Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-05-28

Sammanträde 2013-05-28

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

1 Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning på sjukhus

2 Redovisning av uppdrag om volymreserv för socialnämnden

3 Enkätundersökning och nyckeltal avseende nämndorganisationen 2011 - 2012

4 Redovisning av uppföljning av styrdokument inom miljöområdet

5 Riktlinjer för internt miljöarbete

KS
Enligt förvaltningens förslag med följande justering:
Kaffe och te som erbjuds i kommunala verksamheter ska vara rättvisemärkta och bör vara KRAV-märkta eller motsvarande. Mjölk ska vara ekologisk. Frukt ska om möjligt vara ekologisk.

6 Informationsinsatser för en giftfri miljö

7 Överenskommelse om gemensamt tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i gymnasieskolan

9 Yttrande om regional cykelplan för Stockholms län

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationslista

11 Matchningsråd - samverkan mellan Nacka och Värmdö

13 IKT-policy för Värmdö kommun

14 Ramavtal med Villeroy och Boch

15 Lokalplan för utbildningsstyrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§110 Antagande av leverantör för vindkraftverk

Dnr 12KS/0282

Kommunstyrelsens beslut

 1. Eolus Vind AB antas som leverantör av vindkraftverk till Värmdö kommun.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att tilldela upphandlingen till Eolus Vind AB
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2012, § 192, om upphandling av ett vindkraftverk om 2-3 MW. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att genomföra upphandlingen och fastställa upphandlingsunderlaget.

  Kommunstyrelsen godkände principerna för förfrågningsunderlaget vid sitt sammanträde den 14 november 2012, § 238, och gav kommundirektören i uppdrag att genomföra upphandlingen.

  Kommundirektören har fastställt förfrågningsunderlaget och därefter genomfört upphandlingen under våren 2013. Sista anbudsdatum var den 24 april 2013. Totalt fyra anbud har inkommit. Utvärderingen visar att Eolus Vind AB har lämnat det mest fördelaktiga anbudet utifrån i det förfrågningsunderlaget fastställda utvärderingskriteriet internränta. Kommunstyrelsen föreslås därför anta Eolus Vind AB som leverantör av vindkraftverket.

  Handlingar i ärendet

  Antagande av leverantör för vindkraftverk, KLK 2013-05-27

  Yrkanden

  Mikael Lindström (S), Anders Bergman (FP), Malin Åberg Aas (MP) och Stefan Dozzi (KD) yrkar bifall till förslaget.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att anta Eolus Vind AB och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Vi socialdemokrater har varit drivande för att kommunen ska jobba med omställningsfrågorna. Energiförsörjningen är en viktig del i arbetet. Vi har dock haft vissa frågetecken kring de affärsmässiga konsekvenserna av denna upphandling. Det har bland annat funnits skattemässiga oklarheter. Flera frågetecken har under dagens sammanträde kunnat redas ut. Affären som Värmdö nu går in i betecknas enligt kommunens anlitade konsult efter om­ständigheterna god. Med dessa besked har den socialdemokratiska gruppen valt att stödja förslaget.”

  MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Miljöpartiet är väldigt glada över Kommunstyrelsens beslut att anta en le­verantör för ett vindkraftverk. Genom den här investeringen i vår gemen­samma framtid städar Värmdö framför egen dörr genom att själva producera den elenergi som kommunen behöver för sina verksamheter. Genom att in­vestera i ett vindkraftverk bidrar nu Värmdö kommun till att uppfylla såväl nationella som regionala och kommunala mål vad gäller utbyggnad av för­nybar egenproducerad energi.

  Vi inom Miljöpartiet hyser också gott hopp om att den ekonomiska kalkylen över tid kommer att bli ännu bättre än den redan är eftersom vi har svårt att tro att priserna på el inte kommer att öka kraftigt under vindkraftverkets livslängd, i takt med att vi fasar ut de fossila bränslena.

  Men det är viktigt att lägga till att för Miljöpartiet har naturen och ekosy­stemen ett eget värde och att skydda det får kosta, på samma sätt som vi anser att solidariteten med människor som av olika anledningar behöver stöd och skydd får kosta. Vi bygger inte ut vindkraft och annan förnybar energi får vår egen skull utan för allas våra barn, och barnbarn. Vi föresprå­kar skyddade naturområden för att bibehålla goda livsförutsättningar för djur, natur och människor. Vi värnar om vatten och minskade utsläpp av skadliga ämnen av samma skäl.

