Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

Information om brottsstatistik och polisens arbete

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Nominering till lokal styrelse med föräldramajoritet i södra barn- och ungdomsrådet för vårterminen 2007

Dnr: 057-2007-403

Södra barn- och ungdomsrådets lokala styrelse har genom stadsdelsnämndens delegation ansvaret för skolornas arbetsplaner/verksamhetsplaner inom barn- och ungdomsområdet. En lokal styrelse med föräldramajoritet enligt förordningen om försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan (SFS 1996:605) inrättades 1998 i Johan Skytteskolan och sedan 2003-06-17 har en reviderad arbetsordning gällt för den lokala styrelsens arbete. För vårterminen 2007 har nya ledamöter och suppleanter nominerats och en reviderad arbetsordning för styrelsen behöver antas.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Eva Danielsson, 08-508 21 317

4 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2007

Dnr: 086-2007-000

Inom ramen för stadens kvalitetsarbete utdelas årligen stadens kvalitetsutmärkelse med syftet att lyfta fram föredömen inom staden samt att inspirera till kvalitetsutveckling och möjliggöra lärande jämförelser.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar förskolan Bullerbyn i tävlingsklassen förskola samt Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus i tävlingsklassen äldreomsorg till stadens kvalitetsutmärkelse 2007. Samtliga tre enheter bedöms vara väl kvalificerade för att representera Älvsjö stadsdelsnämnd i kvalitetsutmärkelsen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

5 Delegering av beslut om underrättelse till åklagarmyndigheten i samband med ungdomstjänst

Dnr: 061-2007-503

Den 1 januari 2007 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken som innebär att den som
är under 21 år och begått brott kan dömas till ungdomstjänst. Det är socialnämndens uppgift att bestämma det närmare innehållet i ungdomstjänsten och att underrätta åklagarmyndigheten om den unge missköter det som ålagts honom eller henne.

Vad gäller Stockholms stad har socialtjänstnämnden hos kommunstyrelsen hemställt om att Bromma arbets- och studiecenter (BAS) ska ansvara för att samordna stadens arbete med ungdomstjänst. Beslut i frågan är ännu inte fattat men sedan årsskiftet finns en enhet inom BAS, Stockholms Ungdomstjänst, som arbetar i enlighet med socialtjänstnämndens intentioner.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst delegerar skyldigheten att underrätta åklagarmyndigheten i de fall den dömde missköter det som ålagts honom eller henne


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården

Dnr: 064-2007-504

Långbrogården är en väl fungerade verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Organisationen är tydlig och väl förankrad hos personalen. Verksamhetsuppföljningen visar på en utveckling inom vården och omvårdnaden där de boendes behov är i fokus. Boendet är trivsamt och de äldres lägenheter med egna tillhörigheter ger en hemkänsla. Enheterna är låsta med kodlås och synlig kod är angiven i anslutning till de låsta dörrarna. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar.

Personalen erbjuder olika gruppaktiviteter och bemöter de boende med respekt. Ledningen är engagerad och erbjuder en god och säker vård med utbildad personal. Verksamheten har ett väl utarbetat kvalitetssystem med undantag för att det saknas mätbara mål för hälso- och sjukvården. Genomförandeplanerna inom de sociala dokumentationerna är inte undertecknade. Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår saknas i omvårdnadsjournalerna. Länsstyrelsen har gjort ett oanmält besök under november 2006.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

7 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus

Dnr: 065-2007-504

Långbrobergs servicehus har 91 lägenheter för servicehusboende personer. Verksamhetsuppföljningen visar att de boende (52 personer varav 3 på korttidsplatserna) erbjuds en god vård och omvårdnad. Personalbemanning finns under dygnets alla timmar vilket ger trygghet och säkerhet för de boende. Personalen erbjuder olika gruppaktiviteter och bemöter de boende med respekt. Ledningen är engagerad och erbjuder de boende en god och säker vård med utbildad personal. Utbildningsinsatserna är inriktade på att beakta den enskildes integritet, bemötande och utveckling av personalens baskunskaper inom vården och omvårdnaden. Inga anmälningar gällande Lex Sarah till länsstyrelsen eller Lex Maria till socialstyrelsen har förekommit under året. Verksamheten har ett väl utarbetat kvalitetssystem med undantag för att mätbara mål för hälso- och sjukvården saknas. Dokumentationerna avseende den sociala omsorgen förs i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. Genomförandeplanerna är undertecknade såväl av kontaktpersonerna som av de boende.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

8 Kvalitetsutveckling vid Älvsjö stadsdelsförvaltning med stöd av socialstyrelsens stimulansbidrag

Dnr: 070-2007-506

För att förbättra livskvaliteten för multisjuka äldre har Älvsjö stadsdelsförvaltning via socialstyrelsen tilldelats stimulansbidrag bl a för att öka kunskapen avseende läkemedelsanvändning, näringstillstånd samt fallriskbedömning. Kvalitetsutvecklingen genomförs som tre separata delprojekt. Delprojekt 1 genomförs för samtliga sjuksköterskor inom Solberga respektive Älvsjö vård- och omsorgsboenden medan delprojekt 2 och 3 begränsas till Älvsjö vård- och omsorgsboende. Under 2007 kommer en delutvärdering genomföras under vecka 41 och resultatredovisning till socialstyrelsen sker under våren 2008.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

9 Studieresa till London för elever i klass 9 b i Sjöängsskolan

Dnr: 083-2007-403

Eleverna i klass 9 b i Sjöängsskolan har sedan skolår 7 planerat för en studieresa
under skolår 9. Med stöd av föräldrar har eleverna samlat in pengar för att finansiera
resan. Eleverna har valt Sjöängsskolans engelskspråkiga inriktning i utbildningen och för
att få tillfälle att träna sina språkkunskaper önskar de resa till London i början av maj. Förvaltningen anser att det är viktigt att eleverna får förverkliga sin plan och föreslår därför att nämnden godkänner att eleverna i årskurs 9 b i Sjöängsskolan reser till London den 7 – 11 maj tillsammans med två lärare och två föräldrar.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

10 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Dnr: 075-2007-309

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2006.

Inom området finns åtta försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt femton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egen¬tillsynsprogram.

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inspektionen inte föranledde några allvarliga anmärkningar.


Handläggare: Samhällsvägledare Håkan Dahl, 08-508 21 076

Remissärenden

11 Förslag till detaljplan för del av Älvsjö centrum, kvarter 1, 2 och 3

Dnr: 038-2007-302

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan över del av Älvsjö centrum (kvarter 1,2 och 3) på remiss. Planförslaget möjliggör uppförande av bostadshus i tre nya kvarter mellan Götalandsvägen/Johan Skyttes väg och järnvägsspåren vid Älvsjö station. I förslaget ingår även ett nytt resecentrum och ett nytt torg. Idag utgörs platsen i huvudsak av parkering, busstorg samt en ramp med anslutning till Älvsjö station.

Förvaltningen ser positivt på att platsen planläggs för ny bebyggelse och resecentrum. Det finns dock ett antal frågor som måste beaktas i den fortsatta processen; utformningen av gatumarken intill stadsdelsförvaltningens huvudkontor för att säkerställa tillgängligheten, trygghetsfrågor där bland annat gestaltningen av Älvsjö torg måste ses över samt önskemål om att även Solberga Ängsväg och Prästgårdsgränd förs över till kvartersmark.
Det är också angeläget att säkerställa att handelns behov av parkeringar i butikernas omedelbara närhet tas om hand i den fortsatta planeringen.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Förslag till detaljplan för del av Älvsjö centrum, kvarter 4 och 5

Dnr: 038-2007-302

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan över del av Älvsjö centrum (kvarter 4 och 5) på remiss. Planförslaget möjliggör uppförande av bostadshus i två nya kvarter mellan Götalandsvägen och järnvägsspåren vid Älvsjö station. Idag utgörs platsen i huvudsak av parkering och spårområde.

