Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-18

Sammanträde 2008-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Presentation av ny lekplats i Vivelparken

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Verksamhetsplan och budget för år 2009

Dnr: 407-2008-100

Verksamheterna inom Älvsjö stadsdelsförvaltning har ett gemensamt uppdrag i att ge våra invånare bästa möjliga service och att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det gör vi genom att ha engagerade och kunniga medarbetare som trivs på jobbet och är delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
Denna verksamhetsplan och budget riktas till både kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden och innehåller nämndens planerade arbete för att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.
Inom ramen för målet Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök beskrivs nämndens insatser på områdena arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Vidare redovisas hur arbetet med enskilda utförare och det lokala näringslivet ska utvecklas. Arbetet med att sköta och utveckla stadsdelsområdets parker och grönområden, den lokala kulturverksamheten samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser med mera redovisas under detta mål.
Vad gäller målet valfrihet och kvalitet ska utvecklas och förbättras redovisas nämndens insatser för att stärka den enskildes aktiva val samt bidra till mångfald inom verksamhetsområdena. Därutöver beskrivs hur nämnden avser att arbeta för att uppfylla stadens mål inom förskolan, äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt inom individ- och familjeomsorgen.
Under rubriken stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva redovisas nämndens budget. Därutöver redovisas riskhantering och säkerhetsarbete med mera.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

3 Ny lekplats i Vivelparken - genomförandebeslut

Dnr: 095-2008-300

Tilldelning av medel för parkinvesteringar till varje nämnd görs av kommunfullmäktige utifrån ansökningar från stadsdelarna. Stadsdelsnämnderna ska efter programarbete och projektering fatta genomförandebeslut för varje projekt för sig.

Älvsjö har fått medel för program och projektering av en ny lekplats i Vivelparken. Syftet är att skapa en spännande och trivsam lekmiljö som kan ersätta den lilla lekplatsen i Långbrogårdsparken, vilken är i behov av en kulturhistorisk restaurering. Programarbetet under året har innehållit flera samråd och det föreliggande förslaget innehåller lekytor för både mindre och större barn, nya träd och buskar, ny belysning och ett asfalterat gångstråk genom parken. I programmet finns även en så kallad multifunktionsplan med konstgräs som ska ersätta den närliggande Långbrodals bollplan, där bostäder planeras. Kostnaden för parken beräknas till 7,5 mnkr. Där ingår inte bollplanen vilken kommer att finansieras av exploateringskontoret.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

4 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Dnr: 400-2008-000

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdels-
nämndens pensionärsråd för 2009 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

5 Yttrande avseende ny förskoleplan

Dnr: 365-2008-006

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till ny förskoleplan, Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass. Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om ny förskoleplan men menar att strukturen i förskoleplanen bör stämma överens med strukturen i läroplanen, för att underlätta arbetet med framtagande av verksamhetsplaner och kvalitetsredovisning inom ramen för stadens ILS-system.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Motion (2008:70) om stadena arbete med riskbedömningar i samband med ändring i verksamheten

Dnr: 392-2008-006

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-11-05 hemställt om stadsdels-nämndens yttrande över vänsterpartiets motion (2008:70) om stadens arbete med riskbedömning i samband med ändring i verksamheten. I motionen anförs att det är arbetsgivarens skyldighet att inom ramen för det författningsreglerade systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och arbetstagare bedöma om ändringar av verksamhet medför risker för ohälsa och olycksfall. Det föreslås i motionen att kommunfullmäktige ska besluta att inventera hur arbetet med riskbedömning fungerar i enlighet med motionens intentioner och fråge-ställningar. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remiss-svar på motion överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

7 Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Dnr: 342-2008-000

LSS-kommittén har haft regeringens uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen personlig assistans. Kommittén har i sitt slutbetänkande bland annat föreslagit den nya insatsen personlig service med boendestöd samt att en ny lag ersätter nuvarande LSS och LASS, lagen om assistansersättning. Vidare föreslås att staten tar över hela ansvaret för personlig assistans. Den nya lagen kan tidigast träda ikraft år 2010.

Förvaltningen ställer sig positiv till LSS-kommitténs slutbetänkande och förslag och föreslår stadsdelsnämnden att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

8 Yttrande avseende plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2010

Dnr: 372-2008-006

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk månadsrapport

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från handikapprådet

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

16 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

17 Anmälan av sociala delegationens protokoll

18 Gemensam anbudsupphandling av ramavtal för städtjänster

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske måndagen den 22 december.

§2 Verksamhetsplan och budget för år 2009

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrel-

sen verksamhetsplan och budget för år 2009 inklusive omslut-

ningsförändringar om 86,1 mnkr.

 

2.      Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultat-

enheter enligt regler för ekonomisk förvaltning.

 

-         Solberga vård- och omsorgsboenden

-         Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Vågavilja, Långsjö och Rödkulla

-         Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen Matrisen, Mullegården och Solkatten

-         Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan samt

familjedaghem i Herrängen

-         Resultatenhet 4, förskolorna Skogsgläntan och Trollsländan (f.d. Vandrarskon)

-         Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen

-         Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt

familjedaghem i Solberga

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

2 december 2008. Dnr 407-2008-100.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m.fl.(s) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag med hänvisning till eget förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

 1. att anta socialdemokraternas förslag till budget för 2009

 

 1. att avslå förslaget till aktivitetsplan för 2009 och att avbryta allt arbete med att avknoppa, utmana och konkurrensutsätta verksamheter

 

 1. att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2009 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

 

 1. att återupprätta de båda ungdomsgårdarna i Långbrodal och Solberga, med början i Solberga

 

5.      att införa ett aktivitetsstöd i syfte att stimulera de äldre till ökad fysisk rörlighet samt att utveckla de äldres träffpunkter

 

 

Med socialdemokraternas budget för Stockholm bygger vi en modern och rättvis storstad. Stockholm är en fantastisk stad med hårt arbetande människor och framgångsrika företag. Det är en enorm styrka när högkonjunkturen nu ligger bakom oss och svårare ekonomiska tider väntar. Nu är uppgiften för Stockholms politiker att investera i människors kraft och idéer och dämpa de negativa konsekvenser en lågkonjunktur kan föra med sig för stockholmarna. Vi vill använda de osäkra tiderna till att investera för tillväxt och jobb. Det handlar om att ge näringslivet ännu bättre förutsättningar, att stärka stockholmarna på arbetsmarknaden och att lyfta fram framtidens miljö- och klimatvänliga lösningar. Det handlar också om investeringar i skolan och omsorgen. Det stärker kvaliteten i välfärden och förbättrar förutsättningarna för framtidens jobb.

 

Socialdemokraternas förslag till budget omfattar för Älvsjö stadsdelsnämnds del 460,4 miljoner kronor. Det är 12,4 miljoner kronor mer än alliansens budget. Vi använder dessa medel för att utveckla och förbättra kvaliteten i stadsdelens verksamheter med en särskild satsning på yngre ungdomar.

 

Vi vill bryta alliansens negativa inställning till egen-regiverksamhet och storskaliga satsningar på att sälja ut och avveckla denna. Vi vill istället satsa våra gemensamma resurser på att behålla och utveckla kommunens egna verksamheter. Enheterna ska arbeta med en realistisk budget och att kunna ta ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Anslag 1 och anslag 2 ska redovisas var för sig. Anslagens över- eller underskott ska inte belasta varandra.

 

 

Lokal demokrati

 

Demokratin ska genomsyra verksamheten i vår stadsdel. Älvsjöbornas vilja ska ha betydelse i utformningen av stadsdelens verksamheter. Brukarna ska ha delaktighet och inflytande inte bara genom att välja mellan olika utförare utan fram­förallt genom möjligheten att påverka utformningen av den verk­samhet man är i behov av.

 

Stadsdelsnämnderna är slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och samord­ningsvinster mellan olika verksamheter. Grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorg och mel­lansta­die­verksamheten ska återföras till stadsdelsnämnderna.

 

Mål för lokal demokrati:

 • Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö.
 • Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna.

 

 

Förskoleverksamhet

 

Alla barn har samma rätt att utvecklas och lära, oavsett föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Från förskolan ska barnen gå vidare med en tro på sin egen förmåga och med lust att lära. Barn i en bra förskola har bättre möjligheter under sin fortsatta skolgång, det är därför viktigt att säkra alla barns rätt till plats i förskolan. I förskolan ska alla barn ges samma möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsam­mans med andra barn. Förskolan ska vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsätt­ningar. Det kräver små barn­grup­p­er och välutbildad personal men också lokaler och gårdar där bar­nen kan tri­vas och som uppmuntrar till lek och lust att lära. Samarbete mellan skola och förskola måste utvecklas. Den fristående förskoleverksamheten ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna.

 

Vi vill ha minskade barngrupper i förskolan. Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka och alla an­ställda inom barnomsorgen ska erbjudas fortbildning och kompe­tensut­veckling. Den betalningsfria månaden i förskolan ska återinföras.

 

Vi vill ge förvaltningen i uppdrag undersöka möjlighe­terna att upprätthålla behovet av för­sko­leplatser samtidigt som man finner lösningar på att återupprätta fullgod ungdomsgårdsverksamhet i Solberga.

