Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-12-20

Sammanträde 2012-12-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 A Ändrat sammanträdesdatum i januari

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Inkommet medborgarförslag om tryggande av säker vattentillförsel till odlingslotterna i Viktoriaparken

8 Svar på skrivelser om ungdomsproblem i Älvsjö

9 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2011-2012

10 Nedskrivning av kundfordringar

11 Ändring i delegationsordningen för beslut om vårdnadsbidrag

Remissärenden

12 Svar på remiss om nytt IT-program för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 031-786/2012

13 Yttrande över remiss om förslag till skolplan för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 322-1460/2012

14 Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Västberga 1:1, område vid kv Månstenen (Kristallvägen/Diamantbacken) i stadsdelen Solberga - remiss från stadsbyggnadskontoret, SDp 2010-16279

Anmälningsärenden

15 Ekonomisk månadsrapport

16 Redovisning av åtgärdsplaner inom hemtjänsten

17 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

18 Anmälan av delegationsbeslut

19 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen 2012-12-13

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet 2012-12-13

21 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 2012-12-12

22 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2012-12-05

24 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

25 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (154 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Viktor Morawski (MP) och Olle Andretzky (M) utses att justera protokollet vilket ska ske fredagen den 21 december.

§2 Fastställande av föredragningslista

Ärende 22, minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen utgår då sammanträdet den 5 december blev inställt.

Föredragningslistan fastställdes i övrigt.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-11-22 justerats den 28 november.

_______________________

§4 Ändrat sammanträdesdatum i januari

Dnr 1.1.592-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden sammanträde den 3 januari flyttas till fredagen den 4 januari, 08.00.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fastställde 2012-11-22 sina sammanträdestider för 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att sammanträdet i januari flyttas från den 3:e till den 4:e januari.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom framlagt förslag.

___________________

§5 Inkommet medborgarförslag om tryggande av säker vattentillförsel till odlingslotterna i Viktoriaparken

Dnr 1.2.3.627-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Solveig Sandberg i Viktoriaparkens odlarförening har inkommit med ett medborgarförslag daterat 2012-11-19. Förslaget som framförs är att få sommarvatten framdraget till allmänningen, med vattenpost och mätare.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

______________________

§6 Verksamhetsplan och budget 2013

Dnr 1.1.644-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för 2013 inklusive omslutningsförändringar med 98,3 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader (0,5 mnkr) och internräntekostnader (0,2 mnkr) inom stadsmiljö om totalt 0,7 mnkr.

3. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning:

Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Våga vilja, Långsjö, och Rödkulla. Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten.

Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan. Resultatenhet 4, förskolorna Skogsgläntan, Trollsländan och Eken. Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen. Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen.

4. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör en intraprenadenhet: Sjöholmens gruppbostad, Kvarnstugans gruppbostad, Folkparksvägens gruppbostad, Brännkyrka gruppbostad, Sulvägens gruppbostad, Folkparksvägens serviceboende och Långsjöns dagliga verksamhet.

Skriftliga reservationer från vardera (S), (MP) och (V).

Särskilt uttalande från (M) (FP) (C).

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-12-07.

Förslag till beslut

Olle Andretzky m.fl. (M), Inga-Lill Persson m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Majvi Andersson m.fl. (S) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt bifall till eget förslag till beslut.

Viktor Morawski (MP) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att budgetunderlaget återremitteras till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag till kommunfullmäktige som grund.

Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut. Vidare att förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag enligt vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Reservation (S)

Majvi Andersson (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

 1. att anta Socialdemokraternas förslag till budget för 2013
 1. att avslå förslaget till aktivitetsplan för 2013 och att avbryta allt arbete och alla planer på att upphandla, avknoppa, utmana och privatisera verksamheter inom förskola, vård och omsorg
 1. att bygga upp ungdomsgårdsverksamhet med början i Solberga

 1. att öka valfriheten för de äldre avseende insatserna inom äldreomsorgen
 1. att undersöka möjligheterna att starta hemtjänst i egen regi
 1. att återuppbygga Nätverkshuset som familjecentral

 1. att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2013 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

INLEDNING

Jobb och utbildning istället för bidrag – alla behövs

Älvsjö är en viktig del av Stockholm, som i sin tur är en stad med nästintill oändliga möjligheter. Stockholms urbana miljö kombinerat med ett tolerant och jämlikt samhälle har skapat möjligheter som finns i få andra städer i världen. Det är ingen slump att Stockholm (och Sverige som land) kommer högt upp i många internationella granskningar av såväl näringslivsklimat som välstånd. I grunden handlar det om stockholmarens förmåga att växa och utvecklas och om stockholmarens nyfikenhet, kreativitet och vilja att skapa något bestående för sig och de sina. Men det handlar lika mycket om ett samhällssystem som låter människor vara starka och självständiga individer i en storstad där vi är beroende av varandra och av ett samhälle som fungerar.

Det är när staden är tillräckligt stark för att fungera väl som alla kan få en tillräckligt bra kunskapsgrund för att kunna få ett arbete. I Stockholm finns resurserna och förutsättningarna att erbjuda alla människor en välfungerande välfärd. Stadens leverans av välfärd är avgörande för vardagen. Det är när det investeras tillräckligt i vår gemensamma infrastruktur som det är möjligt att kunna röra sig fritt och komma till sitt arbete. Det är när vi tillsammans investerar tillräckligt i välfärd som det finns en äldreomsorg som ger de äldre en chans att leva sitt liv i värdighet och efter egna önskemål. Barnomsorgen och skolan, omsorgen om dem som har en funktionsnedsättning, möjligheten att få en bostad, är fler exempel där en väl fungerande stad är nödvändig.

I den budget som de borgerliga partierna röstat igenom för staden, ökar utanförskapet och beroendet av bl a försörjningsstöd ökar – klyftorna mellan människor och mellan stadsdelar växer. I stora delar av staden växer en generation upp med en känsla av att möjligheten till jobb blir allt mer avlägset. Brist på möjligheten till en bostad, en bra utbildning, en god hälsa – alla är de indikatorer på en stad som blir alltmer tudelad. I en tudelad stad följer missade möjligheter. Barn som aldrig får chansen att visa sin fulla potential, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden eller känslan av ökande otrygghet, begränsar möjligheter. En sådan stad är en stad med missade möjligheter.

Stockholm kan bättre än det vi nu ser. I takt med att alliansen med moderaterna i spetsen, i flera år lagt allt fokus på sänkta skatter och privatiseringar har förutsättningar för skola, infrastruktur och jobb försummats. Det märks idag inte minst på försämrade skolresultat, sämre vägar, sämre kollektivtrafik samt ökad långtidsarbetslöshet.

Socialdemokraternas budgetförslag 2013 för hela Stockholm visar på en alternativ väg. En väg där investeringar i utbildning och jobb ger möjligheter för fler. En väg som är fylld av möjligheter för hela Stockholm, en väg som skulle ge Älvsjö fler möjligheter.

Ett Stockholm – ett Älvsjö som arbetar. Ett alternativ till en politik som inte levererar

Stockholm växer varje år med tusentals nya stockholmare. Hit söker sig många för att försörja sig eller för att söka sitt drömjobb. Här vill människor bo, arbeta och förverkliga sina drömmar, här skapas framtidstro och här vill många bygga sin framtid. Många av Stockholms nya invånare väljer att bo och arbeta i Älvsjö.

Men alla får inte arbete. Försörjningsstödet ligger kvar på en alltför hög nivå och tenderar att öka. Det är bara en av flera indikatorer på att det behövs en ny politik för fler jobb. Långtidsarbetslösheten, arbetslösheten bland ungdomar och personer med utomeuropeisk bakgrund är fortsatt mycket hög. Varje år betalar staden som helhet uppemot en halv miljard i försörjningsstöd till personer som får bidraget på grund av arbetslöshet. För att bryta denna utveckling anslår alliansen cirka 30 miljoner i aktiva åtgärder. Det är långt ifrån tillräckligt.

Arbetslöshet kan inte mötas med passivitet. I Socialdemokraternas budgetförslag redovisas ett jobbpaket som kommer att ge fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning. Det är ett paket om totalt mer än 400 miljoner kronor. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar vi gör i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare fler att få jobb. Till 2016 ska staden kunna halvera behovet av försörjningsstöd då fler går från bidrag till jobb.

Vi investerar tydligt i att bryta behovet av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och vill införa en reform där arbetslösa som uppbär försörjningsstöd ska erbjudas en tidsbegränsad anställning i staden. Det ger förutsättningar för förbättrad kvalitet i vård, skola och omsorg samtidigt som fler får en arbetslivserfarenhet som ofta är biljetten in på ordinarie arbetsmarknad. I de fall en sådan insats inte leder till jobb direkt kommer det ofta att stimulera till vidare utbildning. I de fall arbetslösheten består kommer kostnaden för arbetslösheten att kunna återföras till den samhälleliga organisation som borde bära ansvar för trygghetssystem, dvs staten.

Vi vill investera i kunskap och vuxenutbildning. Vår utbildningssatsning sträcker sig från förskolan till forskning. Det är väldokumenterat att en av de viktigaste faktorerna för att komma in på arbetsmarknaden är en fullgjord gymnasieutbildning. Ändå har det aldrig varit så många ungdomar i Stockholm som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Lägg därtill otillräckliga insatser för att fler i Stockholm ska kunna få en plats på Komvux.

Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har bitit sig fast och ökar. Att passivt invänta att arbetslösheten i denna grupp ökar är fel och riskerar etablera en farlig arbetslöshetskultur. Vi vill specifikt arbeta med att avskaffa långtidsarbetslösheten i denna grupp och ge dem den arbetslivserfarenhet som bryter utanförskap och passivitet.

För att bredda Stockholms arbetsmarknad vill vi initiera ett arbete för lättare industri och handel i ytterstaden. Viktiga delar i detta är att arbeta med hur en mer aktiv användning av kommunala lokaler och kommunal mark kan medverka till att fler jobb skapas i de delar av Stockholm där arbetslösheten är som störst. Vi lanserar ett program med målet att arbetslösheten i de stadsdelar som har högst arbetslöshet ska ner till dagens genomsnitt. Ett program som om det är framgångsrikt medför samhällsekonomiska vinster om hisnande 1,6 miljarder kronor. Det är priset för en misslyckad politik i Stockholm idag.

Vi vill i praktiken hävda arbetslinjen. Genom en förskola som är öppen när den behövs, genom en skolbarnomsorg som håller god kvalitet och kan ge hjälp med läxläsning, genom en kommunal ”löna sig att jobba-garanti”, genom bättre fungerande kommunikationer och genom att avskaffa vårdnadsbidraget gör vi det möjligt och attraktivt att jobba för sin egen försörjning. Vi vill bryta utvecklingen mot ett allt högre bidragsberoende i Stockholm.

I det socialdemokratiska förslaget till budget för staden föreslogs ett jobbpaket om totalt 140 miljoner kronor som skulle gett många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar förslaget innebär, i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare många fler att få jobb. Det hade också inneburit möjlighet att bromsa ökningen av försörjningsstöd.

Med vårt förslag skulle fler ungdomar och vuxna ha fått den utbildning som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar och andra utsatta grupper skulle ha fått mer riktade insatser – med större effekt. Näringspolitiska insatser skulle ha gett förutsättning för fler jobb.

Erfarenheter från tidigare studier visar att ungdomar som sommarjobbat, senare har lättare att få ett jobb. Det handlar både om erfarenheten och om kontakter som arbetas upp. Därför vill socialdemokraterna genom att anslå mer pengar (15 miljoner kronor) i stadens budget ge förutsättningar för fler unga att sommarjobba. Tillsammans med de höjda ambitioner som Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting förespråkar och med aktiv samverkan med privata näringslivet i denna fråga kunde då en garanti om sommarjobb ha införts.

En aktiv fritid för unga lönar sig – för de unga och för Älvsjö

Alltsedan alliansen efter sitt tillträde 2006, lade ner Älvsjös båda ungdomsgårdar har det vuxit upp en allvarlig ungdomsproblematik i Älvsjö. Trots att ett närpoliskontor upprättats i Älvsjö har allvarliga kriminella inslag rapporterats.

Fritidsverksamheten är en oerhört viktig del i våra barns trygga utveckling. Det handlar om att bli sedda av fler vuxna, att få möjlighet att träffa nya vänner och att få chansen att odla sina egna intressen. En öppen fritidsgård kostar pengar - en stängd kan kosta hur mycket som helst. En enda ung människa som hamnar i missbruk och kriminalitet kan kosta samhället uppemot två miljoner kronor per år. Det är mer än den årliga kostnaden för att driva en fritidsgård. Enbart fritidsgårdar kan inte hindra att våra unga hamnar snett, men det är en bra investering i våra barns framtid. Om Älvsjö ska vara en fortsatt bra plats att växa och leva i måste vi investera i framtiden för våra barn och unga. Vi vill att Älvsjö ska bli den bästa platsen att växa upp i.