Förvaltningen är positiv till nya bostäder och lokaler för service i Älvsjö centrum.
Dock kan bostadsgårdarna i kv 4 och 5 upplevas som väl trånga. Krav på tyst sida hos lägenheterna gör dessutom att de vårdbostäder som planeras i bottenvåningarna i kvarteren ur verksamhetssynpunkt inte kan planeras efter optimala förutsättningar.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

13 Förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban

Dnr: 054-2007-308

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban m m på remiss. Förslaget utgör en del i utvecklingen av Älvsjö centrum och innebär i huvudsak en ombyggnad av Herr Stens väg, ombyggnation av korsningen vid Johan Skyttes väg/ Älvsjövägen till en ljusreglerad fyrvägskorsning samt en utökning av ytparkeringen inom kv Spikklubban. Parkeringen utökas för att ersätta infartsparkering som försvinner i samband med omdaningen av Älvsjö centrum.

Förvaltningen ser positivt på förslaget som bland annat medför ökad trafiksäkerhet i korsningen Johan Skyttes väg/Älvsjövägen och en upprustning av eftersatta p-ytor i kv Spikklubban. Dock efterlyses plantering av rumskapande träd, bland annat mot Herr Stens väg samt plats för en återvinningsstation. Eftersom tennisplanerna nyttjas av många Älvsjöbor hade förvaltningen önskat att dessa hade kunnat ersättas med tennisplaner i närområdet. Förvaltningen förutsätter att finansieringsfrågan löses så att ombyggnaden kan ske parallellt med omdaningen av övriga delar av Älvsjö centrum. Det är också angeläget att säkerställa att handelns behov av p-ytor tas om hand i den fortsatta planeringen.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

14 Yttrande till länsstyrelsen avseende tillsyn vid Solberga vård- och omsorgsboende i oktober 2006

Dnr: 445-2006-504

Solberga vård- och omsorgsboende har 123 platser varav 78 för permanent sjukhems¬boende, 32 platser i gruppboende och 13 korttidsplatser samt att det finns en dagverksam¬het för 10 gäster. Inom verksamheten finns 19 dubbelrum, där de boende även delar hygienutrymmena, varav fem finns på plan 1 där korttidsboendet är beläget. Kritik har framförts från länsstyrelsen i samband med besök 2006-10-20 avseende storleken på enhet 1, bostadsstandard samt den avstannade sociala dokumentationen.

Stadsdelsnämnden avser att följa stadens äldreomsorgsplan 2006-2010 och avveckla alla kvarvarande dubbelrum under planperioden med undantag av de fyra dubbelrum inom dag- och korttidsenheten på plan 1 med motivering dels att korttidsplatserna inte kan jämföras med permanentboende, dels att det råder allmän brist på platser för korttids¬vistelse i staden.

Stockholms Stad har upphandlat ett nytt elektronisk system (ParaSol) för de sociala dokumentationerna. För närvarande pågår grundläggande datautbildning för att dokumentera i det nya systemet, som planeras att tas i drift under mars månad 2007.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

15 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom

Dnr: 060-2007-504

Äldreroteln har tillsänt bl a Älvsjö stadsdelsnämnd en remiss angående Regler för skydd och rättsäkerhet inom demensvården. Detta betänkande är framtaget på uppdrag av regeringen. I remissen framläggs förslag till lagregler för skydds- eller tvångsåtgärder som idag används utan lagligt stöd inom vård och omsorg av äldre personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom. Här balanseras den enskildes behov av integritet med behovet av att skydda honom eller henne från att allvarligt skada sig själv eller andra och förslag ges till hur besluten ska fattas och dokumenteras. I betänkandet framförs också förslag till hur insyn och tillsyn kan utformas samt en beräkning av hur förslagen påverkar huvudmännens kostnader.

Huvudmotiven för en lagstiftning är bättre skydd och rättssäkerhet för den enskilde, minskad användning av tvångs- och begränsningsåtgärder, ökad säkerhet för personalen i dagligt arbete, reglerad och förbättrad information till närstående samt uppfyllande av krav i Regeringsformen och Europakonventionen.

Förvaltningen anser att förslaget är väl genomtänkt men bedömer samtidigt att de föreslagna förändringarna kommer att bli kostnadsdrivande.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

16 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Kvarnstugans gruppbostad

Dnr: 442-2006-505

Arbetsmiljöverket genomförde 2007-01-23 en inspektion på Kvarnstugans gruppbostad. Inspektionen föranleddes av att skyddsombudet uppmärksammat Arbetsmiljöverket på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har brister på Kvarnstugans gruppbostad. I inspek¬tionsmeddelandet redovisas brister i arbetsmiljön vid verksamhetsförändringar samt kritik mot att rutiner saknas för riskbedömningar före planerade förändringar.

Arbetsmiljöverkets krav är att Kvarnstugans gruppbostad ska utforma, dokumentera och regelmässigt använda skriftliga rutiner vid verksamhetsförändringar, ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet m m. I ärendet redovisas de arbetssätt som förvaltningen har inom arbetsmiljöområdet samt de kompletteringar som förvaltningen vidtar med anledning av detta inspektionsmeddelande.


Handläggare: Anita Hjelmberg Frisk, Håkan Hanneberg, Sivan Arvidsson, 08-508 21 100, 508 21 230, 508 21 074

17 Yttande rörande alkoholserveringstillstånd

Dnr: 063-2007-309

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om tillstånd för alkoholservering till stadsdelsnämnden för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få servera alkohol och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.


Handläggare: Samhällsvägledare Håkan Dahl, 08-508 21 076

Anmälningsärenden

18 Tillsyn av HvB-hemmet Hatten AB

Dnr: 007-2007-500

Stadsdelsnämnden ansvarar för en årlig tillsyn av HvB-hemmet Hatten, adress Korngränd 1 i Älvsjö. Tillsynen i enlighet med 7 kap 1§ SoL har genomförts i februari och har omfattat Hattens organisation och arbete ställt i förhållande till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten.

Hatten uppfyller överlag de krav som ställs i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten vilka omfattar ledarskap, personalens utbildning och erfarenhet, personaltäthet och organisation, dokumentation och kvalitetsarbete. Behandlingen stödjer på ett tydligt sätt den enskildes förmåga till att ta ansvar för sitt tillfrisknande och sitt liv.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

19 Ekonomisk månadsrapport

20 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

22 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

2007-02-21

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

23 Protokoll från föräldrastyrelsens möte i norra barn- och ungdomsrådet

24 Protokoll från föräldrastyrelsens möte i södra barn- och ungdomsrådet

25 Protokoll från pensionärsrådet

26 Protokoll från handikapprådet

27 Protokoll från ungdomsrådet

28 Protokoll från förvaltningsgruppen

30 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

31 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

33 Yttrande i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§1 Anmälan av ersättare till stadsdelsnämnden

Anmäldes att kommunfullmäktige 2007-03-05 utsett Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) och Ann-Chrsitin Nykvist (s) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämd för tiden till och med 2007.

§2 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 28 mars.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-02-27 justerats samma dag.               

 

§4 Nominering till lokal styrelse med föräldramajoritet i södra barn- och ungdomsrådet för vårterminen 2007

1.      Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och suppleanter till

södra barn- och ungdomsområdets lokala styrelse med föräldramajoritet under vårterminen 2007.

 

Karin Aase                                    förälder          ledamot          Ekängens skola

Göran Haglund                              förälder          ledamot          Kämpetorpsskolan

Per Olof Lidberg                           förälder          ledamot          Långbrodalsskolan

Peter Lofthag                                 förälder          ledamot          Johan Skytteskolan

Anne Tapper                                 förälder          ledamot          Herrängens skola

Ulf Värmå                                      förälder          ledamot          Johan Skytteskolan

Helena Ohde                                 förälder          suppleant

Torild Zetterström                          förälder          suppleant

Mats Åberg                                   förälder          suppleant

Agneta Palmér                               personal         ledamot

Frida Eek                                      personal         ledamot

Karin Grape                                  personal         suppleant

Fyra elevrådsrepresentanter turas om att delta vid föräldrastyrelsens möten.

