Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Matsalen, Sjöängens skola, Gripsholmsvägen 29

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan om protokolljustering

Beslutsärende

3 Tertialrapport 2/2005

Dnr: 299-2005-103

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Utbyggnad av förskoleplatser i det södra barn och ungdomsområdet

Dnr: 279-2005-402

Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år i Älvsjö stadsdelsområde ökar med 175 barn under perioden 2004-2013. Förutsatt att prognoserna stämmer och förskolorna i genomsnitt har 16 barn per avdelning så ökar behovet under 2005 och 2006 med drygt 100 förskoleplatser, motsvarande sju avdelningar.

Utbyggnaden av förskolan Mullegården, Långsjövägen 33, har fördröjts och byggnation kan tidigast komma igång under våren 2006. I avvaktan på denna förskoleutbyggnad finns behov av att utöka platsantalet i södra barn- och ungdomsområdet. Det finns också ett ökat lokalbehov för att kunna minska barngruppernas storlek inom förskolan. För att tillgodose detta behov föreslås att de befintliga förskolorna Snöripan och Rödkulla kompletteras med vardera en avdelning i separata förskolepaviljonger samt att förskolan Gårdsstugan ska förberedas och projekteras för liknade paviljongutbyggnad. Paviljong-erna ska placeras intill befintliga byggnader i avvaktan på mer långsiktiga alternativ.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Ombyggnation och förhyrning av daglig verksamhet för funktionshindrade

Dnr: 261-2005-505

2003-11-01 flyttade Sjöviksbackens dagliga verksamhet till lokaler inom Långbro sjukhusområde. Verksamheten drevs vid nämnda datum av Enskede/Årsta stadsdelsförvaltning. Älvsjö stadsdelsnämnd fattade 2004-05-25 beslut om att verksamheten fr o m 2004-09-01 organisatoriskt skulle överföras till Älvsjö stadsdelsnämnd.

Den dagliga verksamheten bedrivs i dag i Långbro sjukhus 2 hus 2 B, i lokaler med rivningskontrakt som går ut 2005-12-31 med möjlighet till viss förlängning. I målsättningen att kunna fortsätta driva en daglig verksamhet för funktionshindrade i egen regi föreslår förvaltningen att verksamheten överförs till fd Serenadens gruppbostad.

Verksamheten avser att i samband med flytten ändra namn från Sjöviksbackens dagliga verksamhet till Långbrodalsvägens dagliga verksamhet.


Handläggare: Enhetschef Roger Blomqvist, 08-508 21 100

6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Långbrobergs servicehus samt principer för avveckling av servicehuset

Dnr: 298-2005-105

Stadsdelsnämnden har 2004-04-29 efter genomförd anbudsupphandling fattat beslut om att tilldela Attendo Care AB entreprenaddriften av Långbrobergs servicehus för perioden
2004-08-01–2006-07-31 med möjlighet till ett års förlängning. Nämnden har i yttrande 2003-09-25 till kommunstyrelsen över den s.k. servicehusutredningen – Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre – ställt sig positiv till avveckling av vissa servicehus för omstrukturering till enskilt seniorboende med hyresrätt. I nämndens flerårsbudget, som beslutades 2004-02-19, har nämnden beslutat att avveckla driften av Långbrobergs servicehus till 2007-08-01. Sedermera har kommunstyrelsen 2004-05-12 i enlighet med nämndens förslag beslutat att Långbrobergs servicehus ska omstruktureras till seniorlägenheter med hyresrätt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att förlänga avtalet med Attendo Care AB med ett år för perioden 2006-08-01 – 2007-07-31 under vilken tid avveckling och omstrukturering av servicehuset ska genomföras enligt i ärendet föreslagna principer.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Bilagor
Bilaga (43 kb)

7 Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006-2010

Dnr: 179-2005-504

Nuvarande äldreomsorgsplan som antogs av kommunfullmäktige i november 2000 gäller fram till och med december 2005. Äldreomsorgsplanen utgör en kommungemensam plattform och är vägledande i stadsdelsnämndernas utformning av sina verksamheter.

