Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2013-05-02

Sammanträde 2013-05-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset Skogsbo, Baggensfjärden

4 Budgetuppföljningspgrognos 1 2013

5 Revisorernas yttrande över vård- och omsorgsstyrelsens verksam-het 2012

Pia Andersen

Ärenden som behandlas stängt för allmänheten

6 Information från produktionschef

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§22 Budgetuppföljningsprognos 1

Vård och omsorgsstyrelsens beslut

 1. Tagit del av proVarmdos budgetuppföljning per mars 2013.
 2. Inför sammanträdet i juni inkomma med redovisning av kundtiden i relation till arbetstiden för samtliga resultatenheter inom hemtjänsten.

  Beslutsnivå

  Vård-och omsorgsstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Vård- och omsorgsstyrelsen prognostiserarett underskott mot budget på l 530 tkr. Djuröhemmets ombyggnation står för hela underskottet. Ombyggnaden av 21 lägenheter och kök på Djuröhemmet har pågått under hela kvartal l 2013.

  Köket stod klart under mars medan ombyggnationen av lägenheter har örsenats. Upptäckta skador och brister i fastigheten gör att ombyggnationen förlängs avsevärt, troligen till mitten av juni. Underskottet består dels av intäktsbortfall för att ha tomma evakueringslägenheter och dels av utökade personalkostnader samt övriga kostnader för flytt av boende.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse, Budgetuppföljningsprognos 1, 2013-04-24.

  Yrkande

  Deshira Flankör (M) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att:

  - Inför sammanträdet i juni inkomma med redovisning av kundtiden i relation till arbetstiden för samtliga resultatenheterna inom hemtjänsten.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut och tilläggsyrkandet och finner att styrelsen beslutat i enlighet med detta.

  Sändlista

  proV

  ____  Dnr 13VOS/0028

§23 Revisorernas yttrande över vård och omsorgsstyrelsens verksamhet 2012

Vård och omsorgsstyrelsens förslag

Godkänner yttrandet och tillsänder detta till Värmdö kommuns revisorer.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse för 2012 riktat kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen, som anses ha brustit i sin styrning, ledning och kontroll av verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer. De, inom vissa verksamhetsområden omfattande, budgetunderskotten är allvarliga och vård- och omsorgsstyrelsen har i samverkan med förvaltningen genom proVarmdo intensifierat sitt arbete avseende budgetuppföljning. Vid avvikelse mot fastställd budget genomförs månatliga avstämningar och åtgärder med konsekvensbeskrivningar för verksamheten tas fram för att uppnå en ekonomi i balans. Effektiviseringsåtgärder har vidtagits inom flera verksamhetsområdena. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras under 2013 för att förbättra det ekonomiska läget inom styrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen har den 10 april 2013 fattat beslut om resultatbalansering inom vård- och omsorgsstyrelsens ansvarsområde. Resultatbalanseringen medför en justering av styrelsens resultat om 1992 tkr, vilket ger ett underskott om 8702 tkr. Förslaget till balansering behandlas i kommunfullmäktige den 29 maj 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Revisionsberättelse för 2012, 2013-05-02.

Yttrande, 2013-05-02.

Yrkanden

Christer Hedberg (S) yrkar att:

”i revisionsyttrandet lägga till ett intäktsperspektiv”.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag och S-gruppens yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med kontorets förslag.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att Vård- och omsorgsstyrelsens yttrande till revisorerna inte innehåller något intäktsperspektiv. Vi anser att ersättningarna för de vård- och omsorgstjänster proV producerar inte står i proportion till den kvalitet vi vill leverera. Effekten av det, i kombination med budgetanpassningarna, blir en försvårande faktor som också borde finnas med i förklaringarna till revisorerna.”

Sändlista

KS

KF

____