 

2.   Stadsdelsnämnden antar en i ärendet redovisad reviderad arbetsordning.

 

Ärendet

Södra barn- och ungdomsområdets lokala styrelse har genom stadsdelsnämndens delegation ansvaret för skolornas arbetsplaner/verksamhetsplaner inom barn- och ungdomsområdet. En lokal styrelse med föräldramajoritet enligt förordningen om försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan

(SFS 1996:605) inrättades 1998 i Johan Skytteskolan och sedan 2003-06-17 har en reviderad arbetsordning gällt för den lokala styrelsens arbete.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2007. Dnr 057-2007-403.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Nominering till lokal styrelse med föräldramajoritet i Dalskolan och Solbergaskolan för vårterminen 2007

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter till Dalskolans och Solbergaskolans lokala styrelse med föräldramajoritet under vårterminen 2007.

 

Anna Ersson                                        förälder i Solbergaskolan      ledamot

Anders Hedvalls                                  förälder i Solbergaskolan      ledamot

Susanne Karlsson                                förälder i Solbergaskolan      ledamot

Yvania Medina                                    förälder i Dalskolan                                    ledamot

Anette L Sandberg         förälder i Solbergaskolan      ledamot

Arlette Leon                                        elev i Solbergaskolan                                 ledamot

Johan Rosén                                        elev i Solbergaskolan                                 ledamot

Lisbeth Agarkvans         Feil                personal i Dalskolan                                   ledamot

Mikael R Persson                                personal i Solbergaskolan     ledamot

Ann-Katrin Averstedt     rektor

 

 

Ärendet

      Dalskolans och Solbergaskolans lokala styrelse har genom stadsdelsnämn-

      dens delegation ansvaret för skolornas arbetsplaner/verksamhetsplaner.

       En lokal styrelse med föräldramajoritet enligt förordningen om försöks- 

 verksamhet med lokala styrelser i skolan (SFS 1996:605) inrättades under

2006 i Dalskolan och Solbergaskolan. För vårterminen har nya ledamöter

nominerats.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2007

Stadsdelsnämnden nominerar förskolan Bullerbyn, Solberga vård- och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus till stadens kvalitetsutmärkelse 2007.

 

Ärendet

Inom ramen för stadens kvalitetsarbete utdelas årligen stadens kvalitetsutmärkelse med syftet att lyfta fram föredömen inom staden samt att inspirera till kvalitetsutveckling och möjliggöra lärande jämförelser.

 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar förskolan Bullerbyn i tävlingsklassen förskola samt Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus i tävlingsklassen äldreomsorg till stadens kvalitetsutmärkelse 2007. Samtliga tre enheter bedöms vara väl kvalificerade för att representera Älvsjö stadsdelsnämnd i kvalitetsutmärkelsen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars. Dnr 086-2007-000.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Delegering av beslut om underrättelse till åklagarmyndigheten i samband med ungdomstjänst

Stadsdelsnämnden delegerar till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter att, enligt 12 kap 8 § socialtjänstlagen, underrätta åklagarmyndigheten i de fall den som dömts till ungdomstjänst missköter sina åligganden.

 

Ärendet

Den 1 januari 2007 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken, som innebär att den som är under 21 år och begått brott kan dömas till ungdomstjänst. Det är socialnämndens uppgift att bestämma det närmare innehållet i ungdomstjänsten och att underrätta åklagarmyndigheten om den unge missköter det som ålagts honom eller henne.

 

Vad gäller Stockholms stad har socialtjänstnämnden hos kommunstyrelsen hemställt om att Bromma arbets- och studiecenter (BAS) ska ansvara för att samordna stadens arbete med ungdomstjänst. Beslut i frågan är ännu inte fattat men sedan årsskiftet finns en enhet inom BAS, Stockholms Ungdomstjänst, som arbetar i enlighet med socialtjänstnämndens intentioner.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst delegerar skyldigheten att underrätta åklagarmyndigheten i de fall den dömde missköter det som ålagts honom eller henne.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2007. Dnr 061-2007-503.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården

Långbrogården är en väl fungerade verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Organisationen är tydlig och väl förankrad hos personalen.   Verksamhetsuppföljningen visar på en utveckling inom vården och omvårdnaden där de boendes behov är i fokus. Boendet är trivsamt och de äldres lägenheter med egna tillhörigheter ger en hemkänsla. Enheterna är låsta med kodlås och synlig kod är angiven i anslutning till de låsta dörrarna. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar.

 

Personalen erbjuder olika gruppaktiviteter och bemöter de boende med respekt. Ledningen är engagerad och erbjuder en god och säker vård med utbildad personal. Verksamheten har ett väl utarbetat kvalitetssystem med undantag för att det saknas mätbara mål för hälso- och sjukvården. Genomförandeplanerna inom de sociala dokumentationerna är inte undertecknade. Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår saknas i omvårdnadsjournalerna. Länsstyrelsen har gjort ett oanmält besök under november 2006.

§9 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs servicehus.

 

Ärendet

Långbrobergs servicehus har 91 lägenheter för servicehusboende personer.

Verksamhetsuppföljningen visar att de boende (52 personer varav 3 på korttidsplatserna) erbjuds en god vård och omvårdnad. Personalbemanning

finns under dygnets alla timmar vilket ger trygghet och säkerhet för de boende. Personalen erbjuder olika gruppaktiviteter och bemöter de boende med respekt. Ledningen är engagerad och erbjuder de boende en god och säker vård med utbildad personal.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2007. Dnr 065-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Kvalitetsutveckling vid Älvsjö stadsdelsförvaltning med stöd av socialstyrelsens stimulansbidrag

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kvalitetsutveckling inom området läkemedel, mat och näringstillstånd samt fallrisk.

 

Ärendet

För att förbättra livskvaliteten för multisjuka äldre har Älvsjö stadsdelsförvaltning via Socialstyrelsen tilldelats stimulansbidrag bl a för att öka kunskapen avseende läkemedelsanvändning, näringstillstånd samt fallriskbedömning. Kvalitetsutvecklingen genomförs som tre separata delprojekt. Delprojekt 1 genomförs för samtliga sjuksköterskor inom Solberga respektive Älvsjö vård- och omsorgsboenden medan delprojekt 2 och 3 begränsas till Älvsjö vård- och omsorgsboende. Under 2007 kommer en delutvärdering att genomföras under vecka 41 och resultatredovisning till Socialstyrelsen sker under våren 2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2007. Dnr 070-2007-506.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Studieresa till London för elever i klass 9 b i Sjöängsskolan

Stadsdelsnämnden beslutar att eleverna i klass 9 b i Sjöängsskolan får göra en studieresa till London 2007-05-07 – 2007-05-11.

 

Ärendet

Eleverna i klass 9 b i Sjöängsskolan har sedan skolår 7 planerat för en studieresa under skolår 9. Med stöd av föräldrar har eleverna samlat in pengar

För att finansiera resan. Eleverna har valt Sjöängsskolans engelskspråkiga inriktning i utbildningen och för att få tillfälle att träna sina språkkunskaper önskar de resa till London i början av maj. Förvaltningen anser att det är viktigt att eleverna får förverkliga sin plan och föreslår därför att nämnden godkänner att eleverna i klass 9 b i Sjöängsskolan reser till London den 7 – 11 maj tillsammans med två lärare och två föräldrar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2007. Dnr 083-2007-403.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2006.

 

Inom området finns åtta försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt femton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egentillsynsprogram.

 

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inspektionen inte föranledde några allvarliga anmärkningar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2007. Dnr 075-2007-000.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Förslag till detaljplan för del av Älvsjö centrum, kvarter 1, 2 och 3

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan över del av Älvsjö centrum (kvarter 1, 2 och 3) på remiss. Planförslaget möjliggör uppförande av bostadshus i tre nya kvarter mellan Götalandsvägen/Johan Skyttes väg och järnvägsspåren vid Älvsjö station. I förslaget ingår även ett nytt resecentrum och ett nytt torg. Idag utgörs platsen i huvudsak av parkering, busstorg samt en ramp med anslutning till Älvsjö station.

