Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

Klockan 18.00
Information om stockholmsenkäten

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2011

Dnr 1.2.562-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Ärende 4_ Bilaga BoU Akleja.pdf (205 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Baltazar.pdf (271 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Citrusgården-2.pdf (189 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Eken.pdf (255 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Enheten för barn och familj.pdf (218 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Familjedaghem 2011.pdf (231 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Lillskogen ändringar.pdf (328 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Långsjö.pdf (206 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Matrisen ändringar.pdf (290 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Mullegården ändringar.pdf (299 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Muminstugan.pdf (252 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Nätverkshuset.pdf (194 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Prästängen-2.pdf (201 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Rödkulla.pdf (205 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Sjöstjärnan 2011.pdf (256 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Skogsgläntan.pdf (254 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Snöripan.pdf (240 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Solkatten ändringar.pdf (327 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Solängen-2.pdf (200 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Sylvester 2011.pdf (240 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Trollsländan.pdf (254 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Vågavilja.pdf (205 kb) Ärende 4_ Bilaga BoU Äppelängen-2.pdf (288 kb) Ärende 4_ Bilaga Innehållsförteckning 2011.pdf (142 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgaranti 2011 vuxen.pdf (189 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgarantier 2011 Älvsjö gruppbostäder.pdf (187 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgarantier 2011_Solberga_vard-_och_omsorgsb1.pdf (201 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgarantier enheten för äldre och funktionsnedsatta.pdf (171 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgarantier personligt stöd.pdf (128 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgarantier utförare socialpsykiatri.pdf (168 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgarantier Älvsjö servicehus.pdf (192 kb) Ärende 4_ Bilaga Kvalitetsgarantier_Solberga VoB 2.pdf (347 kb)

5 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot till sociala delegationen

6 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd 2011 - 2014

7 Patientsäkerhetsberättelse och plan för ny patientsäkerhetslag

Remissärenden

8 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

9 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare

10 Motion om Stockholms stads avtal om elförbrukning

11 Remiss om IT-strategi för bättre lärande

Anmälningsärenden

12 Narkotikaproblem bland skolungdomar - svar på skrivelse från Maj-Len Eklund (V), vice ordförande Majvi Andersson m fl (S) och Kenneth Rönnquist (MP)

13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från handikapprådet

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (FP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 23 februari.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-01-03 justerats den 11 januari och protokoll 2011-01-20 den 26 januari.

§3 Verksamhetsberättelse 2010 Älvsjö

Beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2010 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,6 mnkr avseende investering i Vivelparken.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2011. Dnr 1.2.1.43-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Älvsjö som är en av Stockholms mer ”välmående” stadsdelar har under alliansmajoritetens ledning fått finna sig i att se en ökad arbetslöshet och en ökning av antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. 38 procent av Älvsjös invånare upplever otrygghet i sitt bostadsområde och antalet som är nöjda med Älvsjös parker och grönområden sjunker. Inom äldreomsorgen redovisas försämrade resultat i brukarundersökningen. Många äldre upplever otrygghet i sitt vård- och omsorgsboende och i en av sina paradgrenar – de äldres måltidssituation – får alliansen ta på sig ansvaret för ett stort misslyckande, man är långt ifrån de uppsatta målen. Älvsjös äldre har i ytterligare ett år fått finna sig i en måltidssituation som inte är tillfredsställande. Alliansen behöver lära sig läxan att det krävs mer än en målsättning för att kunna uppfylla vallöften och ambitioner. Det behövs även resurser.

Och i Älvsjö saknas resurser för att lyckas med måluppfyllningarna. Budgethållningen är dålig, stadsdelen gör ett underskott särskilt inom Äldreomsorgen och Individ och Familj. I verksamhetsberättelsen redovisas att antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboende har minskat liksom antalet insatser i högre nivåer inom hemtjänst i ordinärt boende. Även antalet servicehusinsatser har minskat likväl som beläggningen på Älvsjö sjukhem och Älvsjö servicehus. Några analyser vad detta beror på finns inte i verksamhetsberättelsen. En blick på kvalitetsgarantierna för 2011 för äldreomsorgens båda verksamheter vid Älvsjö servicehus och Solberga vård- och omsorgsboende visar att målsättningarna sjunkit och uttrycks mera diffust. Vi är oroade för vad detta sammantaget innebär för de äldre.

