Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt
anslutning Läs mer... till den öppna frågestunden.

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärende

3 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

4 Reviderad projektplan gällande ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

5 Utseende av utanordnare

6 Delegation enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

7 Motion (2011:26) om projekt för att ta fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättning

8 Motion (2011:29) om värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad

9 Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret

10 Avveckling av dagverksamheten Utgångspunkten

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport

12 Ny organisation för personligt ombud - rapport

13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från handikapprådet

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Protokoll från sociala delegationen

22 Rapport om anmälan enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) SOSFS 2008:10 (Lex Sarah)

23 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 30 augusti.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-06-16 justerats den 20 juni.

§3 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar utse nämndsekreteraren, utredaren inom verksamhetsområdet vuxna äldre och funktionsnedsatta och utvecklingssekreteraren inom verksamhetsområdet barn och ungdom till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya Lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Älvsjö stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att ta fram preliminära rutiner för Lex Sarah inom nämndens ansvarsområde.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Nämnden ska utse Lex Sarah-ansvariga personer som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden och fastställa rutiner för Lex Sarah.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 juli 2011. Dnr 1.1.336-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Reviderad projektplan gällande ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner den reviderade projektplanen om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för att stärka stödet till vålds-utsatta kvinnor och barn som bevittnat våld under tiden 2011-11-01- 2012-10-31.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansökte 2011-05-19 hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel om 535 tkr, för fortsatt utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen beslutade 2011-06-08 att bevilja medel om 300 tkr under tiden 2011-11-01 – 2012-10-31. Med anledning av att en avsevärt mindre summa beviljats behöver projektplanen revideras.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 augusti 2011. Dnr 2.1.204-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Sebastian Wiklund (V), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och besluta om att tillföra den ofinansierade delen av projektet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V), vice ordföranden Viktor Morawski och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut

2. Beslutar om att tillföra den ofinansierade delen av projektet

3. Därutöver vill vi tillägga följande

Det är inte vilket projekt som helst som denna gång får stryka om foten. Denna gång handlar det om hur man ska utforma stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det är svårt att peka på vad en begränsad budget innebär för verksamheten. Men i en verksamhet där man ena dagen planerar för en budget på 535 000 men endast får 56 procent av denna måste bli starkt påverkad. Detta är utom all tvivel.

Det framkommer av tjänsteutlåtandet att man kommer att bortprioritera att utvärdera/dokumentera telefonrådgivningen. Dokumentationen skulle kunna hjälpa till med att besvara frågan huruvida den möjligheten (även för anhöriga) innebär större motivation att initiera och genomgå en rättsprocess.

Utbildning är en färskvara och måste ske kontinuerligt och för att åstadkomma en förändring kring ett problem som det ovanstående så behöver en bred grupp anställda lära känna problematiken. Därför behöver detta arbete fortsätta. Det måste fortsätta för att personalomsättning inte är ovanligt, utbildningarna måste fortsätta därför att det hela tiden kommer nya rön, metoder och synsätt på problematiken. Nya grupper av utsatta kvinnor som tidigare inte uppmärksammas kräver nya förhållningssätt. Läroprocessen i sammanhanget måste vara ständigt pågående.

Med anledning av nyttan med ett sådant projekt är vi oroade över att majoriteten inte täcker upp för budgeten som inte erhålls av länsstyrelsen. Detta arbete betraktar vi inte som ett projekt utan borde arbetas in i det kontinuerliga arbete.

§5 Utseende av utanordnare

Beslut

Som utanordnare enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6 § utses stadsdelsdirektör Lars Arvidsson fr.o.m. 2011-08-01.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6 § skall varje nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar (utanordning). Som regel skall nämnden utse förvaltningschefen till utanordnare. Den av nämnden utsedda utanordnaren skall sedan utse lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Stadsdelsnämnden utsåg i maj 2008 stadsdelsdirektör Charlotte Svensson som utanordnare. Hon övergick till annan tjänst 2011-01-01 och enligt kommunstyrelsens beslut tillträder Lars Arvidsson som ny stadsdelsdirektör i Älvsjö fr.o.m. 2011-08-01.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2011. Dnr 2.1.378-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Delegation enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att Helène Ghomri och Lena Persson förordnas att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU.