 

Mål för förskolan:

 • Kvaliteten i förskolan ska stärkas.
 • Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14 med en målsättning på 12 barn per grupp. För de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 barn med en målsättning på 16 barn.
 • Alla ska få förskoleplats inom tre månader.

·        Antalet anställda med relevant utbildning ska öka.

·        Införa en avgiftsfri månad per år inom förskolan.

 

Uppdrag:

 • Förskolan ska aktivt arbeta med att tillvarata barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära.
 • Förskolan ska garanterat vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I våra förskolor ska alla barn behandlas jämlikt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller föräldrarnas sexuella läggning.
 • Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras.
 • Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd.
 • Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.
 • Förskolans lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära.
 • Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.
 • Vi ska kunna erbjuda förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar.
 • Vi ska arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete. Särskilda satsningar ska göras kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan.
 • Staden ska erbjuda förskoleverksamhet även under kvällar och nätter.

 

Satsningar:

·        Vi satsar 121,6 miljoner kronor på förskolan. Det är 6,5 miljoner kronor mer än alliansens budget.

 

 

Verksamhet för barn och ungdom

 

Alla unga ska ges lika goda möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten i Älvsjö ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och idrott/rörelse. Vi vill att alla ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

 

Vi vill skapa träffpunkter som tillgodoser såväl de yngre som de lite äldre ungdomarnas behov av aktiviteter och förströ­else. Vi vill upprätta ungdomsgårdsverksamhet för yngre ungdomar i deras närområden.   Möjligheterna för alla unga att ta sig till nöjen och fritidsaktiviteter som lig­ger längre bort från hemmet vill vi tillgodose genom återinförandet av enhetstaxan i kollektivtrafiken och med lägre biljettpris.

 

En trygg uppväxt är en förutsättning för att bli en trygg vuxen och motverkar kriminalitet, droger och förtryck. Det är stadsdelens uppgift och ansvar att förhindra att något barn växer upp under oacceptabla för­hållanden. Insatser där barn är inblandade ska alltid utgå från barnets bästa i enlighet med FNs barnkonvention. Föräldrar ska få stöd och hjälp i sin för­äldraroll.

 

Alltför många unga rör sig alldeles för lite, vilket ses som ett hälsoproblem. Vi vill verka för ökade möjligheter till rörelse i form av sport och idrott. 

Mål för barn och unga:

 • Upprätta ungdomsgårdsverksamhet i närmiljö för yngre ungdomar.
 • Unga människors inflytande över den egna vardagen ska öka.
 • Storsatsning på sommarjobb för ungdomar.
 • Öka möjligheterna för sport och idrott för barn och unga.

 

Uppdrag:

 • Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet.
 • Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas.
 • Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats på kollo.
 • Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, som ett komplement för dem som inte har sina barn i förskolan.
 • Träffpunkter för ungdomar, som till exempel ungdomsgårdar och replokaler, ska utvecklas och säkras.
 • Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.
 • Sommarferieverksamheten vid Långsjön ska säkras.

Satsningar:

 • Vi satsar 14,7 miljoner kronor på verksamhet för barn och unga, vilket är 0.8 miljoner utöver alliansens budget. 

 

 

Äldreomsorg med alternativ och valfrihet

 

Oavsett om man är frisk eller i behov av vård och omsorg ska Älvsjö vara en bra stadsdel för de äldre. Älvsjöborna har rätt att åldras i trygghet och de ska ha möjlighet att leva ett aktivt, självständigt och utvecklande liv på sina egna villkor. Om man behöver stöd och hjälp ska behovet och inte plånbokens storlek vara styrande.

 

Kvalitet och valfrihet för äldre

Pensionärers behov av omsorg ser olika ut – allt från att man är frisk och inte behöver något stöd alls – till att man har flera sjukdomar samtidigt. Älvsjö ska erbjuda såväl service som äldreomsorg där alla möts med respekt, där man är trygg och kan behålla sin värdighet. Ingen ska behöva oroa sig för att göra ett dåligt val på en privat marknad. Älvsjö ska kunna garantera att de äldreboenden som drivs här i egen regi håller hög kvalitet och är ett fullgott val. Det är viktigt att så kallade flygande inspektioner genomförs.

 

Grunden när det gäller högkvalitativ vård och omsorg för äldre är att personalen har en adekvat utbildning, kontinuerlig kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. För att uppnå det behövs låglönesatsningar, rätt till heltidsjobb och en tillfredsställande personaltäthet dygnet runt. Det krävs också att verksamheten har en ständigt pågående metodutveckling och satsning på ledarutveckling för che­ferna.

 

Äldres rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och so­cial ge­menskap tryggas genom att de själva har ett reellt inflytande över sin vardag. De som vill och kan ska, så långt det är möjligt, ha rätt att bo kvar hemma men när man behöver det ska man känna sig säker på att det finns plats på ett omvård­nadsboende. För de äldres trygghet är det viktigt att ett fun­gerande nät­verk mellan kommun och landsting byggs upp.

 

Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad bi­ståndsbedömning. Målsättningen är att alla äldre ska få hjälp och stöd i var­dagslivet enligt sina egna önskemål.

 

Äldre som inte får hemtjänst genom biståndsbedömning kan ändå känna ett be­hov av extra stöd i vissa vardagssysslor eller av att få sällskap på pro­mena­den. Vi fortsätter satsningen med avgiftsfria ”fixar­tjänster” för att hjälpa äldre i hemmet med riskfyllda vardagssysslor. Vi vill undersöka möjligheten att låta hemmaboende äldre kunna utnyttja äldreboendenas resurser som att äta lunch där, få hjälp med att sköta hygienen, träffa sjuksköterskan, osv.

 

Alla äldre ska känna sig trygga i sitt hem och ha möjlighet att kalla på hjälp vid be­hov. Vi sat­sar därför på att ge trygghetslarm till alla som önskar det.

 

För att bryta social isolering och ensamhet satsar vi på mötesplatser för äldre. Vi vill fortsätta att utveckla äldre­ca­féet där de äldre själva, gärna tillsammans med frivilligorganisationer, ska kunna påverka aktivi­teterna. Behovet av fler äldrecaféer i stadsdelen ska undersökas.

 

Måltiden är en viktig del för livskvaliteten. De äldre som be­viljats bistånd i form av hemtjänst ska själva avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda oberoende av om hjälpen ges av kom­munal eller privat utfö­rare. Maten ska vara vällagad, näringsriktig och aptitligt serverad. För anhö­rigvårdare och närstående ska det finnas ett varie­rat ut­bud av stöd och hjälpinsatser för avlastning, som t ex tillgång till dagverksamheter, kort­tidsvistelse, växelvård, utbildningsinsatser och av­lösning i hemmet.

 

Vid ansökan om vård- och omsorgsboenden med hemtjänst ska upple­vel­sen av oro, otrygghet och det allmänna hälsotillståndet beaktas i bedömningen. Önskemål om ett visst boende ska tillgodoses så långt det är möjligt.

 

 

Mål för äldreomsorgen:

 • Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden samt hos hemtjänstmottagare ska öka.
 • Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras.
 • Fler i personalen ska ha erforderlig utbildning

 

Uppdrag:

 • Bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg.
 • Valfriheten när det gäller inriktning på omvårdnadsboendena ska öka.
 • Äldre med behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.
 • Älvsjö vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö Servicehus ska behållas i egen regi.
 • Tillgången till kommunala alternativ garanteras.
 • Avgiftsfria fixartjänster erbjuds alla som har fyllt 67 år.
 • Äldre som har bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Maten ska vara vällagad, näringsriktig och aptitligt serverad.
 • För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.
 • Personaltätheten ska vara tillfredställande dygnet runt.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående.
 • Följa upp genomförandeplaner och redovisa avsteg från insatser som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål.
 • Ökad kvalitetskontroll.
 • Alla över 75 år får rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.
 • Den medicinska fotvården ska säkerställas
 • Utveckla träffpunkter för äldre, gärna tillsammans med föreningslivet
 • Genomföra kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Satsa på kunskapsutbyte mellan anhörigvårdare, frivilligorganisationer och personal.
 • Alla som behöver det ska erbjudas trygghetslarm.
 • De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas
 • Principiella äldreärenden på individnivå ska kunna lyftas upp till de sociala delegationerna för prövning
 • Införa ett aktivitetsstöd i syfte att stimulera de äldre till ökad fysisk rörlighet
 • Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet.

 

Satsningar:

 • Vi satsar 173,2 miljoner kronor på äldreomsorgen. Det är mer än 3 miljoner kronor mer än alliansens budget.
 •  

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

 

Ett modernt och rättvist Älvsjö ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten för alla ska öka, det är grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna känna trygghet i att det finns en bra omsorg, vård och service när de behöver det. Insatserna ska utformas med respekt för den en­skildes önskemål och val.

 

Det prioriterade arbetet handlar om fysisk tillgänglighet, delaktighet och be­mö­tande. Underhåll i gatumiljön, sommar som vinter, ska plane­ras så att särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Därut­över bör även intresset och engagemanget för ökad tillgänglighet stimule­ras. En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är tillgång till kulturaktivite­ter och en i övrigt meningsfull fritid.