Det finns ett stort behov av insatser inom IoF både för barn och ungdom och för vuxna inklusive socialpsykiatri. Resurserna som tilldelats Älvsjö räcker inte till, verksamheterna arbetar med svåra ärenden och ett ständigt upprepat krav att hålla budget. Behovet finns för mer stöd och hjälp än ekonomin tillåter och risken finns att adekvata hjälpinsatser försenas. Det är mycket oroande och risken finns att ekonomin och inte behovet får styra. Brukarna är inte nöjda med bemötandet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, vilket kan vara en indikation på att medarbetarna arbetar under alldeles för hög press. Målet med nöjda brukare inom IoF har inte varit i närheten att mätas. Brukarenkäten har helt enkelt inte ens delats ut.

2010 års verksamhet visar ett underskott på 2.6 miljoner. Detta trots att ett antal åtgärder presenterades i samband med tertialrapport 1. Dessa åtgärder visade sig inte kunna ge en budget i balans varför ytterligare åtgärder presenterades i samband med tertialrapport 2. Åtgärderna består bl.a. i förändrad delegationsordning men även en begränsning av den öppna förskolans öppettider. Åtgärderna innebar även att restriktivitet skulle gälla vid nyanställningar, vikarietillsättningar och användning av timvikarier. Samt att inköp och ev. personalrepresentation skulle begränsas till ett minimum. Vissa av åtgärderna bör ha påverkat kvalitén i den service som erbjuds medborgarna. Likaså bör den restriktiva personalpolitiken påverkat de anställdas arbetssituation. Besparingarnas negativa effekter för medborgare och anställda nämns dock inte i verksamhetsberättelsen.

Förskolorna har fortsatt flera barngrupper med för många barn. 30 procent av föräldrarna i Älvsjö har inte kunnat välja den förskola de velat ha. Genom att laborera med utvidgade syskongrupper och renodlade femårsgrupper blir det svårt att fullt ut göra uppföljningar på hur målen med antalet barn i småbarns- respektive storbarnsgrupperna uppfylls, men verksamhetsberättelsen visar tydligt på att det finns mycket mer att göra. Många barn tvingas vistas långa tider i för stora barngrupper Antalet förskollärare ökar inte enligt målsättning.

Redovisningen från Ungdomens hus är glädjande. Tråkigt nog redovisas ingenting från de båda mötesplatser för yngre ungdomar som alliansen lite halvhjärtat försöker få igång som kompensation för de båda ungdomsgårdar som lades ner när alliansen fick makten 2006. Lång tid har förflutit – mer än 4 år – men fortfarande finns inget att redovisa när det gäller mötesplatserna. År efter år bevisar alliansen att de sviker de riktigt unga.

Älvsjö uppfyller inte målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Självklart inte, det finns ingen arbetsgivare som kan klara målet att vara attraktiv samtidigt som man har som mål att göra sig av med alla anställda och tvinga dem att söka jobb hos andra utförare. Dessa utförare är som alla vet entreprenörer som har tidsbegränsade avtal att följa och med ett eget vinstintresse som givetvis påverkar bemanning och lönesättning. Trots stora satsningar klarar inte Älvsjö att minska sjukfrånvaron. Någon NöjdMedarbetarIndex har inte gjorts för 2010 men en bedömning – en gissning – är att medarbetarnas nöjdhet ligger kvar på 2009 års nivå. Vi har svårt att se att ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare är allvarligt menad.