Ärendet

För att kunna verkställa beslut om vård eller omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) uppstår i vissa fall behov av att begära biträde av polismyndighet. Begäran om polishandräckning kan göras av nämnden eller, i de fall nämndens sammanträde inte kan avvaktas, av någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat.

Nämnden beslutade 2011-01-03 att förordna socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren samt tre tjänstemän vid förvaltningen att begära polishandräckning enlig 43 § 1 st 2p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Två av dessa tjänstemän har slutat sin anställning i Älvsjö varför förvaltningen föreslår att Heléne Ghomri och Lena Persson förordnas att begära polishandräckning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2011. Dnr 1.1.5.513-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Motion (2011:26) om projekt för att ta fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2011-04-14 hemställt om stadsdelnämndens yttrande över Tara Twanas (S) och Kaj Nordquists (S) motion om ett projekt med syfte att staden tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. I motionen anförs att ” … antalet människor i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättningar i Stockholm med omnejd kan på goda grunder antas vara något i närheten av 100000.” Enlig motionärerna bör personer med funktionsnedsättningar i större utsträckning kunna komma i fråga för reguljära anställningar inom verksamheter finansierade av kommunen. I konsekvens föreslår motionärerna att staden genomför ett kompetensutvecklingsprojekt med syfte att till nyckelpersoner – chefer, personalhandläggare m.fl. - förmedla kunskap om de möjligheter det innebär att anställa personer med funktionsnedsättning. Projektet föreslås ske i samarbete med handikapporganisationerna, arbetsförmedlingen(AF) och Stockholms läns landsting(SLL) samt att staden ansöker om delfinansiering från Europeiska fonden, EFS. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juli 2011. Dnr 1.5.1.197-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden delvis skulle godkänna förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag
  2. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är positivt att förvaltningen i princip ställer sig bakom motionärens förslag. Vi är däremot oroliga för att initiativet försvinner längs vägen. Därför ger vi stadsdelsförvaltningen i uppdrag att följa upp händelseutvecklingen på frågan och om inget arbete för detta inleds så återkommer förvaltningen med ett förslag över hur man själva kan initiera ett sådant projekt.

§8 Motion (2011:29) om värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Rebecca Adami (MP) om värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

· ideella organisationer och jourer som bedriver stödverksamhet för papperslösa ska få ekonomiskt stöd och

· socialnämnden ska ge ekonomiskt stöd även till jourer och organisationer vars verksamhet helt eller delvis är riktad till papperslösa.

Förvaltningen utgår ifrån att staden behandlar alla organisationers ansökningar på likställt sätt och att de organisationer som motionären avser, har samma möjligheter till ekonomiskt stöd som andra.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 juni 2011. Dnr 1.5.1.189-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Bifalla motionen

Ett sätt att avgöra utvecklingsnivån på ett samhälle är att undersöka hur de svagaste i samhället tas om hand. En av de allra svagaste grupperna i vårt samhälle är de papperslösa och vårt sätt att ta hand om dem är på gränsen till omänskligt. De tvingas leva under jorden, har endast rätt till dyr akutvård och har i övrigt nästan inga rättigheter överhuvudtaget. Hur många papperslösa som lever i Stockholm finns det naturligtvis inga siffror på, men uppskattningsvis handlar det om fler än 10000. Alla beslut som kan underlätta för denna grupp och göra deras tillvaro drägligare är mer än välkomna.

Organisations- och föreningsutskottet har under den senaste tiden inte givit pengar till några organisationer som uttryckligen stödjer papperslösa. Detta kan förklaras av att papperslösa inte är en prioriterad grupp att stödja. Vi vet att papperslösa i dagsläget inte får plats på jourer, eller rättare sagt så tar t.ex. Kvinnocentrum emot papperslösa kvinnor, men när det framkommer att de inte har papper får de gå ut på gatan igen, oftast direkt tillbaka till de människor som utnyttjar och misshandlar dom. Anledningen till att jourer och organisationer inte kan ge adekvat stöd till papperslösa är att staden inte ger pengar för detta arbete.