 

Älvsjö stadsdel har ett stort ansvar för att underlätta för dem som har psy­kiska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de kan ha en egen bostad, ett fungerande boendestöd, ett arbete eller daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot behovet av boende och daglig sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade. Kommun och landsting ska samverka utifrån den enskildes skiftande behov av stöd och vård.

 

Mål för stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

 • Kvaliteten på servicen och omsorgen ska öka.
 • Fler personer med funktionsnedsättning ska arbeta eller studera.

 

Uppdrag:

 • Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras.
 • Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.
 • Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom att handikappanpassa utemiljön och den offentliga miljön. Vid tillsyn och underhåll av den fysiska närmiljön ska särskild hänsyn tas till personer med funktionshinder.
 • Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras och en inventering görs av behovet av att tillgängliggöra våra egna lokaler såväl inom- som utomhus.
 • Samlingslokaler i stadsdelarna ska vara utformade med tanke på personer med funktionsnedsättning.
 • Träffpunkten Hantverkscaféet Rondellen, som ökar möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället ska utvecklas.

 

Satsningar:

 • Vi satsar 93.8 miljoner kronor på verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

 

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

 

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande i form av tidiga och rätt riktade insatser.

 

Alla som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhällets skyddsnät fungera. Den som är hemlös och/eller har missbruksproblem ska få hjälp att ändra sin livssituation. Kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp ska erbjudas stöd och skydd. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta.

 

Vi gör resursförstärkningar för barn och unga och vi vill ge extra stöd till unga brottsoffer. Förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdom ska prioriteras.

 

Mål för Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

 • Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska.
 • Antalet ekonomiskt utsatta barn ska minska.

·        Ingen Älvsjöbo ska bli hemlös.

 

Uppdrag:

 • Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka för att minska antalet våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar.
 • Fler personer med funktionshinder ska ha arbete, en sysselsättning eller studera då det ökar möjligheterna till ett självständigt liv.
 • Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.
 • Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.
 • Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
 • Utveckla föräldrastödsverksamhet i samverkan med mödravårds- och barnavårdscentralen för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.
 • Samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis, rättsvårdande myndigheter och frivilligorganisationer ska öka i syfte att minska droganvändning bland unga.
 • Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter.
 • De unga psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas såsom satsning på daglig verksamhet för unga inom socialpsykiatrin
 • Unga vuxna med psykosocial problematik ska prioriteras.
 • För att främja ungdomarnas hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling ska information om ungdomsmottagningarna utvecklas.
 • Skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka.
 • I kampen mot trafficking ska uppsökande arbete bedrivas, och samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer ska initieras. Kvinnor och barn utsatta för trafficking ska stödjas med skyddat boende och adekvat vård under den rättsliga processen.
 • För att minska hemlösheten ska stöd- och vårdboenden utvecklas utifrån individens behov, till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt.

 

Satsningar:

 • För verksamhet inom Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri satsar vi 41.5 miljoner kronor.

 

Ekonomiskt bistånd

 

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas ska samhället finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

 

I Älvsjö ska vi vidareutveckla olika ar­betssätt för att nå målet om att minska antalet personer med ekono­miskt bistånd. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd för att komma tillbaka till arbetslivet.

 

Även personer med ekonomiskt bistånd har be­hov av att röra sig utanför sitt bostadsområde för att söka jobb, handla, upp­rätthålla ett normalt socialt liv, etc. Därför skall även SL-kort inkluderas i lev­nadsomkost­naderna. Den nedskärning som alliansen genomfört genom att strikt bevilja SL-kort bara för arbetsrelaterade resor innebär en kraftig försämring för dem som har det allra svå­rast ekonomiskt i stads­de­len. Det kan få som konsekvens att den som är beroende av ekono­miskt bistånd samtidigt drabbas av ett slags stadsdelsar­rest.

 

Mål för ekonomiskt bistånd:

 • Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd ska minska.

 

Uppdrag:

 • Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
 • Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar som inte påbörjat eller som avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp.
 • Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
 • Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder som utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

 

Satsningar:

 • För verksamheten med ekonomiskt bistånd satsar vi 18.3 miljoner.
 • Kostnaden för SL-kortet ska återinföras i normen för ekonomiskt bistånd för att underlätta jobbsökandet och deltagandet i utbildningsaktiviteter. Till det tillförs 40 miljoner kronor över hela staden. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder

 

Att kunna försörja sig själv på eget arbete är grundläggande för människans möjlighet till att leva ett gott och rikt liv. Alla männi­skor har rätt till ett arbete med en anställning som är trygg och en lön som det går att leva på. Utgångspunkten att alla människor har arbetsförmåga och att alla männi­skors kom­petens och arbetsförmåga ska tillvaratas ska vara vägledande för stadsdelens insatser på det arbetsmarknadspolitiska området.

 

Arbetslöshet bland unga är ett särskilt allvarligt problem. Stor vikt ska läggas på in­satser för att motverka arbetslöshet bland ungdomar ge­nom att erbjuda feriear­beten och andra arbetsmarknadsinsatser. Resurser måste skapas för att ordna sommarjobb till unga. Feriearbetena bör i första hand riktas till de unga som bedöms sakna egna vä­gar till ett sommarjobb.

 

Mål för arbetsmarknadsåtgärder:

 • Arbetslösheten ska minska, särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa.
 • Antalet kommunala sommarjobb för unga ska öka.

Uppdrag:

 • Samarbeta med det lokala näringslivet.
 • I samverkan med Jobbtorgen bedriva lokal arbetsmarknadspolitik.
 • Samverka och om möjligt samlokalisera verksamheterna med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, landstinget, flyktingintroduktion och vuxenutbildning.
 • Samarbeta med det lokala näringslivet.
 • I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utarbetas.
 • Arbetslinjen ska prioriteras.

Satsningar:

 • Vi satsar 1.6 miljoner kronor på arbetsmarknadsåtgärder. Det är 0.4 miljoner mer än alliansens budget.
 • För att skapa sommarjobb för ungdomar tillförs 20 miljoner kronor över staden.

 

Flyktingmottagande

 

De flyktingar som kommer till Älvsjö ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed får möjlighet till egen försörjning Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. De flyktingar vi tar emot i Älvsjö ska känna sig välkomna. I våra verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.

 

Mål för flyktingmottagande:

 • Introduktionen ska utgå ifrån individuella förutsättningar och leda till en god integration i samhället.

 

Uppdrag:

 • Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed ges möjlighet till egen försörjning.
 • Flyktingbarn och -ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.
 • Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende.
 • Flyktingbarn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

 

Satsningar:

 • Vi satsar 0.9 miljoner kronor på flyktingmottagande.

 

Kultur – Föreningsliv – Konsumentvägledning

 

I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs tillgång till rika kulturupplevelser och möjligheten att vara aktiv medborgare.

Kulturutbudet i vår stadsdel ska stärkas och utökas. Vi vill att tillgängligheten till kultur av olika slag utökas och vi vill även arbeta för att den fysiska tillgäng­ligheten till kulturutbudet ökar.

 

För att utöka medborgarnas möjligheter till kultur vill socialdemokra­terna säkerställa tillgången till samlingslokaler. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva, och själva utöva, olika former av kultur. Vi vill att Älvsjö satsar på en kultursek­re­terare som arbetar med att stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

 

Vi vill erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där informa­tion till barn och unga prioriteras. Älvsjöborna ska genom konsumentverksamheten och arbetet med Agenda 21 få ökade möjligheter till en hållbar och hälsosam livs­stil. Invånarna ska som kon­sumenter kunna göra genomtänkta val och konsumentvägledningen ska hjälpa till för ökad kunskap och information om al­ternativ, rättigheter och skyldigheter.

 

Mål för verksamheten:

 • Kulturutbudet ska utökas.
 • Samarbetet mellan det lokala kulturlivet och skolorna ska öka.

Uppdrag:

 • Alla barn och ungdomar i stadsdelnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.
 • Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck.
 • Arbete ska ske för att nå de som inte själva söker sig till kulturen.
 • Älvsjös invånare ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.
 • Stadsdelen ska arbeta med att säkra tillgången på lokaler för föreningsverksamhet.
 • Stärka och utveckla verksamheten genom att tillsätta en kultursekreterare.

Satsningar:

 • För kulturverksamhet satsar vi 2.2 miljoner kronor.

 

 

 

 

Stadsmiljö och trygghet

 

Alla har rätt till att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekparker och torg ska vara rena och välskötta och ge Älvsjöborna möjligheter till rekreation, möten och naturupplevelser i närmiljön. Nedskräpning, klotter och skade­görelse ska minska. Detta ar­bete ska ske i samverkan med såväl offentliga som privata aktö­rer.

 

Arbetet med att försköna stadsdelens torg och parker och skapa fler belysta promenadstråk ska fortsätta. Genom satsningar på kultur och idrott skapas platser för möten mellan människor. Dessa möten bidrar till ökat deltagande och större samhällsan­svar. Vintertid ska äldre och sjuka kunna få hjälp med att få hindrande snövallar vid villainfarten bortskottad.