Älvsjös invånare är mycket måna om miljön, om parker, grönområden, gator och torg. I verksamhetsberättelsen redovisas att målen endast uppfylls delvis. Älvsjöbornas nöjdhet med skötsel av parker och grönområden har minskat trots att förvaltningen redovisar att fler arbetat med uppgiften. Här behövs bättre analyser om orsaken. Det är också bekymmersamt att andelen invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet har minskat. Tryggheten borde ha ökat i takt med att närpoliskontoret blir alltmer etablerat. Vidare är det inte alls tillfredsställande att elförbrukningen ökat och att det inte går att hålla målet med andel förnyelsebart drivmedel i de bilar förvaltningen använder.

Kulturfrågorna har under året fått stryka på foten. 18 föreningar har fått bidrag till sin verksamhet men bidragens storlek är av den omfattningen att föreningarna tvingats skära ner på sina verksamheter. Med en njugg snålhet går det aldrig att få ett levande kulturliv. Men kulturen precis som alla andra verksamheter har fått finna sig i att arbeta med minskade resurser. Alliansens satsningar på skattesänkningar flera år i rad har förvisso ökat tjockleken på plånboken hos dem som har det bra ställt men behövande bland arbetslösa, sjuka, barn och unga, funktionshindrade och äldre, har genomsnittligt fått det sämre. Barnfattigdomen har ökat kraftigt och det måste märkas också bland Älvsjös barn. Att då minska kulturanslaget för föreningar som arbetar bland barnen samtidigt som man inte lyckas få igång en fullödig fritidsverksamhet för de riktigt unga är inte bara ogint och snålt mot dem, det kan också få förödande konsekvenser när barnen blir större.

Slutligen framför vi ett tack till stadsdelens medarbetare och förvaltning. Med de ekonomiska och personella förutsättningar de haft under året har de utfört ett mycket gott arbete.

§4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2011.

Ärendet

Enheterna inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt vuxna, funktionsnedsatta och äldre har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2011. Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarundersökningar samt enheternas tidigare uppföljningar och resultat.

Kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter utförs i enlighet med stadens kvalitetsstrategi och är väl förankrat inom verksamheterna. Förvaltningsledningens bedömning är att enheternas åtaganden med tillhörande arbetssätt stämmer väl överens med fullmäktiges prioriterade inriktningar och mål för verksamhetsområdena samt med nämndens mål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2011. Dnr 1.2.1.562-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot till sociala delegationen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att entlediga Sebastian Wiklund (V) från uppdraget som ledamot i sociala delegationen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Emelie Roxby-Schüsseleder (V) till ledamot i sociala delegationen.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 3 januari utsågs Sebastian Wiklund (V) till ledamot i sociala delegationen. Sebastian Wiklund (V) är ersättare i stadsbyggnadsnämnden. Det har nu visat sig att flera av sammanträdestiderna för sociala delegationen kolliderar med stadsbyggnadsnämndens sammanträdestider varför Sebastian Wiklund (V) framfört önskemål om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i sociala delegationen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden entledigar Sebastian Wiklund (V) från uppdraget som ledamot i sociala delegationen och istället utser Emelie Roxby-Schüsseleder (V) till ledamot i sociala delegationen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2011. Dnr 1.1.544-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Sylvia Samuelsson, RSMH, till ledamot i stadsdelsnämndens handikappråd.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg 2011-01-03 sex ledamöter till stadsdelsnämndens handikappråd. Rådet ska bestå av sju ledamöter som utses av stadsdelsnämnden efter nominering av handikapporganisationerna. Nomineringarna görs i samverkan med handikappföreningar både inom och utanför Kommun-HSO. Kommun-HSO har nu inkommit med fyllnadsnominering till rådet. I enlighet med nomineringen föreslås att Sylvia Samuelsson, RSMH, utses till ledamot i stadsdelsnämndens handikappråd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den28 januari 2011. Dnr 1.1.528-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Patientsäkerhetsberättelse och plan för ny patientsäkerhetslag

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens patientsäkerhets-berättelse för 2010 och patientsäkerhetsplan för 2011.