§9 Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Regeringen har avsatt särskilda medel med avsikt att premiera de kommuner och landsting som genom långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete kvalitetssäkrar äldreomsorgen, bland annat genom att de deltar och registrerar i de nationella kvalitetsregistren, Senior Alert och Svenska Palliativregistret.

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg där antalet fallskador, trycksår och undernäring registreras. I Svenska Palliativregistret registreras vården under den sista veckan i en persons liv samt omhändertagandet av närstående under denna tid.

I likhet med äldreförvaltningen ser förvaltningen positivt på ett deltagande i Senior Alert och Svenska Palliativregistret. Ett deltagande ger underlag för verksamhetsutveckling och kan öka möjligheten för enheterna att utveckla och förbättra vården och omsorgen om den enskilde. Förutom att information kan inhämtas om och analys göras av den egna verksamheten, finns det möjlighet att göra jämförelser med andra stadsdelar och kommuner.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 juli 2011. Dnr 1.5.1.347-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Avveckling av dagverksamheten Utgångspunkten

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Utgångspunkten är en öppen dagverksamhet som riktar sig till vuxna personer med fysiska funktionsnedsättningar som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. I dagsläget har antalet besökare av verksamheten minskat och blivit så litet att det inte motiverar en fortsatt drift.

Södermalm stadsdelsnämnd har under mars månad år 2011 fattat beslut om nedläggning av dagverksamheten Utgångspunkten. Stadsledningskontoret delar Södermalm stadsdelsnämnds uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla dagverksamheten Utgångspunkten från och med den 1 oktober 2011.

Förvaltningen har inget att tillägga utöver det som Södermalm stadsdelsnämnd samt stadsledningskontoret har kommit fram till och instämmer i förslaget om att avveckla dagverksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 juli 2011. Dnr 1.5.1.274-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Ekonomisk månadsrapport

T.f. tillförordnade ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. juli månad.

§12 Ny organisation för personligt ombud – rapport

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

När ramavtalet med Stadsmissionen för drift av verksamheten med personligt ombud löper ut den 31 augusti 2011 tillskapas en gemensam organisation för personliga ombud i söderort. Fem anställningar inrättas, varav 1,5 för Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsförvaltningar. Ombuden får en gemensam lokal på Skarpnäcksfältet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2011. Dnr 1.2.5.381-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) hade ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Rösträkning begärdes och genomfördes.

Ledamot som bifaller (MP), (S) och (V):s förslag till beslut röstar ja. Ledamot som bifaller (FP), (M) och (C):s förslag till beslut röstar nej.

Rösträkningen utföll med 6 nej-röster – ordföranden Karl Bern (FP), ledamoten Olle Andretzky (M), ledamoten Torbjörn Erbe (M), tjänstgörande ledamoten Tomas Lindborg (M), ledamoten Inga-Lill Persson (FP) och ledamoten Evy Kjellberg (C) mot 5 ja-röster – vice ordföranden Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson (S), ledamoten Gun Högbacke (S), tjänstgörande ledamoten Alici Güler (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V).

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt (FP), (M) och (C):s förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till hur verksamheten med personliga ombud ska organiseras.

Att ta ett så här stort och genomgripande beslut, som berör många av stadens medborgare, enbart på förvaltningsnivå anser vi inte vara riktigt. Inför nämnden läggs en rapport som saknar såväl bakgrundsbeskrivning hur verksamheten med personliga ombud fungerat i Älvsjö, som uppgifter om hur stort behovet av personliga ombud är i vår stadsdel. Det finns heller ingen beskrivning över vilka konsekvenser den föreslagna förändringen kan få för dem som är i behov av ett personligt ombud.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ingår det i de personliga ombudens arbetsuppgifter att t ex bistå klienterna i deras kontakter med olika myndigheter. Att dra in på detta är inte att se till klienternas bästa utifrån de riktlinjer som finns utan grundar sig som vi ser det uteslutande på besparingsskäl. Verksamheten med Personliga ombud är ett av psykiatrireformens mest lyckade drag. Enligt regeringens proposition och senare regeringsbeslut beskrivs ombudens arbetsuppgifter. Personliga ombudet ska

· Tillsammans med klienten identifiera och formulera hans eller hennes behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.

