Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-17

Sammanträde 2007-09-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan om protokolljustering

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 2 - uppföljning av budget 2007

Dnr: 278-2007-102

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden ett underskott om 11,8 mnkr efter för-väntade budgetjusteringar. Av underskottet hänförs 12,6 mnkr till nämndens verksamhet och ett överskott om 0,8 mnkr till försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Av un-derskottet för nämndens verksamhet hänförs 10,1 mnkr till resultatenheterna och 2,5 mnkr till övrig verksamhet. Efter bokslutsdispositioner prognostiseras således sammantaget ett underskott om 1,7 mnkr.
För övrig verksamhet redovisar beställarenheten ett sammantaget underskott om 9,5 mnkr vilket helt avser äldreomsorgen och främst beror på ökat antal placeringar i särskilda boen-deformer. Centrala kostnader inom äldreomsorg redovisar ett överskott om 2,0 mnkr. De centrala kostnaderna för förskolorna prognostiseras bli 5,1 mnkr lägre än budgeterat.

Av nämndens nio resultatenheter hade åtta enheter med sig överskott från 2006 på samman-lagt 7 720 tkr. En resultatenhet medförde ett underskott på 65 tkr. Till år 2008 förväntas sex resultatenheter överföra överskott, två resultatenheter underskott och en enhet ett nollresul-tat.

Nämnden har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök genom en tydlig arbetslinje i insatserna avseende arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Kulturlivet har värnats bland annat genom lokala kultursatsningar i samverkan med biblioteket. Barn och ungdomar har tillhandahållits en god fritidsverksamhet med en mångfald av aktiviteter.

Inom ramen för målet staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjlighet har brukarna fått tydlig information om olika omsorgsformer, vårdgivare, försko-lor etc och i samband med detta så långt det har varit möjligt erbjudits valmöjligheter. En aktivi-tetsplan för konkurrensutsättning har tagits fram. Två intresseanmälningar har hittills mottagits om att få knoppa av sammanlagt sju förskolor .

Under rubriken skola för kunskap framgår bland annat att nämnden har uppfyllt barnomsorga-rantin och stadens mål för barngruppernas storlek samt att ett fortsatt pedagogiskt utvecklings-arbete har bedrivits. Dessa insatser anknyter till inriktningsmålet kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras.

Nämndens arbete för att uppfylla målet trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen redovisas under rubrik högre kvalitet inom omsorgen. Den enskilde har inom samtliga omsorgs-verksamheter erbjudits ett individuellt utformat stöd. Äldreomsorgen har arbetat aktivt med att förbättra den enskildes livskvalitet samt med förebyggande insatser med mera. Individ- och familjeomsorgen har arbetat förebyggande och erbjudit ett brett utbud av tidiga insatser för barn, ungdomar och familjer.

Inom ramen för målet Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad har nämnden deltagit i planeringen och projekteringen av omdaningen av Älvsjö centrum. Därutöver har trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser utförts.


Handläggare: Ekonomichef Tomas Snees, 08-508 21 065

4 Skolverkets inspektörsrapport avseende förskolorna

Dnr: 267-2007-402

Skolverket har under läsåret 2006/2007 genomfört inspektion av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen i Stockholms kommun. Skolverket har i sin inspektionsrapport pekat på bristområden som måste åtgärdas omgående på kommun- och stadsdelsnämndsnivå. Dessutom redovisas förbättringsområden där ett utvecklingsarbete för att förbättra kvalitén bör initieras.