Ärendet

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador. Patientsäkerhetslagen tar upp vårdgivarens/nämndens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare ange hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.

Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat uppnåtts. Skyldigheten att upprätta en patientsäkerhetsberättelse gäller redan för 2011.

Verksamhetscheferna för hälso- och sjukvården har tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska utarbetat patientsäkerhetsberättelse för 2010 och plan för 2011 års arbete inom området. Patientsäkerhetsberättelsen omfattar bl.a. redovisning av inträffade avvikelser och omfattningen av gjorda riskbedömningar under 2010.

I patientsäkerhetsplanen har förbättringsområden identifierats för 2011 års patientsäkerhetsarbete.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2011. Dnr 1.1.42-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen och bifogar namninsamlingen från Älvsjö AIK Innebandy.

Ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut remissen om Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet till stadens samtliga nämnder. Satsningen på nya anläggningar är omfattande. Fullstora idrottshallar, konstgräsplaner och ridanläggningar är de mest prioriterade investeringarna. Dessutom ska man satsa på ett större sportfält liknande Skarpnäcksfältet. Även utveckling av anläggningsutbudet på Järvafältet prioriteras liksom spontanidrottsytor som stadsdelsnämnderna har investeringsansvar för. Förvaltningen anser att det är bra att idrottsförvaltningen tagit fram ett förslag till långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Planen visar att staden står inför stora utmaningar när det gäller att planera för nya anläggningar. Förvaltningen anser att planeringen av en idrottshall i Älvsjö bör tidigareläggas eftersom det sedan länge finns ett stort behov av en idrottshall i stadsdelen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2011. Dnr 1.5.1.452-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag och beslutade att bifoga den namninsamling med 923 namn som Älvsjö AIK Innebandy samlat in med krav på en idrottshall i Älvsjö.

Särskilt uttalande

Ledamoten Olle Andretzky m fl (M), vice ordföranden Karl Bern m fl (FP) och ledamoten Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ser mycket positivt på framtagandet av en långsiktlig plan som fokuserar på möjligheter för medborgarna att kunna utöva såväl bredd- och elitidrott såväl som insatser för folkhälsan.

Att röra på sig är ett fantastiskt bra sätt att hålla sig frisk. Samhällets stöd till idrott och motion måste därför omfatta även äldre människor. Både barn, ungdomar, medelålders och äldre vet vi får en bättre hälsa av att röra på kroppen.

Vi ser det som angeläget att planen i större utsträckning innefattar alla målgrupper. Vi vill till exempel skapa utemiljöer i våra parker och andra offentliga miljöer som underlättar möjligheten att träna de klassiska styrke-, konditions- och koordinationsövningarna utomhus under stora delar av året. Till exempel i samband med promenader. Redskapen gör det möjligt att träna kroppens olika muskelgrupper oavsett ålder och vikt. Därmed kan varje individ, i viss mån, själv påverka sin hälsa. Sådana miljöer möter vi idag i andra länder.

Vi ser det som angeläget att föräldrar även i fortsättningen har det yttersta ansvaret för barn och ungdomars hälsa, men att skolan även har del av detta ansvar. Det är oerhört viktigt med idrott på skoltid för att barn och ungdomar skall hinnamed daglig motion och orka med skoldagen. Antalet idrottstimmar under skoldagenbör inte minska, utan snarare tvärtom ökas. Ansvaret för detta måste ligga på skolan.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ansluter sig till förvaltningens förslag till svar på remissen. Särskilt vill vi instämma i och framhålla vikten av att Älvsjö prioriteras upp i tiden när det gäller planering av en idrottshall samt behovet av fler anläggningar för spontantidrott. Stadsdelen växer mycket snabbt genom nybyggnation, förtätningar och generationsskifte i boendet. Alltfler barn föds och många barnfamiljer och unga människor flyttar in. Behovet av en idrottshall inom en mycket snar framtid är stor. I och med det stora nybyggandet i området minskar antalet platser där spontanidrott kan utövas. Det är därför av största vikt att förvaltningen har tillräckliga resurser för att kunna öka satsningen på spontanidrott och att dessa resurser inte konkurrerar med de knappa resurserna för parkinvesteringar. I övrigt ansluter vi oss till det särskilda yttrande som oppositionen gemensamt lade i idrottsnämnden:

Vi finner förvaltningens förslag till långsiktig plan i huvudsak väl genomarbetad och framåtblickande i det att den sätter fingret på viktiga strategiska områden för nämndens roll och framtida arbete. Många viktiga frågor reses såsom barns och ungas ökade fysiska inaktivitet, det minskade intresset för föreningsengagemang, ökat behov av staden samverkan med idrottsrörelsen och skolan, ökat behov av utveckling av anläggningsutbudet med mera. Det står klart att Stockholms stad och dess idrottsnämnd har en mycket viktig roll att fylla när det gäller att samordna utvecklingen av stadens idrottsliv. För detta krävs ett politiskt ledarskap och medel för att samla idrottens olika aktörer, utveckla motions och idrottsformerna, ta nödvändiga investeringar och överhuvudtaget bejaka den positiva kraft idrotten för med sig. Allt detta måste mötas med en ny idrottspolitik som inte styrs av besparingar för att hantera skattesänkningar utan av framtiden behov inom bredd- och elitidrotten såväl som folkhälsan i staden.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ansluter oss till förvaltningens förslag till svar på remissen. Särskilt vill vi instämma i och framhålla vikten av att Älvsjö prioriteras upp i tiden, när det gäller planering av en idrottshall här. Stadsdelen växer mycket snabbt genom nybyggnation, förtätningar och generationsskifte i boendet. Alltfler barn föds och många barnfamiljer och unga människor flyttar in. Behovet av en idrottshall inom en mycket snar framtid är stort. I övrigt ansluter vi oss till det su som S, V och MP gemensamt lade i Idrottsnämnden när remissen behandlades där den 18 maj 2010.

Vi finner förvaltningens förslag till långsiktig plan i huvudsak väl genomarbetad och fram­åtblickande i det att den sätter fingret på viktiga strategiska områden för nämndens roll och framtida arbete. Många viktiga frågor reses såsom barns och ungas ökade fysiska inaktivi­tet, det minskade intresset för föreningsengagemang, ökat behov av stadens samverkan med idrottsrörelsen och skolan, ökat behov av utveckling av anläggningsutbudet med mera. Det står klart att Stockholms stad och dess idrottsnämnd har en mycket viktig roll att fylla när det gäller att samordna utvecklingen av stadens idrottsliv. För detta krävs ett politiskt ledarskap och medel för att samla idrottens olika aktörer, utveckla motions- och idrottsfor­merna, ta nödvändiga investeringar och över huvud taget bejaka den positiva kraft idrotten för med sig. Allt detta måste mötas med en ny idrottspolitik som inte styrs av besparingsbeting för att hantera skattesänkningar, utan av framtidens behov inom bredd- och elitidrotten såväl som folkhälsan i staden.

§9 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Den 21 juni år 2010 beslutade Stockholms läns landsting att genomföra en försöksverksamhet med sprututbyte för intravenösa missbrukare och att ansöka hos Socialstyrelsen om tillstånd till detta. Landstinget har bjudit in Stockholms stad att medverka i försöket ”Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare”. Innan Stockholms stad tar ställning till ett deltagande i projektet behöver flera frågor belysas och en remiss har därför skickats ut till samtliga stadsdelsnämnder i staden.

