullmäktige så väljer den politiska majoriteten att avisa förslaget. Vi finner det synnerligen oansvarigt och konstaterar att majoritetens skolpolitik blir alltmer svår att förstå.

  S-gruppen reserverar sig mot beslutet och ställer frågan vad majoriteten egentligen vill åstadkomma med skolan i Värmdö. Utöver att den ska gå runt ekonomiskt…”

  Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

  ”Förvaltningen har lämnat förslag till modell för differentierad skolpeng. I stället för att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporten anser jag att kommunstyrelsen skulle föreslagit att differentierad skolpeng införs för den obligatoriska grundskolan.”

  Sändlista

  KF

  ____________


  Dnr

§227 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen överlämnar frågan om ansvarsfrihet till kommun­fullmäktige för beslut.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet i Värmdös ändamål är att inom Värmdö kommun svara för finansiell samordning mellan försäkringskassan, arbetsförmed­lingen, landstinget och kommunen.

Styrelsens verksamhet ska granskas av en revisor för varje förbundsmed­lems räkning.

Respektive förbundsmedlem ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. För Värmdö kommun ska beslutet fattas av kommun­fullmäktige.

Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö, KLK 2012-10-02

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att Stefan Dozzi (KD) inte deltar i överlägg­ningar och beslut i detta ärende p.g.a. jäv.

Sändlista

KF

____________


Dnr 12KS/0198

§228 Värmdö kommuns medverkan i arbetet med en tunnelbanelösning för Ostsektorn

Kommunstyrelsens beslut

Värmdö kommun ska medverka i arbetet med en tunnelbanelösning för Ostsektorn.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har, genom kommunstyrelsens ordförande, tecknat en överenskommelse med Nacka kommun, Stockholms stad och Stockholms läns landsting om en förstudie av tunnelbanan till Nacka.

Nu föreslås att kommunstyrelsen uttalar att kommunen ska medverka i ar­betet.

Handlingar i ärendet

Värmdö kommuns medverkan i arbetet med en tunnelbanelösning för Ost­sektorn, KLK 2012-09-17

Sändlista

Nacka kommun

Stockholms stad

Landstinget

____________


Dnr 12KS/0305

§229 Årlig medfinansiering av Leader UROSS

Kommunstyrelsens beslut

 1. Värmdö kommun beslutar att medverka i Leader UROSS med en år­lig medfinansiering under hela programperioden.
 2. Medel till medfinansiering tas från anslaget för medfinansiering av EU-projekt.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen.

  Ärendebeskrivning

  Värmdö kommun ansökte och beviljades att medverka i UROSS (Utveck­ling av Roslagen och Stockholms skärgård) under programperioden 2008 – 2013. Eftersom kommunens medfinansiering inleddes först budgetåret 2009 föreslås att Värmdö, i likhet med övriga kommuner, skjuter till medel även för ett sjätte år. Värmdö kommun har årligen anslagit 241714 kr.

  Handlingar i ärendet

  Årlig medfinansiering av Leader UROSS, KLK 2012-10-09

  Yrkanden

  Anders Bergman (FP), Malin Åberg Aas (MP, Lars Bryntesson (S) och Ste­fan Dozzi (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

  Sändlista

  Lag Leader Uross

  Ekonomiavdelning

  ____________


  Dnr 10KS/0428

§230 Uppdrag att kommunicera telefonpolicy

Kommunstyrelsens beslut

Uppdraget att kommunicera kommunens telefonpolicy och uppda­tera riktlinjerna för telefoni avslutas då frågan kommer att behandlas och utvecklas i arbetet med utveckling av ett kontaktcenter.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att kommunicera kom­munens telefonpolicy samt uppdatera riktlinjerna för telefoni.

Frågor om kommunens tillgänglighet och service, inklusive telefoni, kom­mer att ägnas stor uppmärksamhet i pågående arbetet med utveckling av ett kontaktcenter.