· Tillsammans med klienten se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.

· Bistå klienten i kontakterna med olika myndigheter.

· Se till att klienten får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

· Verka för att klienten får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete.

Personliga ombudet ska inte överta myndigheters uppgifter eller ansvar men kunna bistå i klientens kontakt med exempelvis försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller med socialtjänsten, i

t ex ärenden om försörjningsstöd. Uppfattningen att det personliga ombudets kontakt med olika typer av myndigheter ligger utanför det egentliga uppdraget, är felaktigt. Utifrån det är det därför helt fel att minska antalet personliga ombud till 1,5 gemensamt för Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmens stadsdelsnämndsområden med säte i Sköndal, en helt annan stadsdelsförvaltning.

Målgruppen för personligt ombud är enligt Socialstyrelsen personer med psykiska funktionsnedsättningar, 18 år och äldre, som

· har betydande och väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av (allvarlig) psykisk störning/sjukdom och

· har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, service och rehabilitering och sysselsättning och som har behov av långvarig kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Vi anser att det är bakvänt ekonomiskt av staden att utgå från att ett personligt ombud som hjälper klienten att få möjlighet att få sitt ärende prövat hos försäkringskassan etc, enbart är en kostnad för staden. Utförsäkrade har bara ekonomiskt bistånd som utväg och det innebär en långsiktig kostnad för staden. Det ligger i både stadens och den enskildes intresse att få rätt stöd och insats efter de faktiska behoven. Det finns forskare vars samhällsekonomiska kalkyler visar att en satsad krona på personligt ombud ger 17 kronor tillbaka. Med anledning av detta är det slöseri med skattemedel att överföra kostnaderna för personliga ombud till socialpsykiatrins budget. Som vi ser det har socialpsykiatrin större nytta av att de personliga ombuden finns kvar i oförminskad omfattning. Till detta tillkommer den ovärderliga resurs som ett medmänskligt och värdigt bemötande tillför som stöd till medborgare som befinner sig i en utsatt situation.

De personliga ombudens arbetsuppgifter m m rörande deras verksamhet beskriv på ett lättfattligt sätt i Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011.

§13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.382-2011.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i augusti 2011 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i augusti 2011 anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.1.404-2011.

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-08-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-08-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2011-08-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

Branden på Mullegården

Förskolan Mullegården eldhärjades natten till måndagen den 22 augusti. Förvaltningen har jobbat intensivt med att hitta alternativa lokaler och redan på måndag den 29 augusti kan verksamheten flytta in i lokaler på Älvsjö Gårdsväg. Kontrakt har tecknats t.o.m. den 20 januari 2012 med förskolan Olympen AB som driver enskild förskoleverksamhet och som har lediga lokaler. Föräldrar och personal är mycket nöjda med att det gått så snabbt att hitta en bra lösning som innebär att verksamheten inte behöver splittras utan kan flytta till gemensamma lokaler.

Rekrytering av ekonomichef och verksamhetsområdeschef

Rekryteringen av nya chefer är inne i ett slutskede.

ILS-utbildning

Enligt önskemål från nämnden kommer förvaltningen att genomföra utbildning i stadens uppföljningssystem av verksamheterna (ILS) den 20 eller 21 september.

Planeringsdagen den 10 november

Heldagen inför verksamhetsplaneringen 2012 kommer enligt tidigare beslut att genomföras torsdagen den 10 november.

Trygghetslarmen

Nytt avtal har tecknats med Stockholms larmcentral vilket innebär att personer med trygghetslarm kommer att få sina larm utbytta.

§19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Gun Högbacke (S) undrade om det finns något samband mellan de klagomål som inkommit på äldreomsorgen under sommaren och den personalsituationen som råder under sommarperioden. Enligt förvalt-ningen har det varit lugnt och fungerat bra i sommar.

§20 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2011-06-16 och 2011-07-04 anmäldes och lades till handlingarna.