  Vinden är en energiform som människan har använt sig av i alla tider och som i dagens samhälle går att omvandla till den el som vi behöver. Sverige har med sin tillgång på vattenkraft stora möjligheter att utveckla vindkraft med vattenkraft som reglerkraft. Det är den utvecklingen vi stödjer genom att investera i ett vindkraftverk för Värmdö kommuns behov.”

  Sändlista

  KLG

  Upphandlingsenhet

  ____________


   

§111 Riktlinjer för internt miljöarbete

Dnr 13KS/0158

Kommunstyrelsens beslut

Riktlinjerna godkänns med justeringen: ”Kaffe och te som erbjuds i kommunala verksamheter ska vara rättvisemärkta och bör vara KRAV-märkta eller motsvarande. Mjölk ska vara ekologisk. Frukt ska om möjligt vara ekologisk.”

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I beslutet om budget för 2013 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för kommunens interna miljöarbete. Syftet var att tydliggöra områden där kommunen bör beakta miljöaspekter i sitt arbete för att bli en mer hållbar organisation.

Ett förslag till riktlinjer har utarbetats.

Handlingar i ärendet

Riktlinjer för internt miljöarbete, KLK 2013-04-29

Sändlista

Författningshandbok

KLG

____________


 

§112 Revidering av driftbudget för 2013

Dnr 12KS/0001

Kommunstyrelsens förslag

 1. Den reviderade driftbudgeten för 2013 godkänns.
 2. Pengnivåerna för 2013 revideras i enlighet med förslaget.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Förslaget till reviderad budget omfattar bl.a. uppdatering av volymberäkningar samt nya bedömningar av skatteintäkter och skatteutjämning. Vidare beaktas förslaget till balansering av resultat från 2012. Även pengnivåer justeras.

  Handlingar i ärendet

  Förslag till revidering av driftbudget 2013, KLK 2013-05-13

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen deltar inte i kommunstyrelsens beslut och lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Vi socialdemokrater presenterade ett eget förslag till budget för detta år. I den ingick bland annat en stor satsning på skolan. Tyvärr fick vårt förslag inget gehör hos majoriteten. Vårt budgetförslag hade givit andra, bättre för­utsättningar för verksamheterna att lyckas med sina uppdrag. Eftersom da­gens ärende handlar om att justera i majoritetens budget avstår vi från att delta i beslutet.

  Vi socialdemokrater noterar att det kommit propåer om en ny engångsutbe­talning av s.k. AFA-medel (pensionsinbetalningar som återbetalas). Vi anser att om kommunen får en utbetalning så skall dessa medel återföras till de verksamheterna som avstått pengarna. För skolans del skulle det innebära att flera viktiga satsningar kan göras. Vi kommer att bevaka frågan och lägga konkreta förslag om detta.”

  Sändlista

  KF

  ____________

§113 Redovisning av uppdrag om volymreserv för socialnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att uppdraget är genomfört

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I beslutet om budget för 2013 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ”utarbeta/utveckla struktur för nyttjande av volymreserv för socialnämnden, att eventuellt läggas under KS 2014, för att kompensera volymförändringar av lagstadgad verksamhet som t.ex. försörjningsstöd, omhändertagande och placering av barn/vuxna. Återrapporteras till KS senast mars 2013.”

Möjligheten att använda volymreserven för socialnämnden har övervägts i enlighet med uppdraget. Slutsatsen är att socialnämnden har möjlighet att ta del av volymreserven under förutsättning att standardkostnaden per invånare och befolkningens storlek och struktur används för att beräkna den totala budgeten. Socialnämnden har dock bedömt att en sådan modell kräver vissa kompletteringar och en kvalitetshöjning innan den är möjlig att använda. Socialnämnden har därför beslutat att föreslå att nämnden inte ska omfattas av volymreserv under 2014.

