Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om ny översiktsplan för Stockholm

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av tidigare protokoll

Beslutsärenden

3 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för kvinnojourverksamhet 2009

Dnr: 251-2009-500

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2008 tillsyn av Älvsjö stadsdelsför-valtnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Vid tillsy-nen påpekades att stadsdelsförvaltningens Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer behöver revideras, uppdateras och implementeras.

I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden ansöker hos länsstyrelsen om särskilda utvecklingsmedel på 630 tkr, för att vidareutveckla och implementera den reviderade handlingsplanen. Utvecklingsprojektet föreslås få namnet Älvfrida.
Då ansökningstiden för att söka projektmedel från länsstyrelsens gick ut i början av juni har förvaltningen redan skickat in ansökan samt komplettering av ansökan i form av ett kontorsutlåtande till länsstyrelsen. Ansökan ska kompletteras med beslut av stadsdelsnämnden senast 2009-08-28.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

4 Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

Dnr: 469-2008-502

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2008 tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Vid tillsynen påpekades att stadsdelsförvaltningens Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer behöver revideras, uppdateras och implementeras.

I detta ärende presenteras den reviderade handlingsplanen som innehåller de åtgärder som nämnden beskrev i sin återrapportering till länsstyrelsen 2009-03-26. Det gäller framförallt en beskrivning av ledningssystemet samt metoder och
arbetssätt för att uppmärksamma, identifiera och tillgodose skydd och stöd till olika grupper. Checklistor och särskilda bedömningsinstrument har tagits fram liksom system för att ta reda på omfattningen av problematiken. Handläggningsrutinerna har setts över i samband med revideringen och handlingsplanen har kompletterats med riktlinjer beträffande polisanmälan.

I ett separat ärende föreslår förvaltningen att nämnden ansöker hos länsstyrelsen om särskilda utvecklingsmedel. Dessa ska användas för att implementera den
reviderade planen, inventera kompetensnivån i verksamheterna för att därefter genomföra riktade utbildningsinsatser.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Överklagande av beslut om avslag på bidragsansökan från Integrationsföreningen Bryggan

Dnr: 033-2009-004

Stadsdelsnämnden har 2009-04-23 beslutat att avslå ansökan från Integrations-föreningen Bryggan (Bryggan) om bidrag till föreningens arbete med att främja integrationen mellan infödda och inflyttade Älvsjöbor. Bryggan har inkommit med en skrivelse daterad 2009-05-11 rubricerad som ett överklagande av nämndens beslut angående bidrag till lokala förenings-och kulturlivet. I skrivelsens slutstycke riktas dock klagan endast till nämnden, vilket har bekräftats vid förvaltningens kontakt med företrädare för Bryggan. I och med detta överlämnas inte ärendet till länsrätten. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte ändra dess beslut av 2009-04-23 att avslå ansökan från Integrationsföreningen Bryggan om bidrag.

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

6 Tillsynsrapport för verksamheten Stöd och Resurs Unga Vuxna

Dnr: 200-2009-500

Länsstyrelsen har med stöd av 23 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), beviljat Stöd och Resurs Unga Vuxna tillstånd att driva enskild verksamhet. Verksamheten är belägen på Solberga Hagväg 4 och driver en daglig verksamhet om 24 platser för personer i personkrets 1, enligt LSS. Målgruppen är företrädesvis personer med Aspbergers syndrom.

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt LSS för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes den 9 juni 2008 ska redovisas i en tillsynsrapport till länsstyrelsen.

Stöd och resurs för unga Vuxna uppfyller i stort de krav som ställs i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Förvaltningen finner att verksamheten överensstämmer med gällande tillstånd.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

7 Tillsynsrapport för Furans verkstad

Dnr: 210-2009-500

Länsstyrelsen har med stöd av 23 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), beviljat stiftelsen Årsta Gård tillstånd att driva enskild verksamhet. Verksamheten är belägen på Kristallvägen 112 och driver en daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder enligt 9 § p 10 LSS om två platser för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt § 1 p 1 LSS.

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt LSS för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes den 8 juni 2009 ska redovisas i en tillsynsrapport till länsstyrelsen.

Furans verkstad uppfyller i stort de krav som ställs i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Förvaltningen finner att verksamheten överensstämmer med gällande tillstånd.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

8 Tillsynsrapport för korttidstillsynen vid Jorielskolan

Dnr: 458-2009-500

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för den löpande tillsynen av Jorielskolans korttidstillsyn enligt LSS. Jorielskolan är en enskilt driven skola som ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Den riktar sig i första hand till barn och ungdomar med CP-skador och andra neurologiska skador. Jorielskolan har tillstånd att bedriva korttidstillsyn. Korttidstillsynen riktar sig till skolungdomar över 12 år som har beslut enligt LSS och omfattar tiden före och efter skoldagen samt under lovdagar.

Vid tillsynen framkom att lokalerna är ändamålsenliga och verksamheten bedriver ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete med ett barnperspektiv. Metoder, rutiner och hjälpmedel fokuserar på skolungdomarnas behov av individualisering, trygghet och inflytande. Verksamheten har god kvalitet, dokumentation vid genomförande av insatser samt skriftlig rutin och blankett för eventuell anmälan av allvarliga missförhållanden. Hot och våld förekommer inte i verksamheten.

De påpekade bristerna från förra årets tillsynsbesök är åtgärdade och vid detta tillsynsbesök framkom inga andra briser som behöver följas upp i samband med nästkommande tillsyn.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

9 Tillsynsrapport för Magelungens Behandlingscenter AB/Älvsjögruppen

Dnr: 218-2009-500

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar enligt socialtjänstlagen för den löpande tillsynen av Magelungens behandlingscenter AB/Älvsjögruppen. Verksamheten är en enskilt driven öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet och riktar sig till ungdomar i åldern 13-20 år med allvarliga psykiska/psykosociala svårigheter.