 

Förvaltningen ser positivt på att platsen planläggs för ny bebyggelse och resecentrum. Det finns dock ett antal frågor som måste beaktas i den fortsatta processen; utformningen av gatumarken intill stadsdelsförvaltningens huvudkontor för att säkerställa tillgängligheten, trygghetsfrågor där bland annat gestaltningen av Älvsjö torg måste ses över samt önskemål om att även Solberga Ängsväg och Prästgårdsgränd förs över till kvartersmark. Det är också angeläget att säkerställa att handelns behov av parkeringar i butikernas omedelbara närhet tas om hand i den fortsatta planeringen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2007. Dnr 038-2007-302.

 

      Beslutsgång

      Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Kalle Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anslöt sig till.

 

Vi vill framföra följande grava invändningar mot planförslaget.

Älvsjövägen har under årtionden utgjort ett gissel för Älvsjöborna. Vägen skiljer södra från norra Älvsjö och har en hög trafik intensitet uppmätt till ca 30.000 fordon per dygn. Olika förslag till lösningar har kastats fram under årens lopp. Den ultimata lösningen går ut på att förlägga Älvsjövägen i en tunnel från järnvägen till E4.

En mindre ingripande lösning går ut på att dra en ca: 300 m lång tunnel fram till rondellen vid Johan Skytte/Älvsjövägen. En tredje lösning går ut på att avleda trafiken via en tunnel eller via väg till E4 via Åbyvägen.

Älvsjöborna har länge krävt krafttag från staten via Vägverket och Stockholms stad, för att lösa denna stora trafikfråga.

NU måste denna fråga genast tas upp till behandling, inte minst i ljuset av alla miljöaspekter som denna trafikled ger upphov till.

 

 1. Fastighetsägaren, CentrumKompaniet, kommer enligt egen utsago, inte att medverka till den fastighetsbildning som berör Prästgårdsängen 1 vilket förutsätts i planförslaget. Parkeringsytan som idag används som korttidsparkering skall enligt förslaget föras över till staden och därefter utgöra allmän platsmark för parkeringsändamål.  Parkeringsytan behövs för de servicefunktioner som finns i byggnaden och för det behov som hyresgästerna har av parkering. Dessutom är det nödvändigt att även fortsättningsvis kunna använda den del av ytan som behövs för lastbilar vid varuintaget för fastigheten.

2.  I planförslaget förutsätts att parkeringsbehovet för kvarter 2 skall lösas i parkerings-huset inom                      CentrumKompaniets fastighet Prästgårdsängen 1 och att Familjebostäder som har byggrätten till kvarter 1 skall bygga ett garage med 44 platser inom kvarter 1 vilket motsvarar 0,61 platser/lägenhet.                          

Familjebostäders styrelse har fattat beslut att förvärva den del av Prästgårdsängen 1 som idag är parkeringshus från CentrumKompaniet i avsikt att där lösa parkeringsfrågorna för sin nybyggnation av lägenheter i Älvsjö. Denna lösning medger att parkeringsnormen 0,8 parkeringsplatser uppnås för kvarter 1.

Någon möjlighet finns därför inte att lösa parkeringsfrågorna för kvarter 2 i parkeringshuset då hela det överskott som finns idag är utnyttjat. Det förefaller nödvändigt att exploatören av kvarter 2 måste åläggas att bygga de parkeringsplatser som tidigare som tidigare funnits med i planarbetet i form av ett garage för cirka 80 bilar i kvarter 2. Utöver detta måste planförfattaren finna en parkeringslösning för det

parkeringsbehov som tillkommer med anledning av den relativt stora livsmedelshall (ca 1.500 kvadratmeter) som är planerad att byggas i bottenvåningen inom kvarter 3. I branschen används normen 50-100 parkeringsplatser per 1.000 kvadratmeter för livsmedelsbutiker vilket skulle innebära ett behov av ca 75-150 parkeringsplatser.

 

 1. Det framgår av genomförandebeskrivningen att en del av Uppbådet 1 skall överföras till allmän platsmark/gata genom fastighetsreglering. Markområdet används idag som angöringsplats samt för parkeringsändamål för kontorshuset, Älvsjö medborgarkontor, som är beläget på denna fastighet. Det bör övervägas om planen kan ändras så att nuvarande angöring till kontorshuset och de befintliga parkeringsplatserna kan bibehållas, då det är mycket viktigt för de kunder, exempelvis äldre personer eller funktionshindrade som har ärenden till Stadsdelsförvaltningen, som har behov av en näraliggande parkeringsplats.

Vår uppfattning är att det kommer att finnas ett behov av mellan 20-30 korttidsparkeringsplatser för på och avstigning vid färdmedelsbyten.

 

 1. För att den nuvarande handeln och de befintliga servicefunktionerna samt den tillkommande handeln och de tillkommande servicefunktionerna skall kunna fungera måste planförslagets hela parkeringslösning åter arbetas om.

Dessa synpunkter har vid upprepade möten framförts men ej beaktats i planförslaget. Exempelvis föreslås att utrymme för korttidsparkering, förutom den yta som avses i punkt 1 ovan, skall finnas i den befintliga garagebyggnaden utan att man lyssnat på de planer som den nuvarande fastighetsägaren och den blivande fastighetsägaren har. Dessutom hänvisar förslaget till att det skall skapas, en mycket begränsad, kantstensparkering som man inte redovisar till antal och placering i förslaget. Denna kantstensparkering är därmed svår är att bedöma.  Placeringen av den föreslagna ersättningen i kv. Spikklubban ligger alldeles för långt ifrån butikerna och serviceinrättningarna vilket ställer ökade krav på en bra lösning av korttidsparkeringen för handeln mm i denna plan.

 

I planärendet anges också att det befintliga parkeringshuset kan byggas på med ytterligare 50 parkeringsplatser vilket vi inte har några invändningar mot. Däremot är det fel att idag väga in dessa parkeringsplatser i bedömningen då man skall ta ställning i planärendet. Någon diskussion om detta har inte förts med fastighetsägaren, dessutom finns inga utredningar om de tekniska förutsättningarna för en sådan påbyggnad.

 

Vi konstaterar att det presenterade planförslaget innehåller lösningar som ej kan accepteras.    

Den allvarligaste bristen är att man presenterar ett förslag där behovet av korttidsparkering för butikerna och parkeringsplatser för de boende i kvarter 2 och kvarter 3 skall lösas av andra fastighetsägare i området.

 

Särskilt uttalande

      Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande     

som ledamoten Maj-Len Eklund (v) anslöt sig till.

  

Det är av största vikt för såväl de boende i Älvsjö som för kommersiella intressen att tillräckligt antal parkeringsplatser tillskapas för kvarter 1, 2 och 3 och för kvarter 4 och 5. Förutom ett stort antal nya lägenheter kommer ett resecenter, ett antal butiker, caféverksamhet, mm, att etableras. Vi kan inte se att behovet av näraliggande parkeringsplatser, för både de boende och den affärsverksamhet och service som kommer att etableras, är tillfredsställt i de föreslagna planerna. Fler parkeringsplatser måste tillskapas.

 

Det är också angeläget att ett tillräckligt stort antal parkeringsplatser finns i direkt anslutning till Medborgarkontoret där också biblioteket är beläget. Många av deras besökare är rörelsehindrade och äldre och i stort behov av näraliggande p-platser.

 

 

 

 

§14 Förslag till detaljplan för del av Älvsjö centrum, kvarter 4 och 5

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan över del av Älvsjö centrum (kvarter 4 och 5) på remiss. Planförslaget möjliggör uppförande av bostadshus i två nya kvarter mellan Götalandsvägen och järnvägsspåren vid Älvsjö station. Idag utgörs platsen i huvudsak av parkering och spårområde.