Ett förslag till ny äldreomsorgsplan för perioden 2006-2010 har utarbetats inom äldreomsorgsberedningens kansli. Det övergripande målet för äldreomsorgen under kommande planperiod är att äldre i Stockholms stad ska ges förutsättningar att leva under goda och trygga levnadsförhållanden.

Strategier för måluppfyllelse 2006 -2010:

• Äldreomsorgen ska arbeta förebyggande och aktivt delta i samhällsplaneringen
• Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser som ger äldre goda förutsättningar för ett väl fungerande och tryggt liv i den egna bostaden
• Det ska finnas vård- och omsorgsboende med speciella inriktningar som tillgodoser äldres olika behov
• Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser till dem som vårdar anhöriga/närstående.
• Anställda inom äldreomsorgen ska ha hög kompetens som svarar mot de krav som verksamheten ställer
• Den kommunala äldreomsorgen ska samarbeta med landstingets hälso- och sjukvård med fokus på den enskildes behov

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till ny äldreomsorgsplan inte innebär att några nya strategier behöver utvecklas inom stadsdelsförvaltningens äldreomsorg som inte redan är igångsatta. Förvaltningen anser att äldreomsorgsplanen skulle kunna vara tydligare i några avseenden. Äldreomsorgsplanen betonar att de särskilda boendeformerna ska ses som en gemensam resurs för staden. Förvaltningen anser att staden i denna fråga skulle behöva utveckla styrinstrument och följa upp utvecklingen av stadens äldreboenden på ett bättre sätt. Detta skulle, enligt förvaltningen, främjas av att staden kunde inventera behovet av äldreboende gemensamt över hela staden i syfte att främja en samordnad planering för nödvändig utveckling av stadens särskilda boendeformer enligt demografiska förutsättningar samt utefter framtida behov av differentiering.

Förvaltningens uppfattning är att det mesta i förslaget till ny äldreomsorgsplan är positivt, men att förvaltningen efterfrågar förtydliganden i några avseenden, t ex gällande samverkan med frivilligorganisationer och landstinget. Det svåra är att få sådan samverkan att fungera på ett tillfredsställande sätt i praktiken, vilket kräver att staden på ett tydligare sätt skulle kunna stödja stadsdelarna till utvecklad samverkan med frivilligorganisationer och landstingets samarbetspartners.

Förvaltningen anser att det är bra att stadsdelningskontoret gör en uppföljning av äldreomsorgsplanen 2008 för att i god tid kunna påbörja arbetet med att revidera den mer detaljerad och utifrån verklighetsförankrade utvecklingsbehov.

Slutligen anser förvaltningen att individualiseringen ska styras av de generella åtagandena som utgångspunkt för beslut och insatser inom alla verksamheter inom stadens äldreomsorg.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

8 Ramavtal för särskilda boendeformer

Dnr: 246-2005-504

Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt ramavtal för omsorgsfastigheter som staden hyr av FB servicehus AB (FBS) ska tas fram. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till nytt ramavtal vilket har remitterats till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till ramavtal för särskilda boendeformer m m bör godkännas, men att den fortsatta beredningen av ärendet tar hänsyn till några frågeställningar. Exempel på sådana är den utökade administration som nämnden kommer att omfattas av om samtliga boendehyresgäster ska hyra i andra hand av nämnden. Vidare påpekas att hyressättningen av gruppbostäder bör omfattas av bruksvärdesprincipen och genomföras av FB Servicehus AB.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080

9 Förslag till detaljplan för kvarteret Akvamarinen i Solberga

Dnr: 259-2005-302

Ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Akvamarinen i stadsdelen Solberga har tillsänts stadsdelsnämnden för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse. Det är också positivt att detaljplanen reglerar mark, ex vid Kristalltorget, vilket tydliggör ansvarsfördelningen av markskötseln. Förvaltningen efterlyser dock en bättre planering av parkeringen intill de nya husen så att eventuella miljöstörningar för omkringboende minimeras.


Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

10 Anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholms stads kompetensfond

Dnr: 300-2005-204

Stadsdelsnämnden har 2003-12-18 godkänt förvaltningens förslag om förfarande och redovisning av projekt med medel från stadens kompetensfond. Beslut om medel har fattats av kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott (PKU) avseende IT i pedagogisk verksamhet, Föräldrainflytande och lokal styrelse med föräldramajoritet, samt Better reading partnership – BRP.

Därutöver har kompetensfonden tagit initiativ till projekt där förvaltningen beviljats medel dels för Utveckling av praktikcentra dels för Utveckling av personlig assistans. Kompetensfonden anordnar också basutbildningar där vikariekostnader för medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade täcks av medel från fonden. Vidare arrangeras kontinuerligt föreläsningar och seminarier för chefer och medarbetare.


Handläggare: Personalstrateg Sivan Arvidsson, 08-508 21 074

11 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem

Dnr: 305-2005-504

Älvsjö sjukhem är en verksamhet för personer över 65 år som är somatiskt funktionshindrade och med omfattande vård och omvårdnadsbehov. Uppföljningen visar att verksamheten behöver utveckla kvalitetsarbetet dels enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 1998:8) och dels enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 1996:24). Vårdtagarna/de boende får i dag ej en fullvärdig vård och omvårdnad. Ett Lex Sarah- och ett Lex Maria-ärende är under utredning.

Omvårdnadspersonalen, med undantag för fyra personer, har grundläggande utbildning. Personalbemanningen är tillgodosedd för omvårdnadsarbetet men för hälso- och sjukvården har tillsvidareanställda sjuksköterskor saknats under en stor del av året. Skriftliga rutiner för klagomålshantering och checklista för introduktion av nyanställda finns.

Flera förbättringsområden har identifierats. Den skriftliga informationen till de boende/anhöriga/närstående behöver revideras. Hanteringen av Lex Sarah-ärenden, de individuella arbetsplanerna och kompetensutvecklingsplanen för personalen behöver omarbetas. Samtliga boende ska ha möjlighet att välja mellan två maträtter, vilket inte fungerar på alla avdelningar idag. Hänvisningsskyltar eftersträvas. Vissa skriftliga lokala rutiner och övrig information finns, men är ej systematiserade.

Skriftliga riktlinjer för hälso- och sjukvårdsarbetet finns. Läkare besöker verksamheten tre dagar i veckan. Medicintekniska, arbetstekniska och personligt utskrivna hjälpmedel finns i tillräcklig mängd. Förutom att kontrollräkningen av narkotiska läkemedel inte följer riktlinjerna uppfyller inte ordningen i ett av läkemedelsförråden kraven på en säker läkemedelshantering. Omvårdnadspersonal utför sjukvårdande arbetsuppgifter utan
skriftlig delegering. Personligt utprovade inkontinenshjälpmedel saknas. Arkiveringsrutinerna följs inte.

Säkerställd identifiering i samband med läkemedelsöverlämnande ska tillämpas. System för avvikelsehantering finns men rapporteringarna är eftersatta. Vårdplaner för hälso- och sjukvården och aktuell status ska utarbetas. Dokumentering ska ske av aktuella ADL-status, viktkontroll, BMI och individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Anmälan av delegationsbeslut

14 Pensionärsrådets protokol

15 Handikapprådets protokoll

15 september 2005
Kommer senare

16 Förvaltningsgruppens protokoll

15 september 2005
Kommer senare

17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

18 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

22 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalekn (FB

23 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

24 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stadHandläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

§1 Val av justerare och dag för justering

     Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med

     ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll.

§2 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att nämndens protokoll 2005-08-25 justerats den 1 september 2005.

§3 Tertialrapport 2/2005

 

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med   

prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att den

kommunövergripande verksamheten Mockasinen tillförs extra medel för lokalkostnader.