Handlingar i ärendet

Redovisning av uppdrag om volymreserv för socialnämnden, KLK

2013-05-07

Socialnämndens beslut 2013-05-07, § 40

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen deltar inte i kommunstyrelsens beslut och lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet valde att inte delta i beslutet eftersom vi trots långa resone­mang i underlaget och ett mycket gediget arbete från förvaltningen fortfa­rande inte kan se att det inte är möjligt att göra just det som uppdraget i budget angav, nämligen att slå fast att en volymreserv ska finnas även för ökade behov av insatser inom det sociala området. Vi ser konjunkturreser­ven som den mest naturliga att ta av vid ett eventuellt behov av extra medel.

Den misstro mot att personalen inom socialtjänsten skulle kunna hantera ett sådant system som kommundirektören gav uttryck för på mötet är förvå­nande. Just genom att ha en tydlig uppdelning mellan socialkontorets fasta kostnader och de budgeterade insatserna gör det tydligt när och varför extra medel behöver tillföras för insatser.

Miljöpartiet ser självklart helst att budgeteringen är korrekt, men en budget är en kvalificerad gissning och när verkligheten inte överensstämmer med gissningen så anser vi att budgeten ska revideras. En revidering kan ske så­väl uppåt som nedåt. Vi anser att ett sådant system blir både tydligare vad gäller den politiska styrningen och den ger också möjligheter till en diskuss­ion kring anledningarna till att en budget eventuellt inte var med verklighet­en överensstämmande.”

Sändlista

SON

KLG

____________


 

§114 IKT-policy för Värmdö kommun

Dnr 13KS/0058

Kommunstyrelsens förslag

 1. IKT-policyn för Värmdö kommun fastställs.
 2. IKT-policyn ersätter tidigare IT-policy antagen 2005.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  En policy föreslås som styrande för användande av kommunens informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Med IKT-verksamhet avses alla insatser i kommunen avseende informations- och kommunikationsteknik. Syftet är att klargöra övergripande principer och förhållningssätt inom kommunen samt definiera kommunens strategiska inriktning utifrån den tidigare beslutade e-policyn (2010). Policyn utgör grunden för verksamhetsspecifik planering för användningen av IKT och klargör att utveckling ska drivas utifrån kundernas/medborgarnas behov.

  Handlingar i ärendet

  IKT-policy för Värmdö kommun, KLK 2013-04-09

  Sändlista

  KF

  ____________

§115 Lokalplan för utbildningsstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören får i uppdrag att starta upp projektet ”ombyggnad/renovering Kvarnbergsskolan”.
 2. Kommundirektören ska i samråd med utbildningsstyrelsen påbörja arbetet med tidplan och framtagande av programhandling inklusive programkalkyl för ombyggnad/renovering av Ekedalsskolan.
 3. Kommundirektören ska i samråd med utbildningsstyrelsen ta fram programhandling inklusive programkalkyl avseende utemiljö Minimunkis förskola.
 4. De förskolor som har behov av underhåll läggs in i de långsiktiga underhållsplaner som tas fram för varje fastighet.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Utifrån utbildningsstyrelsens lokalplan för 2013 har samhällsbyggnads­kontoret i samråd med proVarmdo lyft fram de objekt som bör prioriteras.

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2013-04-17, § 15

  Lokalplan för utbildningsstyrelsen, KLK 2013-05-14

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Den socialdemokratiska gruppen är kritisk till att frågan om hur dessa lo­kalinvesteringar ska finansieras inte är löst. Vi ser stora risker att viktigt lokalunderhåll inte kan hanteras inom ramen för de principer som kommun­fullmäktige har antagit. Vi har vid ett flertal tillfällen framhållit systemets brister. Vid dagens sammanträde framkom att det nu finns en tanke på att omarbeta principerna. Det välkomnar vi socialdemokrater. Samtidigt vill vi understryka att det är bråttom. Det finns flera skolor och förskolor som har kraftigt eftersatt underhåll som måste tas tag i. Det är dock olyckligt om arbetet startar utan att det står klart hur kostnaderna ska finansieras. Risken finns att det är verksamheterna som ska tvingas ta medel ur sina budgetar, trots att det handlar om reguljärt underhåll som ingår i hyran.”