Identifierad brist vid Älvsjö stadsdelsnämnds förskoleverksamhet består i att förskolornas likabehandlingsplaner inte uppfyller de krav som ställs på en sådan plan.
Verksamhetsområdeschefen har påbörjat arbetet att revidera befintliga likabehandlingsplaner tillsamman med förskolecheferna. Varje förskola kommer att ha en ny egen anpassad likabehandlingsplan att bifoga verksamhetsplanen för 2008.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Dnr: 268-2997-505

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Ansökan till länsstyrelsen om fortsatta medel till kvinnofridsprojektet Athena

Dnr: 227-2007-502

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ska ansöka hos länsstyrelsen om medel till
en fortsättning av kvinnofridsprojektet Athena, som drivs i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö. I denna del av projektet vill förvaltningen bygga ut stödet till de misshandlade kvinnorna genom att anställa ytterligare en kvinnostödjare samt påbörja arbetet med männen som slår genom att anställa två personer som arbeta specifikt med männen. Olika former av utbildningsinsatser ingår också i projektplanen.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Göran Sjödin, 08-508 21 070

Remissärenden

7 Införande av Stockholms stads informationstekniska plattform

Dnr: 254-2007-011

Genomförandeprogrammet August utgår från kommunfullmäktiges beslut om införande av en ny informationsteknisk plattform (ITP) i staden. Syftet är att öka kostnadseffektiviteten inom stadens IT-funktioner men framförallt att möjliggöra realiserandet av e-tjänster i staden. Föreliggande förslag avser det s.k. August block 1 som är den första delen i genomförandeplanen. Kostnaderna för August block 1 beräknas till 63,9 mnkr.

Förvaltningen ser positivt på stadens prioritering av en sammanhållen e-förvaltning och inriktningen av e-tjänster. För att kunna genomföra en satsning av nya e-tjänster krävs att stadens system, arbetssätt, tjänster och IT-utbyggnad är uppbyggd med en gemensam struktur, och att det finns en tydlighet hur denna skall användas. Förvaltningen anser dock att inventeringen av verksamhetssystem utökas till att gälla även förvaltningarnas lokala IT-baserade system. En sådan inventering är nödvändig för att inte försvåra den framtida beräknade effektiviseringen. Det är också angeläget att prioritera utvecklingen av system för förvaltningsinterna e-tjänster.

I förslaget ingår också skapande av en stadsgemensam s.k metakatalogtjänst, en katalogtjänst som integrerar och hanterar information kring stadens anställda, elever och övriga medborgare, vilket förväntas medföra en snabbare handläggning av både interna och externa tjänster. Förvaltningen vill påpeka att en sådan katalogtjänst kräver mycket hög säkerhet och stor integritet.

Förvaltningen anser att det hade varit en fördel om den betalningsmodell för drift och förvaltning av genomförandet av ITP som projektet skall ta fram, hade kunnat ingå i förslaget. Det är angeläget att den ökade kostnaden som tillkommer för anpassningen till stadens koncernarkitektur, standarder och rekommendationer avseende information och teknisk infrastruktur, hanteras via centrala medel och inte belastar förvaltningarna som en extra framtida kostnadHandläggare: IT-chef Björn Persson, 08-508 21 038

8 Om skälig levnadsnivå - Stockholm som en attraktiv stad för alla

Dnr: 237-2007-500

Remitterat ärende från kommunstyrelsen avser en motion till kommunfullmäktige i vilken föreslås bland annat att en bred översyn ska göras inom staden när det gäller vad som ska avses med skälig levnadsnivå. I förslaget föreslås också bland annat att SL-kortet ska återinföras i normen för dem som i övrigt har rätt till ekonomiskt bistånd. Ärendet har översänts till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande senast 2009-09-28.

Förvaltningen konstaterar att vad som är en skälig nivå för de dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges också i lagen samt i stadens riktlinjer. Förvaltningens synpunkter i övrigt redovisas nedan i ärendet.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

9 Yttrande avseende ansökan om att driva daglig verksamhet gällande Stöd & Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB

Dnr: 087-2007-502

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt ett yttrande av stadsdelsnämnden avseende en ansökan från Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB om att få tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1§ socialtjänstlagen. Ansökan avser en komplettering till huvudmannens befintliga tillstånd som avser verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förvaltningen har inget att erinra mot att Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB ges tillstånd att driva dagverksamhet i enlighet med ansökan.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

Anmälningsärenden

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Förvaltningsgruppens protokoll

13 Protokoll från ungdomsrådet 12 september

15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

16 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2007-08-16

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll vilket ska ske torsdagen den 20 september.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-08-26 justerats den 4 september.