 

3.      Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna pengersätt-

ningar till resultatenheterna norra barn- och ungdomsområdet

och södra barn- och ungdomsområdet för särskoleelever som

går i reguljär grundskola.

 

4.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden redovisar ett sammanlagt prognostiserat överskott för året om 6,6 mkr (inklusive resultatfond från 2004) Överskottet avser centrala kostnader om 5,2 mkr och anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) om 1,4 mkr. Av överskottet avser 0,2 mkr resultatenheterna.

 

Årsprognosen präglas av osäkerhet främst avseende resultatenheternas effekt av beslutade och planerade kostnadsminskningar. Dessutom råder för nämndens samtliga verksamheter en osäkerhet gällande kostnadseffekterna av årets löneförhandlingar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat 16 september 2005. Dnr 299-2005-103.

 

Förslag till beslut

     Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson  m.fl. (s)

     och ledamoten Kenneth Persson (v) ställde sig bakom förvaltningens

     förslag.

    

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

     m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett 

     förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle beslut enligt det. 

          

     Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

      Reservation

       Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) ledamoten Lars Hansson

      m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig

      mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

1.      Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2 med prognos för året sam tertialbokslut till kommunstyrelsen.

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att den kommunövergripande verksamheten Mockasinen tillförs extra medel för lokalkostnader.

3.      Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna pengersättningar till resultatenheterna norra barn- och ungdomsområdet och södra barn- och ungdomsområdet för särskoleelever som går i reguljär grundskola.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett

särskilt uttalande enligt följande.

 

Glädjande är att individ och familjeomsorg fått ordning på både sin      ekonomi och satsningar på öppenvård för missbrukare och andra i behov av vård och omsorg. Nätverkshuset är värd en särskild eloge för sina insatser!

 

Det är med djup bestörtning som vi ser hur den kommunövergripande verksamhet som Mockasinen bedriver för gravt handikappade barn skall vara beroende av allmosor från staden centralt för att klara sin ekonomi. Det är okänsligt och hänsynslöst att föra över en verksamhet till Älvsjö utan att betänka hur de ekonomiska konsekvenserna blir när hyran äter upp hela ersättningen. Skandalöst beteende!

 

Grundskolan står inför betydande besparingar. Att det skall behöva vara barn med behov av särskilt stöd som drar med sig ökade kostnader i Älvsjö  är stötande. Oavsett var ett barn med behov av särskilt stöd bor i Stockholm skall ersättningen vara lika. Detta tänker vi ändra på vid ett maktövertagande.

 

När det gäller besparingar så måste vi politiker sopa trappan uppifrån, vilket får till följd att den administrativa överbyggnaden först måste ses över. Varje möjlighet till minskning av kostnader, som kan frigöras för annat ändamål måste genomlysas. 

§4 Utbyggnad av förskoleplatser i det södra barn och ungdomsområdet

1.      Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av tillfällig utbygg-

nad med en avdelning vid förskolan Snöripan, Snöripsvägen 32.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av tillfällig utbygg-

nad med en avdelning vid förskolan Rödkulla, Långängsvägen 56.

 

3.      Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå

vidare med förberedelser och projektering av tillfällig utbyggnad

            med en avdelning vid förskolan Gårdsstugan på Gårdsstigen 19.

 

      Ärendet

Den senast befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år i Älvsjö stadsdelsområde ökar med 175 barn under perioden 2004-2013. Förutsatt att prognoserna stämmer och förskolorna

      i genomsnitt har 16 barn per avdelning så ökar behovet under 2005

      2006 med drygt 100 förskoleplatser, motsvarande sju avdelningar.