Tillsynen som genomfördes 2009-05-15, ska redovisas i en tillsynsrapport till Länsstyrelsen. Vid tillsynen framkom att lokalerna är väl anpassade och tillgängliga i nära anslutning till Älvsjö station. Verksamheten har ett eget utarbetat kvalitetssystem med uppföljning och utvärdering samt en plan för prioriteringar i utvecklingsarbetet. Ungdomarna och deras familjer är delaktiga i planeringen av vården och ungdomarna får undervisning utifrån individuella behov och förutsättningar.

De påpekade bristerna från förra årets tillsynsbesök är åtgärdade och vid detta tillsynsbesök framkom inga andra briser som behöver följas upp i samband med nästkommande tillsyn.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Remissärenden

10 Program för utveckling i Söderort

Dnr: 176-2009-006

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt program för utveckling i Söderort och därmed kommer nu gällande Söderortsvision att ersättas. Det nya programmet utgår till stor del från Söderortsvisionen, men även utifrån Vision 2030 - ”Ett Stockholm i världsklass” samt förslaget till Stockholms nya översiktsplan. En tydlig profilering med det nya programmet är dess genomförandeinriktning och vidare kommer en särskild handlingsplan att framarbetas för den. Ett antal frågor har ansetts särskilt viktiga att börja med, bland annat ett programarbete för stråket Älvsjö-Rågsved/Högdalen-Fagersjö-Farsta, samverkan för en bättre företagsutveckling och förbättrade tvärförbindelser. Ett centralt element i detta arbete är medborgardialog. Förvaltningen instämmer med att dessa frågor är centrala för att nå en framgångsrik utveckling av Söderort. Älvsjö stadsdelsförvaltningen vill se kraftfulla förbättringar av söderorts tvärkommunikationer, såväl genom spårbundna satsningar så som spårväg syd samt en förbättring av trafiksituationen på Älvsjövägen/ Magelugnsvägen.

Handläggare: Christian Forssell, 08-508 21 083

11 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Dnr: 191-2009-006

Stockholms stad utformade det nuvarande avgiftssystemet i samband med att nya regler om avgifter infördes i socialtjänstlagen 1 juli och 1 januari 2003. Med syftet att uppnå större likställighet inom kommunen samt mot bakgrund av förtydliganden och domar föreslår stadsledningskontoret förändringar i avgiftssystemet för dem som har stöd och service och är under 65 år.

Förvaltningen anser att förslaget i sin helhet är bra och genomtänkt ur ett likställighetsperspektiv. Förslaget ger ökade förutsättningar för en mer strukturerad verksamhet med bättre kontroll av prestationer och uppföljningar. Förvaltningen ser dock risker med att förslaget kommer att innebära ökade kostnader för administration för stadsdelsnämnderna samt att de föreslagna ersättningsnivåerna inte kommer att täcka kostnader för eventuell dubbelbemanning inom boendestöd som ibland är nödvändig utifrån arbetsmiljöaspekter.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

12 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Dnr: 211-2009-006

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för strukturerad samverkan och samordning för att underlätta vardagen för vuxna personer med utvecklingsstörning som är i behov av stöd från båda huvudmännen.

Förvaltningen ser mycket positivt på socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag då det kommer att leda till en ökad trygghet och möjlighet till högre grad av självbestämmande för den enskilde.

Policydokumentet kan utgöra en bra grund för ett utökat samarbete mellan landstinget och staden och att alla verksamheter omfattas av dokumentet oavsett regiform. Behovet av samordning ökar i takt med huvudmännens insatser ges av utförare i annan regi.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

13 Motion (2009:6) om införande av 020-nummer till socialtjänsten

Dnr: 212-2009-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande över en motion från Karin Rågsjö (V) om införande av 020-nummer till socialtjänsten i Stockholm för att öka tillgänglig-heten. Många människor med svag ekonomi har ofta inte fast telefon utan använder mobiltelefon med telefonkort och har inte råd att vänta i telefonväxlar för att få kontakt med sin handläggare. Enligt motionären ringer därför många brukare istället till socialjouren, ibland via 112.

Det är av största vikt att tillgängligheten till socialtjänsten är hög. Förvaltningen
anser att tillgängligheten till socialtjänsten i Älvsjö är hög. Jourverksamheten vid enheterna inom socialtjänsten fungerar väl och är tillgänglig för akuta samtal.
Införande av 020-nummer inom socialtjänsten är ekonomiskt fördelaktigt för brukarna men innebär inte någon större förändring i övrigt. Förvaltningen anser att omfattningen av problemet bör utredas och skulle det visa sig att det finns brister i tillgängligheten bör staden förutsättningslöst utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra den.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

14 Skrivelse (28/7) om Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm

Dnr: 243-2009-006

Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse till stadsdelsnämnderna i
Rinkeby- Kista, Skärholmen och Älvsjö från oppositionsborgarrådet Carin Jämtin(s) om att utreda stödet till cp-skadade barn i Stockholm.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

15 Yttrande till länsstyrelsen angående vidtagna och planerade åtgärder vid Älvsjö sjukhems korttidsboende med anledning av påtalade brister

Dnr: 022-2009-602

Socialstyrelsen och länsstyrelsen beslutade att gemensamt utföra tillsyn av två särskilda boenden i Stockholms län under februari 2009. Besöket vid Älvsjö sjukhems korttidsboende var ett led i detta. Tillsynsmyndigheterna konstaterade att biståndhandläggarenheten och korttidsboendet saknade formella rutiner för intern och extern samverkan, för rapportering av fel och brister i samband med samverkan, vårdplanering och överföring av information och att det saknades metoder för uppföljning och utvärdering av samverkan. Socialstyrelsen konstaterade att stadsdelsförvaltningen ska se över och säkerställa avvikelserapportering när sjuksköterskor i stadsdelen uppmärksammar tillbud och negativa händelser i samband med samverkan, vårdplanering och överföring av information vid utskrivning av patienter från slutenvården. Förvaltningen har tagit till sig den kritiken som framförts och arbetar med att komma tillrätta med de brister som påtalats. Under hösten kommer förvaltningen att påbörja arbetet med ett samlat och integrerat ledningssystem för kvalitet för stadsdelens äldreomsorg. De befintliga rutinerna ska revideras och implementeras på ett bättre sätt.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen och föreslagna åtgärder.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

Anmälningsärenden

16 Ekonomisk månadsrapport

17 SL:s förslag på trafikändringar 2010

Dnr: 221-2009-006

Älvsjö stadsdelsförvaltning har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s förslag till trafikförändringar inför år 2010. Tidsplanen för yttrandet gör att det inte är möjligt för nämnden att yttra sig innan remisstidens utgång. Förvaltningen har dock yttrat sig till trafikkontoret i enlighet med detta utlåtande och föreslår att nämnden godkänner yttrandet.