  Sändlista

  SBK

  UBS

  ____________

§116 Ramavtal med Villeroy & Boch Gustavsberg AB avseende markfrågor i Gustavsberg

Kommunstyrelsens förslag

Ramavtalet mellan Villeroy & Boch Gustavsberg AB och kommunen avseende markfrågor i Gustavsberg godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kommunen har tidigare träffat ett exploateringsavtal med Villeroy & Boch om genomförandet av detaljplanen för Fabriksstaden, Gustavsberg 1:29 m.fl.

I förslag till ramavtal regleras ett antal markfrågor mellan kommunen och Villeroy & Boch, dels för att underlätta det kommande genomförandet av Fabriksstaden och dels för en fortsatt utveckling av andra delar av Gustavsberg.

Handlingar i ärendet

Ramavtal med Villeroy & Boch Gustavsberg AB avseende markfrågor i Gustavsberg, KLK 2013-04-30

Reservationer och protokollsanteckningar

M, S, FP, MP, KD och V lämnar följande protokollsanteckning:

”Värmdö kommun kommer att bevaka lanterninens användningsområde så att lokalen innehåller publik verksamhet i enlighet med vad som anges i ramavtalets § 4. Vid eventuellt kommande ägarbyte ska säljaren informera den nye ägaren om detta:”

Sändlista

KF

____________

§117 Överenskommelse om kostnadsfördelning för särskild undervisning på sjukhus

Dnr 13KS/0253

Kommunstyrelsens beslut

 1. Värmdö kommun tecknar överenskommelse med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om kostnadsfördelning för särskild undervisning på sjukhus.
 2. Värmdö kommuns kostnad för särskild undervisning på sjukhus ska belasta finansieringsnämnden för utbildning.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Elever som inte kan delta i vanligt skolarbete på grund av sjukdom eller liknande skäl ska erbjudas särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution.

  Specialpedagogiska myndigheten har regeringens uppdrag att varje år fördela statsbidrag för sjukhusundervisning. Bidraget avser lönekostnader för lärartjänster och täcker inte kommunernas hela kostnad för särskild undervisning på sjukhus. Länets tre sjukhuskommuner hanterar den resterande kostnaden olika. KSL har därför tagit fram ett förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsfördelning. Värmdö kommun föreslås teckna överenskommelsen.

  Handlingar i ärendet

  Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus, KLK 2013-04-18

  Finansieringsnämnden för utbildnings beslut 2013-05-22, § 86

  Sändlista

  FNU

  KSL

  ____________


   

§118 Enkätundersökning och nyckeltal avseende nämndorganisationen 2011 - 2012

Dnr 12KS/0497

Kommunstyrelsens förslag

Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Under mars månad 2013 genomfördes en webbenkät om nämndorganisationen ställd till kommunens förtroendevalda. Svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 57 procent. Generellt anser de som har besvarat enkäten att antalet nämnder och styrelsen är för högt och att ansvarsfördelningen mellan de olika nämnderna och styrelserna är något otydlig. Majoriteten av dem som besvarat enkäten känner delaktighet i det politiska arbetet i nämnden/styrelsen. Föreliggande redovisning omfattar också en sammanställning av ett antal nyckeltal avseende organisation, sammansättning, sammanträden och ekonomi kring nämndorganisationen.

Handlingar i ärendet

Enkätundersökning och nyckeltal avseende nämndorganisationen 2011 – 2012, KLK 2013-05-01

Sändlista

KF

____________


 

§119 Redovisning av uppföljning av styrdokument inom miljöområdet

Dnr 13KS/0278

Kommunstyrelsens förslag

Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

En uppföljning har genomförts av kommunens policydokument, planer och program som rör kommunens miljöarbete. Uppföljningen har genomförts av bl.a. Vision 2030 – skärgårdens mötesplats, översiktsplan, energi- och klimatpolicy och dagvattenpolicy. Uppföljningen av måldokumenten med koppling till miljöområdet innehåller en sammanfattning av respektive policy, status för dokumentet och koppling till de nationella miljökvalitetsmålen.

Handlingar i ärendet

Redovisning av styrdokument inom miljöområdet, KLK 2013-04-23

Sändlista

KF

____________


 

§120 Informationsinsatser för en giftfri miljö

Dnr 13KS/0415

Kommunstyrelsens förslag

Rapporteringen om informationsinsatser för en giftfri miljö godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att undersöka vilket informationsmaterial som finns för medborgare och näringsidkare om gifter och skadliga ämnen i miljön och därefter återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur Värmdö kommun bäst ska kunna informera medborgare om frågorna.