Handlingar i ärendet

Uppdrag att kommunicera kommunens telefonpolicy, KLK 2012-08-28

Sändlista

KLG

____________


Dnr 12KS/249

§231 Rapport om ej verkställda beslut andra kvartalet 2012

Kommunstyrelsens förslag

Redovisningen av rapporter om ej verkställda beslut andra kvartalet 2012 från socialnämnden och finansieringsnämnden för äldreomsorg godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar sju ej verkställda beslut, varav två ärenden där ansökan återtagits, för andra kvartalet 2012.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg redovisar inga ej verkställda beslut.

Handlingar i ärendet

Rapport om ej verkställda beslut andra kvartalet 2012, KLK 2012-09-21

Sändlista

KF

____________


Dnr

§232 Ändrad sammanträdesdag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2013 flyttas till den 11 mars 2013.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens marssammanträde 2013 föreslås flyttas.

Handlingar i ärendet

Ändrad dag för kommunstyrelsens sammanträde, KLK 2012-10-17

Sändlista

Kommunsekreterare

____________


Dnr 12KS/0142

§233 Svar på motion (SD) om samarbete med Expo

Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Per Vegelow (SD) har i en motion föreslagit

att kommunfullmäktige beslutar att Värmdö kommun omgående avslutar nuvarande samarbete med organisationen Expo,

att kommunfullmäktige beslutar att Värmdö kommun upphör med framtida samarbete med Expo.

Förvaltningen framhåller att stiftelsen Expo verkar för ett samhälle som präglas av tolerans och respekt för de mänskliga rättigheterna. Motionen föreslås avslås.

Handlingar i ärendet

Svar på motion (SD) om samarbete med Expo, KLK 2012-09-10

Motion, 2012-03-18

Sändlista

KF

____________


Dnr 12KS/0295

§234 Svar på motion (S) om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun

Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Jan-Olof Landqvist och Annika Andersson Ribbing (S) har i en motion före­slagit

att kommunfullmäktige beslutar att omgående inrätta en stadsarki­tekttjänst i Värmdö kommun.

I motionssvaret framhålls att det för närvarande inte finns någon anledning att förändra den organisation som arbetar med kommunens samhällsplane­rings- och byggnadsfrågor. Införandet av en självständig stadsarkitekt, en­ligt motionärernas förslag, skulle riskera att ta udden av det politiska ansva­ret för planeringen och därmed försämra politikernas möjligheter att styra den fysiska samhällsutvecklingen.

Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun, KLK 2012-08-29

Motion, 2012-06-12

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till motionen.

Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att motionen avslås.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag eller enligt Andersson Ribbings yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.


Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sändlista

KF

____________


Dnr 12KS/0154

§235 Svar på motion (V) om avskaffande av de osäkra anställningarna

Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Mats Skoglund (V) har i en motion föreslagit att all personal ska erbjudas önskad anställningsform samt att kommunala verksamheter inte ska tillämpa visstidsanställningar och anställning/timme.

I motionssvar framhålls bl.a. att eftersom det är verksamhetens krav som styr hur arbetet organiseras så är det inte möjligt att erbjuda varje kommun­anställd valfri anställningsform. Det är inte heller resurseffektivt möjligt att avstå från visstidsanställningar eller anställningar per timme.

Handlingar i ärendet

Svar på motion (V) angående avskaffande av de osäkra anställningarna, KLK 2012-07-10

Motion, 2012-03-26

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen antecknar till protokollet att gruppen inte deltar i kommunstyrel­sens beslut.

Sändlista

KF

____________

§236 Delgivningar

Delgivningar

· Protokoll Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 2012-10-09

· Farliga trappor måste åtgärdas - SRF Stockholms län

· Utlåtande avseende delårsrapport 2012-06-30 –Revisorerna

· Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013 – SKL

Delegationsbeslut

· Yttrande om tillstånd till förlängning av tillstånd till försäljning – vida­redelegation från kdir

· Överlåtelse av hyresavtal, Vita Grindarna – vidaredelegation från kdir

· Borgen VBAB - vidaredelegation från kdir

· Upptagande av lån - vidaredelegation från kdir

· Tilläggsavtal för uppförande av extra utrustning, Gustavsbergs vat­tentorn - vidaredelegation från kdir

· Dispens från förbud mot alkoholförtäring – kdir

____________

§237 Ambulanshelikoptern i Värmdö

Ärendebeskrivning

Kommundirektören lämnar en muntlig redovisning i rubricerat ärende.