 

Förvaltningen är positiv till nya bostäder och lokaler för service i Älvsjö centrum. Dock kan bostadsgårdarna i kvarter 4 och 5 upplevas som väl trånga. Krav på tyst sida hos lägenheterna gör dessutom att de vårdbostäder som planeras i bottenvåningarna i kvarteren ur verksamhetssypunkt inte kan planeras efter optimala förutsättningar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2007. Dnr 038-2007-302.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m)

anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Kenneth Rönnquist (mp)

anslöt sig till.

 

Huvudsyftet med den föreslagna planen är att möjliggöra en ersättning för infartsparkeringen vid Älvsjö station. I ärendet anges att nuvarande infartsparkering omfattar ca 110 platser. Uppgiften är felaktig.

 

Planförslaget, S-Dp 204-18069-250 som drivs parallellt med detta ärende, innebär att man tar bort minst 190 infartsparkeringsplatser som Stockholms Parkering har betalningsautomater på och därutöver tar bort en parkeringsyta som omfattar 60 parkeringsplatser som Stockholm Parkering hyr ut i anslutning till Älvsjö station. De senare platserna måste enligt Folkpartiets mening också beaktas då man tar ställning till detta förslag om ersättning för de bortfallande parkeringsytorna i Älvsjö.

Det bör även noteras att man avser att utöka den infartsparkering som idag omfattar ca 70 parkeringsplatser med betalningsautomat inom kv Spikklubban. Den som infartsparkerar har idag 260 platser att tillgå.

Nytillskottet inom Spikklubban är ca 90 platser enligt förslaget då man är klar med de  vägomläggningar vid Herr Stens väg som presenteras i ärendet.

 

P-platser i Älvsjö som administreras av Stockholms Parkering

 

Nuvarande

Enligt förslaget

Förändring

Infartsparkering med betalautomat

190+70 = 260 platser

160 platser

-100 platser

Parkering för uthyrning

(ägs av Skanska)

60 platser

0 platser

-60 platser

 

 

TOTAL

-160 platser

Detta förhållande borde redovisats noggrannare/tydligare i ärendet.

 

Vår bedömning är att infartsparkeringen är underdimensionerad och att det är tveksamt om den föreslagna parkeringsytan ligger tillräckligt nära stationen för att den skall vara attraktiv som infartsparkering. En säker gångväg mellan Stationen och parkeringsplatsen som tidigare funnits med i planarbetet i form av en gångväg och en bro över Magelungsvägen har slopats i planförslaget.

 

Enligt vår uppfattning kompenserar inte det nu aktuella planförslaget de brister som uppstår beträffande parkeringen i det andra planförslaget S-Dp 2004-18069-250 som nu behandlas parallellt med detta ärende.

 

Vår uppfattning är att en acceptabel lösning nås om planförslaget omarbetas i två avseenden:

-         förslaget bör omfatta ett parkeringsdäck över hela eller del av den parkeringsyta som man avser att iordningställa enligt förslaget så att man kan kompensera det totala antalet infartsparkeringsplatser som tas bort i Älvsjö (denna fråga har tidigare funnits med i förslaget, enligt Stockholms Parkering, men nu uteslutits ur förslaget)

 

-         att en säker gångväg och gångbro anläggs över Magelungsvägen (denna lösning har tidigare funnits med i arbetsmaterialet men nu uteslutits i   planförslaget.

 

Mot bakgrund av att staden kommer att återinföra vägtullarna i Stockholm vid halvårsskifte 2007 och man då kan förvänta en större efterfrågan på infartsparkering runt stadens infarter och omstigningsplatser mellan bil/buss/tåg, så skulle det vara förödande och snudd på tjänstefel att inte beakta ovan nämnda synpunkter.

 

Inom kvarteret Spikklubban kommer med största sannolikhet alla träd som

nu hindrar oljud från tågen och som absorberar trafikutsläpp att tas bort

Dessutom kommer de välbesökta tennisbanorna att flytta. Vi föreslår att de

      flyttas till Älvjsö IP. Vi menar att nya planeringar, alternativt plank eller

dylikt måste till för miljöns skull och för att dämpa oljudet från passerande

tåg.

 

Vi är mycket positiva till själva omdaningen av Älvsjö Centrum, men vi motsätter oss bestämt de föreslagna och mycket bristfälliga parkeringslösningarna

 

Särskilt uttalande

      Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande

som ledamoten Maj-Len Eklund (v) anslöt sig till.

 

 

Det är av största vikt för såväl de boende i Älvsjö som för kommersiella intressen att tillräckligt antal parkeringsplatser tillskapas för kvarter 1, 2 och 3 och för kvarter 4 och 5. Förutom ett stort antal nya lägenheter kommer ett resecenter, ett antal butiker, caféverksamhet, mm, att etableras. Vi kan inte se att behovet av näraliggande parkeringsplatser, för både de boende och den affärsverksamhet och service som kommer att etableras, är tillfredsställt i de föreslagna planerna. Fler parkeringsplatser måste tillskapas.

 

Det är också angeläget att ett tillräckligt stort antal parkeringsplatser finns i direkt anslutning till Medborgarkontoret där också biblioteket är beläget. Många av deras besökare är rörelsehindrade och äldre och i stort behov av näraliggande p-platser. 

§15 Förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban m m på remiss. Förslaget utgör en del i utvecklingen av Älvsjö centrum och innebär i huvudsak en ombyggnad av Herr Stens väg, ombyggnation av korsningen vid Johan Skyttes väg/Älvsjövägen till en ljusreglerad fyrvägskorsning samt en utökning av ytparkeringen inom kvarteret Spikklubban. Parkeringen utökas för att ersätta infartsparkering som försvinner i samband med omdaningen av Älvsjö centrum.

 

Förvaltningen ser positivt på förslag som bland annat medför ökad trafiksäkerhet i korsningen Johan Skyttes väg/Älvsjövägen och en upprustning av eftersatta p-ytor i kvarteret Spikklubban. Dock efterlyses plantering av rumskapande träd, bland annat mot Herr Stens väg samt plats för en återvinningsstation. Eftersom tennisplanerna nyttjas av många Älvsjöbor hade förvaltningen önskat att dessa hade kunnat ersättas med tennisplaner i närområdet. Förvaltningen förutsätter att finansieringsfrågan löses så att ombyggnaden kan ske parallellt med omdaningen av övriga delar av Älvsjö centrum. Det är också angeläget att säkerställa att handelns behov av p-ytor tas omhand i den fortsatta planeringen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2007. Dnr 054-2007-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m)

anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Huvudsyftet med den föreslagna planen är att möjliggöra en ersättning för infartsparkeringen vid Älvsjö station. I ärendet anges att nuvarande infartsparkering omfattar ca 110 platser. Uppgiften är felaktig.

 

Planförslaget, S-Dp 204-18069-250 som drivs parallellt med detta ärende, innebär att man tar bort minst 190 infartsparkeringsplatser som Stockholms Parkering har betalningsautomater på och därutöver tar bort en parkeringsyta som omfattar 60 parkeringsplatser som Stockholm Parkering hyr ut i anslutning till Älvsjö station. De senare platserna måste enligt Folkpartiets mening också beaktas då man tar ställning till detta förslag om ersättning för de bortfallande parkeringsytorna i Älvsjö.

Det bör även noteras att man avser att utöka den infartsparkering som idag omfattar ca 70 parkeringsplatser med betalningsautomat inom kv Spikklubban. Den som infartsparkerar har idag 260 platser att tillgå.

Nytillskottet inom Spikklubban är ca 90 platser enligt förslaget då man är klar med de  vägomläggningar vid Herr Stens väg som presenteras i ärendet.

 

P-platser i Älvsjö som administreras av Stockholms Parkering

 

Nuvarande

Enligt förslaget

Förändring

Infartsparkering med betalautomat

190+70 = 260 platser

160 platser

-100 platser

Parkering för uthyrning

(ägs av Skanska)

60 platser

0 platser

-60 platser

 

 

TOTAL

-160 platser

Detta förhållande borde redovisats noggrannare/tydligare i ärendet.