Förvaltningen har lämnat en redovisning i ärendet.

Handlingar i ärendet

Informationsinsatser för en giftfri miljö, KLK 2013-04-25

Sändlista

KF

____________


 

§121 Yttrande om regional cykelplan för Stockholms län

Dnr 13KS/0244

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Trafikverket, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen har i samverkan med länets kommuner tagit fram en cykelplan som redovisar ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling. Totalt pekar man ut 72 stråk med en sammanlagd längd av 825 km.

Värmdö kommun anser att cykelplanen är bra. Den visar att Värmdös cykelstråk ansluter till regionen via Värmdöstråket som går från Gustavsberg genom Nacka till Slussen.

Handlingar i ärendet

Yttrande om regional cykelplan för Stockholms län, KLK 2013-04-22

Sändlista

Trafikverket

SBK

____________

§122 Revidering av kommunstyrelsens delegationslista

Kommunstyrelsens beslut

Den reviderade delegationslistan godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Ett förslag till förtydliganden och justeringar av kommunstyrelsens delegationslista har utarbetats. Föreslagna ändringar redovisas och motiveras i tjänsteskrivelse.

Handlingar i ärendet

Revidering av kommunstyrelsens delegationslista, KLK 2013-04-22

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar avslag på de förändringar som föreslås i punkterna 1.3, 1.4, 1.16, 2.25, 2.29, 2.5, 3.2, 4.1-4.6.

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förslaget och avslag på Andersson Ribbings yrkanden.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Andersson Ribbings yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Sändlista

Författningshandbok

KLG

____________


 

§123 Matchningsråd - samverkan mellan Nacka och Värmdö

Dnr 13KS/0269

Kommunstyrelsens beslut

Värmdö kommun ska samverka med Nacka kommun om matchning i ett pilotprojekt under ett år riktat mot besöksnäringen i Nacka och Värmdö.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Värmdö Matchning är en framgångsrik modell för att förse arbetsgivare med välutbildad arbetskraft och för arbetssökande att få en skräddarsydd utbildning som leder till jobb. Matchningsrådet innebär att modellen utvidgas till att omfatta även Nacka kommun, vilket är positivt för arbetssökande och arbetsgivare i bägge kommunerna. Värmdö bör därför besluta att en organisation för ett pilotprojekt under ett år riktat mot besöksnäringen byggs upp inom matchningsrådet.

Handlingar i ärendet

Matchningsråd – samverkan mellan Nacka och Värmdö, KLK 2013-05-03

Sändlista

Näringslivsenheten

KLG

____________

§124 Förskola i Charlottendal

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Värmdö Bostäder AB att i samband med uppdraget att producera bostäder i Charlottendal också inrymma en förskola med plats för 60 – 80 förskolebarn.
 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att teckna avtal med Värmdö Bostäder AB om förskola i enlighet med punkt 1.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  I samband med att Värmdö Bostäder påbörjat planering för bostäder i Charlottendal har frågan om förskola i Charlottendal åter aktualiserats. Det skulle med fördel kunna inrymmas en förskola i ett av de planerade flerbostadshusen. Förskolan ska ge plats åt 60 – 80 förskolebarn. Verksamheten föreslås drivas i kommunens egen regi. En befintlig förskola, inom utbildningsstyrelsens/proVarmdos ansvarsområde, skulle kunna flyttas till nya förskolelokaler i Charlottendal.

  Handlingar i ärendet

  Förskola i Charlottendal, KLK 2013-05-15

  Yrkanden

  Mikael Lindström (S) yrkar att en fullstor förskola med kapacitet för 100 barn ska etableras i Charlottendal. Förskoletomten bör vara 5000 kvm, varav byggytan bör vara 1000 – 2000 kvm.

  Anders Bergman yrkar bifall till förslaget om förskola i ett av de planerade flerbostadshusen.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Lindströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som biträder Bergmans yrkande röstar ja, den som biträder Lindströms yrkande röstar nej.”

