Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-10-22

Sammanträde 2019-10-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2019-09-24

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare (Dukas eller utgår)

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Motion av Clara Lindblom (V) om översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetensförsörjning, KS 2019/698.

8 Remiss av Möjligheternas Stockholm - Vision 2040

9 Remiss av Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder

10 Motion om central kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter, KS 2019/846

11 Motion om ett kommunalt föreningsbidrag till nationella minoriteter, KS 2019/748

12 Svar på skrivelse om äldrevänlig stad från (V)

13 Sammanträdestider 2020

Dnr 1.1.1-499/2019
Handläggare: Christer Bergman
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2019

15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2019 för äldrenämnden Dnr 1.2.2-213/2019 Handläggare: Monica Jonsson

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 15 oktober 2019 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 17 oktober

18 Postlista för 1-30 september 2019

SEKRETESSÄRENDEN

20 Upphandling Smarta lås

Dnr 5.1.2-491/2019
Handläggare: Annica Dominius
Omedelbar justering
Sekretess

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2019-09-24

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§7 Remiss av Motion av Clara Lindblom (V) om översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetensförsörjning, KS 2019/698

§9 Remissvar av Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholm stads nämnder

§10 Motion om central kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter, KS 2019/846

§13 Sammanträdestider 2020

§14 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2019

§15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2019 för äldrenämnden

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 15 oktober 2019

§17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 17 oktober 2019

§18 Postlista för 1-30 september 2019