En SCB-rapport visar att barn i ekonomiskt utsatta hushåll deltar i mindre utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter än barn i ekonomiskt starkare hushåll. Detsamma gäller barn med ensamstående föräldrar, barn i arbetarhushåll och barn vars föräldrar är födda utomlands. Fritidsverksamheterna måste därför ges mer resurser för att fånga upp alla barn.

Ett Stockholm/Älvsjö utan barnfattigdom

När klyftorna ökar och alltfler behöver försörjningsstöd är det också allt fler barn och ungdomar som drabbas av ekonomisk utsatthet. Barnfattigdomen stänger ute barnen från att kunna ta vara på sina möjligheter att delta. Barn som inte kan följa med på skolutflykten eller delta i fritidsaktiviteten drabbas av smärtsamma begränsningar. När avgiften till kulturskolan blir för hög och barnen inte kan delta så riskerar svider det i barnet men även samhället riskerar att tappa begåvningar. Skammen i att inte ha råd ger bristande självförtroende som kan följa med genom livet. Sveriges huvudstad måste kunna ge alla barn, oavsett bakgrund, en möjlighet att växa. Därför är det ökande behovet av försörjningsstöd inte bara dåligt ur ett individperspektiv eller ur ett jobbperspektiv, det är dåligt ur barnens perspektiv.

Viktigast är att minska arbetslösheten. Därför föreslår S en stor utbildnings- och jobbsatsning som för hela staden kommer innebära att 5000 hushåll på tre års sikt kan ta sig från att vara i behov av försörjningsstöd till jobb med lön. Den satsningen ska under första året riktas mot barnfamiljer för att snabbt minska barnfattigdomen. Det ska finnas en ”löna sig att jobba-garanti”. Vi anser det självklart att en arbetslinje ska rymma barnomsorg även på obekväm arbetstid så att föräldrar kan ta de jobb de vill ha eller som är lediga. För dem som trots allt kommer behöva försörjningsstöd anser vi att det ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Barnets egna behov av stöd ska utredas i anslutning till traditionell biståndshandläggning.

Alla barn och ungdomar ska oberoende av föräldrarnas plånbok, kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Vi föreslår därför ökat föreningsstöd, utökad användning av nolltaxa, och sänkta avgifter i kulturskolan. Därtill vill vi jobba aktivt med att ungdomar ska kunna få ett feriearbete. När kommunen utökar sina ansträngningar och ambitioner för antalet sommarjobb innebär det att fler från ekonomiskt utsatta områden får möjlighet till en egen försörjning under en del av året. Vi är oroade över den över tiden tydliga neddragningen på sommarkollo som genomförts. Det är ett slag primärt mot de som inte har råd med andra aktiviteter under sommaren.

Ytterligare en insats som kommer att minska klyftorna är vårt förslag att ge alla ungdomar på gymnasiet ett SL-kort. Därigenom avlastas familjeekonomin och den geografiska rörligheten ökar för alla elever.

En förskola som får bra förutsättningar

Vår politik för hela skolan tar sin grund redan i det tidiga lärandet. Vi vill ge förskolans budget ett resurstillskott som till dels ska användas för att stärka det socioekonomiska tillägget. Det ger fler förskolor möjlighet att jobba med språkutvecklande insatser. Dels ska de användas till att generellt förstärka kvaliteten i förskolan. Förskolan ska ge alla barn en möjlighet att börja skolan med bra förutsättningar.

Älvsjö behöver bli bättre på att garantera förskolornas öppethållande. Det är inte minst ett sätt att hävda arbetslinjen. En illustration på det är den bristande tillgången på barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är välkommet att stadens majoritet nu erkänner behovet av omsorg på natten. Det är samtidigt en illustration på antingen bristande engagemang eller förmåga, att majoriteten inte förmår göra något av det förrän de eventuellt får statliga stimulanspengar för ändamålet.

Kvaliteten i förskolan behöver förstärkas. Vi vill öka satsningen på utbildning av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med vår ramhöjning av schablonen möjliggör det ett arbete där barngruppernas storlek successivt kan minskas för att uppnå de mål som staden satt upp men som alltför ofta i verkligheten helt enkelt förbigås.

En äldreomsorg som är värdig – på riktigt

Äldreomsorgen har de senaste åren varit utsatt för debatt. Det senaste året har präglats av den svidande kritik hemtjänsten och boendena här i Älvsjö fick i Socialstyrelsens rapport för 2011 och i stadens egen undersökning samma år. Andra stadsdelar har haft bittra erfarenheter från den så kallade Carema-skandalen och vi minns också turerna kring Koppargården. Inget av detta har fått alliansen att avstå nya upphandlingar och privatiseringar, de ska fortsätta enligt plan och enligt sin ideologiskt drivna övertro på privata alternativ. Vi anser att det är dags att helt avsluta arbetet med privatisering och upphandling inom skola, vård och omsorg och i stället mycket noga följa upp konsekvenserna av privatiseringen.

Vi vill i vårt budgetförslag initiera ett program för kvalitet i trygghet. Det ska finnas garantier att det alltid är den äldres möjlighet att alltid kunna erhålla en välfärd med hög kvalitet som är den avgörande grunden för hur välfärden ska organiseras. Programmet ska ställa samma krav på kommunala som privata utförare. Det ska inte finnas några dåliga skattefinansierade alternativ i välfärden. Ingen ska behöva riskera att göra ett dåligt val. Programmet har sin grund i att samma krav ska ställas på privata och kommunala utförare, att kommunen har ett ansvar för kvaliteten och att denna ska förstärkas. Utgångspunkterna innebär i korthet:

 • Tydliga bemanningsregler såväl för upphandlad som egen verksamhet
 • Trygghet i anställningen genom kollektivavtalsliknande anställningsvillkor och Vita jobb-satsning
 • Annan beslutsprocess kring tilldelning
 • Tidigare erfarenheter av entreprenörer ska vägas in i upphandlingsbeslut
 • Upphandlingar ska alltid vägas mot egen-regi-drift
 • Lösningar som baseras på intraprenader och social ekonomi ska prövas i samband med upphandling.
 • Full insyn – ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
 • Förnyelsekansliet ersätts av ett kvalitetskansli som skärper tillsynsarbetet
 • Skydd för så kallade whistleblowers
 • Förbättrad information till brukarna innan de gör sina val

.

De borgerliga partierna har genomfört genomgripande förändringar i stadens organisation och verksamheter. Fyrkantiga kundvalssystem där kötid går före behov, fastlåsta avtal med privata företagare och rigida pengsystem har i många fall lett till såväl minskat inflytande för brukarna som ökande kostnader. Det ställer i sin tur nya krav på politikens förmåga att leverera en kvalitativ välfärd. Det behövs nya lösningar för kontroll och uppföljning, för resursfördelning, för att fördela efter behov och för att garantera varje stockholmares rätt till inflytande.

Socialdemokraterna har under flera år drivit att staden bör initiera en översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra stockholmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte går till stora vinster åt aktieägarna. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler vita jobb tillskapas. Med fler vita jobb följer också fler jobb med bra anställningsvillkor.

S-budgeten förstärker äldreomsorgen genom såväl ett ekonomiskt tillskott till hemtjänsten som med nya tjänster genom den jobbsatsning som föreslås. I Älvsjö vill vi använda de ökade resurserna genom att förstärka hemtjänsten dels genom en tät kontakt med de utförare som redan finns men framförallt genom att bygga upp en egen-regi-verksamhet för hemtjänsten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett modernt och rättvist Stockholm ger personer med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då det är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. Ekonomi ska inte vara ett hinder för den enskilde. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska utgöra den självklara grunden för verksamheten.

Personer med funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till en rik fritid. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likabehandling ska råda. Lagstiftningen och inte ekonomin ska avgöra insatsen för den enskilde. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka genom anpassningar av utemiljön och den offentliga miljön. År 2010 hade Stockholm som mål att bli världens mest tillgängliga stad. Det krävs inte alltför mycket observation i vardagen för att se att staden – och inte heller Älvsjö – nått det målet.

Ett stort problem är bristen på gruppbostäder. Vi vill därför öka byggandet av gruppbostäder Organisationer och föreningar som arbetar med och för personer med funktionsnedsättning gör ett oerhört viktigt arbete för att få upp frågorna på dagordningen. Vi vill stärka dessa organisationer och vill därför avsätta extra resurser för detta. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. Ledsagarservicen ska vara individuellt anpassad och ska kunna användas flexibelt. Privatiseringen av ledsagarservisen måste utvärderas Möjligheten att vara registrerad hos mer än en utförare kan öka flexibiliteten och ska därför utredas. Rätten till avlösning för anhörigvårdare bör stärkas.

Traineeplatser i Ytterstad

Stadens bolag och förvaltningar står inför en stor generationsväxling, inte minst i stadens ytterområden. Genom att ge bättre service, effektivisera byråkrati och ge snabbare stöd och svar till dem som vänder sig till kommunen, kan vi bättre tillvarata den kraft som finns i områden som har hög arbetslöshet och andra sociala utmaningar. För att förbättra servicen och förstärka nytänkandet i dessa förvaltningar behöver staden attrahera fler unga och begåvade medarbetare. Samtidigt tjänar staden tydligt på att stärka sysselsättningsgraden bland yngre akademiker och påskynda etableringen på arbetsmarknaden efter avlagd examen. För att angripa båda dessa problem vill vi inrätta ett nytt program; Generationsväxling Ytterstad, med traineeplatser där arbete och utbildning varvas. De som blir antagna till programmet kommer att få goda möjligheter till karriär och utveckling samtidigt som de gör en viktig insats för utvecklingen av stadens verksamheter och service. För att täcka merkostnader för handledare och traineeanställda avsätter Socialdemokraterna 6 miljoner kronor i stadens budget under 2013. En stor del av dessa resurser kommer Älvsjö till del.

Personalpolitik

För att utveckla verksamheterna vill vi satsa på vår viktigaste resurs; medarbetarna. Bristande arbetsvillkor gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent personal. Att inte veta om man får behålla jobbet eller tvingas att byta arbetsgivare efter en upphandling skapar osäkerhet och stress. Det finns risk för att det kan uppstå bristsituationer inom vård- och omsorgsyrkena. Det finns alltså stor anledning att vara en attraktiv arbetsgivare. Då duger det inte att erbjuda otrygga anställningsformer. Allmänna visstidsanställningar försämrar anställningstryggheten och särskilt stort blir problemet när arbetsgivaren utnyttjar möjligheten att växlar mellan vikariat och allmän visstidsanställning för den anställde. Otrygga anställningar innebär en stor ekonomisk osäkerhet för den enskilde och gör staden oattraktiv som arbetsgivare.

Deltidsarbetslösheten har vuxit till ett stort problem på arbetsmarknaden. Inför budgeten 2012 utlovade alliansen ett stopp för ofrivillig deltidsarbetslöshet. Men detta löfte har ännu inte gett genomslag i statistiken. Arbetet behöver påskyndas. Vi vill se en handlingsplan för rätt till heltid. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. I grunden kostar det inte mer att ha heltid än deltid. I Socialdemokraternas budget för staden avsätts 10 miljoner kronor för att initiera arbetet och för att kunna stödja projekt som stimulerar arbetet för att göra heltid till en rättighet.

Alltför många är idag ofrivilligt timanställda och många under alltför lång tid. Vi vill i ett första skede ersätta osäkra timanställningar med fasta anställningar inom vikariepooler i äldreomsorg och förskola. Det ger tryggare anställningar men framförallt möjligheten att öka kompetensen och kontinuiteten. Det bidrar aktivt till en bättre kvalitet i välfärden.

Så kallade delade turer bör undvikas till förmån för en sammanhållen arbetstid. Att arbeta exempelvis förmiddag för att sedan ha flera timmars paus och sedan även arbeta på kvällen är inte optimalt. Särskilt svårt kan det vara att kombinera sådana arbetstider med ett fungerade familjeliv.

Det ska alltid löna sig att jobba. För de med de lägsta lönerna, som därtill ofta tvingas kombinera en låg lön med ofrivillig deltid, innebär en anställning i staden ingen garanti för att få en tillräcklig inkomst för att kunna försörja sig och de sina. Det är att dåligt helga arbetets värde att sända signalen att man kan ha svårt att försörja sig trots ett arbete inom staden. Vi vill initiera en löna-sig-att-jobba-satsning. För att höja de lägsta lönerna för stadens anställda tillförs 20 miljoner kronor till en låglönesatsning i (S) budget för staden.