Förslagen avser främst linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. SL kan generellt sägas se över all sin trafik inför 2010, men ämnar ha ett särskilt fokus på att minska trängseln på bussar och tåg samt att förbättra tillgängligheten till SL-trafiken. Bland förslagen märks att stomlinje 173 mellan Skarpnäck och Skärholmen föreslås ge utökad turtäthet och trafikeringstid samt att pendeltågen föreslås ges utökad trafik sommartid.

SL:s kontinuerliga förbättringar av kollektivtrafiken är glädjande. Däremot efterfrågar förvaltningen fortsatta förbättringar av busslinje 163 och 173, som betjänar Långbro park, samt för busslinje 142 i Solberga i takt med att förtätningen fortskrider. Förvaltningen är kritisk till att tunnelbanetrafiken på Fruängengrenen föreslås få minskad trafik och önskar se en fortsatt förstärkning av Älvsjö station som en elementär knytpunkt i söderort genom långsiktiga satsningar.


Handläggare: Christian Forssell, 08-508 21 083

18 Resurseffektiva och miljöanpassade lokaler i Älvsjö slutrapport för ett projekt finansierat av miljömiljarden 2005-2009

Dnr: 248-2009-300

Älvsjö stadsdelsnämnd beviljades 2005 medel ur miljömiljarden för att göra övergripande investeringar i energieffektiviseringar i stadsdelens förskolor.

Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

20 Anmälan av delegationsbeslut

21 Protokoll från pensionärsrådet

22 Protokoll från handikapprådet

23 Protokoll från förvaltningsgruppen

25 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

26 Protokoll från sociala delegationen

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utses att tillsammans med ord- föranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 1 september.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-06-11 justerats den 15 juni.

§3 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för kvinnojourverksamhet 2009

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel på 630 tkr, för kvinnojoursverksamhet och utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

 

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2008 tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Vid tillsynen påpekades att stadsdelsförvaltningens Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer behöver revideras, uppdateras och implementeras.

 

I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden ansöker ho s länsstyrelsen om särskilda utvecklingsmedel på 630 tkr, för att vidareutveckla och implementera den reviderade handlingsplanen. Utvecklingsprojektet föreslås få namnet Älvfrida.

 

Då ansökningstiden för att söka projektmedel från länsstyrelsen gick ut i början av juni har förvaltningen redan skickat in ansökan samt komplettring av ansökan i form av ett kontorsutlåtande till länsstyrelsen. Ansökan ska kompletteras med beslut av stadsdelsnämnden senast 2009-08-28.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2009. Dnr 251-2009-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§4 Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplanen för kvinnofrid och mot våld i nära relationer.

 

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2008 tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Vid tillsynen påpekades att stadsdelsförvaltningens Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer behöver revideras, uppdateras och implementeras.

 

I detta ärende presenteras den reviderade handlingsplanen som innehåller de åtgärder som nämnden beskrev i sin återrapportering till länsstyrelsen 2009-03-26. Det gäller framförallt en beskrivning av ledningssystemet samt metoder och arbetssätt för att uppmärksamma, identifiera och tillgodose skydd och stöd till olika grupper. Checklistor och särskilda bedömningsinstrument har tagits fram liksom system för att ta reda på omfattningen av problematiken. Handläggningsrutinerna har setts över i samband med revideringen och handlingsplanen har kompletterats med riktlinjer beträffande polisanmälan.

 

I ett separat ärende föreslår förvaltningen att nämnden ansöker hos länsstyrelsen om särskilda utvecklingsmedel. Dessa ska användas för att implementera den reviderade planen, inventera kompetensnivån i verksamheterna för att därefter genomföra riktade utbildningsinsatser.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2009. Dnr 469-2009-502.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Överklagande av beslut om avslag på bidragsansökan från Integrationsföreningen Bryggan

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att inte ändra sitt beslut att avslå bidrag

till Integrationsföreningen Bryggan.

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att inte överlämna ärendet till länsrätten.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har 2009-04-23 beslutat att avslå ansökan från Integrationsföreningen Bryggan (Bryggan) om bidrag till föreningens arbete med att främja integrationen mellan infödda och inflyttade Älvsjöbor. Bryggan har inkommit med en skrivelse daterad 2009-05-11 rubricerad som ett överklagande av nämndens beslut angående bidrag till lokala förenings- och kulturlivet. I skrivelsens slutstycke riktas dock klagan endast till nämnden, vilket bekräftats vid förvaltningens kontakt med företrädare för Bryggan. I och med detta överlämnas inte ärendet till länsrätten. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte ändra dess beslut av 2009-04-23 att avslå ansökan från Integrationsföreningens Bryggan om bidrag.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2009. Dnr 033-2009-004.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anslöt sig till.

 

Vi beklagar att denna angelägna verksamhet inte erhållit bidrag i år på  grund av räkenskapsårets överskott. Vi förstår att en ansvarsfull förening måste planera sin verksamhet och avsätta pengar till framtida, planerade utgifter men att det då uppfattas som överskott i stället för klok planering.

 

Vi förutsätter att ”Bryggan” återkommer med ansökan till projekt och som behandlas mer välvilligt av nämnden i framtiden.

§6 Tillsynsrapport för verksamheten Stöd och Resurs Unga Vuxna

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsynsrapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Länsstyrelsen har med stöd av 23 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), beviljat Stöd och Resurs Unga Vuxna tillstånd att driva enskild verksamhet. Verksamheten är belägen på Solberga Hagväg 4 och driver en daglig verksamhet om 24 platser för personer i personkrets 1, enligt LSS. Målgruppen är företrädesvis personer med Aspbergers syndrom.

