Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kanholmsfjärden kommunhuset, Skogsbovägen 21

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

Info

Öppet

Information PISA 2015 (SKL:s matematiksatsning)
Info
Calle Degerström
Öppet

6 Förslag till motionssvar på motion Kyrkskolan

8 Lärotider och lovdagar för proVarmdos grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola (läsårsdata)

9 Information från produktionschefen

10 Delgivningar och anmälningsärenden

11 Rapportering av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§43 Information PISA 2015 (SKL:s matematiksatsning)

Calle Degerström berättar för styrelsen om de två stora mattematikprojekten som är på gång.

Skolverkets satsning ”Matematiklyftet 2012-2016” är obligatorisk för alla kommuner. Den kommer att gå i tre omgångar och Värmdö kommun är med i första omgången.

Bakgrunden är vikande resultat i matematik hos svenska elever. Undervisningen präglas av allt för mycket individuellt arbete och eleverna erbjuds inte möjlighet att utveckla alla förmågor. Skolverket gavs 2011 i uppdrag att utreda och föreslå en didaktisk fortbildning.

Satsningen handlar om att ge alla matematiklärare en didaktisk fortbildning och utbildningsinsatser för rektorer och matematikhandledare. Satsningen ska verka till kollegialt arbete med en handledare till varje grupp. Handledaren kommer att jobba 20 procent med detta projekt, Värmdö kommun har 9 stycken handledare med.

SKL:s matematiksatsning PISA 2015 syftar till att andelen elever som når lägsta nivån ska halveras, andelen som når hösta nivån ska öka och Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna.

Värmdö kommun deltar i ett nätverk med andra kommuner. Calle Degerström är kontaktperson, Kaj Majuri är representant för rektorerna och Max Ljungberg är representant för politikerna i kommunen. Även två matematiklärare deltar.

Värmdö kommun deltar i varmgången och har arbetet har startat igång. Kommunen ska i samarbete med andra försöka hitta system i ledning, styrning och uppföljning.

Tanken är att man tittar på forskning och andra framgångsverksamheter där man kan se att en framgångsfaktor är om alla, både politiker, lärare och ledning drar åt samma håll.

Återkoppling om de två satsningarna kommer att ges styrelsen i olika former.Dnr 13US/0139

§44 Budgetuppföljning per mars 2013

Utbildningsstyrelsens beslut

 1. Godkänner proVarmdos budgetuppföljning per mars 2013
 2. proVarmdo får i uppdrag att till junimötet redovisa en plan för att komma till rätta med de underskott för de resultatenheter som prognostiserar ett budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.
 3. proVarmdo får i uppdrag att i samband med BUP2 redovisa en långsiktig plan för hur 2012 års ackumulerade underskott kan arbetas in utan att medborgare i verksamheternas drabbas negativt och att måluppfyllelsen kan öka.

  Beslutsnivå

  Utbildningsstyrelsen.

  Ärendebeskrivning

  Utbildningsstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget på -9664 tkr.

  Underskotten består av

  Förskola inkl pedagogisk omsorg -2715 tkr

  Förskolan har vikande barnunderlag och enheterna arbetar med att anpassa sin organisation. Budget 2013 är barnantalet satt till 2062 barn och år 2012 var genomsnittligt antal barn 2088.

  Grundskolan -1840 tkr

  Grundskolan har för höga kostnader i förhållande till sina intäkter. Organisationen måste anpassas till befintligt antal elever.

  Särskola -984 tkr

  Hösten 2013 är ersättningsmodellen förändrad och osäkerhet finns hur detta kommer att påverka ekonomin.

  Kulturskola -310 tkr

  Kulturskolan räknar inte med en budget i balans trots åtgärder. Taxor och avgifter behöver ses över inför budget 2014.

  Bibliotek -215 tkr

  Ett ackumulerat överskott täcker delvis underskottet. Resterade underskott består av ökade kostnader för nedladdning av E-böcker.

  Gymnasium -3600 tkr

  Gymnasieskolorna har i lagd budget 2013 prognostiserat med en uppräkning av elevpengen. Justeringen av elevpengen uteblev.

  På Värmdö gymnasium har avveckling av program orsakat merkostnader. Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som delvis täcker prognostiserat underskott på -1000 tkr.

  Gustavsbergs gymnasium har effektiviserat sin organisation men trots detta är prognosen ett underskott mot budget på - 2600 tkr.

  Handlingar

  Tjänsteskrivelse 2013-05-15

  Budgetuppföljning per mars 2013

  Resultatsammanställning per resultatenhet

  Yrkanden

  Koalitionen yrkar

  ”1. att Utbildningsstyrelsen godkänner proVarmdos budgetuppföljning per mars 2013.

  2. att proVarmdo får i uppdrag att till junimötet redovisa en plan för att komma till rätta med de underskott för de resultatenheter som prognostiserar ett budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.


  3. att proVarmdo får i uppdrag att i samband med BUP2 redovisa en långsiktig plan för hur 2012 års ackumulerade underskott kan arbetas in utan att medborgare i verksamheternas drabbas negativt och att måluppfyllelsen kan öka.”

  S-gruppen tilläggs yrkar ”att proVarmdo i samband med BUP 2, redovisa vilka konkreta åtgärder som görs och planeras att genomföras för att öka attraktionskraften för resultatenheten.”

  Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på S-gruppens tilläggsyrkande.

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår koalitionens yrkande och finner att det bifalles.

  Ordförande ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår S-gruppens tilläggsyrkande och finner att det avslås.

  Sändlista

  proVarmdo

  Ekonomiavdelningen  Dnr 12US/0199

§45 Svar på motion (S) om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola

Utbildningsstyrelsens beslut

Återremitterar ärendet för att kompletteras med hur nuvarande och kommande år ser ut gällande lärarkompetens och elevantal för Kyrkskolan samt befolkningsutveckling fram till 2020 i kommundelen. Dessutom ska underlaget kompletteras med de ekonomiska, miljömässiga samt övriga konsekvenser för medborgarna där det hänvisas till andra dokument för att tydliggöra beslutsunderlaget för medborgare och kommunfullmäktigeledamöter.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Lars Bryntesson m.fl. (S) har i en motion föreslagit att Kyrkskolan ska utvecklas till en F-6-skola istället för en F-3-skola.

Beslut om skolans organisation fattades i oktober 2012. Beslutet föregicks av en utredning av tre tänkbara alternativ för skolans organisation. Det alternativ som valdes innebär att Kyrkskolan ska bli en F-3-skola från och med läsåret 2014/15.

Omorganisationen av skolan i Värmdö sker för att skolan ska leva upp till krav som de nya nationella styrdokumenten, skollagen och läroplanen, ställer. Styrsystemet talar för en skolstruktur där byte mellan skolor i första hand sker efter skolår 3 och 6. Skollagen har skärpt kraven på behörighet för lärarna i skolan, med nya krav på ämnesbehörighet, årskursbehörighet och lärarlegitimation. Kyrkskolans omvandling är en del i en större förändring. Motionen från Lars Bryntesson m.fl. föreslås avslås.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-01-21

Motion från Bryntesson m.fl. (S)

Utredning om förändrad skolorganisation

Yrkanden

Koalitionen yrkar ”Vi återremitterar ärendet för att kompletteras med hur nuvarande och kommande år ser ut gällande lärarkompetens och elevantal för Kyrkskolan samt befolkningsutveckling i kommundelen. Dessutom ska underlaget kompletteras med de ekonomiska, miljömässiga samt övriga konsekvenser för medborgarna där det hänvisas till andra dokument för att tydliggöra beslutsunderlaget för medborgare och kommunfullmäktigeledamöter.”

S-gruppen yrkar att meningen ”Vi återremitterar ärendet för att kompletteras med hur nuvarande och kommande år ser ut gällande lärarkompetens och elevantal för Kyrkskolan samt befolkningsutveckling” kompletteras med fram till 2020.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår koalitionens yrkande samt S-gruppens tilläggsyrkande och finner att de bifalles.

Sändlista

Kansliet

proVarmdoDnr 13US/0152

§46 Noterar informationen till protokollet.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Elever och föräldrar i grundskolorna och särskolan har i 2013 års kundundersökning fått ta ställning till ett antal påståenden. Då detta är en s.k. totalundersökning, är både de fristående och de kommunala enheterna i Värmdö kommun med i den totala sammanställningen. Under våren kommer varje enskild enhets resultat finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

Antal svar och vilken svarsfrekvens i procent detta är, visas högst upp i högra hörnet på varje sammanställning. För varje påstående redogörs som en jämförelse, även det sammanlagda resultatet för de 10 deltagande kommunerna.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-04-11

Kundundersökning föräldrar i förskoleklass

Kundundersökning föräldrar i åk 2

Kundundersökning föräldrar i åk 5

Kundundersökning elever i åk 5

Yrkanden

S-gruppen yrkar att en framtidsgrupp för skolan utses med representanter för majoritet och opposition samt förvaltning. Gruppen bör möta bl.a. rektorer, lärare och föräldrar för att få en kompletterande problembild utöver de befintliga mätningar som finns, samt tillsammans med dem också diskutera framtidsinriktade lösningar för att öka attraktionskraften för Värmdö skolor. Målsättningen är att ta fram en handlingsplan där aktiviteterna läggs på tre nivåer: Politik, förvaltning och skola samt föräldrar.