Lokal demokrati

Stadsdelsnämnderna är en av stadens mest decentraliserade och lokalt närvarande verksamheter. Det är i stadsdelsnämnden som arbetet för en levande och lokalt förankrad demokrati kan förläggas nära medborgarna. Stadsdelsnämnden är det forum där människors engagemang kan tas tillvara och en nära dialog kan föras med medborgarna kring områdets uppgifter och åtaganden. Vi socialdemokrater vill särskilt arbeta med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa forum för dialog med medborgarna kring Älvsjö och de åtaganden och uppgifter stadsdelsnämnden har. För oss är det viktigt att antalet Älvsjöbor som är delaktiga i politiska diskussioner och beslut ökar. Vi vill göra det enkelt att engagera sig i Älvsjös angelägenheter. Kultur, intresseföreningar, bildningsverksamhet, idrottsföreningar, mm, ska ges utrymme och stöd att växa och ingå naturligt i människors vardag. Vi vill ta tillvara unga människors vilja och rätt till inflytande och delaktighet.

Brukare och boenden ska vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag, inte bara genom att välja mellan olika utförare utan genom möjligheten att påverka insatser och utformningen av den verksamhet man är i behov av. I stadsdelsnämnden tas besluten nära medborgarna, vilket stärker människors möjlighet till delaktighet samtidigt som besluten tar större hänsyn till lokala förutsättningar. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och samordningsvinster mellan olika verksamheter. Socialdemokraterna vill att stadsdelsnämnderna utöver dagens ansvarsområden, tillförs ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning, samt får större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Ansvaret för de enskilt drivna förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna. Medborgarkontoret ska ha utökade och generösa öppettider.

Mål för lokal demokrati:

· Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö

· Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna

Fritidsverksamhet för barn och unga

Den kommunala fritidsverksamheten i Älvsjö ska säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse. Alla ska ha tillgång till fritidsverksamheterna oberoende av bostadsområde eller föräldrars inkomst.

Älvsjö stadsdelsnämnd ska erbjuda barn och unga en bred fritidsverksamhet för olika åldrar, behov och intressen. För de minsta barnen är den öppna förskoleverksamheten och parklekarna viktiga inslag i vardagen. Den öppna förskoleverksamheten och parklekarna ska vara öppna för alla och verksamheten ska utökas med fokus på att nå fler besökare. Parklekarna ska erbjuda aktiviteter för barn i olika åldrar på ett utmanande och säkert sätt. Ett fungerande och långsiktigt underhåll av alla parklekar ska säkras. Vi vill att alla Älvsjös parker ska rustas upp och underhållas. Kristallparken i Solberga ska utvecklas till en upplevelselekpark för barn. Kristallparken och alla Älvsjös övriga parker ska fortsatt vara i kommunal regi.

Många Älvsjöbarn har inte möjlighet att lämna sin egen stadsdel under sommaren och därför ska alla som vill erbjudas plats på kollo eller annan sommarverksamhet anpassad efter specifika behov.

Ungdomens Hus i Älvsjö Centrum är en välfungerande träffpunkt för de äldre ungdomarna, där de själva ska kunna forma verksamheten, skapa, umgås och utvecklas på egna villkor, med stöd av anställd personal. Därutöver satsar vi på en fullgod fritidsverksamhet på ytterligare två platser för de yngre ungdomarna. Den ungdomsgård som Alliansen lade ner 2006 i Solberga ska återskapas i samband med den nybyggnation som nu sker i Solberga. Vi vill också utveckla ungdomsgårdsverksamhet vid Johan Skytteskolan.

Stadsdelsnämnden ska arbeta strategiskt med att öka demokratin för barn och unga i beslutsgångar och inflytandet över den egna vardagen. Ärenden ska vara enkla att följa och beslut ska fattas så nära dem det berör som möjligt. Genom att ge barn och unga möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över våra gemensamma tillgångar skapar vi en gemenskap där medborgarna bryr sig om sitt samhälle och är villiga att ta ansvar för det. Möjligheterna till motion och rörelse för barn, unga och vuxna främjas genom att hålla motionsspår, promenadvägar och parker öppna, tillgängliga och trygga för alla.

Alltsedan nedläggningen av Älvsjös ungdomsgårdar och öppnandet av Ungdomens Hus efter alliansens tillträde efter valet 2002 har nämnden fått ta del av ett stigande problem med stök och oroande händelser i och omkring Älvsjö centrum. På senare tid har problematiken accelererat och rent kriminella inslag förekommer. Alliansens lösning är att fortsätta med verksamheten inom ungdomsverksamheten precis som vanligt och att i övrigt slå ifrån sig problemen med hänvisning till att det är polisens sak.

Vårt förslag till lösning är att utöka satsningarna på arbetet med barn och ungas fritid. Vi vill bygga ungdomsgårdar i Solberga och Johan Skytteskolan som fångar upp yngre ungdomar och deras intressen. Vi vill behålla Ungdomens Hus. Då ytterligare byggnationer med bostäder växt upp kring det nuvarande läget bör Ungdomens Hus få nya lokaler som bättre motsvarar både ungdomarnas och omgivningarnas behov. Vi vill satsa på fler fältassistenter.

En förstärkning av det uppsökande sociala arbetet med ungdomsgäng i Älvsjö centrum ska prioriteras Vi ser ett samband mellan nedläggningen av Nätverkshuset och svårigheter att upprätthålla föräldrastöd och möjligheter att bidra med råd och stöd i olika nätverk. För oss är det viktigt att börja tidigt med att arbeta med preventiva åtgärder bland unga människor och en familjecentral som kan stötta föräldrar och arbeta med ungdomars nätverk är en viktig komponent i det arbetet. Därför vill vi återuppbygga Nätverkshuset.

Mål för verksamhetsområdet:

· Ungdomsgård i Solberga ska byggas och träffpunkt för ungdomar i Johan Skytteskolan utvecklas

· Nätverkshuset ska återuppbyggas

· Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka

· Alla barn som vill ska få åka på kollo

Särskilda uppdrag:

· Arbetsformer för att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den egna vardagen ska utarbetas

· Verka för att få till stånd ett ungdomsråd

· Rusta upp och underhålla alla Älvsjös parklekar

Förskoleverksamhet

För att kunna säkerställa lika möjligheter och villkor för alla barn behövs en förskola som har möjlighet att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Förskolan ska aktivt stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. För att möjliggöra detta behöver vi fler välutbildade pedagoger och mindre barngrupper. Samtidigt ska förskolorna underlätta för föräldrar att ha ett aktivt yrkesliv.

Vi socialdemokrater föreslår därför en annan politik som tar sin grund redan i det tidiga lärandet. För hela staden ökar vi förskolans budget med 70 mnkr. Detta återspeglas naturligtvis också i en resursförstärkning för Älvsjös förskolor. Dels vill vi använda pengarna för att stärka det socioekonomiska tillägget. Det ger fler förskolor möjlighet att jobba med språkutvecklande insatser. Dels ska de användas till att generellt förstärka kvaliteten i förskolan. Förskolan ska ge alla barn en möjlighet att börja skolan med bra förutsättningar.

Älvsjö växer och för att klara det fortsatt ökade behovet av förskoleplatser och klara av att erbjuda små barngrupper ska utbyggnadstakten av förskolan vara i fas med utvecklingen. Stadsdelsnämnden måste ta ansvar för att bygga ut och säkra tillgången av kommunal förskoleverksamhet inte minst i de delar av Älvsjö där nybyggnadstakten är hög. Detta ansvar ska inte överlåtas till de privata förskolorna. Socialdemokraterna vill därför att kommunstyrelsen ska utarbeta en finansieringsmodell för kostnaden för nyproduktion av förskolor för att öka takten i nyetableringar.

Stadsdelens egna förskolor är populära, detta vill vi säkra och utveckla. Vi vill bättre tillvarata föräldrarnas önskemål och därför ska stadsdelens egna förskolor erbjuda olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar. Mångfald och valfrihet får inte stanna vid valet mellan huvudmän.

Öppettiderna inom förskolan ska förbättras så att de även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider. Det ska finnas möjlighet att erbjuda barnomsorg nattetid – det ska vara en del av barnomsorgsgarantin. Syskonförtur och närhetsprincip ska återinföras vid val av plats i förskoleklass. Det skapar trygghet för såväl barn som föräldrar. Förskolans verksamhet ska utgå från barnperspektivet och från barnets rätt att delta i verksamheten. Oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga bör det rent principiellt vara en rättighet för alla barn att delta på heltid i förskolans verksamhet. De enskilda förskolorna ska finnas med i den kommunala förskolekön.

Mål för verksamhetsområdet:

 • Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången
 • Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas, så att alla barn får förskoleplats inom tre månader från ansökan. Barnomsorgsgarantin ska gälla den stadsdel där barnet bor
 • Barnomsorgsgarantin ska även i realiteten omfatta behovet av omsorg på obekväm arbetstid och nattetid

Särskilda uppdrag:

 • Barnomsorgsgarantin ska ändras för att gälla i den stadsdel där barnet bor. Om barnomsorgsgarantin inte uppfylls ska kommunen ta ansvar för att hitta en tillfällig lösning till dess att förskoleplats ordnats
 • Stadsdelarna ska redovisa var fullmäktiges mål för gruppstorlek inte efterlevs och inkomma med handlingsplan, inklusive kostnadsberäkningar, om vad som krävs för att uppnå målsättningen
 • Formerna för föräldrainflytande och kommunikation mellan förskolan och föräldrarna ska utvecklas och förbättras. Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd
 • Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras både i kommunala och privata förskolor
 • En kontinuerlig utveckling av verksamheten ska genomföras och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete
 • Särskilda satsningar kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska genomföras
 • Förskoleverksamheten ska utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet

Äldreomsorg

Alla äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Omsorgen om Älvsjös äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. En självklar rätt för de äldre är att de ska ha ett reellt inflytande över sin egen vardag oavsett boendeform eller insatser. Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras. Inom äldreomsorgen måste bemanningen hållas hög och medarbetarna ha hög kompetens med goda möjligheter till fort- och vidareutbildning.

Ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt med kvalitet och effektivitet ska prägla verksamheten. Särskilt vill vi utveckla äldres möjligheter och rätt till utevistelse och sociala aktiviteter. Vi lägger stort vikt vid maten inom äldreomsorgen. Maten ska vara god och vällagad och måltiderna ska kunna intas under trevliga former antingen de serveras på ett boende eller i det egna hemmet och oavsett huvudman.

En av de viktigaste kvalitetsaspekterna är personaltäthet. Äldreomsorgen har fått vidkännas kraftiga effektiviseringar och personaltätheten är lägre i Älvsjö än på många andra håll i landet. För få personal innebär minskat utrymme att ta hänsyn till äldres önskemål. Det innebär risk för att viktiga aktiviteter bortprioriteras. Medarbetare i äldreomsorgen ska ha grundutbildning och det ska finnas möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi vill säkerställa att avtalet om personaltäthet och utbildning av medarbetarna följs även där privata utförare bedriver vård. En ytterligare viktig kvalitetsfaktor i all omsorg om äldre är personalkontinuiteten. Verksamheten och arbetsplatserna måste värna om sin personal och erbjuda utvecklingsmöjligheter så personalkontinuiteten garanteras och kunskapsnivån följer de senaste rönen inom arbetet med de äldre.

Den rådande maximen är att äldre ska bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten. Men 2011 skedde nerdragningar inom hemtjänsten och tiden för insatser har i flera fall minskats. Nu strömmar rapporter in om hur anhöriga tvingas ta vid och enligt vissa beräkningar är det uppemot två tredjedelar av vården av de äldre som sköts av deras barn. Samhällsansvaret vältras över på de anhöriga. Det går inte att blunda för att många äldre därmed riskerar att hamna i en ovärdig beroendeställning.