____________


Dnr 12KS/0282

§238 Förfrågningsunderlag för inköp av vindkraftverk

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna principerna för förfrågnings­­underlaget.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa förfrågningsunderla­get och genomföra upphandlingen.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen.

  Ärendebeskrivning

  Kommunfullmäktige har beslutat att Värmdö kommun ska inköpa vind­kraftverk för att täcka en del av kommunens energiförsörjningsbehov. Ett förfrågningsunderlag har utarbetats som kommunstyrelsen föreslås god­känna.

  Handlingar i ärendet

  Förfrågningsunderlag för inköp av vindkraftverk, KLK 2012-10-15

  Yrkanden

  Lars Bryntesson (S) yrkar att ärendet återremitteras så att beslutsförslaget kan föreligga vid beslutstillfället.

  Max Ljungberg (MP) yrkar

  1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna principerna för förfrågnings­underlag.
  2. Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa förfrågningsunderla­get och genomföra upphandlingen.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

   Ordföranden ställer proposition om Ljungbergs yrkande bifalles och fin­ner att det bifalles.


   Reservationer och protokollsanteckningar

   S-gruppen antecknar till protokollet att gruppen inte deltar i beslutet att bi­falla Ljungbergs yrkande. Gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

   ”Det är viktigt att Kommunstyrelsen fullföljer uppdraget från Kommunfull­mäktige att införskaffa vindkraftverk – ett beslut vi helt och fullt står bakom. Men det sätt som Kommunstyrelsen valt att hantera frågan, med förslag till beslut om förfrågningsunderlag som på grumliga grunder undan­hålls Kommunstyrelsen är under all kritik. Först hävdas att detta är sekre­tessbelagt, vilket vid kontrollfråga dras tillbaka. Därefter förutsätts att Kommunstyrelsen ändå ska fatta ett beslut om att godkänna förfrågningsun­derlaget, fast man inte fått se det. Slutligen, efter ajournering, ändrar majo­riteten sit yrkande till att Kommunstyrelsen ska ställa sig bakom ett antal principer, vilka är synnerligen otydliga och inte återfinns i beslutsunderla­get. Ett grundläggande krav på beslutsfattare är att veta vad man beslutat, och dessutom ska det vara rimligt tydligt för omgivningen. Båda dessa fak­torer brister i detta fall. S-gruppen kan därmed inte delta i beslutet.”

   Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

   ”Jag anser det oacceptabelt och oansvarigt att kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlaget vilket kommunstyrelsen inte haft tillgång till.

   Samtidigt vill jag understryka att jag och Vänsterpartiet till fullo står bakom kommunfullmäktiges beslut att Värmdö kommun skall investera i ett eget vindkraftverk.”

   MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

   ”Miljöpartiet gläds åt att Värmdö kommun tagit ytterligare ett steg på vägen som leder till utbyggnad av förnybar energi genom upphandling av vindkraft och att kommunen därmed bidrar till att uppfylla miljömål på såväl nationell som regional och kommunal nivå.”

   Sändlista

   KLG

   ____________


   Dnr 12KS/0285

§239 Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra – bygg klättersvampar vid skatebanan

Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit

att det vid platsen kring skatebanan etableras möjligheter att träna klättring, förslagsvis genom att s.k. ”klättersvampar” uppförs,

att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att överväga ytterli­gare komplement till anläggningen.

Kultur och fritidsnämnden har föreslagit att motionens att-sats 1 avslås och att att-sats 2 bifalles.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvamp vid skatebanan, KLK 2012-10-15

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2012-09-25, § 42

Motion, 2012-05-22

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till motionen.

Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om motionärernas första att-sats bifalles eller avslås och finner att den avslås.

Ordföranden ställer proposition om motionärernas andra att-sats bifalles eller avslås och finner att den avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår motionen röstar ja, den som bifaller motionen röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Per-Olof Frans­son (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Nils-Erik Särnbrink (S). Ninni Påhlman (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå motionen.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sändlista

KF

____________