Förvaltningen ställer sig övervägande positiv till en medverkan i ett sprutbytesprojekt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2011. Dnr 1.5.1.530-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Motion om Stockholms stads avtal om elförbrukning

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Remissen består av en motion från Yildiz Kafkas (MP) som anser att staden bör använda sin position som en stor fastighetsägare för att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen i sina lokaler.

Förvaltningen anser att det är bra att stadens fastighetsbolag satser mer på energibesparingar. Samtidigt är förvaltningen orolig för att kostnaderna för åtgärderna läggs på oss som hyresgäst i form av hyreshöjningar. I motionen nämns inte de stimulansmedel som de kommunala fastighetsbolagen fått för att göra energibesparande investeringar. Förvaltningen är positiv till dessa satsningar då de inte ska påverka hyresnivåerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2011. Dnr 1.5.3.531-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet ansluter sig i huvudsak till förvaltningens förslag till svar på remissen. Att minska elförbrukning är av stor vikt och ett effektivt sätt att göra detta är genom att öka incitamenten för både hyresgästen och fastighetsägaren. Motionären pekar på situationen när elen ingår i hyran, vilket kan innebära att elförbrukningen blir onödigt stor eftersom fastighetsägaren står för hela kostnaden. Vår inställning är att både hyresgästen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för att minska elförbrukningen. Det kan till exempel handla om att byta ut vitvaror till mer energisnåla, övergå från eluppvärmning till en annan uppvärmningsform, sätta upp solceller på taken, minska inomhusvärmen mm. I de fall förvaltningen bekostar även fastighetselen borde kostnaden åtminstone fördelas schablonmässigt mellan parterna och en dialog inledas med fastighetsägaren för att få upp frågan på dagordningen.

§11 Remiss om IT-strategi för bättre lärande

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har i samråd med utbildningsförvaltningen utarbetat förslag till en strategi för det fortsatta IT-arbetet i förskola och skola. IT-strategin är uppdelad i; infrastruktur för ökad tillgänglighet, förbättrad digital kompetens hos alla, digitalt innehåll, samarbete och kommunikation samt uppföljning.

Förvaltningen ser positivt på den satsning som görs genom bolaget Stokab på utbyggnad av stadens fibernät vilket bör medföra anslutningskostnader som verksamheten kan bära. Stadens standardiserade IT miljö bör göra det möjligt att skapa en gemensam plattform för den pedagogiska dokumentationen inom förskolan. Alla förskolors pedagogiska personal bör ges möjlighet att använda de digitala verktyg som erbjuds inom staden och teknisk lösning bör tas fram för att ansluta de förskolor som idag inte kan ansluta sig till stadens fibernät till en rimlig kostnad. Förvaltningen är positiv till att en IT-strategi tas fram men den formulerar dock inte tillräckligt tydligt vilka målen är och indikatorer bör till att börja med tas fram på central nivå. En lokal handlingsplan för respektive nämnd bör vara helt inarbetad i nämndernas verksamhetsplaner i ILS-webben.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2011. Dnr 1.5.1.552_2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Olle Andretzky m fl (M), vice ordföranden Karl Bern m fl (FP) och ledamoten Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Infrastruktur för ökad tillgänglighet är en viktig förutsättning i verksamheter. I ärendet saknas vikten av att är öppna IT plattformar där inlåsning inte sker. Pedagoger och användare skall fritt kunna använda det program utbud som finns på marknaden och som hela tiden utökas med nya innovationer.

Exempelvis Täby kommun har en helt öppen plattform och som en följd av detta fått ner supportkostnaderna till nära noll kronor. Detta med helt öppna datorer som har många nya bra program inom de mest skiftande områden, alla till nytta för lärandet. Deras plattform förändras hela tiden i takt med Utvecklingen av informationstekniken. Där saknas den inlåsning i gamla system som tyvärr ofta förekommer i skolan.