 

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt LSS för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes den 9 juni 2008 ska redovisas i en tillsynsrapport till länsstyrelsen.

 

Stöd och Resurs för Unga Vuxna uppfyller i stort de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Förvaltningen finner att verksamheten överensstämmer med gällande tillstånd.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 juni 2009. Dnr 200-2009-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Nämnden anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Nämnden ser allvarligt på att det saknas rutiner för hot och våld mellan boende/boende och boende/personal och anser att det är angeläget att rutiner för hot och våldssituationer utarbetas omgående.

§7 Tillsynsrapport för Furans verkstad

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsynsrapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Länsstyrelsen har med stöd av 23 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), beviljat stiftelsen Årsta Gård tillstånd att driva enskild verksamhet. Verksamheten är belägen på Kristallvägen 112 och driver en daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder enligt 9 § p 10 LSS om två platser för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt § 1 p 1 LSS.

 

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt LSS för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes den 8 juni 2009 ska redovisas i en tillsynsrapport till länsstyrelsen.

 

Furans verkstad uppfyller i stort de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Förvaltningen finner att verksamheten överensstämmer med gällande tillstånd.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 juni 2009. Dnr 210-2009-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Nämnden anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Nämnden anser att det är integritetskränkande att arbetstagarna inte alltid kan sköta sin hygien på plats utan i vissa fall måste köras hem till Årsta Gård.

§8 Tillsynsrapport för korttidstillsynen vid Jorielskolan

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsynsrapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för den löpande tillsynen av Jorielskolans korttidstillsyn enligt LSS. Jorielskolan är en enskilt driven skola som ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Den riktar sig i första hand till barn och ungdomar med CP-skador och andra neurologiska skador. Jorielskolan har tillstånd att bedriva korttidstillsyn. Korttidstillsynen riktar sig till skolungdomar över 12 år som har beslut enligt LSS och omfattar tiden före och efter skoldagen samt under lovdagar.

 

Vid tillsynen framkom att lokalerna är ändamålsenliga och verksamheten bedriver ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete med ett barnperspektiv. Metoder, rutiner och hjälpmedel fokuserar på skolungdomarnas behov av individualisering, trygghet och inflytande. Verksamheten har god kvalitet, dokumentation vid genomförande av insatser samt skriftlig rutin och blankett för eventuell anmälan av allvarliga missförhållanden. Hot och våld förekommer inte i verksamheten.

 

De påpekade bristerna från förra årets tillsynsbesök är åtgärdade och vid detta tillsynsbesök framkom inga andra brister som behöver följas upp i samband med nästkommande tillsyn.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti 2009. Dnr 458-2008-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§9 Tillsynsrapport för Magelungens Behandlingscenter AB/Älvsjögruppen

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsynsrapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar enligt socialtjänstlagen för den löpande tillsynen av Magelungens behandlingscenter AB/Älvsjögruppen.Verksamheten är en enskilt driven öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet och riktar sig till ungdomar i åldern 13-20 år med allvarliga psykiska/psykosociala svårigheter.

 

Tillsynen som genomfördes 2009-05-15, ska redovisas i en tillsynsrapport till länsstyrelsen. Vid tillsynen framkom att lokalerna är väl anpassade och tillgängliga i nära anslutning till Älvsjö station. Verksamheten har ett eget utarbetat kvalitetssystem med uppföljning och utvärdering samt en plan för prioriteringar i utvecklingsarbetet. Ungdomarna och deras familjer är delaktiga i planeringen av vården och ungdomarna får undervisning utifrån individuella behov och förutsättningar.

 

De påpekade bristerna från förra årets tillsynsbesök är åtgärdade och vid detta tillsynsbesök framkom inga andra brister som behöver följas upp i samband med nästkommande tillsyn.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti 2009. Dnr 218-2009-500.

§10 Program för utveckling i Söderort

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Program för utveckling i Söderort”.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt program för utveckling i Söderort och därmed kommer nu gällande Söderortsvision att ersättas. Det nya programmet utgår till stor del från Söderortsvisionen, men även utifrån Vision 2030 - ”Ett Stockholm i världsklass” samt förslaget till Stockholms nya översiktsplan. En tydlig profilering med det nya programmet är dess genomförandeinriktning och vidare kommer en särskild handlingsplan att tas fram. Ett antal frågor har ansetts särskilt viktiga att börja med, bland annat ett programarbete för stråket Älvsjö-Rågsved/Högdalen-Fagersjö-Farsta, samverkan för en bättre företagsutveckling och förbättrade tvärförbindelser. Ett centralt element i detta arbete är medborgardialog. Förvaltningen instämmer med att dessa frågor är centrala för att nå en framgångsrik utveckling av Söderort. Älvsjö stadsdelsförvaltning vill se kraftfulla förbättringar av söderorts tvärkommunikationer, såväl genom spårbundna satsningar  som spårväg syd samt en förbättring av trafiksituationen på Älvsjövägen/ Magelugnsvägen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2009. Dnr 176-2009-006. 

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kennheth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande som alliansen anslöt sig till förutom stycket ”Demokrati, inflytande, delaktighet, medborgardialog”.

 

Förvaltningen har skrivit ett mycket bra yttrande som vi instämmer i. Vi vill därutöver göra följande särskilda uttalande.

 

 

 

 

Demokrati, inflytande, delaktighet, medborgardialog

 

Älvsjö ska vara en stadsdel där det är lätt att som invånare engagera sig i områdets angelägenheter. Kultur, intresseföreningar, bildningsverksamhet, idrottsföreningar och andra organisationer ska därför ges utrymme och stöd att växa och ingå naturligt i människors vardag. Vi behöver finna nya vägar och forum för att möta unga människors rätt till inflytande och delaktighet. Det ska vara enkelt att vara delaktig i diskussioner och beslutsfattande. Det politiska livet och de politiska besluten ska reflektera och stödja en sådan utveckling.