§3 Tertialrapport 2

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med

    prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.

     2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2,5 mkr av-

         seende kostnader för gemensamhetsytor och tomgångshyror vid om-

         strukturering av Långbrobergs servicehus avseende perioden

         2007-08-01 – 2007-12-31.                       

 

      3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,5 mnkr för ökade    

          kostnader för avskrivningar och internränta.

      

      4. Stadsdelsnämnden begär omslutningsförändringar om 32,5 mnkr.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden redovisar i tertialrapport 2 ett underskott om 11,8 mnkr efter förväntade budgetjusteringar. Av underskottet hänförs 12,6 mnkr till nämndens verksamhet och ett överskott om 0,8 mnkr till försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Av underskottet för nämndens verksamhet hänförs 10,1 mnkr till resultatenheterna och 2,5 mnkr till övrig verksamhet. Efter bokslutsdispositioner prognostiseras ett sammantaget underskott om 1,7 mnkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2007. Dnr 278-2007-102.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Under den föregående mandatperioden initierade socialdemokraterna ett Ungdomens Hus. Det är glädjande att det snart står färdigt. Rent sorgligt är det däremot att den borgerliga alliansen samtidigt avvecklar de väl fungerande ungdomsgårdarna i Solberga respektive Långbrodal. Vi befarar att framförallt de yngre ungdomarna i Älvsjö därmed mister många möjligheter till en god fritidsverksamhet med en mångfald av aktiviteter.

 

Nämnden har som mål inom äldreomsorgen att den enskilde ska erbjudas ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet, stärkta möjligheter till inflytande, ökad livskvalitet m m. Vi är fundersamma över hur man kan se det målet uppfyllt i ljuset av att verksamhetsplanen för 2007 anger restriktivare biståndsbedömning.

 

Vi kan också konstatera att det borgerliga vallöftet att behålla servicehuset Långbroberg inte blev något annat än ett stort valsvek. De få kvarboende på Långbroberg tvingas trots löften om kvarboende, att flytta från sina lägenheter och den tidigare servicen försämras. Dessutom kostar de borgerligas piruetter när det gäller Långbroberg, skattebetalarna 2,5 miljoner kronor. De pengarna kunde istället ha blivit ett bra tillskott i äldreomsorgen i övrigt, inte minst för att öka livskvaliteten för de äldre.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Den förra majoriteten initierade ett Ungdomens Hus utifrån att ha en gemensam mötesplats för alla ungdomar i Älvsjö – initiativet togs väl emot av ungdomsrådet som aktivt deltagit i utformningen och satt sin prägel på hur det ska fungera för att integrera de olika områdena av Älvsjö. Initiativet innebar inte att man samtidigt skulle lägga ned Solberga och Långbrodals ungdomsgårdar vilket den borgerliga alliansen nu gör och som får konsekvenser för de yngre ungdomarnas möjlighet till en så god fritidsverksamhet med flertalet olika aktiviteter.

 

Nämndes mål när det gäller äldreomsorg är att den enskilde skall erbjudas ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet med stärkt möjlighet till inflytande, ökad livskvalitet m.m. samtidigt inför man en mer restriktiv biståndsbedöming.

 

När det gäller Långbroberg hänvisas till det särskilda uttalandet från (v), (s) och (mp) i ärendet i § 4 (070830) gällande omstruktureringen av Långbrobergs servicehus. Till det tillkommer en kostnad på 2,5 miljoner kr som faller på stadsdelsnämnden i och med det valsvek som borgarnas vallöfte om kvarboende innebär.