 

Vår bedömning är att infartsparkeringen är underdimensionerad och att det är tveksamt om den föreslagna parkeringsytan ligger tillräckligt nära stationen för att den skall vara attraktiv som infartsparkering. En säker gångväg mellan Stationen och parkeringsplatsen som tidigare funnits med i planarbetet i form av en gångväg och en bro över Magelungsvägen har slopats i planförslaget.

 

Enligt vår uppfattning kompenserar inte det nu aktuella planförslaget de brister som uppstår beträffande parkeringen i det andra planförslaget S-Dp 2004-18069-250 som nu behandlas parallellt med detta ärende.

 

Vår uppfattning är att en acceptabel lösning nås om planförslaget omarbetas i två avseenden:

-         förslaget bör omfatta ett parkeringsdäck över hela eller del av den parkeringsyta som man avser att iordningställa enligt förslaget så att man kan kompensera det totala antalet infartsparkeringsplatser som tas bort i Älvsjö (denna fråga har tidigare funnits med i förslaget, enligt Stockholms Parkering, men nu uteslutits ur förslaget)

 

-         att en säker gångväg och gångbro anläggs över Magelungsvägen (denna lösning har tidigare funnits med i arbetsmaterialet men nu uteslutits i   planförslaget.

 

Mot bakgrund av att staden kommer att återinföra vägtullarna i Stockholm vid halvårsskifte 2007 och man då kan förvänta en större efterfrågan på infartsparkering runt stadens infarter och omstigningsplatser mellan bil/buss/tåg, så skulle det vara förödande och snudd på tjänstefel att inte beakta ovan nämnda synpunkter.

 

Inom kvarteret Spikklubban kommer med största sannolikhet alla träd som

nu hindrar oljud från tågen och som absorberar trafikutsläpp att tas bort

Dessutom kommer de välbesökta tennisbanorna att flytta. Vi föreslår att de

      flyttas till Älvjsö IP. Vi menar att nya planeringar, alternativt plank eller

dylikt måste till för miljöns skull och för att dämpa oljudet från passerande

 tåg.

 

Vi är mycket positiva till själva omdaningen av Älvsjö Centrum, men vi motsätter oss bestämt de föreslagna och mycket bristfälliga parkeringslösningarna.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v)

och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande

      enligt följande.

 

Älvsjö har fått bära en stor del av de negativa effekter som Stockholms infrastruktur medfört. Genom stadsdelen löper Sveriges mest trafikerade järnvägslinje. Där finns Sveriges fjärde största järnvägsstation. I anslutning därtill ett trafikmässigt mycket omfattande busstorg som dominerar Älvsjö centrum. Mitt genom Älvsjö går en trafikled som sköter mycket av tvärförbindelsen för bilar, bussar och lastbilar för de södra stadsdelarna. Den centrala delen av Älvsjövägen/Magelungsvägen belastas av nära 30 000 fordon per dygn - en belastning som endast överträffas av de stora infartslederna samt de allra mest trafikerade gatorna inom tullarna. För att hantera detta enorma trafikflöde finns i anslutning till centrum en otymplig femvägskorsning med två trafikljus och en rondell samt två infartsparkeringar.

 

En modern storstad kräver en omfattande trafik som svårligen kan fördelas helt jämt mellan olika boendeområden. Några drabbas alltid mer än andra. Det vore kanske rimligt att kräva att eftersom Älvsjö får ta hand om så många tåg och bussar kunde den tvärgående biltrafiken ledas någon annanstans. Men alla kan inte säga nej. Dessutom kan inte biltrafiken flyttas utan mycket omfattande ingrepp i andra bostadsområden. Älvsjö verkar alltså få dras med de problem med buller, miljöpåverkan och svårframkomlighet som tågen, bussarna och bilarna för med sig.

 

Staden har inte visat en gnutta av kompensatoriskt tänkande i sin planering. Till Älvsjö har inte bara koncentrerats en mängd trafikrelaterade problem. Älvsjö är därutöver klart underrepresenterade när det gäller positiva insatser. Älvsjö ser ut att vara ett typiskt exempel på en protestminimerande strategi – d v s ”koncentrera problemen till en avgränsad minoritet, men slösa inte med positiva investeringar för de berörda kommer ändå att ogilla den sammantagna effekten”.

 

I Enskede och längs hela Sockenvägen, i Aspudden, i Östberga, i Gubbängen, i Hökarängen och flera andra ställen har det skett trafiksaneringar som samtliga har lindrat problemen för de boende i dessa områden. Några av dessa saneringar har beklagligtvis ökat den redan hårda trafiken på Älvsjövägen.

 

Den fyrfiliga vägen med de föredömligt kraftiga bullervallarna på den föga trafikerade Örbyleden och den fantastiska effektiva Södra Länken har bägge gjort miljömässiga underverk för de närboende. Men dessa tvärförbindelser har inte avlastat någon trafik från Älvsjö - snarare tvärt om.

 

Under minst 50 års tid har ett stort antal förslag till nya stadsplaner för Älvsjö centrum arbetats fram. Vissa förslag har inneburit djärva grepp för att långsiktigt lösa det grundläggande problemet - konflikten mellan en bra levnadsmiljö och en effektiv trafikförsörjning. Andra har nöjt sig med att skumma på ytan med ambitionen att skyla över det grundläggande problemet. Samtliga har dock haft en avgörande svaghet - det har varit ofinansierade och därför stannat på ritbordet.

 

Såväl den tunga som lätta trafiken på Älvsjövägen har ökat årtionde efter årtionde. Det har tvingat fram en ökad prioritering av fordonstrafiken på gångtrafikanternas bekostnad. Vid högtrafik har ljussignalerna i femvägskorsningen en period på 1 3/4 minut - varav mindre än en halv minut ”grön gubbe”. En länga med villor har rivits utmed Älvsjövägen därför att marken inte tål en sådan mängd trafik. Svart damm täcker och förfular allt som finns på öppet avstånd från vägen.

 

Det är mycket bra att det nu ser ut att bli en byggstart av ett Älvsjö Centrum. En del av de problem, svagheter och fulheter som idag präglar Älvsjö kommer att åtgärdas.

 

Men det grundläggande problemet löser man inte enligt de förslag som nu gått ut på remiss. Det är till och med så att förslaget ökar problemen. Ovanpå de nära 30 000 dagliga fordonen läggs effekten av ett kraftigt förtätat boende i centrum och ökad trafik till den nya stora infartsparkeringen i kvarteret Spikklubban. Förslaget innebär också ökad framkomlighet för fordon i femvägskorsningen, vilket medför ökad trafik.

 

Älvsjö kommer alltså även fortsättningsvis att vara en delad stadsdel - delad av fordon i höga hastigheter, av buller, av hög olycksrisk, av asfaltdamm, av avgaser och fulhet. Det blir inga 30 kilometers hastighet med farthinder som i andra förorter. Och det blir därför ingen mental kontakt mellan de olika delarna av Älvsjö.

 

För de som bor och vistas i närheten av kvarteret Spikklubban innebär förslaget till ny centrumbildning en kraftig försämring - inga förbättringar enbart försämringar. I remissen finns ett tydligt, och på olika ställen upprepad, kompensatoriskt resonemang men det avser inte de boende utan enbart antalet parkeringsplatser. Varje inskränkning av en parkeringsyta kompenseras ovillkorligen på annat håll, minst till hundra procent. Det innebär att när man tar bort infartsparkeringen i anslutning till stationen ska fler parkeringsplatser tillföras genom en utvidgning av parkeringen i kvarteret Spikklubban. (Observera att den lösning där en ny infart byggs för Herr Stens Väg inte är finansierad, vilket innebär att förslaget stannar på ritbordet.)

 

Den utökade parkeringen kommer att föra med sig en mer än dubblad fordonstrafik. De problem som detta medför kan lätt inses. Remissen hävdar dock att förändringen inte medför några påtagliga miljöproblem. Det kan vara rätt om man ser till Stockholm som helhet. Men definitivt fel om man betraktar förhållandena för dem som bor och vistas inom det aktuella planområdet. I detta fall flyttar man alltså problemen från andra delar av Stockholm till området kring kvarteret Spikklubban.