Inom programutveckling finns idag ett rikt utbud av s.k. öppnakällkodsprogram där programvaran utan kostnad fritt får användas av var och en. Exempel på ett sådana program är OpenOffice, Evince pdf läsare och Irfanview bildvisare som i konkurrens med dyra köpprogram står sig mycket väl. Skolans IT skall präglas av modern teknik, utveckling och konkurrensneutralitet gentemot marknaden, inte ge inlåsning och smala programutbud där endast något företag favoriseras.

§12 Narkotikaproblem bland skolungdomar – svar på skrivelse från Maj-Len Eklund (V), vice ordförande Majvi Andersson m fl (S) och Kenneth Rönnquist (MP)

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Maj-Len Eklund (V), Majvi Andersson m fl (S) och Kenneth Rönnquist (MP) anmälde en skrivelse vid nämndens sammanträde 2010-09-30 med anledning av resultatet i Stockholmsenkäten 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2011. Dnr 1.4.409-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.57-2011.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari 2011 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.1.53-2011.

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-02-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-02-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2011-02-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Övrigt från verksamheten

T.f. stadsdelsdirektören informerade om att den 24 februari tar finansborgarrådet Sten Nordin och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och stadsdelsnämndens ordförande Karl Bern ”1a spadtaget” i Älvsjö nya centrum och resecentrum.

Nämnden beslutade att omformulera skrivelsen om bristande snöröjning, som hela nämnden ställde sig bakom vid nämnd-sammanträdet den 20 januari, och skicka den till trafik- och renhållningsnämnden som är ansvarig för snöröjningen i staden.

§19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Sebastian Wiklund (V), Viktor Morawski (MP) och Majvi Andersson m fl (S) anmälde en skrivelse om nattis enligt följande.

Vi uppmärksammade att frågan om nattis hade kommit upp på förvaltningsgruppen. Nattis stödjer vi helhjärtat med anledning av att många arbetar obekväma arbetstider och att behovet därför borde vara stort. Det är som alla förstår viktigt att tillgodose detta så att alla småbarnsföräldrar kan arbeta heltid om det önskas. Det är genom god barnomsorg som de flesta familjer löser vardagspusslet, därför är det viktigt att alla medborgare får lika rätt till hjälp med detta oavsett när på dygnet de arbetar. Vi kan se från förvaltningsprotokollet att man inte fått något uppdrag från den borgerliga majoriteten att införa nattis men att det görs individuella prövningar från fall till fall. Det hade därför varit intressant att veta hur många medborgare som för närvarnade får hjälp under natt och kvällstid?

Enligt förvaltningen är efterfrågan på nattis låg och för närvarande är det endast ett barn som har barnomsorg på obekväm arbetstid.

Torbjörn Erbe (M) tog återigen upp den bristfälliga snöröjningen i stadsdelen. Även om det efter det senaste snöfallet skett en viss förbättring är forfarande en stor andel av gångbanorna helt oplogade.

Viktor Morawski (MP) framförde önskemål om att få ta del av avtalet som trafik- och renhållningsnämnden tecknat med entreprenören för att se om entreprenören uppfyller kraven i avtalet. Förvaltningen ser till att nämnden får ta del av avtalet.

§20 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2011-02-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Anmälan av ersättare till stadsdelsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollsutdraget till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige utsåg 2011-02-07 Berit Valfridsson Berval (MP)

till ersättare i stadsdelsnämnden för tiden 2011-02-07 – 2011-12-31.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Fyllnadsval till sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Berit Valfridsson Berval (MP) till ledamot i sociala delegationen.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 3 januari utsågs 6 ledamöter och 4 ersättare till sociala delegationen. En plats som ledamot lämnades vakant eftersom det inte var klart med ersättare för miljöpartiet i stadsdelsnämnden och den vakanta platsen som ledamot i sociala delegationen skulle innehas av miljöpartiet.

Vid fullmäktiges sammanträde 2011-02-07 utsågs Berit Valfridsson Berval (MP) till ersättare i stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslår att Berit Valfridsson Berval (MP) utses till ledamot i sociala delegationen.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.