 

 

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

I rapporten skriver förvaltningen att nämnden har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Sanningen är den att konsekvenserna av alliansens budget blir alltmer synlig. Människor i behov av ekonomiskt bistånd blir alltmer isolerade. Stadens inriktningsmål att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt och att vara en attraktiv plats för boende och ett värnande av kulturlivet genom lokala kultursatsningar klingar ganska falskt för alla dem som fått avslag på sin ansökan om SL-kort.

Miljöpartiet värnar om den kollektiva trafiken, därför bör ingen uteslutas från tillgången till SL-kort.

 

I övrigt hänvisar jag till mp:s budget för 2007

§4 Skolverkets inspektörsrapport avseende förskolorna

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av inspektörernas rapport samt överlämnar densamma till utbildningsförvaltningen som underlag för stadens samlade svar till skolverket.

 

Ärendet

Skolverket har under läsåret 2006/2007 genomfört inspektion av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen i Stockholms kommun. Skolverket har i sin inspektionsrapport pekat på bristområden som måste åtgärdas omgående på kommun- och stadsdelsnämndsnivå. Dessutom redovisas förbättringsområden där ett utvecklingsarbete för att förbättra kvalitén bör initieras.

 

Identifierad brist vid Älvsjö stadsdelsnämnds förskoleverksamhet består i att förskolornas likabehandlingsplaner inte uppfyller de krav som ställs på en sådan plan.

 

Verksamhetsområdeschefen har påbörjat arbetet att revidera befintliga likabehandlingsplaner tillsamman med förskolecheferna. Varje förskola kommer att ha en ny egen anpassad likabehandlingsplan att bifoga verksamhetsplanen för 2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2007. Dnr 267-2007-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

1.      Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att, för stadsdelsnämndernas

räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild

service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 

2.      Direktören vid socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att å nämndens

vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 

3.      Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av

uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 

4.      Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upp-

handlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 

5.      Direktören vid socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att besluta om

tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2007. Dnr 268-2007-505.

 

Beslut

 

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§6 Ansökan till länsstyrelsen om fortsatta medel till kvinnofridsprojektet Athena

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med stadsdelsnämnderna i Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen hos länsstyrelsen i Stockholms län om 2 563 tkr ur medel till utveckling av kvinnojoursverksamheter.

 

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ska ansöka hos länsstyrelsen om medel till en fortsättning av kvinnofridsprojektet Athena, som drivs i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö. I denna del av projektet vill förvaltningen bygga ut stödet till de misshandlade kvinnorna genom att anställa ytterligare en kvinnostödjare samt påbörja arbetet med männen som slår genom att anställa två personer som arbeta specifikt med männen. Olika former av utbildningsinsatser ingår också i projektplanen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat

den 11 september 2007. Dnr 277-2007-502.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Program August block 1, införande av Stockholms stads informationstekniska plattform

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Genomförandeprogrammet August utgår från kommunfullmäktiges beslut om införande av en ny informationsteknisk plattform (ITP) i staden. Syftet är att öka kostnadseffektiviteten inom stadens IT-funktioner men framförallt att möjliggöra realiserandet av e-tjänster i staden. Föreliggande förslag avser det s.k. August block 1 som är den första delen i genomförandeplanen. Kostnaderna för August block 1 beräknas till 63,9 mnkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2007. Dnr 254-2007-011.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Motion om skälig levnadsnivå - Stockholm som en attraktiv stad för alla

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Remitterat ärende från kommunstyrelsen avser en motion till kommunfullmäktige i vilken föreslås bland annat att en bred översyn ska göras inom staden när det gäller vad som ska avses med skälig levnadsnivå. I förslaget föreslås också bland annat att SL-kortet ska återinföras i normen för dem som i övrigt har rätt till ekonomiskt bistånd. Ärendet har översänts till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande senast 2009-09-28.