 

Politiska beslut som inte står på en stabil demokratisk grund saknar snart legitimitet. Antalet Älvsjöbor som är delaktiga i politiska diskussioner och beslut behöver öka. I remissunderlaget saknar vi resonemang om stadsdelsnämndernas betydelse för att möjliggöra demokratiskt väl förankrade och ekonomiskt effektiva beslut. Genom stadsdelsnämnderna tas besluten på en nivå så nära medborgarna som möjligt, vilket stärker människors möjlighet till delaktighet samtidigt som besluten tar större hänsyn till lokala förutsättningar.

 

Som vi ser det kommer enligt remissförslaget medborgardialogen in för sent i arbetet. Som förvaltningen mycket riktigt påpekar inrymmer inte stadsdelsnämndernas budgetar de resurser som behövs för att bedriva ett aktivt lokalt arbete med näringslivs- kultur- miljö- och annat utvecklingsarbete. 

 

Boende

 

Älvsjövägen i sin nuvarande sträckning förhindrar den utformning av centrum som skulle göra Älvsjö till en attraktiv plats att bygga fler bostäder på. Det råder stor brist på bostäder i och i närheten av Stockholm och alltfler av Älvsjös vackra gamla villor rivs ner och flerfamiljshus byggs upp på tomterna. Älvsjös karaktär av villastad måste bevaras samtidigt som fler bostäder behöver byggas. En tunnelläggning av Älvsjövägen – vilket är att föredra - eller i andra hand en överdäckning av vägen, skulle frigöra yta att bygga ytterligare flerfamiljshus i centrum. Detta skulle spara den omkringliggande unika villastadsbebyggelsen.

 

Älvsjöskogen och Solbergaskogen ska vara fredade från bebyggelse.

 

Planering av bebyggelse bör ske så att Älvsjö sammanbyggs inte bara med de södra ytterområdena utan bebyggelse ska planeras in även mot innerstadens södra delar.

 

Infrastruktur som knyter samman och stärker

 

Älvsjö har fått bära en stor del av de negativa effekter som Stockholms infrastruktur medfört. Genom stadsdelen löper Sveriges mest trafikerade järnvägslinje. Där finns en av Sveriges – med hänsyn till trafikintensitet - största järnvägsstationer. Mitt genom Älvsjö går en trafikled som sköter mycket av tvärförbindelsen för bilar, bussar och lastbilar för de södra stadsdelarna. Den centrala delen av Älvsjövägen/Magelungsvägen belastas av nära 30 000 fordon per dygn - en belastning som endast överträffas av de stora infartslederna samt de allra mest trafikerade gatorna inom tullarna. För att hantera detta enorma trafikflöde finns i anslutning till centrum en otymplig femvägskorsning med två trafikljus och en rondell. Trots Älvsjös betydelse som knutpunkt för kollektivtrafiken har en viss minskning av antalet infartsparkeringar skett. Älvsjös äldre gatunät passar sig inte för heldagsparkeringar.

 

Älvsjövägen delar i hela sin sträckning upp stadsdelen på ett olyckligt sätt. Älvsjö är en delad stadsdel - delad av fordon i höga hastigheter, av buller, av hög olycksrisk, av asfaltdamm, av avgaser; vilket belastar en vacker stadsdel med onödig fulhet. Det blir ingen mental eller fysisk kontakt mellan de olika delarna av Älvsjö. Allt talar för att trafiken ytterligare kommer att öka framöver, allteftersom invånarantalet ökar i stadsdelen. Älvsjövägen åstadkommer kraftiga miljöstörningar med buller och barriäreffekter i området och att den behöver miljöupprustas samt ges bättre kapacitet.

 

Den lösning vi ser på problemet är att Älvsjövägen antingen förläggs i tunnel eller överdäckas. Det är ett nu mer än 40-årigt krav som samtliga partier har anslutit sig till. Billigaste lösningen vore sannolikt att från där Magelungsvägen går under järnvägen bygga en bred och djup ”ränna med lock”. Den ska enbart försörja genomfartstrafiken på Älvsjövägen. Den behöver alltså inte ha några andra anslutningar än in- och utgång. Den behöver inte ha mer än en fil i vardera riktningen och sträcka sig ca 300 m i västlig riktning. Man kan tillåta 70 km hastighet och därigenom få hög genomflödeskapacitet. Bussar och annan lokaltrafik leds från de två yttersta filerna på Magelungsvägen/Älvsjövägen ovan jord.

 

Stockholmsmässan har en större betydelse för Stockholm och Sverige än vi tror. Mässans läge i Södra ytterstaden borde utnyttjas mer. För mässan och för mässans besökare vore det mycket praktiskt om fler fjärrtåg stannade i Älvsjö. Älvsjö station skulle kunna utvecklas till en fjärrtågsstation som betjänade stora delar av Södra Stockholm och Söderorts behov av tågresor.

 

Spårväg Syd måste bli verklighet. Ett spårvägsbygge måste diskuteras mycket noga med medborgarna men viktigt är att banans sträckning förläggs så att den fångar upp så många resenärer som möjligt. Busslinjerna bör utökas som komplement så att kollektivtrafiken når så stora delar av stadsdelen som möjligt och bussnätet måste ta större hänsyn till behovet av tvärförbindelser mellan olika stadsdelar.  

 

Ett starkare näringsliv

 

Vi instämmer i förvaltningens förslag till yttrande. För att Södra ytterstaden ska utvecklas och ligga i topp måste förutsättningarna för näringslivet förstärkas och förbättras. Grunden för ett framgångsrikt näringsliv är entreprenörer som utvecklar idéer och driver företag. Politikens uppgift blir att skapa en miljö där nya idéer kan prövas, utvecklas och blomma. En framgångsnyckel för detta är samarbete. Att vi på ett öppet och flexibelt sätt kan samarbeta i våra södra stadsdelar och med hela staden kommer att vara en avgörande framgångsfaktor.

 

Övrigt

 

Det är av yttersta vikt att de boende lever i en hållbar miljö med ren luft och tillgång till ren och hälsosam miljö. Detta kräver bl.a. satsningar på källsortering och hantering av avfall på ett miljömässigt anpassat sätt. Även avgasfria bostadsområden och tillgång till fria ytor för lek och rekreation är nödvändigt.  Ett utvecklat bostadsområde innehåller också ett rikt fritidsliv med parker för lek och idrott och möjlighet till kulturaktiviteter såsom bibliotek, fritidsgårdar och samlingslokaler att mötas i för unga och gamla.