 

Vi vill att Älvsjö ska vara en trygg och säker stadsdel att vistas i alla timmar på dygnet. Samarbetet inom ÄlvBrå ska fortsätta. Vi vill verka för att polisen besöker skolorna i vårt område. Vi vill särskilt uppmärksamma de ungdomar som socialtjänsten får meddelande om och tidiga insatser måste vidtas när vi får kännedom om ungdomar som begått brottsliga handlingar även om de kan tyckas bagatellartade.

 

Vi vill genomföra kontinuerliga trygghetsvandringar och låta Älvsjöborna själva vara med och påverka prioriteringar i sitt område.

 

Vi vill fortsätta arbetet med att helt eller delvis få Älvsjövägen i tun­nel.

 

Mål för stadsmiljö och trygghet:

 • Älvsjöbornas upplevelse av en stadsdel som erbjuder tillgängliga, inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet ska öka.

 

Uppdrag:

 • Återinföra Agenda 21-samordnare.
 • Tidiga insatser för ungdomar som begått brottsliga handlingar
 • Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelen

 

 

Satsningar:

 • Vi satsar 5.0 miljoner kronor på stadsmiljöarbetet.
 • Att inom miljömiljarden söka satsa på att tillgängliggöra och utveckla någon av Älvsjös mindre utnyttjade parkområden.
 • Staden har avsatt 5 miljoner till lokalt Agenda 21- arbete.

 

 

Integration och jämställdhet

 

Vi vill kraftfullt motverka alla tendenser till segregation och utanförskap. Vi vill fortsätta med projektet Bryggan i Nätverkshuset. Ungdomens hus som är en av de viktigaste mötesplatserna för äldre ungdomar i Älvsjö, ska i sin verksamhet ha integration och jämställdhet som ett av sina främsta mål. Arbetet för ökad integra­tion och jämställd­het ska framhållas i alla verksamheter i stadsdelen.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009.
 2. Förslaget till aktivitetsplan för 2009 avslås
 3. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ändra förslaget till verksamhetsplan och budget för 2009 utifrån vänsterpartiet reservationsbudget och vad som anför i denna reservation
 4. Därutöver anföra följande;

 

 

27,8 mnkr mer till vår stadsdelsnämnd – om Stockholmsvänstern får styra!

Stockholmsvänstern återställer skatten till 2006 års nivå, vilket ger över en miljard kronor mer till att stärka välfärden och öka demokratin. Älvsjö får 27,8  mnkr mer varav 5,5  mnkr går till förskolan, 0,8 mnkr till verksamhet för barn och ungdom, 1,9 mnkr till individ- och familjeomsorgen, 0,6 mnkr till ekonomiskt bistånd och 3,6 mnkr till äldreomsorgen.  Därutöver går ansvaret för arbetsmarknad, stadsmiljö och mellanstadieverksamhet tillbaka till stadsdelsnämnden.

 

16 punkter - för ett barnens Älvsjö

Vår budget har en barnprofil. Ett Stockholm som är bra för barn är bra för alla. Barn är inga kunder på en marknad utan människor under 18 år som ska värnas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt till inflytande i takt med ålder och mognad. I vårt förslag till stadsdelsnämndens verksamhetsplan lyfter vi fram punkter om barn och unga, vilket är samma antal som nämndens ledamöter och ersättare. Om var och en tar sig an en punkt – vi tror att alla kan stödja något – får vi ett bättre stadsdelsområde för barnen.

 

 1. Hearing där barn och unga får tycka till om vad som behöver förbättras i området.
 2. Politiker och anställda ska utbildas om FN:s konvention om barns rättigheter.
 3. Alla barn ska kunna vara med i demokratiska beslutsprocesser i förskolan.
 4. Ett verkligt ungdomsinflytande med egen budget ska finnas i varje stadsdel.
 5. Vuxna ska fråga efter barns synpunkter i alla frågor som rör barn och unga
 6. Verka för 30-zoner i alla bostadsområden
 7. Ingen konkurrensutsättning av förskolor, parklekar och fritidsgårdar
 8. Verka för att ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal återupprättas
 9. Pedagogisk barnomsorg på obekväm arbetstid
 10. Barn ska ha gångavstånd till kommunal förskola
 11. Alla barn som söker ska få kolloplats
 12. Fördubbla antalet ungdomar som kan få feriejobb
 13. Alla barn och unga ska regelbundet få ta del av kultur
 14. Förebyggande insatser i form av föräldrautbildning från spädbarnsåren upp till 18 år
 15. Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg tillbaka till stadsdelsnämnderna
 16. Gruppverksamhet för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa

 

 

Barns bästa i fokus - grundskolan tillbaka till stadsdelsnämnderna

Med barnens bästa i fokus satsar vi mer än 100 mnkr på ökad kvalitet och flyttar tillbaka områdesansvaret för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg till stadsdelsnämnderna. Den röda tråden i det livslånga lärandet kan åter löpa mellan förskola och skolan. Föräldrar och elever kan ställa politikerna till svars på öppna nämndmöten. Samverkan med socialtjänsten kan byggas upp igen och inriktas på barnets bästa och inte på tvister om betalning av insatser.

 

En bra kommunal skola minskar intresset för privat drivna skolor. Barnen får nära till skolan, mer fritid och samverkan med socialtjänsten förbättras. För att minska de stora skillnaderna i gymnasiebehörighet krävs en radikalt ny skolpolitik, där skolornas arbetssätt och förutsättningar är i fokus. Privat drivna skolor ska granskas hårdare och alla elever ha tillgång till skolbibliotek och skolgårdar. Rätt till regelbunden kultur ska skrivas in i förskole- och skolplanen. Kulturskolan ska återuppta uppsökande arbete i skolan för att alla barn ska nås.

 

Gemensam välfärd - investeringar i rättvisa, demokrati, miljö och personal

·        Rättvise- och demokratimiljard för bostäder till hemlösa och invånare med funktionsnedsättningar samt för att öka tillgängligheten och fördjupa den lokala demokratin.

·        Miljömiljard för bilfri innerstad, cykelbanor, trafiksäkerhet, badbara sjöar och energibolag.

·        Personalmiljard för satsning på kompetensutveckling och god arbetsmiljö.

 

Lyft jämställdhetsfrågorna - kvinnofridscenter i varje stadsdelsområde

Nu behövs ett jämställdhetslyft i hela staden. Alla verksamheter ska ha tillgång till jämställdhetspedagoger. Vi ska ha en jämställd budget. Föreningsbidragen fördelas jämställt. Mäns våld mot kvinnor drabbar flickor och kvinnor i alla samhällsklasser. Det ska vara lätt att få hjälp och vi vill därför att det ska finnas kvinnofridscenter i alla stadsdelsområden. Skyddade boenden ska finnas även för kvinnor med funktionsnedsättningar.

 

Stoppa konkurrensutsättningen – välfärden ska styras demokratiskt

Kommunen är en demokrati och inte en shoppinggalleria. Vi vill därför avskaffa den plan för konkurrensutsättning som tvingar stadsdelsnämnden upphandla nästan all verksamhet. Den dogmatiska konkurrensutsättningen måste hejdas innan alla kommunala alternativ är borta. Istället vill vi satsa på att utveckla verksamheten, exempelvis genom självförvaltning.

 

Orka jobba till 65 år – bra arbetsvillkor ger den bästa kvaliteten

Arbetsmiljön ska vara god. Medarbetarna ska uppmuntras att arbeta kvar och utveckla verksamheten. Alla ska erbjudas heltid. Arbetstiden i äldreomsorgen ska på fem år kortas till 35 timmar per vecka. Ett större projekt med arbetstidsförkortning ska starta i förskolan. Delaktigheten ska förbättras. Försök med självförvaltning ska inledas på 100 arbetsplatser. Lönen ska höjas för de lägst avlönade och lönestopp införas för de högst avlönade cheferna. 

 

Nej till toppstyrning – rådslag om den lokala demokratin

Stadsdelsnämnden har för stort upptagningsområde för att fungera på ett demokratiskt sätt som en lokal nämnd. Många boende har långt att resa till stadsdelsnämndens öppna möten. Risken är stor att de som har svårast att komma till tals ger upp försöken att påverka. Vi vill starta rådslag om den lokala demokratin i alla områden och öppna fler medborgarkontor.

 

Världens mest tillgängliga huvudstad

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 och måste därför både lokalt och centralt samverka med handikapporganisationer och handikappråd om åtgärdsplaner som grundas bland annat på Funktionshindersombudsmannens årsrapporter.

 

Vi vill skapa ett Miljörättvist Stockholm

Stockholmsvänsterna vill skapa ett miljörättvist Stockholm där invånarna har en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme. Luft- och vattenkvalitet måste bli bättre bland annat genom en bilfri innerstad. Ett varaktigt skydd ska skapas för de gröna kilarna. Vi ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Andelen ekologisk mat ska öka till 30 procent.

 

Förskolan

 

Med vår politik får vi

·        Minskade skillnader i barns uppväxtvillkor

·        Mindre barngrupper och säkrad barnomsorgsgaranti

·        Ökat modersmål och särskilt stöd

·        Ökat inflytande för barn och föräldrar

·        Avgiftsfri månad i juli

 

… och vi slipper

·        Nedskärningar, avknoppningar och vårdnadsbidrag

 

Vi satsar 5,5mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 

Vänsterpartiets förslag till mål för förskolan

·        Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt.