 

Utbyggnaden av förskolan Mullegården, Långsjövägen 33, har fördröjts och byggnation kan tidigast komma igång under våren 2006. I

      avvaktan på denna förskoleutbyggnad finns behov av att utöka plats-

      antalet i södra barn- och ungdomsområdet. Det finns också ett ökat

lokalbehov för att kunna minska barngruppernas storlek inom förskolan. För att tillgodose detta behov föreslås att de befintliga förskolorna

Snöripan och Rödkulla kompletteras med vardera en avdelning i

      separata förskolepaviljonger samt att förskolan Gårdsstugan ska förbe-

      redas och projekteras för liknande paviljongutbyggnad. Paviljongerna

ska placeras intill befintliga byggnader i avvaktan på mer långsiktiga alternativ.

 

      Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

     daterat den 8 september 2005. Dnr 279-2005-402.

 

Förslag till beslut

     Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s)

     och ledamoten Kenneth Persson (v) ställde sig bakom förvaltningens

      förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) ställde sig bakom

     förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

      Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

      m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig

      mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag med tillägget att bygglovet endast ska gälla för ett år.

 

§5 Ombyggnation och förhyrning av daglig verksamhet för funktionshindrade

Stadsdelsnämnden godkänner ombyggnation och förhyrning av före detta Serenadens gruppbostad, Långbrodalsvägen 143, kvarteret 17,

till daglig verksamhet.

 

 

Ärendet

2003-11-01 flyttade Sjöviksbackens dagliga verksamhet till lokaler inom Långbro sjukhusområde. Verksamheten drevs vid nämnda datum av Enskede/Årsta stadsdelsförvaltning. Älvsjö stadsdelsnämnd fattade 2004-05-25 beslut om att verksamheten fr o m 2004-09-01 organisatoriskt skulle överföras till Älvsjö stadsdelsnämnd.

 

Den dagliga verksamheten bedrivs i dag i Långbro sjukhus 2 hus 2 B, i lokaler med rivningskontrakt som går ut 2005-12-31 med möjlighet till viss förlängning. I målsättningen att kunna fortsätta driva en daglig verksamhet för funktionshindrade i egen regi föreslår förvaltningen att verksamheten överförs till f d Serenadens gruppbostad.

 

Verksamheten avser att i samband med flytten ändra namn från Sjöviksbackens dagliga verksamhet till Långbrodalsvägens dagliga verksamhet.

 

Stadsdelsförvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2005. Dnr 261-2005-505.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Långbrobergs servicehus samt principer för avveckling av servicehuset

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att i enlighet med föreliggande förslag

förlänga gällande avtal med Attendo Care AB om drift av Långbrobergs servicehus.

 

2.      Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag om principer

för avveckling av Långbrobergs servicehus.

 

3.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning med Attendo Care AB om drift av Långbrobergs

servicehus under perioden 2006-08-01 – 2007-07-31.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2004-04-29 att tilldela Attendo Care AB entreprenaddriften av Långbrobergs servicehus för perioden 2004-08-01 – 2006-07-31 med möjlighet till ett års förlängning.  Nämnden har i yttrande 2003-09-25 till kommunstyrelsen över den s k servicehusutredningen – Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre – ställt sig positiv till avveckling av vissa servicehus för omstrukturering till enskilt seniorboende med hyresrätt.

I flerårsbudgeten, som beslutades 2004-02-19, har nämnden beslutat att avveckla driften av Långbrobergs servicehus till 2007-08-01.  Kommunstyrelsen har 2004-05-12 i enlighet med nämndens förslag beslutat att Långbrobergs servicehus ska omstruktureras till seniorlägenheter med hyresrätt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att förlänga avtalet med Attendo Care AB med ett år för perioden 2006-08-01 – 2007-07-31 under vilken tid avveckling och omstrukturering av servicehuset ska genomföras enligt i ärendet föreslagna principer.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 29 augusti 2005. Dnr 298-2005-105.

    

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§7 Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006-2010

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Äldreomsorgsplanen utgör en kommungemensam plattform och är vägledande i stadsdelsnämndernas utformning av sina verksamheter.