Den kraftiga turbulensen kring turerna efter den svidande kritik hemtjänsten i Älvsjö fick 2011, har satt fingret på hur svårt det är att ha kontroll på hur enskilda företag sköter sina åtaganden. Efterarbetet har visat hur svårt och tungrott det är att komma tillrätta med missförhållanden inom verksamhet som sker på entreprenad. Fortfarande ett år efter socialstyrelsens rapport som visade att Älvsjös hemtjänst var sämst i Sverige, har inte alla hemtjänstföretag fått träffa nämnden enligt plan. En handlingsplan i sju punkter alltifrån krav på åtgärdsplaner från hemtjänstutförarna över uppföljning av biståndsbesluten till framtagande av en blankett hur man kan byta utförare har tagits fram. Aktiviteterna i handlingsplanen har bekräftat Socialstyrelsens brukarundersökning. Analysen visar på att flera åtgärder måste genomföras för att förbättra hemtjänsten. Alternativet att överväga uppsägning av avtalet finns dock inte och är inte heller möjligt för stadsdelen eftersom avtalen tecknas centralt av staden.

Brukarna av hemtjänst har inte all tid i världen att vänta på att åtgärds- och handlingsplaner slår igenom. De behöver omedelbara förbättringar. En blankett för att underlätta byte av utförare är som ett försök att vältra över ansvaret på den enskilde brukaren som liksom får skylla sig själv som valt fel, men som vid missnöje men inte orkar, kan eller vill genomföra ett byte av utförare.

I en egen-regi-verksamhet får man större möjligheter till insyn och kan vidta omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med klagomål eller om någon far illa. Med förbättrade resurser och utan de förlamande avtal som ligger som en våt filt över allt förändringsarbete skulle vi, men framförallt de äldre, kunna se betydligt ljusare på hemtjänsten i framtiden. Vi vill därför undersöka möjligheterna att åter inrätta hemtjänst i egen-regi.

Införandet av nya trygghetsboenden ska inte ställas mot servicehus. Vi vill bevara och utveckla Älvsjö servicehus till ett attraktivt och tryggt boende där man kan bo livsvarigt. För den som vill bo kvar i egna hemmet så länge som möjligt ska också detta vara möjligt. Därför måste det finnas en bra hemtjänst med välutbildad och kunnig personal. I hemtjänsten är det särskilt känsligt med ombyten av personal. Även om hemtjänsten har privata utförare är det stadsdelsnämndens ansvar att se till att verksamheten organiseras så att riskerna för många personalbyten minimeras och att hemtjänstpersonalen har en adekvat utbildning.

Vi poängterar att vi vill bevara och utveckla Älvsjö servicehus. Det har funnits planer inom majoriteten att omvandla det till ett trygghetsboende och till det är vi motståndare.

I riktlinjer som äldreförvaltningen tagit fram för dagverksamheter för äldre anges bl a följande: ”Genom social stimulans och aktivering kan dagverksamheten bryta ensamhet och isolering. Dagverksamheten kan också hjälpa den enskilde att bibehålla psykiska och fysiska funktioner. För anhöriga som vårdar närstående är ofta avlastning i form av dagverksamhet en viktig stödinsats. Dagverksamhet är vanligen verksamheter för personer med sjukdom eller funktionsnedsättning som kräver regelbunden tillsyn, träning och social samvaro.”

Den biståndsbedömda dagverksamheten på Älvsjö servicehus – som vänt sig till en målgrupp av äldre som har olika hinder, t ex hög ålder, hörsel- och synnedsättningar som gör att de har svårt att delta i de öppna, icke biståndsbedömda, dagverksamheterna – har blivit nedlagd. I den biståndsbedömda dagverksamheten kunde Älvsjö servicehus under vardagar ta emot upp till 12 gäster per dag och enligt sin egen information ”erbjudit en trevlig samvaro med andra och ett varierat utbud av aktiviteter som utformats i nära samverkan med våra gäster.” Dagverksamheter bidrar till att bryta isolering och tjänar som syfte att hålla igång de äldres intellektuella och fysiska förmågor. Under alliansens mandatperioder har alltfler äldre nekats plats på Älvsjö servicehus med motivering att de kan bo kvar i ordinärt boende med högre insatser, vilket innebär att de som beviljas plats ofta är ganska sköra redan vid inflyttningen. Vi befarar att många av de äldre som är i behov av dagverksamhet, efter nedläggningen av densamma kommer att tvingas att avstå från dagverksamheten pga att de inte orkar med resor av mer eller mindre påfrestande karaktär. Vi vill återinföra den biståndsbedömda dagverksamheten på Älvsjö servicehus.

Vi oroar oss för att dagens biståndsbedömningar är för strikta och hindrar de äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Vi tycker oss se att antalet överklaganden av biståndsbedömningar har ökat. Någon jämförelse över tid har inte gjorts. Alla äldre över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. System med mallar får inte användas för att de facto göra nedskärningar på beviljade insatser. På samma sätt får biståndsbeslut och mallar aldrig styra äldreomsorgspersonalens insatser och den tid insatserna ska ta i detalj. Äldre, anhöriga och berörd omsorgspersonal har bäst insikt i vilka insatser den äldre behöver för stunden. Detta är en viktig inflytandefråga som också innebär en högre kvalitet i insatserna. Anhöriga spelar en viktig roll inom äldreomsorgen och vi vill satsa på anhörigstöd, anhörigutbildning och på avlastning för de anhöriga. Både de äldre och deras anhöriga ska känna till det stöd de har rätt till enligt lagar och riktlinjer.

Tandhälsan är viktig för de äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt så ökar risken för undernäring samtidigt som dålig tandhälsa kan leda till sämre allmänhälsa. På våra äldreboenden ska det finnas rutiner som tillförsäkrar att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigad till. Det ska skapas säkra rutiner och fungerande system för överlämning mellan sjukvården och mellan äldreomsorgen.

För att motverka/bryta social isolering måste mötesplatser som är lätta att nå tillskapas och vi vill satsa på utveckling av lokala fixartjänster och fixarcaféer/träffpunkter. Stadens ambition att öka och förenkla för stockholmarna att sköta alltmer över Internet ska vi möta med en satsning på att göra datorer och bredband mer tillgängliga på dessa träffpunkter och andra äldreverksamheter.

Lika lite som det höjdes brukarröster med önskan om att få bli privatiserade höjs röster om önskan att få förbli privatiserade. Som vi kan överblicka har det inte tillkommit någon fördel för de boende på Kristallgården (f d Älvsjö sjukhem) med privat drift. Valfriheten för dem som har ett behov av att komma in på ett sjukhem har inte blivit större eftersom det i Älvsjö nu bara finns vård- och omsorgsboende för somatiskt sjuka i privat drift. I alliansens aktivitetsplan ingår att även lägga ut Solberga vård- och omsorgsboende i privat drift. Vi vill avbryta allt arbete och alla planer på att upphandla, avknoppa, utmana och privatisera verksamheter inom förskola, vård och omsorg. Vi vill verka för att återta Kristallgården i egen regi.

Mål för verksamhetsområdet:

· Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll

· Öka valfriheten för de äldre avseende insatserna inom äldreomsorgen

· Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras

· Kvalitet i all omsorg ska säkras och garanteras

· Anhöriga som vårdar närstående ska erhålla stöd, utbildning och avlastning

Särskilda uppdrag:

· De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas

· Garantera tid för hemtjänsten som motsvarar biståndsbedömningen och de äldres behov

· I samarbete med äldrenämnden utveckla metoder för att öka de äldres valmöjligheter när det gäller vilka insatser och stöd som ska rymmas inom ramen för biståndsbedömningen

· Erbjuda medarbetarna god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter i syfte att garantera personalkontinuiteten

· Skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre. Öka tillgängligheten för träffpunkterna så att även äldre med sämre hälsa och funktionshinder kan delta

· Bevara och utveckla Älvsjö servicehus

· Delta i äldrenämndens arbete med att utforma tydliga kvalitetskriterier som innefattar så väl brukarupplevelser som professionella bedömningar och andra nyckeltal för äldreomsorgen

· Så väl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

· Kvaliteten inom äldreboenden ska utvecklas genom att ge ökad tid till personal som arbetar med de äldre. Vi vill att man ser över de tidsramar som idag är ledande inom hemtjänsten

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten till en handläggare ska vara stor och handläggningstiderna korta. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka i syfte att förebygga, förhindra och minska droganvändning bland unga. Genom att aktivt verka för igångsättande, uppmuntran och stöd till lokala föräldragrupper, kan alkohol- och droganvändning minska bland ungdomar.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, icke biståndsbedömda, verksamheter tillgängliga varje dag. För att minska risken för hemlöshet ska stöd- och vårdboenden utvecklas utifrån individens behov, till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt. Genom samverkan med hyresvärdar och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas. Nämnden ska medverka till bostadsbolagens mål om att inga barnfamiljer ska vräkas. Den uppsökande verksamheten för hemlösa ska förstärkas. Bostadsfrågan ska vara prioriterad i kombination med andra sociala insatser.

I Älvsjö ska människor med funktionsnedsättning ha möjligheter att leva ett självständigt liv. Viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv är att ha tillgänglighet och delaktighet i samhället. Det är ett gemensamt ansvar för alla verksamheter att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska utgöra den självklara grunden för verksamheten. De som har en funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till en rik fritid. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likabehandling ska råda. Lagstiftningen och inte ekonomin ska avgöra insatsen för den enskilde.

Fysisk tillgänglighet, delaktighet och bemötande ska ha prioritet. Underhåll i gatumiljön – sommar som vinter – ska planeras och utföras så att hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. De senaste åren har snöröjningen fungerat så dåligt i Älvsjö att många funktionshindrade haft stora svårigheter att ta sig ut. Så får det inte vara i en stad som har till målsättning att vara tillgänglig för alla.

Samlingslokalerna i stadsdelen ska vara utformade med tanke på tillgänglighet. Vi vill arbeta för att det i Älvsjö ska finnas träffpunkter för ungdomar där de får möjligheter att öka sin aktivitet och delaktighet i samhället. För vuxna ska det finnas tillgång till individuellt anpassade och meningsfulla dagliga verksamheter. En förutsättning för delaktighet i samhället är också god tillgång till kulturaktiviteter och i övrigt en meningsfull fritid.

Alliansen går in på sitt sjunde år i majoritetsställning och trots många vackra ord byggs det mycket få gruppbostäder och staden når inte sina egna mål. Vi vill bygga fler gruppbostäder och vi vill samarbeta i en central projektledning där berörda nämnder samordnas kring uppgiften. Älvsjö stadsdel har ett stort ansvar för att underlätta för dem som har psykiska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de kan ha en egen bostad, ett fungerande boendestöd, ett arbete eller daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot behovet av boende och daglig sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade. Kommun och landsting ska samverka utifrån den enskildes skiftande behov av stöd och vård.

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras av den enskilde genom höjda hyror. Ledsagarservicen som syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning ska vara individuellt anpassad och kunna användas flexibelt. Möjligheten att vara registrerad hos mer än en utförare kan öka flexibiliteten och ska därför utredas. Rätten till avlösning för anhörigvårdare bör stärkas.

Mål för verksamhetsområdet:

· Alla ska ha möjlighet till eget boende och dagligt arbete/sysselsättning

· Verksamheten vid Hantverkscaféet Rondellen ska stärkas och utvecklas

· Alla ska ha möjlighet till arbete eller daglig sysselsättning och eget boende.

· Kvalitet i all omsorg ska säkras.

Särskilda uppdrag:

· Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras

· Samverkan med funktionshinderorganisationerna ska stärkas

· Intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering

· Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjudas

· Träffpunkter som ökar möjligheterna till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

· Privatiseringen av ledsagarservisen måste utvärderas

Individ och Familj

Individ- och familjeomsorgen ska ha som mål att verka omfördelande och ge familjer lika möjligheter och förutsättningar att leva på lika villkor. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt och för att nå dit krävs det ett välutbyggt, tidigt och målinriktat förebyggande arbete. Ingen Älvsjöbo ska riskera hemlöshet, det är ovärdigt att människor inte har någonstans att bo. Vår stadsdel ska erbjuda stöd och skydd till kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld och övergrepp i nära relationer ska utvecklas.

De vuxna som får stöd inom psykiatrins boendestöd ska ges ökade resurser. Genom tidiga insatser och ett tydligt stöd ökar deras livskvalitet.

I Älvsjö ska ungdomar ha tillgång till en ungdomsmottagning för att främja ungdomarnas hälsa och deras kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Det är viktigt att ungdomsmottagningarna har god kännedom om hedersproblematik och mottagningarna ska HBT-certifieras.

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där de riskerar att hamna snett i livet kan, och ska, uppmärksammas tidigt. Många riskfaktorer kan identifieras tidigt och det utgör en viktig grund för det förebyggande arbetet. Metoderna ska vara evidensbaserade. Förebyggande och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som förskola, skola, släkt, ungdomsmottagning, BoU eller frivilliga organisationer. Tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras. Förutom vinsten för individen vid snabb hjälp är samhällsvinsten betydande om tidiga hjälpinsatser kan sättas in.