·        Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

·        Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas.

·        Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete.

 

Staden har en fantastisk kommunal förskola som vi ska värna om. Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. När grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna kan samverkan om det livslånga lärandet återupptas i full skala. Vårdnadsbidraget tas bort, eftersom det är en kvinnofälla och gör barnen i vissa områden sämre rustade inför skolstart.

 

I vår budget ger vi mer till stadsdelsområden där barn har större behov, för att minska skillnader i uppväxtvillkor. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov. Barn ska få utveckla både svenska och modersmål och få regelbunden tillgång till kultur. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i sina barns förskola. Förskoleråd och barnråd ska finnas i stadsdelsnämnden. Alla barn ska få vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan.

 

Verksamhet för barn och ungdom

 

Med vår politik får vi

·        Kostnadsfri och bra mellanstadieverksamhet

·        Fler bra mötesplatser för barn och ungdomar

·        Ungdomsråd med egen budget

·        Fler barn på kollo när vi sänker kolloavgifter med 10 %.

 

… och vi slipper

·        Nedskärningar, entreprenader och avknoppningar

 

 

Vi satsar 0,8 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 

 

Vänsterpartiets förslag till mål för verksamhet för barn och ungdom

·        Alla ungdomar ska ha tillgång till icke-kommersiella, jämställda och tillgängliga mötesplatser

·        Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

·        Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar.

 

Öppna förskolor och parklekar är viktiga mötesplatser för småbarnsföräldrar och ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta. Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Unga med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo. Idag går många barn inte i fritidsklubb, vilket drabbar barn med föräldrar som har kort utbildning. Mellanstadieverksamheten ska därför vara kostnadsfri och få mer resurser för att skapa större likvärdighet i staden.

 

Alla ungdomar ska ha nära till mötesplatser där medbestämmande och eget skapande uppmuntras. Resursfördelningen ska säkra att aktiviteter, öppettider och verksamhet är lika attraktiva för flickor och pojkar. Ungdomsråd eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas med egen budget. På fritidsgårdarna ska det finnas gårdsråd eller andra fora som bör samverka med handikapporganisationernas ungdomssektioner.

 

Kultur- och föreningsverksamhet

 

Med vår politik får vi

·        Ökad kultur- och föreningsverksamhet i hela staden

·        Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

·        Lokala kulturcentra - Kulturhus - i förorterna

·        Ökade anslag till föreningslivet i förorterna.

 

… och vi slipper

Nedskärningar och övervältring av ansvar för kulturförmedling på verksamheterna

 

Vi satsar 1,2 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 

 

Vänsterpartiets förslag till mål för kultur- och föreningsverksamheten

·        Kulturen ska växa i förorterna

·        Alla barn ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

·        Alla oavsett inkomst, ålder, kön och funktionsnedsättning har rätt till kulturupplevelser.

 

Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska förmedla kultur till verksamheterna. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna tillsammans med boende, kultur- och folketshusföreningar m.fl. Barn, unga och äldre i förorterna ska få ökad tillgång till kultur och inflytande över hur pengarna används. Fler kan besöka Stadsmuseet och Kulturhuset när SL-kortet ingår i normen för ekonomiskt bistånd.

 

Samlingslokalerna ska värnas och föreningslivet i förorterna ska få ökade anslag som fördelas jämställt. Centralt tillförs pengar till kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet. Konsumentvägledning ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Riktade insatser ska göras till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

 

Äldreomsorg

 

Med vår politik får vi

·        Rätten att välja kommunalt äldreboende i alla stadsdelar

·        80 fler undersköterskor i demensboenden

·        Fyra timmars hemtjänst/månad med enkel biståndsbedömning för äldre över 75 år

·        Rätt till fixartjänster från 67 års ålder utan timbegränsning

·        Ökat socialt och kulturellt innehåll i äldreomsorgen

·        Förkortad arbetstid i äldreomsorgen – alla ska orka jobba till 65 år.

 

… och vi slipper

·        Den nya synen på äldre som en kund på en marknad

·        Nedskärningar och vinstdrivande företag som tar över äldreomsorgen

·        Bristande insyn från allmänheten och sämre meddelarskydd för personalen

 

Vi satsar 3,6 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget, förutom särskilda pengar för personalreformer.

 

Vänsterpartiets förslag till mål för äldreomsorgen

·        Behov av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön, sexuell läggning och socialgrupp

·        Äldre ska kunna påverka hjälpens innehåll, vem som ger hjälpen och hur den utförs

·        Hemtjänsten ska utvecklas och kunna erbjudas på fler språk än svenska

·        Olika former av äldreboende, seniorboende och kollektivboende ska byggas i staden.

 

Stockholmsvänstern vill att äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. De anställdas villkor avgör kvaliteten i äldreomsorgen. Personaltätheten måste förbättras. Med god kompetens får vi äldreomsorg av hög kvalitet. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning.

 

Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i hemtjänsten, boendet och sociala aktiviteter. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Förebyggande insatser är viktiga, liksom biståndsbedömda dagverksamheter. En tillsyns- och utvecklingsfunktion behövs för att stärka det sociala innehållet i äldreomsorgen – ”TÖSER”. Kvinnor ska få lika mycket stöd som män som vårdar anhörig. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

 

Kommunalt seniorboende, vård- och omsorgsboende och servicehus av god kvalitet ska finnas i hela staden. En generösare biståndsbedömning och utökade resurser ska ge fler möjlighet att bo i servicehus och få biståndsbedömd dagverksamhet. Äldre ska kunna bo nära barn och vänner. Strävan är att laga maten på plats i våra vård- och omsorgsboenden, vilket både ökar kvaliteten och minskar belastningen på miljön. Även munhälsan ska uppmärksammas.

 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

 

Med vår politik får vi

·        Möjlighet att bygga bort bostadsbristen för personer med funktionsnedsättningar

·        En ökning av antalet individuella planer enligt LSS

·        Ökat inflytande för brukarna i nära dialog med handikapprörelsen

·        Brukarråd i gruppbostäder och dagliga verksamheter

 

… och vi slipper

·        Nedskärningar, entreprenader och avknoppningar

·        Synen på människor med funktionsnedsättning som en handelsvara

·        Valfrihet som endast gynnar företagen så länge det råder brist på bostäder

·        LSS-peng som minskar möjligheten till individuellt utformade insatser.

·         

Vi satsar 0,6 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 

 

Vänsterpartiets förslag till mål för stöd och service för funktionsnedsatta

·        Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska få god och jämställd omsorg, stöd, sysselsättning och service

·        Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

·        Möjligheter till sysselsättning och arbete ska stärkas

·        Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010.

 

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig så att goda levnadsvillkor kan uppnås. Insatser ska samordnas så att ingen faller mellan stolarna. Rätten till inflytande är grundläggande, men blandas ihop med upphandling i det borgerliga valfrihetssystemet. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

 

Den viktigaste frågan är att bygga bort bostadsbristen. Förutsättningar för boenden ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behov hos unga och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska beaktas. Med pedagogisk utveckling, individuella planer och mål för självständighet kan fler i gruppbostad utvecklas, särskilt de yngre. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska i ökad grad kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

 

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

 

Med vår politik får vi

·               Likvärdig social barnavård - mer resurser till förorterna

·               Ökad tillsyn och uppföljning av barn i familjehem

·               Ökade drog- och brottsförebyggande insatser för unga

·               Avskaffad hemlöshet på 5 år

 

… och vi slipper

·               Nedskärningar och en socialtjänst på entreprenad

 

Vi satsar 1,9 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 1,1 mnkr för barn och unga, 0,3 mnkr för vuxna samt 0,5 mnkrtill socialpsykiatri.

 

Vänsterpartiets förslag till mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

·               Förebyggande och tidiga insatser ska prioriteras både för barn och vuxna

·               Bostad, stöd och sysselsättning byggs ut för människor som rehabiliterats

·               Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

·               Barns behov ska alltid uppmärksammas i socialtjänsten.

 

Socialtjänsten ska baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

Det ska finnas föräldrautbildning, gruppverksamhet för barn med föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ska genomföras med förskola, skola, landstinget m.fl. Samverkan med skolan ska återupprättas. Mer stöd ska ges till barn i familjehem och föräldrar till placerade barn. Tillsyn och utbildning av familjehem ska öka.   

 

Hemlösheten ska bort genom en gemensam satsning i staden. Drogförebyggande arbete ska utökas och flickor ska uppmärksammas. Samverkan med vårdcentralerna behövs för att fler ska få hjälp mot missbruk. Sammanhållna vårdkedjor upprättas i dialog med brukare. Människor med psykiska funktionsnedsättningar måste få bättre stöd, exempelvis när det gäller bostäder, boendestöd, träfflokaler, arbetskooperativ, uppsökande och förebyggande verksamhet. Planering inför framtida boende ska innan årets slut upprättas för alla som bor på HVB-hem.