Ett förslag till ny äldreomsorgsplan för perioden 2006 – 2010 har utarbetats inom äldreomsorgsberedningens kansli. Det övergripande målet för äldreomsorgen under kommande planperiod är att äldre i Stockholms stad ska ges förutsättningar att leva under goda och trygga levnadsförhållanden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2005. Dnr 179-2005-504.

 

Förslag till beslut

     Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s)

     och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle

     ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

      (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg lade fram ett eget förslag

      till beslut.

 

      Beslutsgång

Ordföranden ställde förslag till beslut mot varandra och fann att

nämnden ställt sig bakom förvaltningens förslag.

 

Reservation

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

(fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen hemställa hos
kommunstyrelsen att äldreomsorgsplanen återremitteras:

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Äldreomsorgsplanen behöver vara tydligare och mer konkret så att stadens åtaganden framgår.

En värdighets- och trygghetsgaranti bör införas inom äldreomsorgen.

 

Ett omarbetat förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Genom att underlätta för fler aktörer att erbjuda plats på äldreboenden ökar mångfalden. Vi vill också slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg. De som önskar att bo kvar hemma skall få den hjälp de behöver för att klara sin livssituation. Lika självklart borde det vara att den som ansöker om servicehusboende, särskilt de äldre över 80 år borde bedömas utifrån ett generösare synsätt.

 

De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar, måste genomlysas.

 

Trygghetsskapande åtgärder måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgsplanen. En funktion, Äldreomsorgen Direkt, med ett telefonnummer dit man kan ringa och ställa frågor om äldreomsorg bör inrättas. Landstinget och staden bör samverka i denna uppgift så att personer som ringer blir slussade rätt.

 

Det förebyggande arbetet måste lyftas och alla äldre över 75 år bör erbjudas ett hembesök för att få veta kommunens ansvar och möjligheter. Att inte veta när och hur man kan få hjälp skapar onödig otrygghet.

 

Den ovärderliga insats som utförs av anhöriga inte minst bland äldre måste uppvärderas och stödjas. Ett flexiblare synsätt på stödinsatser

skulle säkert möjliggöra att de anhöriga orkar lite till.

§8 Ramavtal för särskilda boendeformer

1.      Stadsdelsnämnden åberopar föreliggande tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

2.      Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt ramavtal för omsorgsfastigeter som staden hyr av FB servicehus AB (FBS) ska tas fram. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till nytt ramavtal vilket har remitterats till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

 

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till ramavtal för särskilda boendeformer m m bör godkännas, men att den fortsatta beredningen av ärendet tar hänsyn till några frågeställningar. Exempel på sådana är den utökade administration som nämnden kommer att omfattas av om samtliga boendehyresgäster ska hyra i andra hand av nämnden. Vidare påpekas att hyressättningen av gruppbostäder bör omfattas av bruksvärdesprincipen och genomföras av FB Servicehus AB.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2005. Dnr 246-2005-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (39 kb)

§9 Förslag till detaljplan för kvarteret Akvamarinen i Solberga

1.  Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på  

     remissen.

 

     2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Akvamarinen i stadsdelen Solberga har tillsänts stadsdelsnämnden för yttrande.

 

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse. Det ä också positivt att detaljplanen reglerar mark, ex vid Kristalltorget, vilket tydliggöra ansvarsfördelningen av markskötseln. Förvaltningen efterlyser dock en bättre planering av parkeringen intill de nya husen så att eventuella miljöstörningar för omkringboende minimeras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2005. Dnr 259-2005-302.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett

särskilt uttalande som ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten

Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) anslöt

sig till.

 

     Vi är positiva till en förtätning av bebyggelsen i Solberga. Dock

      är vi oroade över luftkvaliteten i detta område. Nybyggnation av                   

      bostäder i en miljö som klassas som ohälsosam är ej lämpligt. Vi

      anser att åtgärder för att säkerställa en fullgod miljö måste till innan

      detta kvarter kan bebyggas.

 

      Vi anser också att p-talet bör vara 1.0.           

