Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2013-04-11

Sammanträde 2013-04-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset Skogbo, Kanholmsfjärden

5 Vård- och omsorgsstyrelsens Internkontrollplan 2013

6 Övergång av Skärgårdskraft till socialkontoret

7 Ärenden som behandlas stängt för allmänheten

8 Information från produktionschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§14 Information om arbetet med IKT-strategi

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Björn Stååt, IT- och kommuniktationschef informerar om arbetet med ny IKT-strategi.

___

§15 Patientsäkerhetsberättelser för Gustavsgården, Djuröhemmet och Daghöjdens demensvårdsavdelning

Dnr 13VOS/0012

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till patientsäkerhetsberättelser för Gustavsgården, Djuröhemmet och Daghöjdens demensvårdsavdelning år 2012.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
 3. vilka resultat som har uppnåtts.

  Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl a att förstärka vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlägga Social-styrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t ex allmänheten, boende, andra vårdgivare och patient-organisationer.

  Handlingar i ärendet

  proVarmdo tjänsteskrivelser 2013-03-19

  Patientsäkerhetsberättelse 2012 för Gustavsgårdens äldreboende

  Patientsäkerhetsberättelse 2012 för Djuröhemmet

  Patientsäkerhetsberättelse 2012 för Daghöjdens demensvårdavdelning

  Sändlista

  Akten

  ___

§16 Vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan 2013

Dnr 13VOS/0020

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsens internkontrollplan för 2013 godkänns (bifogas).

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Ärendebeskrivning

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för intern kontroll. Enligt Värmdö kommuns policy för intern kontroll ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll varje år. Enligt policyn för intern kontroll ska internkontrollplanen bygga på en riskanalys. Målen för den interna kontrollen är:

· Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

· Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

· Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

proVarmdo har efter riskanalys och med hänsyn till resultat av föregående års interna kontroll upprättat förslag till internkontrollplan för vård- och omsorgsstyrelsen 2013. Resultaten av kontrollerna rapporteras till produktionschefen. Samtliga resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut.

Områdena har valts ut efter risk- och konsekvensbedömning. Området genomförandeplaner ingick även i internkontrollplanen för 2012 och identifierades i internkontrollrapporten som ett område där behov fanns av ytterligare kontroller. Samtliga mål för den interna kontrollen representeras av minst ett kontrollområde i förslaget till internkontrollplan. Samtliga verksamheter är representerade.

Handlingar i ärendet

proVarmdos tjänsteskrivelse 2013-03-27

Förslag till internkontrollplan 2013

Sändlista

proVarmdo

Kansli- och utvecklingsavd

Akten

___

§17 Övergång av Skärgårdskraft till socialkontoret

Dnr 13VOS/0017

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Verksamheten Skärgårdskraft övergår från proVarmdo till Socialkontoret.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Verksamheten Skärgårdskraft föreslås övergå från proVarmdo till Socialkontoret. Syftet är att förbättra resurseffektiviteten och säkerställa kvaliteten.

Skärgårdskraft erbjuder återhämtning och meningsfulla aktiviteter på Furubacken Sveavägen 3. Antalet deltagare i verksamheten är idag 17 personer som arbetar och fyra medarbetare. Skärgårdskraft är för närvarande en del av proVarmdos resultatenhet Rehab o Service.

Förslaget har beretts gemensamt av socialkontoret och proVarmdo och behandlades i detaljbudget 2013.

Handlingar i ärendet

proVarmdo tjänsteskrivelse 2013-03-13

Sändlista

Socialnämnden

Akten

___

 

§18 Information från produktionschefen

Dnr 13VOS/0002


Ny chef till Djuröhemmet

Rekrytering av ny chef till Djuröhemmet pågår. 12 sökande till tjänsten.

Budgetuppföljning 1 2013

Budgetuppföljning 1 2013 behandlas på vård- och omsorgsstyrelsens sammanträde torsdag 13 juni.

___

§19 Delgivningar och anmälningsärenden

Dnr 13VOS/0002

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen är delgiven.

Datum

Inkommen från

Ärende

Dnr

13-02-22

Daglig verksamhet LSS, verksam-hetschef

Rapport om missför-hållande eller risk för missförhållande i äldre-omsorg eller omsorgen om personer med funktionshinder –Lex Sarah

13VOS/0010

13-02-27

Gruppbostad Ösby skolväg, verksam-hetschef

Rapport om missför-hållande eller risk för missförhållande i äldre-omsorg eller omsorgen om personer med funktionshinder –Lex Sarah

13VOS/0011

13-03-26

proV hemtjänst, Gustavsberg/ Ingarö verksamhetschef

Rapport om missför-hållande eller risk för missförhållande i äldre-omsorg eller omsorgen om personer med funktionshinder –Lex Sarah

13VOS/0015

13-02-06

Kommunstyrelsen

Lokala riktlinjter demens Värmdö

12VOS/0068

___

§20 Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Nr

Delegation

Delegat

Beslut, datum, dnr

4.1

Anmälan till social-styrelsen om allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missför-hållanden i proVarmdos verksamhet

proVarmdo produktionsch

13-03-18, 11VOS/0011

4.2

Beslut om avslutande av utredning

proVarmdo produktionsch

13-03-25, 13VOS/0011

___

§21 Övriga fråga från Anna-Lena Östman (S)

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till varje styrelsemöte bjuda in någon/några från verksamheter.

Anna-Lena Östman (S) önskemål om att till varje styrelsemöte bjuda in någon/några från verksamheter.

___