 

Stadsmiljö med Agenda 21

 

Med vår politik får vi

·               Stärkt lokal demokrati

·               Ökad städning och klottersanering

·               Bättre barmarks- och vinterväghållning samt skötsel av grönområden.

 

… och vi slipper

·               Toppstyrning och dålig service

 

Vi satsar 7,1 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 

Vänsterpartiets förslag till mål för stadsmiljö med Agenda 21

·               Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

·               Förbättrad barmarksrenhållning på cykel- och gångbanor

·               Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker.

 

Vi vill öka kvaliteten i stadsmiljön och för tillbaka ansvaret för barmarksrenhållning och snöröjning till stadsdelsnämnderna. Renhållning av cykel- och gångbanor ska förbättras. Fastighetsnära insamling uppmuntras med råd och information. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa de skötselplaner som upprättas.

 

Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark. Det ska finnas en lokal Agenda 21-funktion i varje stadsdelsnämnd.

 

Flyktingmottagande

 

Med vår politik får vi

·               En policy om att inte anmäla papperslösa och avvisningshotade icke-EU-medborgare till polisen eller Migrationsverket

·               Uppsökande verksamhet för barn till avvisningshotade så att de kan få gå i skolan

·               Barn och unga får individuella introduktionsplaner – inte bara vuxna

·               Riktiga bostäder för barnfamiljer i samverkan med bostadsbolagen

 

… och vi slipper

·               Utförsäljning av allmännyttan som försvårar för flyktingar att få bostad

·               Fokus på bostadsrätter vilket minskar möjligheterna för flyktingar att få bostad.

 

Vänsterpartiets förslag till mål för flyktingmottagandet

·               Flyktingars möjlighet att ett riktigt boende i staden ska prioriteras

·               Fler nyanlända flyktingar ska få arbete inom introduktionsperioden

·               Barns behov ska alltid uppmärksammas i flyktingmottagningen.

 

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn i Stockholm är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får tillgång till skola.

 

Vuxna kvinnor och män ska få en heltidsintroduktion där utbildning och praktik anknyter till tidigare yrkesbakgrund. Dialog om barns och kvinnors rättigheter ingår i introduktionen. De som inte är arbetsföra ska få en introduktion som passar deras behov. Yngre och vuxna med invandrarbakgrund som har bott länge i Sverige kan delta i introduktionen som ”flyktingguider”. En policy ska tas fram om att staden inte ska anmäla papperslösa eller avvisningshotade personer som inte är EU-medborgare vare sig till Migrationsverket eller till polisen.

 

Ekonomiskt bistånd

 

Med vår politik får vi

·               SL-kortet återinförs som en del av normen för ekonomiskt bistånd

·               Ökat barnperspektiv i socialtjänsten

·               Ett särskilt anslag för ekonomiskt bistånd återinförs.

 

… och vi slipper

·               Stadsdelsarresten på grund av borttagandet av SL-kortet i normen

·               Riktlinjer som skärper kraven för utsatta människor.

 

Vi satsar 0,6 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktiges budget.

 

Vänsterpartiets förslag till mål för ekonomiskt bistånd

·               Människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser som anpassas efter deras förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

·               Alla som behöver socialtjänstens insatser ska känna att de snabbt får hjälp och stöd.

·               Barns behov ska uppmärksammas då vuxna söker ekonomiskt bistånd.

 

Stockholmsvänstern står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera och anpassa stadens riktlinjer till ett ökat barnperspektiv och förhållanden i en storstad. De riktlinjer som den borgerliga majoriteten har infört slår hårt mot utsatta människor. Finanskrisen, försämrad sjukförsäkring och arbetslöshetskassa gör att fler tvingas söka försörjningsstöd. Folk ska inte tvingas flytta.. Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper därmed stadsdelsarresten som de borgerliga partierna har infört.

 

Barns situation ska alltid uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Inga stockholmare ska behöva utsättas för att elen stängs av i deras hem. Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag. Fördelningsmodellen bör ses över på grund av svårförklarade skillnader mellan fördelning och faktiska kostnader i vissa stadsdelsnämnder.

 

Arbetsmarknadsåtgärder

 

Med vår politik får vi

·               Resurser för arbetsmarknadsåtgärder förs tillbaka till stadsdelnämnden

·               Utbyggnad av sociala kooperativ

·               Arbetsmarknadssatsning för personer med funktionsnedsättning

·               Fördubblad satsning på feriearbeten

·               Brukarråd i alla arbetsmarknadsverksamheter.

 

… och vi slipper

·               Upphandling av arbetsmarknadsinsatser

·               Centralisering av Jobbtorgen vilket minskar den lokala demokratin.

 

Vi satsar 3,7 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktiges budget.

 

Vänsterpartiets förslag till mål för arbetsmarknadsåtgärder

·               Minska arbetslösheten bland ungdomar

·               Minska arbetslösheten bland människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat personer med funktionsnedsättningar

·               Förkorta vägen till arbetsmarknaden för flyktingar.

 

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig själva. Fler kommunala arbetstillfällen enligt vår politik skulle förbättra arbetsmarknadsläget. En del anställningar ska reserveras för unga arbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Stadsdelsnämnderna ska återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna, så att en myndighet tar helhetsansvar för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Nämnderna kan själva bestämma hur de vill organisera verksamheten. Vi vill minska andelen upphandlad verksamhet och öka budgeten för egenregi, där det finns en gedigen erfarenhet. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning.

 

Insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. Vi vill starta minst fyra sociala kooperativ i samverkan mellan stadsdelsnämnder och brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i coaching-projekt. Dessutom fördubblar vi satsningen på feriearbeten för ungdomar. Alla unga arbetslösa ska få en coach. Verksamheten ska även riktas till ungdomar med funktionsnedsättningar. Ungdomar i riskzonen får ett heltidsprogram med mentorsstöd, fritidsaktiviteter, utbildning samt yrkespraktik i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden.

 

De lokala arbetsmarknadsverksamheterna ska fortsätta samarbetet med flyktingmottagningen, utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen för gemensamma insatser som förkortar vägen till arbete. Alla stadens verksamheter ska ordna praktikplatser som så långt det är möjligt anknyter till flyktingens tidigare yrkesbakgrund och utbildning

 

 Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att

 

1.                   avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2009

 

2                    återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2009 som grund

 

3.                   arbeta efter vår miljöpolicy från förra mandatperioden

 

4.                   inrätta en tjänst som rådgivare i miljö-, energi och klimatfrågor

 

5.                   minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

 

6.                   minska barngrupperna i förskolan till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna

 

7.                   arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler

 

8.                   det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 

9.                   vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska anbud i egenregi läggas

 

10.                 personalen i äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka

 

11.                 sträva mot att införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning

 

12.                 erbjuda s.k. fixartjänster för äldre över 67 år

 

13.                 att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras

 

14.                 verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen

 

15.                 krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

 

16.                 alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 

17.                 skyddet för barnfamiljer mot vräkning ska förstärkas

 

18.                 socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger

 

samt därutöver anföra följande:

 

Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till verksamhetsplan och budget. Majoriteten i Stockholms Stadshus skall sänka skatten med ytterligare en tioöring och finansierar detta genom fortsatta kraftiga nedskärningar inom olika verksamheter. Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för Älvsjö präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budget i kommunfullmäktige för 2009 finns ca 435 Mkr mer än i alliansens budget till stadsdelarna. Detta skulle för Älvsjö betyda ca 11,5 Mkr (2,5 %) mer än i det nu liggande förslaget. Arbetslösheten väntas öka under 2009. Miljöpartiet har därför tillfört försörjningsstödet (socialbidraget) väsentligt mer pengar.

 

Under 2007-2008 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna avvecklats. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2009. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi-, och klimatarbete krävs att en tjänst som rådgivare tillsätts som ska arbeta mot förvaltningen, företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

 

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan alliansen tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna.

 

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med tydliga antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av stadsdelens entreprenörer.

 

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m.m. ökar kraftigt. Under en treårsperiod t.o.m. 2011, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2009 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2010 bör andelen höjas till 50 procent och år 2011 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering. Maten som serveras inom stadsdelens verksamheter skall också så långt det är möjligt vara närproducerad för att minska behovet av transporter.

 

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t ex hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Vilka kläder, matvaror och övriga varor vi köper påverkar också klimatet och miljön i andra delar av världen där de produceras och vid transporterna. Att konsumentkunskap erbjuds genom skolan är viktigt t ex för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill också öka konsumentvägledningen, bl a för att kunna återinföra den s k ungdomssatsningen.

 

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den antidiskriminerings-klausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

 

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt från den policy som utvecklades i Liljeholmen.

 

Det är mycket oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Sådana egenregianbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till bästa kostnad, men bl a också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja mellan kommunala eller privata utförare, t.ex. inom äldreomsorg och förskola.

 

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s.k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka.

