Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-06-11

Sammanträde 2013-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden, Skogsbovägen 9-11

4 Justeringens tid och plats

5 Information Familjerätten - Konflikt och försoning

6 Delrapport fattiga barnfamiljer

9 Ny gruppbostad enligt LSS, i Västra Mörtnäs.

10 Nedläggning av faderskapsutredning

11 Nedläggning av faderskapsutredning

12 Yttrande Nacka tingsrätt adoption /omedelbar justering

13 Yttrande Nacka tingsrätt adoption /omedelbar justering

14 Yttrande Nacka tingsrätt adoption /omedelbar justering

15 Information från socialchef

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§52 Information Familjerätten – Konflikt och försoning

- Film visas om flödesschema över arbetsgången i Konflikt och Försoning.

§53 Ny gruppbostad enligt LSS, i Västra Mörtnäs.

Dnr 13SCN/0102

Socialnämndens beslut

Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget som ska ligga till grund för upphandlingen av drift av bostad med särskild service, i Västra Mörtnäs.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnden har tidigare tagit beslut om konkurrensutsättning av ny gruppbostad.

Förfrågningsunderlaget för anbudsgivning är färdigställt och upphandlingen av driften av bostad med särskild service i Västra Mörtnäs är redo att påbörjas.

Annonsering/ inbjudan till anbudsgivning är planerad under sommaren med start i juni.

Förfrågningunderlaget blir tillgängligt för anbudsgivare vid tidpunkten för annonsering/inbjudan.

Avtal med anbudsgivare för drift av bostad med särskild service i Västra Mörtnäs beräknas kunna undertecknas i slutet av september.

Planerad start av verksamhet är i nuläget mars/april 2014.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-23

Sändlista

Upphandlingsavdelningen

Socialkontoret

Akten

________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§54 Delrapport fattiga barnfamiljer

Dnr 13SCN/0103

Socialnämndens beslut

Rapporten delges socialnämnden i avvaktan slutrapport hösten 2013.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Av de intervjuer som hittills genomförts kan noteras att många av familjerna har ett gott socialt nätverk. För alla familjer betyder skolan mycket. Barnens skolgång underlättas genom tillgång till datorer och läxläsningshjälp som erbjuds av skola. De flesta barnen har tillgång till dator i hemmet.

Något barn saknar det mest grundläggande som en egen säng, någon har en önskan om att få gå på simskola eller få vara med i fotbollsklubb.

Vissa föräldrar i denna grupp saknar också kunskap om hur föreningsliv fungerar och vad som förväntas av familjen om ett barn t.ex. ska delta i ett fotbollslag. Om det behövs särskilda skor och kläder och dessutom skjutsning till och från träningar och matcher, så utesluter det många barn. Sådana krav kan bli svårt att leva upp till för ekonomiskt utsatta familjer.

I vissa familjer kan de ekonomiska begränsningarna ha blivit normaliserade så att varken förälder eller barn frågar efter något som de vet inte är realiserbart.

Ett stort bekymmer som framkommer vid samtalen är trångboddheten, särskilt för familjer med många barn.

Sammantaget bedöms barnen ha en godtagbar levnadsstandard som kan jämföras vad en låginkomsttagare på orten har råd med.

Yrkande

Nils-Erik Särnbrink (S) yrkar att:

”Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att inleda beviljande av olika bidrag i enlighet med redovisade behov i delrapporten och aktivt informera familjerna om deras rättigheter.”

Propositioner

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag och Nils-Erik Särnbrinks förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsutgång.

Ja-röst för kontorets förslag.

Nej-röst för Särnbrinks förslag.

Med 6 ja-röster för kontorets förslag beslutar Socialnämnden bifalla kontorets förslag:

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

Stefan Dozzi (KD)

X

Cecilia Lindberg (M)

X

Nils-Erik Särnbrink (S)

X

Irene Ulfvin (M)

X

Camilla Lien (M)

X

Ulf Kjellson (KD)

X

Susanne Thulin (MP)

X

Kalle Lindqvist (S)

X

Rolf G Johansson (S)

X

Reservationer och protokollsanteckningar

Nils-Erik Särnbrink (S) lämnar följande protokollanteckning:

Barndomen går inte i repris! ”Delrapport fattiga barnfamiljer” behandlades på Socialnämnden i går.

Under de 10 månader som förlupit sedan nämndbeslutet i augusti 2012, har kontoret endast hunnit med att intervjua 12 av 68 berörda familjer. Arbetsmetoden med hembesök hos familjerna och intervjuer i hemmen är mycket lovvärd och säkert intressant även för andra kommuner att ta efter. Tjänstemännen ska ha all heder för ett väl genomfört uppdrag. Det är majoriteten som bär ansvaret för att arbetet tagit så lång tid, eftersom tjänstemännen tvingats jobba med en för lite personalresurser i den här uppgiften.

Vi ifrågasätter dock om fortsatta intervjuer är meningsfulla, eftersom personalresurser tycks saknas att driva intervjuerna snabbt framåt. Den utlovade ökande hastigheten har vi svårt att tro är realistisk, eftersom inga nya resurser tillsatts.

Socialnämnden har fått tillräcklig information för att kunna gå från utredning till handling.

Redan ett år är en lång tid i dessa barns liv. Deras barndom går inte i repris. Det är nu viktigt att inte barnens väntan förlängs ytterligare.

Förslaget till beslut löd: Rapporten delges socialnämnden i avvaktan slutrapport hösten 2013. Således fanns det I ärendet inget förslag till beslut som syftade till att omedelbart avhjälpa de olika uppenbara behov och brister hos dessa barn som delrapporten exemplifierar. Barnen - liksom de familjer som ännu inte intervjuats - kan inte vänta ytterligare ett år på insatser. Att enbart redovisa dessa brister, t.ex. barn som inte har en egen säng eller saknar helteckande SL-kort, och samtidigt inte omedelbart vidta de åtgärder som behövs, känns oansvarigt för en socialnämnd med barnperspektivet i högsätet och med ett socialt ansvar för dessa barns framtid.

Oppositionen önskade ett omedelbart agerande från nämndens sida vilket ledde till att vi lade fram följande alternativa förslag till beslut:

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att inleda beviljande av olika bidrag i enlighet med redovisade behov i delrapporten och aktivt informera familjerna om deras rättigheter.”

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-23.

Delrapport om extra tilldelade medel för långvarigt biståndsberoende barnfamiljer i Värmdö.

Sändlista

Socialkontoret

Akten

________

 

§55 Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

Dnr 13SCN/0104

Socialnämndens beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget har behandlats och överlämnas nu för fortsatt politisk beredning inför beslut i KS och KF.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014. Nämnderna har möjlighet att inkomma med synpunkter. Budgetförslaget föreslås tillstyrkas.

Yrkande

Stefan Dozzi (KD) yrkar att:

”Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget har behandlats och överlämnas nu för fortsatt politisk beredning inför beslut i KS och KF.”

Propositioner

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag och Dozzis (KD) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-29.

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014.

Bilaga 8: Värmdö kommuns taxor och avgifter 2014.

Bilaga 9: Porslinsfabriken – upplevelsecentrum i Värmdö.

Sändlista

KS

Socialkontoret

Akten 

§56 Årsredovisning 2012 - Värmsam

Dnr 13SCN/0105

Socialnämndens beslut

Överlämna Årsredovisning 2012 samt Granskningsrapport och Revisionsberättelse till Kommunstyrelsen för beslut om ansvarsfrihet.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutar, 2013-02-11 § 150 att godkänna och överlämna

Årsredovisning 2012 till revisorerna för årlig granskning.

Enligt § 26 Lag (2003:2010) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall Förbundsmedlemmarna (FK, AF, Sll och Värmdö kommun) var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Enligt protokoll 2013-04-15,§§ 157,158 beslutas att överlämna Årsredovisning 2012, revisorernas Granskningsrapport och Revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet.

Reservationer och protokollanteckningar

På grund av jäv deltar Stefan Dozzi (KD) inte i handläggningen i detta ärende.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-16.

Årsredovisning 2012.

Granskningsrapport.

Revisionsberättelse.

Årsredovisning.

Sammanträdesprotokoll,Granskningsrapport och revisionsberättelse 2012

Sändlista

Kommunstyrelsen

Akten

§62 Information från socialchef

 • Åtgärdsprogram budget i balans.
 • Medarbetarenkät.
 • Anhörigdag den 3 oktober.
 • §63 Delgivningar och anmälningsärenden juni

  Socialnämndens beslut

  Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut

  Datum

  Inkommen från/utgående från

  Ärende

  Dnr

  2013-04-18

  Arbetsförmedlingen

  Överenskommelse om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

  13SCN/0082

  2012-05-24

  FoU Södertörn

  Samverkansavtal FoU Södertörn

  13SCN/0093

  2013-05-23

  Brottsofferjouren

  Synpunkt på verksamhetsbidrag, från Brottsofferjouren

  13SCN/0053

  2013-05-27

  KSL

  Ensamkommande barn och ungdomar – Riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten

  13SCN/0095

  2013-04-24

  KF

  Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012

  12SCN/0121

  §64 Delegationsbeslut

  Socialnämndens beslut

  Godkänner redovisningen av delegationsbeslut maj.

  Beslutsnivå

  Socialnämnden

  Delegationer

  Följande delegationsbeslut noteras:

  1. Delegationsbeslut fattade inom individ- och familjeomsorgen 2013-05-07 – 2013-06-10
  2. Delegationslista fattade inom biståndsenheten 2013-04-30-2013-06-05

   Dnr.

   Del. Nr

   Delegation

   Delegat

   Beslut, datum

   13SCN/0086

   1.47

   Avtal om kommunala arbetsmarknadsinsatser 2013

   Ordf. Stefan Dozzi

   2013-04-03

   13SCN/0087

   12.1

   Hyreskontrakt Älvsby gård, dagverksamhet

   Socialchef Ylva Sjögren

   2013-05-23

   13SCN/0088

   12.1

   Hyreskontrakt för Dagverksamheten Länkhuset

   Socialchef Ylva Sjögren

   2013-05-23

   13SCN/0089

   12.1

   Hyreskontrakt för Röda stugan, Ösby dagverksamhet

   Socialchef Ylva Sjögren

   2013-05-23

   13SCN/0090

   12.1

   Hyreskontrakt för Dagverksamhet Älvsby torp

   Socialchef Ylva Sjögren

   2013-05-23

   13SCN/0091

   12.1

   Hyreskontrakt för Ängsvik boende

   Socialchef Ylva Sjögren

   2013-05-23

   13SCN/0092

   12.1

   Hyreskontrakt för Dagverksamheten Ekhaga, Ösby dagverksamhet

   Socialchef Ylva Sjögren

   2013-05-23

   13SCN/0096

   2.7

   Tilläggshyreskontrakt Älvsbygård och Älvsbytorp

   Ordf. Stefan Dozzi

   2013-05-29


   Plats och tid: Skogsbo, Kanholmsfjärden, 2013-06-11 kl. 18.00 – 20.45

   Beslutande: Stefan Dozzi (KD), ordförande

   Nils-Erik Särnbrink (S), 2e vice ordförande

   Irene Ulfvin (M)

   Camilla Lien (M)

   Susanne Thulin (MP)

   Rolf G Johansson (S)

   Tjänstgörande ersättare: Cecilia Lindberg (M)

   Ulf Kjellson (KD)

   Kalle Lindqvist (S)

   Ersättare: Thomas Lindell Taylor (MP)

   Eva Heistola (S)
   Ali Öztürk (V)

   Övriga deltagare:

   Ylva Sjögren, Sylvia Sundberg, Alf Widmark, Kerstin Wigert, Gunilla Borgh, Daniel Nilsson, Marie Näslund

   Utses att justera: Nils-Erik Särnbrink

   Sekreterare: Daniel Nilsson

   Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.


   Justeringens tid och plats Onsdag 12 juni 2013, Kommuntorget, Skogsbo.

   Protokollet innehåller §§ 53, 57-61

   Underskrifter Sekreterare ……………………………………………………………

   Daniel Nilsson

   Ordförande ……………………………………………………………

   Stefan Dozzi

   Justerande …………………………………………………..................

   Nils-Erik Särnbrink

   Anslag om justering

   uppsatt …………………………………………………………………………

   Anslaget skall

   tas ned …………………………………………………………………………..

   Underskrift ……………………………………………………………………………