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar, bland annat för att motverka kriminalitet och missbruk. Därför vill vi genomföra en satsning på att anställa fler fältassistenter.

Vi vill återuppbygga Nätverkshuset som alliansen utan föregående beslut bara har lagt ner. I Nätverkshuset ska föräldraverksamheten samverka med mödravårdscentral och barnavårdscentral för att tidigt upptäcka och kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande, icke biståndsbedömda arbetet för barn, ska Nätverkshuset utveckla träffpunkter för småbarnsföräldrar och deras barn i öppen förskoleverksamhet. Genom Nätverkshuset kan mödravårdscentral och barnavårdscentral samverka med landstinget, men också med kuratorer och socialpedagoger. Hit ska föräldrar kunna vända sig och besöka stimulerande aktiviteter för sina barn och vid behov få stöd och hjälp av pedagoger och socialtjänst. Men enbart satsningar på individ och familjeomsorgen är inte tillräckligt, barn som far illa finns också i förskolan, i skolan och i fritidsverksamheter. Tidiga insatser inom dessa verksamheter är minst lika viktigt för att förebygga sociala problem. Här ska Nätverkshuset också arbeta förebyggande, samarbeta, knyta ihop, ge råd och stöd.

En viktig uppgift för stadsdelsnämnden är att ge rådgivning till medborgare som hamnat i skuldfällan. Det kan handla om en så till synes banal sak som att ha kommit efter med hyran en eller ett par månader. För den som har hamnat i kronofogdens register kan det bli svårt att få banklån, hyreskontrakt, telefonabonnemang och liknande. En person som söker hjälp och råd när han/hon fått så stora skulder att det behövs hjälp, ska få adekvata råd och hjälp inom en vecka från det frågan ställdes.

Arbetet för att minska vräkningar måste intensifieras och när det gäller vräkningar där barn är inblandade måste det råda nollvision. I nära anslutning till skuldrådningen ska personer som hotas av vräkning kunna få hjälp och stöd.

Mål för verksamhetsområdet:

· Barn och unga som lever i riskzonen, och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas och i samverkan med andra aktörer erbjudas tidiga insatser

· Verksamheten ska bidra till att utjämna skillnaderna i barns uppväxtvillkor

· Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för snabb hjälp till personer i utsatta situationer

· Nollvision för antal hemlösa i Älvsjö

Särskilda uppdrag:

· Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka

· Stärkt barnperspektiv i det sociala arbetet

· Skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka

· Utredningskapaciteten ska utökas för snabba och adekvata hjälpinsatser

· Återuppbygga och stärka Nätverkshuset

· Utreda möjligheterna att hjälpa personer som har små hyresskulder som hindrar egna hyreskontrakt

 • Verksamheten för skuldrådgivning ska utvecklas

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till den enskildes försörjningsproblem varierar, alltifrån arbetslöshet, sjukdom eller överskuldsatthet. Behovet av ekonomiskt bistånd hänger samman med andra politiska faktorer. Konjunkturläget kombinerat med en ineffektiv jobbpolitik och fördelningspolitik har lett till att behovet av försörjningsstöd har ökat. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har också urholkat trygghetssystemen och förvärrat situationen. I ett välfärdsland skall trygghetssystemen avse att stärka individen under tuffa tider. På så sätt ökar individens möjlighet att klara den egna försörjningen.

Arbetslösa, oavsett orsak, både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Men för den som har låg utbildning eller är långtidsarbetslös kan det behövas stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden. Ekonomiskt bistånd ska ges på lika villkor och den som söker ska behandlas med respekt. Bedömningen ska utgå från den enskildes situation och behov och inte efter en mall skapad utifrån den rådande politiska situationen. Ärendena ska hanteras rättssäkert, handläggningstiderna ska vara korta. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska barnperspektivet alltid beaktas. Barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs.

Stockholm är ingen billig stad att leva i. Det höga kostnadsläget drabbar dem hårdast som har det sämst ställt. Även personer som har ekonomiskt bistånd är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta och inte minst för att följa sina barn på deras aktiviteter. Därför anser vi att det är viktigt att stor hänsyn tas till behovet av SL-kort för den som får ekonomiskt bistånd. Att inte ha råd med ett SL kort kan göra det svårare att söka jobb och många riskerar en ofrivillig stadsdelsarrest, vilket kan drabba barnen särskilt hårt. Personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska ha rätt till tandvård. I ett modernt samhälle bör dator och internetuppkoppling inkluderas i bidragsnormen framförallt i barnfamiljer. Eventuellt stigande uppvärmningskostnader bör vidare återspeglas i ersättningsnivåer.

Det finns exempel på långtidsarbetslösa som har skickats på flera korta utbildningar hos externa privata aktörer och även gång på gång anvisats praktikplatser men som ändå inte har fått något arbete. Vi ser en risk med att detta kan sänka motivationsnivån hos de arbetslösa. I slutändan kan ”Rusta människor för jobb” snarare verka passiviserande än kompetenshöjande.

Mål för verksamhetsområdet:

· Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

· Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt

· Antalet arbetslösa med ekonomiskt bistånd som får hjälp tillbaka till arbetslivet ska öka

Särskilda uppdrag:

· Utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelen för att minska behovet av ekonomiskt bistånd

 • Införa rutiner såsom stöd och handledning för särskilt nyanställda medarbetare, i syfte att behålla och utveckla stabilitet och kvalitet i verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vår strävan är att lösa problem med arbetslöshet med arbetspolitiska åtgärder i stället för försörjningsstöd. Den kunskap och vilja som finns hos dem som står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara men för den som är arbetslös kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden utan stöd och hjälp. Målgruppen för stadsdelens arbetsmarknadspolitiska åtgärder är de medborgare som uppbär ekonomiskt stöd och som behöver särskilt stöd för att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa.

Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp och stöd tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser. Samarbete ska ske med det lokala näringslivet. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå från den enskildes förutsättningar.

Vi vill utöka möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb, dels i egen verksamhet men också genom utökat samarbete med det lokala näringslivet.

Mål för verksamhetsområdet:

· Sommarjobb för ungdomar ska öka

· Ungdomar är en prioriterad grupp för att få utbildning eller arbete

· Långtidsarbetslösheten ska minska bland framförallt unga och barnfamiljer

Särskilda uppdrag:

· Samverkan med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning ska stärkas

· Arbetsmarknadsåtgärder som utbildning och praktik platser måste ha en klar koppling till framtida arbetsmöjlighet

Kultur – Föreningsliv – Konsumentvägledning

Mer än någonsin behöver Älvsjö en satsning på ungas fritid och kultur. Det handlar om att utjämna klyftorna mellan olika grupper vad gäller deras möjligheter till att ta del av kultur, att skapa kreativa rum och ge möjligheter för ungas eget kulturella skapande. Kvaliteten och kvantiteten av kulturupplevelser och möjligheterna till eget skapande i Älvsjös förskolor och skolor ska öka liksom vid all verksamhet för barn och unga. Vi vill satsa på uppsökande insatser som ska leda till att alltfler hittar till det lokala kulturutbudet.

På samma sätt föreslår vi att äldre personer ges förutsättningar för möten, sociala och kulturella aktiviteter genom att etablera träffpunkter för äldre utvecklade i samarbete med pensionärsorganisationerna.

Älvsjöborna ska ha möjligheter till kulturupplevelser och möjligheter att vara aktiva medborgare. Vi vill att tillgängligheten till kultur av olika slag i stadsdelen utökas och vi vill arbeta för att den fysiska tillgäng­ligheten till kulturutbudet ökar. För att utöka medborgarnas möjligheter till kultur vill socialdemokra­terna säkerställa tillgången till samlingslokaler. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva, och själva utöva, olika former av kultur.

Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheten med konsumentrådgivning som är ett viktigt instrument för att söka förebygga problem som annars kan uppkomma längre fram, i första hand för individen men också för kommunen. Vi vill erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där informa­tion till barn och unga prioriteras. Invånarna ska som kon­sumenter kunna göra genomtänkta val och konsumentrådgivningen ska syfta till att ge ökad kunskap och information om alternativ, rättigheter och skyldigheter.

Mål för verksamhetsområdet:

· Kulturutbudet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga

· Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

· Träffpunkter som ökar möjligheterna bland äldre till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

Särskilda uppdrag:

· En kultursatsning ska genomföras på träffpunkterna och Ungdomens Hus

· Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

· Kultursamordnaren återinförs i syftet att stärka det lokala kulturutbudet och utbytet med skolan

· Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

· Stadsdelsnämnden skall utveckla verksamheten med konsumentrådgivning

Miljö, Stadsmiljö och trygghet

Älvsjö är en trevlig och populär stadsdel med varierande äldre bebyggelse och en lika varierande nybyggnation. Invånarantalet ökar i rask takt, nya områden planeras för nybyggnationer och det händer mycket i vår stadsdel. Älvsjö är rikt på grönområden i form av små parker och grönkilar och med två fantastiska skogar, Älvsjöskogen och Solbergaskogen. Hela Älvsjö är ett fantastiskt promenadområde. Älvsjö har en miljö värd att vårda och vi vill genomföra en bred kampanj under mottot Håll Älvsjö rent!

Älvsjöbornas miljö ska vara ren, fräsch och trygg. Vi vill öka tryggheten genom att satsa på bättre belysning på gator och platser som upplevs mörka. Älvsjö växer kraftigt och de allmänna kommunikationerna ska planeras så att människors behov av att ta sig till arbete, affärer, till nöjen, kultur och rekreation går så smidigt som möjligt och bilåkandet minskar. Medborgarna ska känna sig välkomna till ett ökat engagemang i frågor som rör närmiljön.

Vid planering och uppförande av nya bostäder i Älvsjö skall ett noggrant hänsynstagande till redan befintlig bebyggelse ske. Älvsjös karaktär av gammal villastad riskerar att gå helt förlorad i den exploatering som nu sker när gamla villor rivs och ersätts med bostadsrättshus av helt annan karaktär, förlagda på tomterna så att hela stadsbilden förrycks och förfulas så som skett till exempel i området nära Älvsjö Station och Herrängen. I de fall så kallade förtätningar ska ske måste en dialog upprättas med medborgarna, och genom långsiktiga program som även tar hänsyn till områdets service, grönområden och trafiksituation. Vi är trötta på att byggherrarna har bestämmanderätt över hur det ska se ut i Älvsjö.

Det är av yttersta vikt att medborgarna, småföretagarna, lokalföreningarna och de lokala politikerna ges goda möjligheter att ta ställning till, och kunna påverka, hur ett område och dess bebyggelse ska se ut även i de fall detaljplanerna är gamla. Ett Stockholm i världsklass innebär att även ett ytterstadsområde som Älvsjö ska bebyggas och utvecklas med hög arkitektonisk kvalitet.

Älvsjös karaktär av småstadsidyll ska bevaras och tillkommande nybyggnationen ska smälta in den nuvarande bebyggelsen på ett behagligt sätt. Alltför höga hus ska undvikas. Med sina grönskande små parker och sina båda skogar, Älvsjöskogen och Solbergaskogen, har Älvsjö unika möjligheter att erbjuda invånare och besökare platser för motion, rekreation och naturupplevelser. Vi vill göra Älvsjöskogen till naturreservat och skydda hela Solbergaskogen från bebyggelse och alla former av exploatering.

Det är viktigt att snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker fungerar. Vi vill undersöka möjligheterna till att återföra frågorna om både barmarks- och vinterväghållning till stadsdelsnämnderna. Äldre och sjuka med uttalat behov ska kunna få hjälp med att hindrande snövallar vid villainfarten blir bortskottad.

Arbetet med att försköna stadsdelens torg och parker och skapa fler belysta promenadstråk ska fortsätta. Genom satsningar på kultur och idrott skapas trygga platser för möten mellan människor. Vi kommer att genomföra kontinuerliga trygghetsvandringar och låta Älvsjöborna själva vara med och påverka prioriteringar i sitt område. Vi vill fortsätta arbetet med att helt eller delvis få Älvsjövägen i tun­nel.

Vi vill att Älvsjö ska vara en trygg och säker stadsdel att vistas i alla timmar på dygnet. Samarbetet inom ÄlvBrå ska fortsätta. Vi ska ha ett nära samarbete med närpoliskontoret och vi vill säkerställa att polisen besöker skolorna och fritidsverksamheterna i vårt område. Vi vill särskilt uppmärksamma de ungdomar som socialtjänsten får meddelande om och tidiga insatser måste vidtas när vi får kännedom om ungdomar som begått brottsliga handlingar.

Vi vill återinföra och utveckla Agenda 21-verksamheten och inom ramen för all kommunal verksamhet ska Älvsjöborna både kunna påverka och bidra till ökad miljövänlighet.

Mål för verksamhetsområdet:

· Älvsjöborna ska uppleva ökad trygghet i sin stadsdel

· Det ska vara renare och snyggare på gator, torg och i parker

· Älvsjös park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten för invånare och besökare

· Solbergaskogen ska skyddas från bebyggelse och annan exploatering

Särskilda uppdrag:

· Arbeta för framtagande av en ny resursfördelningsnyckel som tar hänsyn till stadsdelar med stora naturområden.

· Noga följa och delta i diskussioner och planering av framtida kollektivtrafikdragningar

· Genomföra kampanjen Håll Älvsjö Rent!

Flyktingmottagande

Alla människor vill kunna försörja sig själva och möjligheten till egen försörjning är grunden för ett självständigt liv. Det gäller även dem som kommer som flyktingar till vårt land och till vår stadsdel. För oss är det viktigt att människor får en möjlighet att komma i eget arbete så snart som möjligt. Nyanlända flyktingar som kommer hit ska snabbt erbjudas ett bra boende och flyktingmottagandet och flyktingintroduktionen ska syfta till att vuxna snabbt kommer ut i arbete och att barn och ungdomar garanteras plats i förskola och skola. De flyktingar som kommer till Älvsjö ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativt hög introduktion, ett eget boende och god språkundervisning. Flyktingarna ska bemötas individuellt och med respekt.

Mål för verksamhetsområdet

· Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till självförsörjning och utbildning

Särskilda uppdrag:

· På försök starta ett mentorsprogram inom flyktingmottagandet

Integration och jämställdhet

Diskriminering, segregation och utanförskap får inte förekomma i Älvsjö stadsdel. I allt arbete med barn och unga ska verksamheten präglas av allas likaberättigande och jämställdhet. Ungdomens hus och ungdomsgårdarna/träffpunkterna för de yngre ungdomarna ska i sin verksamhet arbeta med integration och jämställdhet som ett av sina främsta mål. Alla verksamheter i Älvsjö stadsdel ska i sina målsättningar inkludera arbetet för ökad integra­tion och jämställd­het.

I syfte att öka aktiviteterna kring arbetet med integration och jämställdhet vill vi återuppta projektet Bryggan, eller därmed jämförlig verksamhet, i Nätverkshuset.

Mål för verksamhetsområdet:

· Handlingsplaner för ökad jämställdhet och mångfaldsplaner ska hållas aktuella och uppdaterade i alla verksamheter

·

Särskilda uppdrag:

· I barn och ungdomsverksamheten ska ett aktivt arbete ske med integrations- och jämställdhetsfrågor

Reservation (MP)

Viktor Morawski (MP) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013

2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2013 som grund

3. samt därutöver anföra följande

Miljöpartiet är idag det tredje största partiet i Stockholm och stöds av nästan var femte stockholmare. Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013 saknar tillräckliga medel för att kunna erbjuda stockholmarna en fullgod samhällsservice. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 458,3 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Av det är 220,4 Mkr resurser som förs över från Arbetsmarknadsnämnden till Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Det skulle för 2013 betyda 10,8 Mkr mer för Älvsjö stadsdelsnämnd jämfört med det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Miljöpartiets indikatorer styr också stadens verksamheter i en grönare riktning.

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Detta skulle till exempel kunna ske genom att inrätta tjänst för miljösamordnare och Agenda 21-samordnare. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. En lämplig åtgärd i detta arbete skulle vara att inrätta ett stadsmiljöråd i Älvsjö.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

Barngruppernas storlek behöver minskas i förskolan och även antalet förskolebarn per anställd behöver minskas. Med för stora grupper och för lite personal är det mycket svårt att bedriva en fullgod verksamhet. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger och andelen förskollärare måste öka. Andelen förskolebarn kommer att kraftigt öka under den kommande perioden vilket innebär att arbetet med att öka antalet förskoleplatser måste intensifieras. Det är inte önskvärt att nya förskoleplatser endast skapas genom att sätta upp nya baracker vid redan existerande förskolor. Nämnden måste planera för och ha beredskap för att kunna ta emot samtliga förskolebarn inom stadsdelen. Det är inte ansvarigt att kalkylera med att nuvarande andel privat drivna förskolor kommer att vara oförändrade.

De mötesplatser som majoriteten infört för yngre ungdomar i Johan Skytteskolan och Solbergaskolan är inte tillräckligt för att möta det behov som finns hos Älvsjös ungdomar. En ökad satsning på ungdomsgårdar och stöd till det civila samhället som t.ex. idrottsföreningar och natur och friluftsorganisationer är nödvändigt. Det är uppenbart att det råder en stor brist på idrottshallar i Älvsjö. De kommande åren kommer två idrottshallar att rivas inom kv Kabelverket och en ny idrottshall byggas vid Kämpetorpsskolan. Med tanke på nuvarande brist är det inte acceptabelt att minska antalet idrottshallar i Älvsjö

Arbetet med upphandlingar måste bli bättre och vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. Det ska säkerställas att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade skatteparadis för att undkomma skatt. Arbetet med att bli en bättre beställare måste inledas för att säkerställa att både privata entreprenörer och egen regin utför beställda tjänster enligt tecknade avtal och överenskommelser. Att aktivt arbeta med uppföljning är oerhört viktigt för att undvika de skandaler som uppdagats under hösten gällande bland annat äldreomsorgen. Detta kommer att innebära ökade kostnader för den centrala administrationen, vilket står i motsats till majoritetens ambition att minska administrationen under det kommande året.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Stadsdelsnämnden har målsättningen att 23 % av de inköpta livsmedlen ska vara ekologiska för år 2013. Miljöpartiet menar att andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 % för 2013. Alla förskolor ska uppmuntras att ha minst en vegetarisk dag i veckan på sina matsedlar.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelarna bör besluta att inte servera hotade fiskareter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet tidigare var med och införde ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Inom äldreomsorgen behövs fler platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk och hbt. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många orkar inte arbeta fram till pensionen. Staden ska utreda en riktad arbetsförkortning för personal i äldre- och funktionshinderomsorg.

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet ska stimuleras. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Alla som lever i hemlöshet ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter.

Reservation (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2013.

2. Förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag enligt vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

Plats att leva – Rätt att bo

Stockholm ska vara en stad i balans – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det kräver en politik för jämlikhet. Idag ökar istället segregationen i boendet, skolan och på arbetsmarknaden. Staden ska också överleva. Det kräver en politik för minskad klimatpåverkan.

Stockholm ska vara en öppen, tillgänglig och spännande stad där människor från hela världen är fria och trygga. Människors behov och kvaliteten i välfärden ska komma i första rummet. Välfärden ska finnas där den bäst behövs och inte där den ger mest vinst. Välfärden ska därför befrias från kommersiella intressen samtidigt som aktörer som vill utveckla välfärden kan verka i en bolagsform utan vinstsyfte. Aktivitetsplaner, avknoppning och utmaning avskaffas.

Stadsdelsnämnden ska få tillbaka sin uppgift som handlingskraftigt forum för lokal demokrati. Idag hänvisas oftast medborgarna till centrala nämnder när de kommer med frågor och förslag. Allt fler beslut om välfärden fattas i bolagsstyrelser. Nämnderna tvingas allt mer ta ställning till remisser och entreprenader och allt mindre till utveckling av egen verksamhet. Sex år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har urholkat både medborgarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov.

Vänsterpartiet ökar stadsdelsnämndernas budget med nästan en halv miljard och utbildningsnämnden med över en halv miljard kronor. Resurserna till förskolor, skolor och områden med låga inkomster omfördelas för att minska kunskapssegregationen. Kvinnors arbete uppgraderas genom en historisk jämställdhets- och personalsatsning på 150 mnkr och arbetstiden sänks i äldreomsorgen genom riktade resurser om 50 mnkr. Vårdnadsbidraget tas bort.

Gratis entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet och Park- och lokalteater året runt i förorterna ger många fler stockholmare möjlighet att ta del av kulturutbudet i staden.

Vi prioriterar offentlig konsumtion. Det är klimatsmart, då det ger mindre utsläpp än privat konsumtion. För år 2013 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 17:93 per skattekrona, vilket innebär 45 öre mer i skatt jämfört med 2012.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Älvsjös stadsdelsnämnd 13,4 mnkr mer än den borgerliga budgeten som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas på arbetsplatsen för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, istället för att skära ned. Ekonomiskt bistånd fördelas i ett eget anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och andra verksamheter trängs ut när behov av bistånd ökar.

Vegetarisk mat införs som huvudalternativ en dag i veckan i alla verksamheter. Inriktningen är att maten lagas på plats i egna kök. Kött från industriell nötboskapsuppfödning ska undvikas till förmån för fisk, får, ren och vilt. Lokaler med fukt-/giftproblem samt enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Höga ljudnivåer ska sänkas.


Förskoleverksamhet

Vänsterpartiet satsar 4,6 mnk mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

- Ytterligare höjd schablon med 2 %, totalt 5 %, för att säkra löneökningar och hålla nere barngruppernas storlek

- Höja det socioekonomiska tilläggsbeloppet genom att återställa beloppet till 2006 års nivå i förhållande till schablonen

Vänsterpartiets mål för förskolan

§ Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

§ Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska
prioriteras

§ Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

§ Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska
arbete

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i svenska och språkutveckling för flerspråkiga. Finskspråkig förskola startas där det behövs. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan, som ska arbeta aktivt med jämställdhet och miljöarbete. Resurserna ska fördelas så att alla förskolor kan arbeta enligt nationella läroplanen.

Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor samt uppleva professionell kultur i förskolan. Där inskrivningen är låg ska intresset för förskolan uppmuntras. Lösningar ska tas fram som gör att öppettiden kan kombineras med heltidsarbete oavsett när det utförs. I en del områden behöver förskolan vara öppen hela sommaren. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 (sikte på 12) och övriga grupper inte större än 18 barn (sikte på 16). Andra åldersindelningar ska inte innebära större grupper. Barnomsorgsgarantin ska hållas. God personaltäthet är viktigt. Rekrytering av förskollärare och vidareutbildning av barnskötare ska ha högsta prioritet. Vikarier ska ha bra anställningsvillkor.

Barns behov av rörelse kräver bra planerade och tillräckligt stora förskolegårdar. Där gårdarna är små ska det vara nära till grönområden och lekparker. När nya förskolor planeras ska inomhus- och utomhusytan per barn redovisas och institutionsliknande miljöer motverkas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 0,3 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Utbyggnad av öppen förskola, parklek, fritidsgård och ungdomsmottagning

§ Sänkta kolloavgifter med 10 %

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

§ Öppna förskolor och parklekar ska ha generösa öppettider

§ Unga ska ha nära till icke-kommersiella, tillgängliga och jämställda mötesplatser

§ Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar är viktiga sociala mötesplatser och ska vara lika spännande för flickor som för pojkar och tillgängliga för funktionsnedsatta. Kultur, rörelse och medbestämmande uppmuntras. Framförallt yngre tonåringar ska ha nära till fritidsgårdar och ungdomsmottagningar. Fullvärdiga ungdomsmottagningar behöver återuppbyggas i Vantör och Skarpnäck och även finnas i Älvsjö. Det ska vara lätt för unga att få stöd och hjälp.

Arbetsformer och forum ska utvecklas utifrån barns och ungas perspektiv. Ungdomsråd ska få egen budget. Personalen ska ha adekvat utbildning, HBT-kompetens och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Hedersrelaterat våld uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan mellan, fritid, socialtjänst och ungdomsmottagning. Information om kollo ska öka. Alla flickor och pojkar 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med på kollo som andra barn. Avgifterna till kollo sänks med 10 %.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,8 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i vissa förorter

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

§ Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

§ Alla flickor och pojkar ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

§ Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturen ska vara levande i hela staden. Både ekonomiska satsningar och en målmedveten strategi krävs för att stödja och bygga ut en levande kultur i förorterna. Lokala kulturcentra skapas i samverkan med invånare, bibliotek, skolor, Folket Hus och andra aktörer. Vi vill uppmuntra lokala kulturkommittéer och liknande, med företrädare för lokala föreningar och invånare, som kan ge bidrag till lokala offentliga kulturaktiviteter. Kultursekreterare införs för att förmedla kulturmöten i förskolor, fritidsgårdar, gruppbostäder och äldreboenden. Förskolor, skolor och bibliotek ska samverka för att uppmuntra läslust och kunskapstörst.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna. Bidragen ska fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka bidrag. Det ska vara lätt att få kontakt med konsumentvägledare och konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel. Genom riktade insatser ska unga informeras om rättigheter som konsumenter för att förebygga skuldsättning.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 3,5 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd peng med ytterligare 2 %, för ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten

§ Höjd peng 2 %, ökad kvalitet i dagverksamhet.