 

Älvsjö som villastad ger ett grönt och vilsamt intryck. På flera ställen i Älvsjö finns också små parker och grönområden. Därutöver finns de båda större grönområdena Älvsjöskogen och Solbergaskogen. Såväl Älvsjöskogen som Solbergaskogen måste fredas och bevaras som rekreationsområden och de får inte exploateras.

 

Ett nät av säkra cykelleder och gångstråk är viktiga komplement till miljöstörande bilåkning. Stockholm har en ambition att bli en av världens mest tillgängliga städer. Vi menar att tillgänglighetsaspekterna måste tas upp i programarbetet för utvecklingen i Södra ytterstaden. I varje planering, i varje projekt måste tillgänglighetsfrågorna, integrationsfrågorna och barnperspektivet beaktas och vävas in.

 

Som framgår av ovanstående förordar vi benämningen Södra ytterstaden, eller rent av Södra staden, framför Söderort.

§11 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stockholms stad utformade det nuvarande avgiftssystemet i samband med att nya regler om avgifter infördes i socialtjänstlagen 1 juli och 1 januari 2003. Med syftet att uppnå större likställighet inom kommunen samt mot bakgrund av förtydliganden och domar föreslår stadsledningskontoret förändringar i avgiftssystemet för dem som har stöd och service och är under 65 år.

 

Förvaltningen anser att förslaget i sin helhet är bra och genomtänkt ur ett likställighetsperspektiv. Förslaget ger ökade förutsättningar för en mer strukturerad verksamhet med bättre kontroll av prestationer och uppföljningar. Förvaltningen ser dock risker med att förslaget kommer att innebära ökade kostnader för administration för stadsdelsnämnderna samt att de föreslagna ersättningsnivåerna inte kommer att täcka kostnader för eventuell dubbelbemanning inom boendestöd som ibland är nödvändig utifrån arbetsmiljöaspekter.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 juni 2009. Dnr 191-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.                     

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag samt anför därutöver följande.       


Socialpsykiatrins uppdrag är att stödja individen men vi ser inte att förslaget på något sätt ökar stödet och möjligheter till återhämtning. Vi vill stärka rätten att få välja boende och stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning, men den förändring som planeras i Stockholm skapar ingen reell valfrihet för den enskilde. Det föreslagna pengsystemet enligt de borgerliga direktiven verkar främst vara ett sätt att främja en konkurrensutsättning av verksamheten. Systemet ger inga lösningar på det stora problemet med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Rådande bristsituation är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att välja boende och sysselsättning.

 

Verkligheten visar att boendena redan idag är fulla och att det byggs för få nya. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har konstaterat att det just inom boendet finns minst möjligheter till valfrihet, men också att ”antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan”. Som det ser ut idag har borgarna inte ens beslutat om en ny utbyggnadsplan, trots inventeringar om det stora behovet. Detta system riskerar därför att bli ett slag i luften.

 

Alliansen suktar efter konkurrens i de kommunala verksamheterna. Men reformen som den nu ser ut skapar inte fler boenden för att få utbudet att motsvara efterfrågan. Den eftertraktade konkurrensen uteblir härmed och kvar står den nakna sanningen att borgerligheten eftertraktar privatisering framför utökad, eller åtminstone bibehållen välfärd. Redan idag upphandlas stora delar av omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Det har inte medfört att antalet boenden har ökat. Istället råder brist på bostäder med särskild service. För att stockholmare med funktionsnedsättning ska få rätten att välja boende är det viktigt att öka utbyggnaden av gruppbostäder och alternativa boenden som passar exempelvis yngre personer i alla delar av staden. Så länge det inte byggs tillräckligt med anpassade bostäder är det falsk marknadsföring att tala om valfrihet.

 

Ett annat viktigt skäl för att avstyrka pengsystem inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

 

Det föreslagna pengsystemet införs samtidigt som många utförarverksamheter konkurrensutsätts, utan hänsyn till de personer som berörs av systemet. Vidare är det allvarligt att man inte tar hänsyn till handikapprådens och handikapporganisationernas åsikter om konkurrensutsättning av verksamheter. Vi anser liksom handikapprörelsen att det är fel att konkurrensupphandling kombineras med valfrihetssystem, då entreprenaddrift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. Att ansvariga borgarråd uttalar att fokus i pengsystemet blir att öka intresset för nya aktörer visar att man inte tar hänsyn till den ovilja som personer med funktionsnedsättning uttryckt för att antalet aktörer ökar inom verksamheten och de synpunkter som RSMH framför om att personer med funktionsnedsättning känner sig trygga i vetskapen om att det är kommunen som tillgodoser deras specifika behov.

 

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

 

Vi delar förvaltningens oro för att förslaget till pengsystem riskerar att innebära ökade administrativa kostnader för stadsdelsnämnderna genom ökad arbetstid per ärende samt att de förslagna ersättningsnivåerna inte kommer att täcka kostnader för eventuell dubbelbemanning inom boendestöd som ibland är nödvändigt utifrån arbetsmiljöaspekter. Pengsystemet kan också riskera leda till ökad centralisering och längre resvägar som ger ökade svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

 

Vi befarar att förslaget kan innebära en dold besparing eftersom nivåerna är räknade på 2007 års kostnader, när medelkostnaden per pass var 450 kr. Den nya ersättningsnivån blir 370 kr för ett pass i nivå två, där de flesta brukare kommer att hamna.

 

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov. Konsekvenserna kan bli att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden. Inte ens idag har alla som bor på HVB-hem en plan för att flytta hem. Att införa ett pengsystem som riskerar att öka antalet personer på HVB-hem skulle vara ett haveri för en human socialpolitik.

 

Förslaget innebär också att den enskilde endast får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles för kort tid för personer som har varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.