 

Stadsdelsnämnden ska återfå ansvaret för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. Jobbtorg. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

 

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Skyddet för barnfamiljer mot vräkning ska förstärkas. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

 

Avklarade studier i Svenska För Invandrare (SFI)är en förutsättning för att läsa svenska som andraspråk (SAS) för att kvalificera sig för vidare studier på högskola/universitet. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m.fl. (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

För tredje året i rad bygger den borgerliga alliansens budget på en skattesänkning. En skattesänkning som gynnar de högavlönade bäst och som inte lämnar något tillskott i de sjukskrivnas, de arbetslösa eller i barnfamiljernas plånböcker. Inte heller pensionärerna har fått ta del av skattesänkningarna. Det är många nya och större avgifter som följer i skattesänkningens spår. Medborgarna får själva betala mer för den kommunala servicen t ex har barnfamiljerna gått miste om en avgiftsfri månad i förskolan. När medborgarna frågat efter service som tidigare fanns tillgänglig har de fått uppmaningen att gå ut på marknaden och köpa hushållsnära tjänster.

 

Personalen i våra egna verksamheter kommer fortsatt att få arbeta under mycket oroliga förhållanden. Alliansens aktivitetslista med ambitionen att privatisera och sälja ut all egen-regi-verksamhet oavsett hur bra den än fungerar, skapar oro och osäkerhet. Alliansens ord om att de ska vara en attraktiv arbetsgivare klingar ihåligt och falskt. En bra arbetsgivare värnar om sin personal, erbjuder trygga anställningsförhållanden med en god arbetsmiljö, adekvat utbildning och fortsatt kompetensutveckling istället för att tvinga den till att söka arbete hos entreprenörer av skilda slag, eller starta eget.

 

Privatisering av verksamheterna innebär också att medborgarna mister stora delar av möjligheten att tillämpa demokratisk insyn och påverkan. Älvsjös invånare behöver lugn och ro och en trygghet i kunskapen om att de kan lita på att kommunen tillhandahåller barnomsorg, skola, vård och omsorg, allt efter hur behoven inställer sig, utan att de måste ge sig ut på en vårdmarknad för att shoppa, en shopping som det dessutom inte är möjlig att styra över själv. 

 

Vi sätter medborgarnas behov före skattesänkningar. Vi sätter brukarnas behov före skattesänkningar. Vi sätter barnen och de ungas behov före skattesänkningar. Vi sätter personalens behov före skattesänkningar. Vi anser att det är bättre att lägga ner tid och pengar på kvalitetshöjande åtgärder istället för att plöja ner de minskande resurserna på att övertala medarbetare att knoppa av eller utmana sitt eget arbete. 

 

Budgeten innehåller en rad osäkerhetsfaktorer. Bl a berör den inte med ett ord att vi nu är inne i en kraftig lågkonjunktur som kommer att påverka såväl kommunens inkomster som utgifter. Älvsjö har en hög andel långtidssjuka som medför kostnader. De långtidssjuka medarbetarna är förmodligen inte attraktiva för kommande entreprenörer varför kostnaderna för dem riskerar öka.

 

Alliansens valfrihetssystem i äldreomsorgen är en chimär för de flesta. Allt talar för att det inte heller under 2009 kommer att bli särskilt stora förändringar i något äldreboende med speciellt uttalade inriktningar. Och om så skulle bli – kommer den verksamheten att få resurser till tomma platser så att den som vill flytta in där verkligen har en chans att få den valda platsen inom en rimlig framtid? Och kommer de äldre att få vara med och bestämma om den verksamhet de har valt ska vara kvar i egen regi, avknoppas eller upphandlas? Kommer de att garanteras ett till alla delar likvärdigt boende ifall det redan valda säljs vidare, kanske till någon som han/hon tidigare valt bort? Vi befarar att alliansens s k valfrihet i praktiken inte innebär något mer än att skapa utrymme för skattesänkningarna.

 

Enligt alliansbudgeten för 2009 ska både Älvsjö sjukhem och Solberga vård- och omsorgsboende konkurrensutsättas hösten 2009. Gamla, sjuka och även dementa människor ska kränkas genom att bli föremål för beräkningar om vilken vinst de kan frambringa sina sista levnadsår, under förevändning att de som nya kunder på en äldreomsorgsmarknad får rätt att välja utförare till den vård de är i behov av.

 

Moderaternas löfte på nämnden i april 2008 att inget av Älvsjös äldreboenden skulle konkurrensutsättas under innevarande mandatperiod var uppenbarligen en ren lögn.

 

Sedan alliansen stängde Älvsjös båda ungdomsgårdar har alltfler klagomål på störningar och otrygghet, förorsakade av ungdomar, ökat från bostadsområden och sommartid även från äldreboenden. Även biblioteket och medborgarkontoret är utsatta för störningar. Alliansens förslag att lösa problemen består i att lämna ut Nätverkshusets verksamheter till upphandling.

 

Vi är allvarligt oroade för vad som ska ske inom barnomsorgen framöver. Genom förra årets avknoppning av de allra billigaste barnstugorna står den egna regin kvar med den dyrare verksamheten som måste betalas. Vi är oroliga för att betalningen måste ske med antingen ökade barngrupper eller nedskärning av personal, i allra sämsta fall med båda delarna

§3 Ny lekplats i Vivelparken - genomförandebeslut

Stadsdelsnämnden godkänner att en ny lekplats i Vivelparken byggs enligt förvaltningens förslag omfattande investeringsutgifter om 7,5 mnkr, under förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker nämndens ansökan om dessa medel.

 

Ärendet

Tilldelning av medel för parkinvesteringar till varje nämnd görs av kommun-

fullmäktige utifrån ansökningar från stadsdelarna. Stadsdelsnämnderna ska efter

programarbete och projektering fatta genomförandebeslut för varje projekt för sig.

 

Älvsjö har fått medel för program och projektering av en ny lekplats i Vivelparken.

Syftet är att skapa en spännande och trivsam lekmiljö som kan ersätta den lilla lek-

platsen i Långbrogårdsparken, vilken är i behov av en kulturhistorisk restaurering.

Programarbetet under året har innehållit flera samråd och det föreliggande förslaget

innehåller lekytor för både mindre och större barn, nya träd och buskar, ny belysning

och ett asfalterat gångstråk genom parken. I programmet finns även en så kallad multifunktionsplan med konstgräs som ska ersätta den närliggande Långbrodals bollplan,

där bostäder planeras. Kostnaden för parken beräknas till 7,5 mnkr. Där ingår inte bollplanen vilken kommer att finansieras av exploateringskontoret.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2

december 2008. Dnr 095-2008-300.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§4 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens

pensionärsråd för 2009 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med uppgift att bered

pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres

levnadsförhållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses

av lokala pensionärsorganisationer.

 

Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd (Kfs 204:12) har fastställts av kommunfullmäktige.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Yttrande avseende ny förskoleplan

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen samt anför därutöver följande.

 

Förskoleplanen innehåller övergripande överväganden hur staden ska styra förskolan för att uppnå en förskola i världsklass. Planen ska tillsammans med den nationella läroplanen för förskolan och skolplanen ligga till grund för styrning och uppföljning av gjorda insatser genom att bl.a. mäta måluppfyllelse och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Vi ser det som mycket positivt att staden har tagit fram en förskoleplan som tydligt fokuserar på barnets utveckling, lärmiljö och det livslånga lärandet

i samverkan med föräldrarna.

 

Medarbetarnas förhållningssätt är en grundförutsättning för barnets lärande och utveckling. I uppdraget blir det viktigt att förutom tänkande, lärande och skapande även träna barnet i ansvarstagande och att bli en medveten individ.

 

En förutsättning för att genomföra förskoleplanen är att samtliga medarbetare – chefer, förskollärare, barnskötare och övrig personal är motiverade, delaktiga och kontinuerligt deltar i adekvat utbildning. Därigenom ökar förutsättningarna till att nå målen. Det pedagogiska ledarskapet utövas på olika nivåer beroende på barnets ålder och behov.

 

Förskolechefens kompetens är det redskap som möjliggör att staden uppnår den kvalitet som är fastställda för verksamheten. I ledarskapet blir det därför avgörande på vilket sätt som verksamheten leds både pedagogiskt, kvalitativt som ekonomiskt.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till ny förskoleplan, Stockholms stads

förskoleplan – en förskola i världsklass. Förslaget har remitterats till samtliga stads-delsnämnder för yttrande.

 

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om ny förskoleplan men

menar att strukturen i förskoleplanen bör stämma överens med strukturen i läro-

planen, för att underlätta arbetet med framtagande av verksamhetsplaner och kva-

litetsredovsing inom ramen för stadens ILS-system.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2008. Dnr 365-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordförande Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m.fl. (s) föreslog att nämnden delvis skulle godkänna förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m.fl.(s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnqust (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar

 

att            delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 

att            därutöver anföra

 

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänker den moderatledda majoriteten ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Tidigare har förskoleplanen tydligt pekat på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I det förslag som nu är ute på remiss saknas mycket av den riktning som den tidigare förskoleplanen pekat ut.

 

En central och viktig del inom förskolan är att barnets möjlighet att lära genom lek. Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir lika som de som återfinns inom grundskolan.

 

I dagsläget växer barngrupperna i stadens förskolor. Tertialrapport 2 visade att det är hela 11 av 14 stadsdelar som inte klarar kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek. Trots denna försämring har den moderatledda majoriteten valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Tvärtom är förskolan den stora förloraren i 2009-års budget, och risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare.

 

För att möjliggöra en förskola av hög kvalitet spelar barngruppernas storlek en central roll. Barngrupperna får aldrig bli så stora att de inkräktar på barnens möjlighet att bli sedda och uppmärksammade. Målet ska därför vara att småbarnsgrupperna aldrig ska överstiga 14 barn och att storbarnsgrupperna inte ska vara större än 18 barn. I förslaget till ny förskoleplan återfinns inga skrivningar om vikten av små barngrupper i förskolan och målsättningarna om barngruppernas storlek helt tagits bort.


Förskolans personal spelar en viktig roll för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. Personaltätheten i förskolan ska vara hög och all personal ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning för att staden ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan.

 

Många förskolor arbetar redan med barnens inflytande över förskoleverksamheten, men arbetet med att öka barnens möjlighet att vara delaktiga kan utvecklas vidare. Detta område har dock kraftigt försämrats i det nya förslaget till förskoleplan. Avsnittet om barns inflytande saknar det tidigare skrivningarna om vikten av att barnens åsikter, engagemang och intressen skall tas tillvara.

 

Det är självklart att barnet ska stå i centrum vid övergången mellan förskola och skola. Samarbetet mellan förskolan och skolan, för att göra övergången så bra som möjligt för barnet, kan utvecklas och förbättras ytterligare och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan skolor och förskolor även vid andra tidpunkter än just vid skolstarten. Skolan ska också ta ett ansvar för att övergången blir så bra och smidig för barnet som möjligt. Föräldrarna ska självklart ha en aktiv roll i övergången mellan förskola, förskoleklass och grundskola, men det är viktigt att ansvaret för att informera om barnet, är delat mellan förskolan och föräldrarna.

 

Förskolebarn som inte har svenska som huvudspråk ska garanteras rätt till stöd i modersmålet. Språkförståelsen grundas redan i småbarnsgrupperna och det är viktigt att även de små barnen får modersmålsstöd för att begripa och tolka sin omvärld.

 

§6 Motion (2008:70) om stadena arbete med riskbedömningar i samband med ändring i verksamheten

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-11-05 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över vänsterpartiets motion (2008:70) om stadens arbete med riskbedömning i samband med ändring i verksamheten. I motionen anförs att det är arbetsgivarens skyldighet att inom ramen för det författningsreglerade systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och arbetstagare bedöma om ändringar av verksamhet medför risker för ohälsa och olycksfall. Det föreslås i motionen att kommunfullmäktige ska besluta att inventera hur arbetet med riskbedömning fungerar i enlighet med motionens intentioner och frågeställningar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2008. Dnr 392-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut.

 

§7 Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

LSS-kommittén har haft regeringens uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen personlig assistans. Kommittén har i sitt slutbetänkande bland annat föreslagit den nya insatsen personlig service med boendestöd samt att en ny lag ersätter nuvarande LSS och LASS, lagen om assistansersättning. Vidare föreslås att staten tar över hela ansvaret för personlig assistans. Den nya lagen kan tidigast träda ikraft år 2010.

 

Förvaltningen ställer sig positiv till LSS-kommitténs slutbetänkande och förslag och föreslår stadsdelsnämnden att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2008. Dnr 342-2008-000.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), vice ordföranden Majvi Andersson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt därutöver ett tillägg.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), vice ordföranden Majvi Andersson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

 

 

 

Förslag till beslut

 

1.                  Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar till kommunstyrelsen.

2.                  Därutöver vill vi framföra följande.

 

Det är viktigt att stat, kommun och landsting efter många år av diskussioner om huvudmannaskapsfrågan för LSS nu kan fokusera på kvalitet och verksamhetsutveckling. Vi motsätter oss därför den ytterligare översyn av huvudmannaskapet som föreslås av LSS-kommittén.

 

Det är mycket positivt att barnperspektivet förs in i LSS. Vi vill samtidigt uppmärksamma behovet av stöd i föräldraskapet, så att prövningen inte görs så restriktivt att kraven blir högre än för föräldrar utan funktionsnedsatta barn. Till barnperspektiv hör att uppmärksamma att flera barn ökar belastningen för föräldrarna, vilket måste beaktas. För barn till föräldrar med funktionsnedsättning måste barnperspektivet finnas med när rätten till insatser prövas för föräldrarna. När anhörig är personlig assistent finns risk för intressekonflikt som bör uppmärksammas. För att säkerställa barnperspektivet och rätten att komma till tals behövs metodutveckling för LSS-handläggare i utredningssystemet BBIC (Barns behov i centrum)

 

Personlig assistans är enligt Socialstyrelsens analys en kostnadseffektiv insats. Med den nya lagen kommer en del personer som idag har personlig assistans enligt LSS att mista assistansen. Det är därför viktigt att den nya insatsen personlig service enligt LSS ges så att möjligheter att leva som andra inte försämras. Vi vill också betona att, förutom den enskildes delaktighet som ett avgörande kvalitetskriterium, så ska de som utför personlig assistans ha en grundläggande kompetens samt beredas kompetensutveckling och handledning i sitt uppdrag. Vi är oroliga för att den förväntade besparingen drabbar enskilda hårt, vilket vi motsätter oss. Detta måste noga följas upp.

 

LSS-kommittén konstaterar att funktionshindersperspektiven i socialtjänstlagen behöver förstärkas. Innan en sådan lagändring har trätt i kraft, befarar vi att insatserna kan bli otillräckliga om en generell åldersgräns vid 65 år för nybeviljande av LSS-insatser införs. Vi motsätter oss en generell åldersgräns innan vi sett effekterna av en ändrad socialtjänstlag.

 

Vi vill understryka vikten av att ledsagarservice kan fås även i fortsättningen, antingen som en självständig insats eller som en del av insatsen personlig service med boendestöd. Ledsagarservice är ett bra stöd för unga personer i deras väg till ökad självständighet.

 

En särskild plan för genomförandeprocessen av den nya lagstiftningen behöver upprättas för att säkra att förändringarna genomförs på ett tryggt och samordnat sätt för individen. Erfarenheterna från de senaste årens förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen har lett till stark oro hos många människor som inte fått klara besked om hur de kommer att påverkas.

 

Om kommunerna får nya kostnader på grund av förslaget ska staten ersätta kommunerna.

 

 

§8 Yttrande avseende plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2010

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kulturförvaltningen har utarbetat förslag till strategisk plan för barn och ungdoms-kultur i Stockholm 2009-2012, Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga

Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder m.fl. för yttrande.

 

Förvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna planen och menar att den är ett tydligt och bra instrument som kan användas inom alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Stockholms stad. Förutom en grundläggande målbeskrivning om vad barn- och ungdomskultur är ger planen förslag på strategier och ansvarfördelning mellan de olika förvaltningarna i staden Ansvarsfördelningen mellan de olika nämnderna är tydlig.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2008. Dnr 372-2008-006.

 

Beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m.fl. (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Det är ett ambitiöst program som kulturförvaltningen arbetat fram. Det är dock mer

en dröm än möjlig verklighet att programmet ska kunna genomföras med en borgerlig majoritet som under de två senaste åren orsakat stora besparingar på kulturverksamheten för barn och unga i Stockholm. Några exempel: Kultursekreterarna som hade till uppgift att samordna och främja kulturen i stadsdelarna har tagits bort av besparingsskäl. Kulturskolan har fått kraftiga neddragningar och personalminskningar. Skolorna har inte resurser att köpa kultur i samma utsträckning som tidigare.

 

Dessa nedskärningar går helt i motsatt riktning mot barn- och ungdomsplanen och vi ställer oss frågande till hur planens goda intentioner ska kunna bli verklighet utan några resurser. Planens åtaganden blir helt enkelt omöjliga att genomföra och bara ett spel för galleriet med den borgerliga majoritetens budget.

§9 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. november

månad.

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

§11 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger pensionärsrådets arbetsutskotts uttalande till

handlingarna.

 

Ärendet

Pensionärsrådets arbetsutskotts uttalande anmäldes och lades till handlingarna.

 

§12 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-12-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-12-11 anmäldes och lades

till handlingarna.

§14 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2008-12-10 till handlingarna.

§15 Övrigt från verksamheten

Information från stadsdelsdirektören

 

Rekrytering pågår av enhetschef till beställaravdelningen och till enheten för vuxna.

Förvaltningen planerar teman inför 2009-års sammanträden och bl.a. kommer den trygghetsmätning som gjorts av utrednings- och statiskkontoret USK att presenteras och det finns även planer på information om den nya LSS-lagstiftningen.

§16 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Olle Andretzky (m) undrade om det finns någon plan för energieffektiviseringar eftersom det finns en hel del pengar att spara på detta område. Enligt förvaltningen fick nämnden 2006 medel från miljömiljarden för att genomföra energibesparingar. Resultatet kommer att redovisas under 2009.

 

Anita Lundin (m) framförde att det behövs fler parkeringsplatser i Långbro park i anslutning till Långbro värdshus. Enligt förvaltningen är exploateringskontoret som ansvarar för frågan är medveten om problemet.

§17 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2008-11-20 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Gemensam anbudsupphandling av ramavtal för städtjänster