 

Förvaltningen konstaterar att vad som är en skälig nivå för de dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges också i lagen samt i stadens riktlinjer. Förvaltningens synpunkter i övrigt redovisas nedan i ärendet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2007.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) hade ett eget förslag som ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anslöt sig till.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) hade ytterligare ett förslag till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

 

Förslag till beslut

 

Nämnden tillstyrker delvis förvaltningens förslag till beslut.

 

Nämnden ställer sig bakom första, andra och femte att-satserna i motionen.

 

Nämnden anför därutöver

 

I mer än en tredjedel av de hushåll som får ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ingår barn. Genom att ta bort SL-kortet ur normen har ca 10 procent av inkomsten för de allra fattigaste stockholmarna försvunnit. Besparingen på ca 40 miljoner har hjälpt till att finansiera skattesänkningar som framförallt gynnar dem som redan har ett arbete och dem som är bättre bemedlade. De går inte att blunda för att arbetslösa och personer som av andra skäl uppbär ekonomiskt bistånd, kan ha barn och att barnen drabbas hårt när familjens inkomster sänks. Genom att återinföra SL-kortet i normen gynnas barnen. Det är viktigt att se förslagen på hårdare tag och stramare biståndsbedömning ur ett barnperspektiv. Vi anser att det är en självklarhet att barn ska beaktas i kommunala beslut och att vi som politiker har ett stort ansvar för att se till att staden lever upp till barnkonventionens krav om att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut;

 

  1. Nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut
  2. Nämnden ställer sig bakom samtliga att-satser i motionen

 

Därutöver anföra;

 

I budgeten för år 2007 beslutade majoriteten att spara 40 mnkr på ekonomiskt bistånd till SL-kort utan att närmare ange hur det skulle gå till.

De som uppbär ekonomiskt bistånd lever under mycket snäva ekonomiska marginaler  och idag finns många fattiga Stockholmare, barnen i dessa familjer är en mycket utsatt grupp eftersom de lever med snäva ekonomiska ramar. En tredje del av biståndshushållen är familjer med barn, hänsyn till barnperspektivet tas inte genom att återinföra SL-kortet i normen är det till en fördel för barnen .

Indragningen av SL-kort för människor med ekonomiskt bistånd låser de mest utsatta i en stadsdelsarrest. Det är oroande att alliansen förfar så vårdslöst med en fråga som betyder så mycket för så många fattiga Stockholmare.

Är det inte anständigt att även de som har det svårast och kanske aldrig får ett arbete ändå får ta del av den goda konjunkturen och stadens goda ekonomi?

§9 Yttrande avseende ansökan om att driva daglig verksamhet gällande Stöd & Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB

Stadsdelsnämnden åberopar yttrandet som svar på länsstyrelsens remiss

och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt ett yttrande av stadsdelsnämnden avseende en ansökan från Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB om att få tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1§ socialtjänstlagen. Ansökan avser en komplettering till huvudmannens befintliga tillstånd som avser verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).   

 

Förvaltningen har inget att erinra mot att Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB ges tillstånd att driva dagverksamhet i enlighet med ansökan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2007. Dnr 087-2007-502.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan

föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

 

Bilaga § 10.

§11 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation till handlingarna.

 

Ärendet

      Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation.

 

 

 

 

Bilaga § 11.

§12 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2007-09-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2007-09-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om att förvaltningsledningen f n analysera finansborgarrådets förslag till budget för 2008 och förbereder heldagen med nämnden den 22 oktober då nämnden bl a ska formulera mål för verksamheten. Förvaltningen återkommer med detaljerat program för heldagen.

§15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) undrade, med anledning av att han som ensam politiker hörsammat en inbjudan från Islamiska föreningen i Älvsjö den 8 september, om fler politiker fått inbjudan. Det var fler politiker som fått inbjudan men som av olika skäl tackat nej. 

§16 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från social delegationens sammanträde 2007-08-16 anmäldes och lades till handlingarna.