 

Andra försämringar är en ökad byråkratisering genom upprepade mätningar för att hitta ”rätt” nivå och att ersättningen minskar när den enskilde återhämtar sig. Frågan är hur mycket resurser som kommer att tas från brukarna för att bekosta den nya valfrihetsbyråkratin?

 

Vi ser att det finns stora risker med att forcera fram detta ärende utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Vem har till exempel uppdraget att ta fram det gemensamma kvalitetssystemet som omtalas i ärendet? Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen påpekar i sitt remissvar att ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver ett omfattande arbete och att det därför är nödvändigt att ersättningssystemet presenteras innan det går att veta om det nya systemet ger rimliga ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. Kommer det t.ex. att utgå en ersättning för tomma platser för att öka konkurrensen? Hur kommer ansvaret för kvalitetsuppföljningen att se ut?

 

Pengsystem bygger på att mäta prestationer vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Vi ifrågasätter den ensidiga fokuseringen på att räkna arbetspass, vilket inte speglar alla insatser som görs för att få bärande och utvecklande relationer. Personalen behöver lägga ner mycket tid på att motivationsarbete, utöver de direkta arbetspassen. Dessutom undrar vi hur incitamenten i ersättningssystemet ska utformas för att stimulera arbetet med återhämtning. När någon är på väg ut i arbetslivet och trappar ner sina arbetspass ökar istället behovet av stöd på grund av ångesten inför förändringarna .

 

Reglerna för kösystemet behöver klargöras innan det är möjligt att avgöra om valfriheten kommer att bli reell. Vilket kommer att gå först – behoven eller kötid? Kan behovet av att få bo nära föräldrarna få gå före en person som stått länge i kön och som kommer från en annan stadsdel? Vem ska slutligen avgöra vem som får platsen, biståndshandläggaren eller utföraren? Liksom handikapprådet anser vi att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hur brukarinformationen utformas. Nya system får inte göra dessa personer mer beroende av hjälp än de tidigare har varit, utan måste istället underlätta deras tillvaro.

 

§12 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för strukturerad samverkan och samordning för att underlätta vardagen för vuxna personer med utvecklingsstörning som är i behov av stöd från båda huvudmännen.

 

Förvaltningen ser mycket positivt på socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag då det kommer att leda till en ökad trygghet och möjlighet till högre grad av självbestämmande för den enskilde.

 

Policydokumentet kan utgöra en bra grund för ett utökat samarbete mellan landstinget och staden och att alla verksamheter omfattas av dokumentet oavsett regiform. Behovet av samordning ökar i takt med huvudmännens insatser ges av utförare i annan regi. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2009. Dnr 211-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Motion (2009:6) om införande av 020-nummer till socialtjänsten

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande över en motion från Karin Rågsjö (V) om införande av 020-nummer till socialtjänsten i Stockholm för att öka tillgängligheten. Många människor med svag ekonomi har ofta inte fast telefon utan använder mobiltelefon med telefonkort och har inte råd att vänta i telefonväxlar för att få kontakt med sin handläggare. Enligt motionären ringer därför många brukare istället till socialjouren, ibland via 112.

 

Det är av största vikt att tillgängligheten till socialtjänsten är hög. Förvaltningen anser att tillgängligheten till socialtjänsten i Älvsjö är hög. Jourverksamheten vid enheterna inom socialtjänsten fungerar väl och är tillgänglig för akuta samtal.

Införande av 020-nummer inom socialtjänsten är ekonomiskt fördelaktigt för brukarna men innebär inte någon större förändring i övrigt. Förvaltningen anser att omfattningen av problemet bör utredas och skulle det visa sig att det finns brister i tillgängligheten bör staden förutsättningslöst utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra den. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2009. Dnr 212-2009-000.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (V) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut.

§14 Skrivelse (28/7) om Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse till stadsdelsnämnden från oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S) om att utreda stödet till cp-skadade barn.

 

Förvaltningen anser att det är viktigt att alla barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar får det stöd de behöver. Cp-skada är många gånger en av faktorerna i funktionsnedsättningen. Det är den sammantagna omfattningen av funktionsnedsättningen som är grund för bedömningen av de insatser socialtjänsten kan erbjuda. Förvaltningen ställer sig tveksam till att särskilt skilja ut barn med cp-skada enligt förslagen i skrivelsen.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) föreslog att nämnden skulle bifalla skrivelsen. Ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anslöt sig till Majvi Anderssons (S) förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut.

§15 Yttrande till länsstyrelsen angående vidtagna och planerade åtgärder vid Älvsjö sjukhems korttidsboende med anledning av påtalade brister

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och    

    överlämnar det som sitt svar till länsstyrelsen, samt för kännedom

    till Socialstyrelsen.

 

2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att vid oktobersammanträdet

    redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de allvarli-

    ga brister som framkommit vis länsstyrelsens och Socialstyrelsens

    tillsyn.

 

Ärendet

Socialstyrelsen och länsstyrelsen beslutade att gemensamt utföra tillsyn av två särskilda boenden i Stockholms län under februari 2009. Besöket vid Älvsjö sjukhems korttidsboende var ett led i detta. Tillsynsmyndigheterna konstaterade att biståndshandläggarenheten och korttidsboendet saknade formella rutiner för intern och extern samverkan, för rapportering av fel och brister i samband med samverkan, vårdplanering och överföring av information och att det saknades metoder för uppföljning och utvärdering av samverkan. Socialstyrelsen konstaterade att stadsdelsförvaltningen ska se över och säkerställa avvikelserapportering när sjuksköterskor i stadsdelen uppmärksammar tillbud och negativa händelser i samband med samverkan, vårdplanering och överföring av information vid utskrivning av patienter från slutenvården. Förvaltningen har tagit till sig den kritiken som framförts och arbetar med att komma tillrätta med de brister som påtalats. Under hösten kommer förvaltningen att påbörja arbetet med ett samlat och integrerat ledningssystem för kvalitet för stadsdelens äldreomsorg. De befintliga rutinerna ska revideras och implementeras på ett bättre sätt.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen och föreslagna åtgärder.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 022-2009-602.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

§16 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m.

juli månad.