 

Flytten skapar också nya problem. När tennisbanorna och raden med träd framför dessa, samt skogsdungen tas bort ökar dramatiskt bullerbelastningen från Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka. Det kommer att belasta alla som bor och rör sig inom och nära det aktuella kvarteret. Remissen slår fast att "Växtligheten saknar rekreativa kvalitéer" men bortser helt från att den har starkt ljuddämpande effekter för hela omgivningen. Kvarteret Spikklubban har varit misskött i 20 års tid och delar av den används som avstjälpningsplats men det är inte ett argument som säger att de boende inte har så mycket att förlora på att träden försvinner.

 

Det är inte acceptabelt att de problem som uppstår när staden lägger ner parkeringen nära stationen flyttas till kvarteret Spikklubban, särskilt inte som förändringen innebär ökade bullerproblem från järnvägen.

 

Miljoninkomsterna från försäljningen av tomträtten på den forna parkeringsplatsen och järnvägsparkeringen bör för övrigt i sin helhet användas till förbättringsåtgärder för parkeringsplatser inom de delar som berörs av detaljplanerna för Älvsjö c och inte användas på annat håll.

 

Nu är det att äntligen dags att finna en för flertalet acceptabel lösning på de svåra, och med tiden allt svårare, trafikrelaterade problem som belastat och belastar Älvsjö. Det är viktigt att inse att de tre samrådsförslagen till ny centrumbildning inte minskar dessa problem - utan tvärtom ökar problemen. Trafiken kommer att öka genom förslagen samtidigt som naturliga bullerskydd och gröna ytor försvinner.

 

Det är också viktigt att inse att den tunnelförlagda länk från Älvsjövägen till E4 vid Västertorps trafikplats som finns med i översiktsplanen inte kommer att bli av. Förvisso skulle en sådan lösning vara den allra bästa ur ett Älvsjöperspektiv. Men en liknande tunnellösning har funnits med i planerna i mer än 40 år. Och lika länge har de beslutande politiska församlingarna sagt nej på grund av för höga kostnader. I praktiken har detta ständigt ofinansierade förslag fungerat som en hägring som givit alibi att inte göra någonting alls. Det allra bästa har blivit det godas fiende. En rimligare och för Älvsjö tillräcklig målsättning är att reducera de trafikrelaterade problemen till en nivå som är någorlunda normal sett i ett Stockholmsperspektiv.

 

Ett viktigt påpekande är att de verkligt allvarliga trafikrelaterade problemen endast berör de förslag som nu redovisas i samrådsremissen ”Spikklubban m. m”. En omarbetning av förslagen i denna remiss behöver alltså inte försena projektering och byggande av den nya centrumbildningen. Den enda påtagliga beröringspunkten utgörs av flytten av järnvägsparkeringen till Spikklubban. Parkeringen på Spikklubban har varit, och är fortfarande, lågt utnyttjad trots att delar av järnvägsparkeringen redan är avvecklad. Behovet av parkeringsplatser i den delen av Älvsjö är inte lika stort som det framtida behovet av fler parkeringsplatser i anslutning till det kommande centrumet med boende och kommersiella behov.

 

En grov skiss till en billigare lösning för bra framkomlighet för all trafik men med omtanke om boende och verksamma i och vid Älvsjö centrum med intilliggande omgivningar och alla boende utmed hela Älvsjövägen.   

 

 • Påbörja en vägtunnel där Magelungsvägen går in under järnvägen.

Den kan sannolikt billigast byggas genom en bred och djup ”ränna med lock”. Den ska enbart försörja genomfartstrafiken på Älvsjövägen. Den behöver alltså inte ha några andra anslutningar än in- och utgång. Den behöver inte ha mer än en fil i vardera riktningen och sträcka sig cirka 300 meter i västlig riktning. Man kan tillåta 70 kilometers hastighet och därigenom få en hög genomflödeskapacitet. Kostnaden kan grovt beräknas till 80 miljoner kronor, plus minus 20 miljoner. (Bedömningen gjord av erfaren byggare inom en av Sveriges största vägbyggare) 

 

 • Bussar och annan lokaltrafik leds från de två yttersta filerna på Magelungsvägen/Älvsjövägen - ovan jord. Hastigheten begränsas till 30 kilometer. Farthinder, utsmyckning och planteringar utformas på ett sedvanligt sätt för en Stockholmsk förort.

 

 • I kvarteret Spikklubban byggs ett parkeringsdäck där tennisbanorna nu finns. Förutom däckets primära funktion kommer det att utgöra utmärkt bullerskydd.

 

 • För resterande del av kvarteret säljer staden en kapitaliserad tomträtt för en fastighet med ändamål kontor eller lätt industri. (Detta stämmer med några tidigare planförslag). I fastigheten bör då också inrymmas en föreningslokal. Den kapitaliserade tomträtten kan utgöra en delfinansiering av parkeringsdäcket. Resterande del kan tas från försäljningen av järnvägsparkeringen.

 

 • Tennisbanorna behålls men flyttas till Älvsjö IP.

 

 

 

Det finns säkert andra möjliga skisser som löser problemen lika bra och billigt - eller till och med bättre - än denna skiss. Varje förslag till lösning bör dock uppfylla fyra krav:

 

 • Genomfartstrafiken, vilken utgör minst 80 procent av rusningstrafiken, ska ledas under jord i cirka 300 meter genom Älvsjö centrum.

 

 • Bussar och annan lokaltrafik ska gå ovan jord. Men den totala miljön ska vara så anpassad, att den nuvarande Älvsjövägens starkt barriärbildande effekt elimineras. En väl utformad lokal trafikmiljö kan snarare bli sammanbindande mellan stadsdelar i stället för barriärbildande.

 

 • Bullernivån på och omkring Spikklubban, liksom hela Älvsjö centrum ska minskas.

 

 • Nettokostnaden för investeringarna ska vara rimliga i förhållande till dess förmåga att lösa Älvsjös trafikrelaterade problem.

 

Förslag

 

 • Ta om processen för ”Spikklubban m m” - det behöver inte försena projektering och byggande av centrumbildningen i övrigt.

 

 • Ta in nya förslag som uppfyller de fyra krav som redovisats ovan.

för

§16 Yttrande till länsstyrelsen avseende tillsyn vid Solberga vård- och omsorgsboende i oktober 2006

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande avseende länsstyrelsens tillsyn vid Solberga vård- och omsorgsboende.

 

Ärendet

Solberga vård- och omsorgsboende har 123 platser varav 78 för permanent

sjukhemsboende, 32 platser i gruppboende och 13 korttidsplatser samt en dagverksamhet för 10 gäster. Inom verksamheten finns 19 dubbelrum, där de boende även delar hygienutrymmen, varav fem finns på plan 1 där korttidsboendet är beläget. Kritik har framförts från länsstyrelsen i samband med besök 2006-10-20 avseende storleken på enhet 1, bostadsstandard samt den avstannade sociala dokumentationen.

 

Stadsdelsnämnden avser att följa stadens äldreomsorgsplan 2006-2010 och avveckla alla kvarvarande dubbelrum under planperioden med undantag av de fyra dubbelrum inom dag- och korttidsenheten på plan 1 med motivering dels att korttidsplatserna inte kan jämföras med permanentboende, dels att det råder allmän brist på platser för korttidsvistelse i staden.

 

Stockholms stad har upphandlat ett nytt elektroniskt system (ParaSoL) för de sociala dokumentationerna. För närvarande pågår grundläggande datautbildning för att dokumentera i det nya systemet, som planeras att tas i drift under mars månad 2007.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2007. Dnr 445-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen angående den statliga utredningen ”Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården”. I utredningen framläggs förslag till lagregler för skydds- eller tvångsåtgärder som idag används utan lagligt stöd inom vård och omsorg av äldre personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom. Här balanseras den enskildes behov av integritet med behovet av att skydda honom eller henne från att allvarligt skada sig själv eller andra och förslag ges till hur besluten ska fattas och dokumenteras. I utredningen framförs också förslag till hur insyn och tillsyn kan utformas samt en beräkning av hur förslagen påverkar huvudmännens kostnader.