§ Utökning av fixartjänsten - från 67 år och för att få hjälp med sopsortering

§ Dessutom 205 mnkr i centrala medelsreserven för löner, arbetstid, heltid vilket främst gynnar äldreomsorgen

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

§ Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

§ Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i vård- och omsorgsboende

§ Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldres rätt till självbestämmande är utgångspunkten i äldreomsorgen. Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning införs. Personaltäthet, kontinuitet och kompetens ska förbättras. Hemtjänsten får mer resurser för att ge mer tid till insatser, till exempel utevistelse och matlagning. Vård- och omsorgsboenden ska ha sociala aktiviteter och fysisk träning flera gånger i veckan.

Större delen av äldreomsorgen utförs utan lön av anhöriga, främst kvinnor. Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd, flexibel och individuell omsorg. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Finskspråkigas rätt till äldreomsorg på finska ska tillgodoses. Anhörigråd och pensionärsråd ska ha bra förutsättningar till insyn och påverkan.

Medarbetarna ska ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år och en rättvis lön. Vi satsar därför på rejält höjda löner, rätt till heltid och kortare arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid. Personalen ska ha genus- och HBT-kompetens.

Äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen. Boenden återtas i kommunal regi när avtalen löper ut. Oannonserade besök och skarpa metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister. Kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. Kommunalt drivna boenden av olika slag ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 0,8 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon ytterligare 1 % vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidshem

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§ Flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få omsorg, stöd och service av god kvalitet

§ Bostad, stöd, daglig sysselsättning, fritid och arbete ska byggas ut

§ Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Rätten till självbestämmande är utgångspunkten för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Många har blivit kraftigt begränsade i sin vardag när assistans ersatts med hemtjänst. Tillgång till ledsagning ska finnas oberoende av boendeform. Bemanningen i verksamheten ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att ge goda levnadsvillkor. Det ska gå att få en personlig assistent som talar hemspråket. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning.

Att bygga bort bostadsbristen prioriteras. Idag fattas 510 nya bostäder enligt LSS och SOL i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder ska prövas i alla bostadsprojekt som stadsdelsnämnderna yttrar sig över. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet och en brygga till arbetsmarknaden. Gruppbostäder ska högst ha fem till sex lägenheter. Regeln att gemensamma ytor inte ska belasta hyran i gruppbostäder ska återinföras.

Med utvecklad pedagogik, individuella planer och mål för självständighet kan fler som bor i gruppbostad utvecklas. Fritiden ska förbättras för personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad. Brukarinflytandet ska öka. Självklart ska man få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad. Funktionshindersrådet ska ha mer inflytande.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 1,5 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige, varav 0,8 mnkr för barn och unga, 0,5 mnkr för vuxna samt 0,2 mnkr till socialpsykiatri

§ Satsning på verksamhet mot våld i nära relationer

§ Mer förebyggande/tidiga insatser - familjecentraler och familjebehandlare.

§ Stärka missbruksvården - kvalitetsgaranti och behandling

§ Ökad sysselsättning och träfflokaler för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

§ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

§ Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Sociala investeringsfonder ger möjlighet att förebygga utslagning och hemlöshet. Brukarorganisationer ska få mer inflytande och tidigare i processen. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Arbetet mot våld i nära relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Verksamheten ska byggas ut, för de våldutsatta, barn och förövare. Våld mot äldre kvinnor, missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning måste synligöras och alla utsatta ska få ett gott stöd och skydd i tillgängliga jourboenden. Varje utsatt person ska ha lätt att få akut hjälp och stöd efteråt i en vårdkedja så länge stödet behövs.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller i familjer med våld ska få gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Familjer i behov av stöd ska få kostnadsfri familjebehandling. Utredningstiderna ska hållas. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger/år varav minst en gång oanmält. Psykisk ohälsa hos unga ska tas på allvar. Utan sociala skyddsfaktorer kan det gå illa, särskilt om det inte går bra i skolan. Unga i riskzon för kriminalitet ska få individuella inriktade insatser. Saklig information om cannabis ska ges till föräldrar och ungdomar.

Ett förebyggande perspektiv är centralt i missbruksvården. Öppenvården ska ha bra öppettider och vara attraktiv för både kvinnor och män. För att nå människor med dolt missbruk krävs samverkan med vårdcentraler och företagshälsovård. Den garanti för missbruksvård som införs måste också garantera behandling. För att få bort hemlösheten krävs att det byggs tillräckligt många billiga hyresrätter samt att boendestöd och meningsfull sysselsättning finns.

Stadsdelsnämnderna ska ta fram planer med insatser för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning av levnadsvillkoren för kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning. Idag saknar många både hem och arbete. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder måste prövas i varje bostadsprojekt som stadsdelsnämnden yttrar sig över. Möjligheten till meningsfull sysselsättning för olika behov måste byggas ut. Idag är det bara 37 % i genomsnitt av alla som har kontakt med socialpsykiatrin som har beviljats sysselsättning.


Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,2 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige samt 0,3 mnkr i parkinvesteringar

§ Områdesplanering och omvänd planprocess för ökad demokrati

§ Bättre skötsel av grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

§ Tidigarelägga naturreservat Rågsveds friområde och Solbergaskogen (stadsbyggnadsnämnden)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

§ Alla stockholmare ska ha nära till tillgängliga grönområden och välskötta parker

§ Stärka barns och vuxnas inflytande över stadsmiljö och planprocesser

Det är grundläggande för en god folkhälsa att ha nära till parker och grönområden. Vi ska höja nivån i de lokala parkplanerna och förbättra uppföljningen, till exempel genom gröna nämndindikatorer och en fackmässig bedömning. Biologisk mångfald ska värnas. Alla naturreservat i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Alla lekparker ska inventeras, rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Barn som använder parkerna ska få lämna synpunkter.

Stadsdelsnämnderna ska ha ett samordnande områdesansvar för stadsmiljön. För medborgarna är det viktiga inte vem som ansvarar för trädplantering, blommor och belysning, utan att det som felar eller fattas rättas till. Delar av barmarksrenhållningen och snöröjningen ska återföras till stadsdelnämnderna för att samordnas med parkskötseln. Nedskräpningen minskas med ökad renhållning och information. Trygghetsvandringar organiseras och belysning i mörka stråk åtgärdas. Gröna jobb skapas genom att tillsynspersoner anställs för större grönområden.

Stadsdelsnämnderna kunna yttra sig över markanvisningarna. Invånarnas synpunkter ska tas tillvara i områdesplanering och omvänd planprocess. Stadens föreningstavlor ska fräschas upp och kompletteras. Stadsdelsnämnderna ska uppmuntra fastighetsnära insamling. Försök med insamling av matavfall ska genomföras i allmännyttan i samband med att en ny sopsorteringsanläggning ”typ Eskilstunamodellen” tas fram. Målet är 70 % insamlat matavfall på fyra år.

Det nya resursfördelningssystemet är fortfarande trubbigt. I remissvaren framkommer viktiga synpunkter som bör utredas vidare, bland annat hänsyn till antal besökare i parkerna/områdena, socioekonomiska aspekter, antalet strandbad i områden.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

§ Flyktingar som får fristad i Stockholm ska känna sig trygga

§ Barn och unga i flyktingfamiljer har rätt att leva som andra

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder. Barnen ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Ensamkommande flyktingbarn ska fått ett gott stöd. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter individuella behov. Papperslösa som lever i våldsutsatta relationer ska kunna få plats i skyddade boenden. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 0,7 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktige

§ Dator (utöver bredband) ska ingå i normen för barnfamiljer

§ Kortare väntetider budget- och skuldrådgivning

§ Återinföra SL-kort i normen samt bredband för vuxna ska ingå i normen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

§ Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpoliti som ger rätt till skålig levnadsnivå. Vi vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest samt införa Internet i normen för alla hushåll. Vi vill också lägga in dator i normen för barnfamiljer. Behoven hos de som har långvarigt bistånd ska särskilt beaktas, till exempel behovet av tandvård.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Det ska finnas tillräckligt med resurser för att kunna tillämpa ett barnperspektiv. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Vräkningar och hemlöshet motverkas genom tidiga insatser. Ingen ska utsättas för att elströmmen stängs av. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas inom en månad, och inom högst en vecka för barnfamiljer.

Generella insatser minskar också utsattheten för barn i familjer med svag ekonomi. I vår budget finansierar vi bland annat SL-kort till alla gymnasieungdomar även på fritid, sänker avgifterna och tar bort instrumenthyran i Kulturskolan och inför gratis bad för barn och unga.

Förslaget till ändrat resursfördelningssystem har fått kritik. Bland annat anses att hänsyn måste tas till att i vissa stadsdelsområden saknar uppåt hälften av hushållen förstahandskontrakt och att ändringen av inkomstklasserna kan bli missvisande där det finns många stora hushåll. Förslag finns att förtydliga attraktivitetsvariabeln när det sociala nätverket kan träda in vid ekonomisk kris och att markvärdet för allmännyttiga bostäder som säljs ska räknas som kommunala fem år efter försäljning för att motverka felbedömning av det sociala nätverket. Utfallet måste noga följas och de invändningar som framförts utredas vidare.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 7,3 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktige

§ Alla ungdomar som söker kan få sommarjobb samt möjlighet till längre perioder

§ Starta sociala kooperativ i minst fem stadsdelsnämnder

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

§ Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Vänsterpartiet budget i staden och nationellt leder till att många fler jobb skapas i både kommun och näringsliv. Vi gör också en stor satsning så att alla ungdomar i Stockholm som söker ska få sommarjobb och att det ska finnas möjligheter till längre jobbperioder än idag.

Arbetsträning erbjuds de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete kan erbjudas de som har fått tillbaka arbetsförmåga efter rehabilitering men ännu inte kan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Alla som har försörjningsstöd och söker arbete eller går på arbetsträning ska få SL-kort.

Sociala kooperativ är ett bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Målet är minst fem kooperativ. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna kooperativen i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

Särskilt uttalande (M) (FP) (C)

Olle Andretzky m.fl. (M), Inga-Lill Persson m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver anföra följande.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Antalet förskoleplatser kommer att öka i stadsdelen vilket även medför att intäkterna ökar. I budgeten framgår att intäkterna minskar.

Som ett led i en kostnadseffektiv verksamhet är det eftersträvansvärt att föräldrar erbjuds en förskoleplats på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt under årets samtliga månader.

______________________

§7 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr 1.1.647-2012

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ärendet

Insatser inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och verksamheter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet och präglas av trygghet, värdighet, valfrihet och delaktighet.

För att säkerställa och fortlöpande förbättra kvaliteten inom dessa verksamheter ansvarar stadsdelsnämnden för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till integrerat ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och utgår från stadens integrerade ledningssystem (ILS) och stadens kvalitetsprogram.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§8 Svar på skrivelser om ungdomsproblem i Älvsjö

Dnr 1.6.305-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att till sammanträdet i februari bjuda in polis och socialtjänst för information om de frågor som tas upp i detta ärende.

Särskilt uttalande från (S) (MP) (V).

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade 2012-05-24 att skrivelserna från Emilie Roxby Schüsseleder (V) samt från Majvi Andersson m.fl. (S) skulle inges till förvaltningen för beredning. Skrivelserna tar bland annat upp frågor gällande Ungdomens Hus öppethållande, utöka nattvandrarna, fältassistenterna och föräldrastöd.

Förvaltningen redovisar i detta ärende vad som för närvarande pågår och planeras inom berörda verksamheter.

Förslag till beslut

Olle Andretzky (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut men vill dessutom ge ett uppdrag till förvaltningen att till sammanträdet i februari bjuda in polis och socialtjänst för att få information om de frågor som tas upp i detta ärende.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag samt vid sammanträdet framlagt förslag om uppdrag till förvaltningen.

Särskilt uttalande (S) (MP) (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S), Viktor Morawski (MP) och Emelie Roxby Schüsseleder (V).