§17 SL:s förslag på trafikändringar 2010

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsförvaltning har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s förslag till trafikförändringar inför år 2010. Tidsplanen för yttrandet gör att det inte är möjligt för nämnden att yttra sig innan remisstidens utgång. Förvaltningen har dock yttrat sig till trafikkontoret i enlighet med detta utlåtande och föreslår att nämnden godkänner yttrandet.

 

Förslagen avser främst linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. SL kan generellt sägas se över all sin trafik inför 2010, men ämnar ha ett särskilt fokus på att minska trängseln på bussar och tåg samt att förbättra tillgängligheten till SL-trafiken. Bland förslagen märks att stomlinje 173 mellan Skarpnäck och Skärholmen föreslås ge utökad turtäthet och trafikeringstid samt att pendeltågen föreslås ges utökad trafik sommartid.

 

SL:s kontinuerliga förbättringar av kollektivtrafiken är glädjande. Däremot efterfrågar förvaltningen fortsatta förbättringar av busslinje 163 och 173, som betjänar Långbro park, samt för busslinje 142 i Solberga i takt med att förtätningen fortskrider. Förvaltningen är kritisk till att tunnelbanetrafiken på Fruängengrenen föreslås få minskad trafik och önskar se en fortsatt förstärkning av Älvsjö station som en elementär knytpunkt i söderort genom långsiktiga satsningar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2009. Dnr 221-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Nämnden anmälde ett särskilt yttrande enligt följande.

 

Återigen har SL kommit oacceptabelt sent till nämndens med sina förslag till trafikändringar. Då detta är en årligen återkommande aktivitet anser vi att det borde gå att ta fram underlaget tidigare så att vi som remissinstans får en rimlig chans att behandla ärendet.

 

Vi vill ha en utökad turtäthet på linje 142. Samtliga turer på linje 144 ska gå hela sträckan Gullmarsplan/Fruängen eller Fruängen/Gullmarsplan. Många besöker sjukvårdsinrättningar och tandläkare i Skärholmen som också är ett köpcenter för Älvsjöbor varför ökad turtäthet är önskvärd på linje 173.

 

Vi har tidigare framfört krav att SL bör göra en samlad översyn av busstrafiken inom Älvsjö. Nämnden prioriterar alla åtgärder för att förbättra kollektivtrafikförsörjningen till, från, och inom, Älvsjö stadsdelsområde på samtliga busslinjer som berör stadsdelen.

 

Vidare anser vi att turtätheten i tunnelbanetrafiken på Fruängslinjen inte får minskas, snarare tvärtom ökas.

§18 Resurseffektiva och miljöanpassade lokaler i Älvsjö slutrapport för ett projekt finansierat av miljömiljarden 2005-2009

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd beviljades 2005 medel ur miljömiljarden för att göra övergripande investeringar i energieffektiviseringar i stadsdelens förskolor. Av de åtta mål som formulerades för projektet har fem uppfyllts helt eller i hög grad. De åtgärder som har fungerat bäst är de där traditionell teknik har använts såsom tilläggsisolering, fönsterbyten och konvertering till vattenburen värme med fjärrvärme eller bergvärme. Elförbrukningen per kvadratmeter i dessa lokaler har minskat med 26%. Förskolan Matrisen som byggdes om försågs med ett helt nytt värmesystem, med bl.a. solfångare under takpannor av glas. Projektet har drabbats av driftsstörningar på bergvärmepumpen och inte kunnat utvärderas än.

 

Ett hinder för projektet har varit att Sisab som fastighetsägare dels ställer programkrav på sina fastigheter som inte hyresgästen kan påverka, dels är ovillig till alternativa energilösningar. Den viktigaste slutsatsen av erfarenheterna från om- och nybyggnader är dock att beställaren borde kunna beställa en byggnad med tydliga funktionskrav, t.ex. en maximinivå för energiförbrukning.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anslöt sig till.

 

Vi ser i detta ärende ett bra exempel på viktigt miljöarbete som blivit genomfört tack vare den miljömiljard som inrättades under förra mandatperioden. Tyvärr har inte den borgerliga majoriteten samma miljöambitioner som den förra röd-gröna och det finns nu ingen miljömiljard kvar längre till liknande projekt, vilket vi beklagar djupt.

§19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

 

Bilaga § 19.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni och juli 2009 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni och juli anmäldes och lades till handlingarna.

 

 

 

Bilaga § 20.

§21 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 20 augusti 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 20 augusti 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§23 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen den 20 augusti 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§24 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Feriejobb

114 ungdomar ansökte om feriejobb och 35 fick jobb inom bl.a. förskola,  fritidshem och i parkleken.

 

Sommaraktiviteter

Bussutflykterna för familjer till Kärsön regnade bort den 10 och 11 juni. Fullbokat på övriga bussutflykter för familjer. Alla som önskade kunde inte komma med.

 

 I Kristallparken har det varit full aktivitet och många besökare under hela sommaren. Trots regn deltog ca 14 barn i åldern 10 – 12 år i de dagsutflykter som parkleken Kristallen anordnade till Kärsön under juni månad. Den 11 – 12 augusti deltog 9 barn i utflykten till Kärsön med övernattning.

 

Från Ungdomens hus deltog ca 15 ungdomar vid varje tillfälle i dagsutflykterna till Kärsön i juni. Några av utflykterna fick ställas in på grund av regn och vid ett tillfälle ersattes besöket till Kärsön med besök på Naturhistoriska Riksmuseet. Ungdomens hus hade öppet kvällstid samma dagar som utflykterna ägde rum

 

Söderortsvisionen

Onsdagen den 21 oktober kl 16.00 – 18.00 utåtriktad aktivitet vid pendeltågsstationen. Önskvärt med deltagande från nämnden.

 

Tisdagen den 17 november kl 18.00 – 20.00 medborgardialog om Söderortsvisionen på medborgarkontoret.

 

Planeringsdag för nämnd och förvaltning

Tisdagen den 10 november kommer nämnden och förvaltningen att ha en planeringsdag för genomgång av budget och verksamhetsprogram för 2010.

§25 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor från nämndens ledamöter och ersättare.