Bilagor
Bilaga (25 kb)

§10 Anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholms stads kompetensfond

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholms stads kompetensfond.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har 2003-12-18 godkänt förvaltningens förslag om förfarande och redovisning av projekt med medel från stadens kompetensfond. Beslut om medel har fattats av kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott (PKU) avseende IT i pedagogisk verksamhet, Föräldrainflytande och lokal styrelse med föräldramajoritet samt Better reading partnership – BRP.

 

Därutöver har kompetensfonden tagit initiativ till projekt där förvaltningens beviljats medel dels för Utveckling av praktikcentra dels för Utveckling av personlig assistans. Kompetensfonden anordnar också basutbildningar där vikariekostnader för medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade täcks av medel från fonden.

Vidare arrangeras kontinuerligt föreläsningar och seminarier för chefer och medarbetare.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2005. Dnr 300-2005-204.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem

1.      Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verk-    

samheten vid Älvsjö sjukhem.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att följa upp verk-

samheten vid Älvsjö sjukhem inom 6 månader.

     

Ärendet

Älvsjö sjukhem är en verksamhet för personer över 65 år om är somatiskt funktionshindrade och med omfattande vård och omvårdnadsbehov. Uppföljningen visar att verksamheten behöver utveckla kvalitetsarbetet dels enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 1998:8) och dels enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 1996:24).

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2005. Dnr 305-2005-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

§12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdrag

§13 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation i augusti 2005 till handlingarna

§14 Pensionärsrådets protokol

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 15 september 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§15 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 15 september 2005

anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 15 september 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Utgick eftersom mötet den 6 september blev inställt.

§18 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde den 24 och 31 augusti 2005 anmäldes och lades till handlingarna

§19 Övrigt från verksamheten

      Följande handlingar anmäldes.

 

*     Arbetslösa juli 2005                                   statistik stadsdelsvis

      *     Ekonomiskt bistånd juni 2005                   statistik stadsdelsvis

 

      Förvaltningen informerade om följande.

 

SL och Busslink kommer att hålla ett möte om kollektivtrafiken den 3 oktober kl 18.30 i Medborgarkontoret.

 

      Medborgarmöte i Solberga den 17 november kl 19.00 då Solberga-

      borna får möjlighet att framföra synpunkter och ställa frågor till nämn-

      dens ledamöter och ersättare.

 

      Älvsjöfesten firar 10-årsjubileum nästa år och kommer att

      gå av stapeln den 23 februari.

 

       Christer Edfeldt ska vara tjänstledig t.o.m. mars 2006

       för att se över all administration i stadens förvaltningar och bolag.      

       Karin Söderling kommer att vikariera som chef för planerings- och

       utvecklingsavdelningen. IT-enheten hör till ekonomiavdelningen

       under denna period.

 

Inger Swahn (fp) och Kenneth Rönnqvist (mp) deltar i mötet som SL    kallat till den 29 september.

 

 

§20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde en skrivelse om ”Införande av ökad valfrihet och rättvisare barnomsorg” med

      uppdrag till förvaltningen att hemställa hos kommunstyrelsen om att

      bli en pilotstadsdel för möjligheten att vara dagbarnvårdare för enbart

egna barn, enligt Nacka/Sollentuna-modellen. Dnr 328-2005-499.

 

Polis på Medborgarkontoret

      Majvi Andersson (s) undrade hur det fungerat med polisen på

      Medborgarkontoret.

 

Enligt förvaltningen har försöksverksamheten upphört och en skriftlig       utvärdering har gjorts som ska upp i polisnämnden. Två poliser har funnits på Medborgarkontoret sedan i mars, måndag och onsdag mellan kl 9 och 11. De har i genomsnitt haft ca ett besök i timmen. På grund av den låga besöksfrekvensen är det svårt att tänka sig att polisen kan avsätta resurser till en så liten verksamhet men det kanske är möjligt att dela med t.ex. Enskede-Årsta.

 

        

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§22 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalekn (FB

§23 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§24 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad