Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-06-23

Sammanträde 2020-06-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2020-05-26

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Äldreomsorgens årsrapport 2019

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport dnr 3.1.4 -22-2020 för äldrenämnden

9 Remiss av Betänkande av utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen - Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

10 Remiss av God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

11 Upphandling av enstaka platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av profilboende

Dnr 5.1.2-307/2020
Handläggare: Barbro Karlsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fördelning av stimulansmedel för främjande av psykisk hälsa och stärkt suicidpreventivt arbete

Dnr 3.4-326/2020
Handläggare: Jenny Norling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Komplettering av fördelning av stimulansmedel inom äldreomsorgen

Dnr 3.4-107/2020
Handläggare: Anders Håkansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2020

15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2020

Dnr 1.2.2-99/2020
Handläggare: Monica Jonsson (Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av ordförandebeslut om Köhantering och förmedling av lediga platser till vård - och omsorgsboenden under Covid -19

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 juni 2020 (Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 juni 2020 (Utsändes senare per e-post)

19 Postlista för 1-31 maj 2020

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2020-05-26

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport dnr 3.1.4-22/2020 för äldrenämnden

§9 Remiss av Betänkande av utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen – Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

§10 Remiss av God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

§11 Upphandling av enstaka platser i särskilda boendeformer

§12 Fördelning av stimulansmedel för främjande av psykisk hälsa och stärkt suicidpreventivt arbete

§13 Komplettering av fördelning av stimulansmedel inom äldreomsorgen

§14 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2020

§16 Anmälan av ordförandebeslut om Köhantering och förmedling av lediga platser till vård- och omsorgsboenden under Covid-19

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 juni 2020

§18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 juni 2020

§19 Postlista för 1-31 maj 2020