 

Huvudmotiven för en lagstiftning är bättre skydd och rättssäkerhet för den enskilde, minskad användning av tvångs- och begränsningsåtgärder, ökad säkerhet för personalen i dagligt arbete, reglerad och förbättrad information till närstående samt uppfyllande av krav i Regeringsformen och Europakonventionen.

 

Förvaltningen anser att förslaget är väl genomtänkt men bedömer samtidigt att de föreslagna förändringarna kommer att bli kostandsdrivande.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2007. Dnr 060-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

       Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande

       som ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist

       (mp) anslöt sig till.

 

 Vi välkomnar utredarens förslag att i lag reglera de tvångs- och begränsningsåtgärder som ska kunna vidtas inom demensvården. Självklart måste säkerheten sättas främst men det är också synnerligen viktigt att respektera den enskildes behov av integritet och självbestämmande. För att höja patientsäkerheten anser vi att samtliga tvångsåtgärder som måste vidtas ska ordineras av den boendes läkare.

 

 

§18 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Kvarnstugans gruppbostad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till

Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

 

Arbetsmiljöverket genomförde 2007-01-23 en inspektion på Kvarnstugans gruppbostad. Inspektionen föranleddes av att skyddsombudet uppmärksammat Arbetsmiljöverket på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har briser på Kvarnstugans gruppbostad. I inspektionsmeddelandet redovisas brister i arbetsmiljön vid verksamhetsförändringar samt kritik mot att rutiner saknas för riskbedömningar före planerade förändringar.

 

Arbetsmiljöverkets krav är att Kvarnstugans gruppbostad ska utforma, dokumentera och regelmässigt använda skriftliga rutiner vid verksamhetsförändringar, ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet m m. I ärendet redovisas de arbetssätt som förvaltningen har inom arbetsmiljöområdet samt de kompletteringar som förvaltningen vidtar med anledning av detta inspektionsmeddelande.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2007. Dnr 442-2006-505.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Yttande rörande alkoholserveringstillstånd

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd.

 

Ärendet

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om tillstånd för alkoholservering till stadsdelsnämnden för yttrande.

 

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få servera alkohol och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 feburari 2007. Dnr 063-2007-309.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Tillsyn av HvB-hemmet Hatten AB

Stadsdelsnämnden lägger detta ärende till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansvarar för en årlig tillsyn av HvB-hemmet Hatten, adress Korngränd 1 i Älvsjö. Tillsynen i enlighet med 7 kap 1 § SoL har genomförts i februari och har omfattat Hattens organisation och arbete ställt i förhållande till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten.

 

Hatten uppfyller överlag de krav ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten vilka omfattar ledarskap, personalens utbildning och erfarenhet, personaltäthet och organisation, dokumentation och kvalitetsarbete. Behandlingen stödjer på ett tydligt sätt den enskildes förmåga till att ta ansvar för sitt tillfrisknande och sitt liv.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2007. Dnr 007-2007-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet för februari månad.

§22 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

Bilaga § 22.

§23 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation.

 

Bilaga § 23.

§24 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte 2007-02-21 med den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och plan frågor anmäldes och lades till handlingarna.

§25 Protokoll från föräldrastyrelsens möte i norra barn- och ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte 2006-12-19 och 2007-01-15 med föräldrastyrelsens möten i norra barn- och ungdomsområdet anmäldes och lades

§26 Protokoll från föräldrastyrelsens möte i södra barn- och ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte 2007-01-24 med föräldrastyrelsen i södra barn- och

ungdomsområdet anmäldes och lades till handlingarna.

 

§27 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Pensionärsrådets protokoll 2007-03-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§28 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Handikapprådets protokoll 2007-03-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§29 Protokoll från ungdomsrådet

§30 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2007-03-15 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§31 Övrigt från verksamheten

De romska barnens situation i Solbergaskolan

Med anledning av en skrivelse från Framtidståget om de romska barnens

situation i Solbergaskolan rapporterade förvaltningen om hur man arbetar med gruppen. Enligt förvaltningen fungerar det bra i skolan för barnen och det finns ett bra samarbete med föräldrarna.

 

Inbjudan till en s k Framtidsverkstad

KC-Kompetenscentrum och Älvsjö stadsdelsförvaltning inbjuder till

en utvecklingsdag kring ”Aktivt samarbete mellan kommun och landsting för hemmaboendepersoner med stort vård- och omsorgsbehov i Älvsjö”

torsdagen den 31 maj.

 

Stadsdelsnämnden beslutar att Maj-Len Eklund (v), Gun Höglund (s), Göran Wrene (s), Eva-Lena Lindfors (kd) får delta i ovanstående konferens.

 

Anmälan av lokaler där barnomsorg och skola bedrivs samt anmälan av

lokaler där livsmedelshantering sker

I båda fallen är det fastighetsägaren, SISAB, som anmäler till Miljöförvaltningen.

 

Juridik för förtroendevalda

Torsdagen den 29 mars kommer stadsjuristen Roland Strömgren och

informerar om kommunallagen och annan aktuell lagstiftning.

 

Ungdomens hus

Det är nu klart att Nätverkshuset flyttar till huvudkontoret och eftersom närpolisens gamla lokaler redan är uthyrda flyttar Ungdomens Hus in i Nätverkshusets lokaler.

 

 

§32 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Iris Lindgren (fp) tog upp att det är problem för småbarnsföräldrar att kunna hämta biljetter till barnteaterföreställningar på biblioteket eftersom biljetterna ”släpps” klockan 10 på förmiddagen och är slut när de flesta föräldrar

har möjlighet att komma på eftermiddagen efter arbetstidens slut. Förvaltningen tar upp problemet med biblioteket.

 

Maj-Len Eklund (v) anmälde en skrivelse angående handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort med anledning av att den borgerliga majoriteten

skärpt kraven när det gäller på vilka grunder SL-kort beviljas.

 

Inger Braun (m) tackade för de trevliga och lärorika studiebesöken ute i verksamheterna som förvaltningen anordnat - hon är imponerad av den kompetens som personalen i de olika verksamheterna besitter. Även Majvi Andersson (s) tackade och uttryckte sin beundran för det arbete som personalen bedriver ute i verksamheterna.   

 

Kalle Bern (fp) tackade för en trevlig och välordnad fest.

 

Eftersom nämnden har ett arbetsmiljöansvar vill Svante Haggren (s) ha en redovisning av vilka konsekvenser de organisationsförändringar som har eller kommer att genomföras får för personalen.

 

Eva-Lena Lindfors (kd) undrade om förvaltningen kommer att ansöka

om de extra stimulansmedel som staten avsatt för äldreomsorgen. Diskussion pågår ute i verksamheterna och tillsammans med landstinget. Ärendet

kommer upp på nämndens sammanträde i april.     

 

Kalle Bern (fp) tog upp att det är aktuellt att informera hundägare i info-bladet om skyldigheten att ta reda på föroreningar efter sin hund samt att informera villaägare om att klippa häckar och buskar som försvårar framkomligheten för gångtrafikanter och skymmer sikten för biltrafikanter.

 

Pär Hommerberg (fp) framförde att det även är bra att informera hundägare om att det råder kopplingstvång i Älvsjöskogen.

 

Svante Haggren (s) och Anita Lundin (m) anmälde att de vill delta i ett seminarium ”Värme och tydliga förväntningar” som anordnas den 25 april i samverkan mellan preventionssamordnare i Stockholm och statens Folkhälsoinstitut tillsammans med länsstyrelsen och Precens.

 

 

Stadsdelsnämnden beslutade att Svante Haggren (s) och Anita Lundin (m)

får delta i ovanstående seminarium.

 

§33 Protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Sociala delegationens protokoll 2007-02-15 och 2007-03-15 anmäldes och lades till handlingarna.