Handlingsplanens mål är att :

1. Öka nöjdhet bland elever och föräldrar

2. Öka måluppfyllelse för eleverna

Sammantaget syftar arbetet till att öka attraktiviteten för Värmdö skolor.

Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på S-gruppens yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår S-gruppens yrkande och finner att det avslås.

Sändlista

proVarmdoDnr 13US/0153

§47 Lärotider och lovdagar för proVarmdos grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola

Utbildningsstyrelsens beslut

Fastställer lärotider och lovdagar för proVarmdos grundskola och gymnasieskola för läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Läsårets uppbyggnad är av största vikt för planeringen av arbetsåret för både elever och lärare. Ett längre perspektiv kan därför gynna detta arbete. Värmdö kommuns läsårstider har p g a förenklande praktiska omständigheter, följt Stockholms stads beslutade datum. Då Stockholms stad redan beslutat de datum som ska gälla tre läsår framöver, föreslår proVarmdo därför att läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017 fastställs nu även för Värmdö kommuns skolor.

Förslaget innebär att läsåret startar och slutar vid samma tidpunkt med gemensamma lovdagar för grundskolan och grundsärskolan. Förslagen för läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017 framgår av Bilaga 1.

För gymnasiet och gymnasiesärskolan finns ett förslag på ett första och sista datum för läsårets start i augusti och för avslutning i juni. Samma lovdagar som gäller för grundskolan föreslås.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-04-18

Lärotider för grundskola och grundsärskola

Lärotider för gymnasie- och gymnasiesärskola

Sändlista

proVarmdoDnr 13US/0022

§48 Produktionschefen informerar

Delgivningar och anmälningsärenden maj

Datum

Inkommen/utgående från/till

Ärende

Dnr

2013-04-26

Skolverket

Ansökan om statsbidrag för karriärtjänster

13US/107

2013-04-17

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Blåsippans förskola

13US/34

2013-05-

Bygg- och miljökontoret

Avgift för anmälan enligt miljöbalken

13US/34

2013-05-07

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Brunns skola

13US/146

2013-04-18

Bygg- och miljökontoret

Inspektionsrapport på Calle Flygares förskola

13US/119

2013-04-17

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Dalstugans förskola

13US/115

2013-05-11

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Djurhamns förskola

13US/150

2013-04-26

Bygg- och miljökontoret

Beslut om föreläggande: Ekedalsskolan

13US/72

2013-04-10

Djurö skola

IKT-projekt i Djurö skärgårdsskola

13US/109

2013-04-19

Bygg- och miljökontoret

Inspektionsrapport Fågelviks förskola

13US/117

2013-04-18

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Fågelviks förskola

13US/117

2013-04-19

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Gustavsbergs gymnasium/G2

13US/134

2013-04-27

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Haghulta förskola

13US/133

2013-05-03

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Hemmestaskolan 6-9

13US/142

2013-05-03

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Hemmesta Hög Café & hemkunskapssalen

13US/143

2013-05-03

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Hemmestaskolan F-5

13US/141

2013-04-19

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Holmviksskogens förskola

13US/135

203-04-24

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över anmäld/oanmäld inspektion/revision på Kopparmora förskola

13US/126

2013-04-26

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Förskolan Kotten

13US/137

2013-04-26

Brunns skola

Anmälan till huvudmannen om trakasserier eller kränkande behandling

13US/129

2013-04-26

Bygg- och miljökontoret

Beslut om föreläggande: Kvarnberget

13US/27

2013-04-10

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Kyrkskolan

13US/108

2013-04-26

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Förskolan Labyrinten

13US/138

2013-04--18

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Lugnets förskola

13US/118

2013-05-09

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Långviks förskola

13US/147

2013-05-06

Bygg- och miljökontoret

Avgift för anmälan enligt miljöbalken: Markörs öppna förskola

13US/37

2013-04-23

Bygg- och miljökontoret

Beslut om fast årlig avgift för livsmedelskontroll: Munkmora förskola

13US/140

2013-04-29

Bygg- och miljökontoret

Beslut om fast årlig avgift för livsmedelskontroll: Munkmoraskolan

13US/136

2013-04-11

Kulturskolan

Projektplan: Kulturskola på lika villkor 2013-2015 - Impra

13US/106

2013-04-11

Kulturskolan

Projektplan: Kulturskola på lika villkor 2013-2015 - Smok

13US/106

2013-04-17

Kvarnbergsskolan

Skrivelse: Ett framtida folk- och skolbibliotek till Kvarnbergsskolan (Gustavsbergsskolan)

13US/125

2013-05-07

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Solbackens förskola

13US/149

2013-05-02

Skolverket

Statsbidrag för matematikhandledare inom matematiklyftet läsåret 2013/2014

13US/11

2013-05-26

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Torshälls förskola

13US/131

2013-05-10

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Skolrestaurant Vik/Grantomta

13US/148

2013-05-26

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Vikingens förskola

13US/130

2013-04-16

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Värmdöviks förskola

13US/112

2013-05-03

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Åkerlyckans förskola avd. Lille Skutt och Bamse

13US/80

2013-05-03

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Åkerlyckans förskola avd. Skalman

13US/80

2013-05-03

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Ängens förskola

13US/144

2013-04-12

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Ösbydalens förskola

13US/90

2013-04-18

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld inspektion på Ösbyskolan, rest. Blå Valvet

13US/121

§49 Delgivningar och anmälningsärenden

Delegationsbeslut maj

Dnr.

Del. Nr

Delegation

Delegat

Beslut, datum

12US/0041

2.8

Uppsägning av eller, vid avtalsbrott,

hävning av avtal vid kontraktssumma

understigande 5 MSEK: T-rum

CH1A Pia Andersen

2013-02-15

13US/0154

2.2

Beslut om avrop från ramavtal inom

verksamhetsområde och budget: Nova software

CH1A Pia Andersen

2013-05-15Dnr 13US/0022

§50 Rapportering av delegationsbeslut

Delegationsbeslut maj

Dnr.

Del. Nr

Delegation

Delegat

Beslut, datum

12US/0041

2.8

Uppsägning av eller, vid avtalsbrott,

hävning av avtal vid kontraktssumma

understigande 5 MSEK: T-rum

CH1A Pia Andersen

2013-02-15

13US/0154

2.2

Beslut om avrop från ramavtal inom

verksamhetsområde och budget: Nova software

CH1A Pia Andersen

2013-05-15Dnr 13US/0022

§51 Övriga frågor

Tilläggsbelopp

Malin Bellander frågar om hur tilläggsbelopp hanterats inom förvaltningen.

Produktionschefen informerar om att frågan har diskuterats på rektorsmötena.

Sally Thorton vill till ett kommande sammanträde få veta:

- Hur många ansökningar kommer in per år?

- Hur många överklaganden får rätt?

Särskilt stöd

S-gruppen väcker ett nytt ärende kring hanteringen av särskilt stöd.

Yrkanden

S-gruppen yrkar ”Mot bakgrund av signaler från föräldrar till barn i Värmdö kommun om att arbetet med stöd och särskilt stöd har brister i våra verksamheter. Föreslår S-gruppen att:

Pro-V får i uppdrag att göra en redovisning av hur stödarbetet fungerar på skolorna samt återkomma med förbättringsförslag.

Följande aspekter bör belysas:

1. Vad säger forskningen om hur effektivt stöd ska organiseras och genomföras?

2. Hur ser processer och ansvarsfördelning ut för stödhanteringen på skolorna? (identifiering, rapportering, ev. utredning, åtgärdsprogram, ev. ansökan om tilläggsbelopp, återkoppling till elev och målsman, genomförandet och uppföljning samt överklagande)

3. Vilka behov finns för att kvalitetssäkra dessa processer samt öka professionaliseringen i ansvarsfördelningen?

4. Hur ser den formella kompetensen ut bland lärarna gällande arbete med barn med stödbehov? Hur upplever de själva sin kompetens?

5. Hur ser kompetensutvecklingsmöjligheterna ut för de kommunalt anställda medarbetarna inom barn i behov av stöd och särskilt stöd? Vilka behov finns?

6. Ger skolan rätt och bra stödinsatser för att eleverna ska nå sina mål? Vad fungerar bra, vad behöver förbättras?

7. Får eleverna det stöd som de behöver för att klara målen utifrån deras perspektiv? Vad fungerar bra, vad behöver förbättras?

8. Vilka skolor har fungerande arbete med elever i behov av stöd? Vad kan vi lära av dem?

9. Hur ska processer kring (identifiering, rapportering, ev. utredning, åtgärdsprogram, ev. ansökan om tilläggsbelopp, återkoppling till elev och målsman, genomförandet och uppföljning samt överklagande), kompetensutveckling och andra aspekter se ut för en effektiv och kvalitetssäkrat arbete med elever i behov av stöd?”

Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på S-gruppens yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår S-gruppens yrkande och finner att det avslås.

Sändlista

proVarmdo