  Följande röstar ja:

  Elisabeth Dingertz (M), Fredrik Sneibjerg (FP), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

  Följande röstar nej:

  Annika Andersson Ribbing (S), Mikael Lindström (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

  Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster enligt Bergmans yrkande.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande reservation:

  ”Förskola i Charlottendal är en fråga som vi socialdemokrater har drivit sedan 2006 och 2008 beslutades att förskolan skulle byggas och att olika aktörer skulle bjudas in för att stå för driften av förskolan som skulle rymma 100 förskolebarn. Frågan om driften drogs i långbänk. 2009 fattades beslut om att Carpe Vitam, Lemshagas ägare, Carpe Vitam, skulle stå för driften. I mars 2012 togs beslut att riva upp beslutet att bygga förskola i Charlotten­dal, trots protester från oss i oppositionen. Löften till de som köpt hus i Charlottendal hade utfärdats och skulle infrias enligt vår åsikt. Södra Gus­tavsberg lider stort underskott på förskoleplatser. Barn och deras föräldrar tvingas pendla för sin dagliga omsorg, vilket både är negativt för miljön och ur stressynpunkt.

  Under hösten 2012 och våren 2013 har frågan om förskola i Charlottendal åter aktualiserats, sedan majoriteten föreslagit att 140 ungdomsbostäder ska byggas på det område som avsatts för förskola. Efter en opinionsstorm från de boende i området som lovats en förskola, har majoriteten igen ändrat sin inställning i frågan och föreslår nu därför en mindre förskola som ska ligga i samma huskropp som hyreshusen. I stället för att inrymma 100 barn, före­slår man i stället 60-80 barn på en yta på 600-700 kvm. I stället för att hålla ingångna beslut till Carpe Vitam, har man valt att låta erbjudandet gå till ProVarmdö som ska flytta en befintlig förskoleverksamhet till Chalottendal.

  Vi föreslog att kommunen bygger en riktig förskola med en ordentlig tomt för lek och verksamhet. Förskolan ska ha plats för 100 barn. Tomten borde vara ca 5000 kvm, varav byggytan behöver vara 1000-1200 kvm. Yrkandet avslogs tyvärr.

  Vi tycker vidare att det är beklagligt att kommunen inte håller ingångna överenskommelser med Carpe Vitam och uppenbarligen inte heller har fört några samtal med dem om det nu fattade beslutet. Vi kan dessutom tycka det vara besynnerligt att flytta en befintlig verksamhet när det är Charlotten­dalföräldrarna som behöver plats för sina barn i förskolan och det är oro­väckande att inte planerna för en utomhusmiljö, logistik och trafiklösningar finns med i beslutsunderlaget.”

  Sändlista

  VBAB

  UBS

  KLG

  ____________

§125 Delgivningar

· Årsredovisning för Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde för 2012

· Skrivelse om snöröjning – Strokevänner/Rurik Johansson

· Verksamhetsplan och budget 2013 – Mälardalsrådet

· Verksamhetsplan och budget 2013 – KSL

Delegationsbeslut

· Undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler

· Rättegångsfullmakt

____________


 

§126 Avtal med Arcona Yachts AB

Dnr 12KS/0465

Kommunstyrelsens förslag

 1. Avtalen godkänns

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören får i uppdrag att presentera hur Arconas miljöprofil uppfyller kraven på verksamheter inom Ekobacken som ett komplement vid ärendets behandling i kommunfullmäktige.

Beslutsnivå

Punkt 1: kommunfullmäktige

Punkt 2: kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Förslaget till avtal mellan Värmdö kommun och Arcona Yachts AB innebär att arrende- och hyresförhållandena på Kattholmen i Gustavsbergs hamn regleras på ett tydligare och mer tillfredställande sätt. Möjligheten för medborgarna att använda Kattholmen för rekreation ökar och frigörandet av mark för småhusbebyggelse enligt detaljplanen ligger i linje med kommunens strategi förutvecklingen av Gustavsbergs hamn.

Handlingar i ärendet

Avtal med Arcona Yachts AB, KLK 2013-05-24

Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till förslagen till avtal med kompletteringen att kommundirektören ska få i uppdrag att presentera hur Arconas miljöprofil uppfyller kraven på verksamheter inom Ekobacken som ett komplement vid ärendets behandling i kommunfullmäktige.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med komplettering enligt Åberg Aas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.


Sändlista

KF

____________