I tjänsteutlåtandet redovisas pågående och planerande åtgärder inom berörda verksamheter vad gäller ungdomsproblemen i Älvsjö. Att förvaltningen gör vad de kan – utifrån styrande majoritets resurser, är tydligt. Däremot saknas fortfarande svar på frågor som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställde i sina skrivelser. Frågor som utgår från en vilja i att satsa mer resurser på våra ungdomar. Om detta får vi däremot ingen redovisning om, t ex möjligheten att hålla ungdomens hus öppet även på helger eller att utöka antalet fältassistenter. Därför kan vi inte annat än se vår skrivelse som delvis obesvarad. Att våra respektive partiet hade prioriterat annorlunda är därmed tydligt.

_______________________

§9 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2011-2012

Dnr 1.2.1.648-2012

Beslut

Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2011-2012 godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande från hela nämnden.

Ärendet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I syfte att säkerställa kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har staden fastställt hälso- och sjukvårdsindikatorer inom vissa viktiga områden som följts upp under mät- perioden 1 oktober 2011 till och med 30 september 2012. De verksamheter som ingår i uppföljningen är Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus. Förutom indikatorerna redovisas även en sammanställning av rapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser under samma mätperiod.

Uppföljningen visar att de boende på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus överlag får en god hälso- och sjukvård utifrån de områden som följts upp med de av staden fastställda hälso- och sjukvårdsindikatorerna.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande från hela nämnden

Ett särkilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S), Viktor Morawski (MP) och Emelie Roxby Schüsseleder (V). Även Olle Andretzky m.fl. (M), Inga-Lill Persson m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C) anslöt sig till uttalandet.

Det är otillfredsställande att Kristallgården inte har en datateknik som kan särskilja journalerna mellan heldygnsomsorg och korttidsvård. De uppgifter som nämnden får i uppföljningar och rapporter bör inte vara missvisande.

ADL- (Aktiviteter i det Dagliga Livet) bedömning har endast skett för 11 % av de boende. Då vi i andra sammanhang fått veta att personer som numera bor på servicehuset i allt större utsträckning är sjukare och i behov av mer omsorg än förr och således kan antagas inte ha egna aktiviteter kan man misstänka att det finns ett mörkertal när det gäller vår kunskap om ADL för de boende på servicehuset.

Övervägande delen av de boende på Solberga- vård och omsorgsboende är inkontinenta. Inkontinensutredning eller uppföljning av inkontinensutredning har inte genomförts för några av dess boenden. Samma problematik uppvisas på Kristallgården och – om än i mindre grad – på Älvsjö servicehus. Det anser vi mycket otillfredsställande.

Vi delar också lokala pensionärsrådets båda påpekanden:

° Det är angeläget att läkemedelsgenomgångar genomförs som de ska.

° Rådet har noterat att det förekommit flertalet brister i läkemedelshanteringen och undrar hur mycket delegeringar det förekommer.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Nedskrivning av kundfordringar

Dnr 2.1.653-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner nedskrivning av kundfordringar med 542 215 kr.

Ärendet

Enligt ”Regler för ekonomisk förvaltning”, 3 kapitlet § 2, anses en fordran vara osäker om kunden inte betalat den då betalningstiden enligt inkassokravet löpt ut. En osäker fordran ska bokföras som en befarad kundförlust. En osäker fordran ska skrivas ned i bokföringen då alla inkassoåtgärder vidtagits och senast efter ett år. Detta innebär att beloppet tas bort i den ekonomiska bokföringen men att skulden kvarstår i förhållandet mellan staden och den enskilde personen.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Ändring i delegationsordningen för beslut om vårdnadsbidrag

Dnr 1.1.658-2012

Beslut

Delegationsordningen ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Beslut att lämna vårdnadsbidrag till enskild är idag delegerat till verksamhetsområdeschefen som godkänner bidragen efter sammanställning av samhällsvägledaren. Besluten är strikt reglerade enligt riktlinjer och förvaltningen föreslår att delegation ges till samhällsvägledaren att besluta i dessa ärenden.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Svar på remiss om nytt IT-program för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 031-786/2012

Dnr 1.5.1.537-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från (MP) (V) och (S).

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av stadsledningskontorets förslag till nytt IT-program för Stockholm stad. Nämndens yttrande ska lämnas till finansroteln senast 2012-12-21.

Programmet är en modell för it-styrning och projektfinansiering och innehåller beslutande principer och prioriteringar inom stadens IT-verksamhet samt verksamhetsutveckling och förvaltning av stadens informationstekniska plattform.

Dagens e-tjänstprogram och utvecklingsmodell föreslås ersättas av en sammanhållen modell för central finansiering av verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Den föreslagna modellen innehåller fem prioriterade områden (portföljer) från vilka medel kan sökas för att finansiera prioriterade projekt som bidrar till att stärka organisationens förmåga att nå sina mål.

Stadsledningskontoret föreslår en modell för styrning där kommunfullmäktige beslutar om den övergripande inriktningen för stadens it-leverans och där stadsdirektören får i uppdrag att konkretisera inriktningen genom riktlinjer gällande stadens it-arkitektur och plattformar. Programmet är bindande för samtliga nämnder och för bolag vars styrelser antagit programmet.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om nytt it-program.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (MP)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Viktor Morawski (MP), Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Majvi Andersson m.fl. (S).

2008 antog kommunfullmäktige dokumenten: ”IT-program för Stockholms stad” respektive ”e-strategi för Stockholms stad”. Miljöpartiet svarade på dessa dokument bland annat genom en skrivelse i KS (2009-02-11) om plattformsoberoende fo¨r stadens digitala material och IT-service och en motion i KF (2010:9) om en friare IT-struktur. Våra synpunkter på IT-strukturen kvarstår, och det är glädjande att flera av våra tidigare förslag har beaktats och implementerats i stadens IT-arbete och även i utkastet till det nya IT-program som nu är på remiss.

I förslaget till nytt IT-program nämns bland annat att ”information ska kunna frigöras från de system i vilka den uppstår för att kunna återanvändas” och att ”rådata ska kunna tillgängliggöras i digital form som Öppna data”. Därutöver har ”Open Stockholm” initierats inom staden för tillgängliggörande av öppen rådata som kan återanvändas. Vidare arbetar Stadsarkivet inom ramen för e-arkiv för att utveckla öppna API:er.

Dock kvarstår fortsatt några punkter att åtgärda. Staden bör fasa ut s.k. proprietär programvara till förmån för programvara med öppen källkod samt ha ett generellt krav på öppna standarder vid upphandling av programvara. Därutöver bör staden arbeta för ett plattformsoberoende så att IT-servicen inom staden och för externa användare är oberoende av vilka operativsystem som används. Dessa synpunkter bör inarbetas i det fortsatta arbetet med att utveckla en IT-strategi för Stockholm.

_____________________

§13 Yttrande över remiss om förslag till skolplan för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 322-1460/2012

Dnr 1.5.1.558-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från (C).

Särskilt uttalande från (S) och (V).

Särskilt uttalande från (MP).

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till ny skolplan för Stockholm – Skola i världsklass. Skolplanen visar Stockholms stads ambition och pekar ut de mest centrala utvecklingsområdena för Stockholms skolor. Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till ny skolplan. Förvaltningen vill dock framhålla vikten av att formuleringarna kring uppdraget som gäller arbetet med övergången mellan förskolan och skolan, blir samstämmiga i såväl skolplanen som stadens kommande förskoleplan.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (C)

Evy Kjellberg (C) ställer sig bakom förvaltningens förslag, men vill därutöver anföra följande.

Det är oerhört viktigt att det finns en ped. mångfald, inte minst inom ämnet svenska och undervisningen i läs- och skrivinlärning. Undervisningen skall hålla hög kvalitet så att alla elever knäckt läskoden när de gått ut första klass. Koncentrations- och inlärningssvårigheter, lust till lärande samt minskat självförtroende kan annars bli följden. Alla tänkbara stödåtgärder bör sättas in när man märker att eleven har svårigheter med detta. Med ökade resurser i budget 2013 bör detta kunna prioriteras. Även lågstadiebarn (deras föräldrar ) bör erbjudas/motiveras att delta i sommar- och lovläsning.

Samverkan med föräldrarna är mycket viktig. Förutom överlämnandesamtal förskola – skola, utvecklingssamtal och föräldramöten bör skolan även organisera och inbjuda till samtalskvällar om barns utveckling och behov, föräldrarollen etc.som ett viktigt stöd för barnets utveckling och skolglädje, oavsett bakgrund. Genom demokratiska arbetsformer såsom studiecirklar kan en positiv kunskaps- och social utveckling ske i samråd mellan skola och föräldrar.

De praktiskt estetiska ämnena som t.ex. Hem- och konsumentkunskap, slöjd är viktiga då eleverna i dessa ämnen även får träna läsning och matematik genom att omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete.

Skolidrotten samt skolmåltiden har stor betydelse för elevens möjlighet att klara av skoldagen. Miljön i skolrestaurangen skall vara sådan att eleverna får avkoppling, social gemenskap samt lugn och ro. Flera vällagade rätter bör erbjudas och presenteras på ett aptitretande sätt. Naturligtvis skall maten innehålla den energi och de näringsämnen som en växande kropp behöver. Gärna när- och KRAV-producerade ingredienser lagade från grunden.

Om maten är god och miljön bra så blir det mindre som slängs. Ev. restavfall skall återvinnas för biogasframställning om så inte görs redan i dag.

Särskilt uttalande (V) (S)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Majvi Andersson m.fl. (S) inlämnade ett särskilt uttalande.

Det största problemet med skolan idag är att alltför många elever inte får de breda kunskaper som behövs. Närmare en fjärdedel av alla elever går ut skolan utan fullständiga betyg, över en tiondel är inte ens behöriga att söka till gymnasieskolan. Bristerna drabbar eleverna på ett ojämlikt sätt, då majoriteten är barn till lågutbildade, invandrare eller fattiga föräldrar.

Kunskapssegregationen är ett stort hot mot de av våra ungdomar som går i skolor med låga resultat. Skolorna med lägre kunskapsresultat måste få resurser så att de kan attrahera de bästa lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna. Föräldrar är ingen homogen grupp och har inte alltid samma förutsättningar att välja bland olika skolor. Föräldrar ska heller inte känna att de behöver välja bort närmaste skola för att få en bra skola för sina barn. Fokus bör istället vara att satsa mer resurser på de skolor som har behov av det, så att de inte blir mindre attraktiva och väljs bort. Möjligheten att stå i kö till olika skolor kan också försvåra övergången mellan förskola och skola, vilket är ett arbete som behöver utvecklas. Förskolor kan rimligtvis inte samarbeta med alla skolor som föräldrar potentiellt förväntas välja åt sina barn.


I skolplanen lyfts tidiga och tydliga betyg som verktyg att öka möjligheterna att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen. Att fokusera på tidig kunskapsuppföljning i kombination med skolans möjligheter att arbeta med elever som behöver mer stöd för en positiv studieutveckling är viktigt. Forskning visar att snabba, direkta, tydliga men även tidskrävande fokuserade åtgärder har en positiv effekt för att fånga upp barns tidiga språk, läs- och skrivutveckling med minskad läs- och skrivsvårigheter. Men detta kräver resurser och behöver därför prioriteras. Nya Zeeland har t ex en väl inarbetet metod för detta med en lågt andel barn med läs- och skrivsvårighet som följd.

Det går att skapa skolor där alla elever når målen oavsett bakgrund och bostadsområde. Forskningen visar tydligt att riktigt bra skolor kan kompensera för klasskillnaderna. Alla våra skolor måste vara bra skolor, som sätter kunskapen i centrum, har högt ställda förväntningar på alla elever, följer upp vad eleverna kan och bygger förtroendefulla relationer. Alla elever kan ha fallenhet för studier, bara de får rätt förutsättningar.

Alla elever i våra skolor borde också få kvalificerad läxhjälp i skolan, och inte vara beroende av frivilliga insatser som kan komma och gå. Nu ökar kunskapsklyftorna ännu mera, efter att regeringen tillåter rutavdrag för läxhjälp även i gymnasieskolan. Elever som har föräldrar som har råd att betala för läxhjälp får ytterligare ett försprång inför att söka attraktiva utbildningar. Dessutom är det helt orimligt att satsa mer pengar per timme på läxhjälp jämfört med skolan.

Elever som går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasieskolan har oerhört svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill därför lyfta behovet att ännu mera arbeta för att minska avhoppen i gymnasieskolan, som också gör att eleverna får mycket svårare att få ett arbete.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski (MP) inlämnade ett särskilt uttalande.

Skolplanen visar Stockholms ambition och lyfter fram målbilder och utvecklingsområden för att utveckla skolans verksamhet i syfte att alla elever når målen. Dokumentet sträcker sig över flera år, däribland ett valår, och borde därför ha en bredare förankring. Det finns mycket att säga om förslaget till skolplan. Vi väljer här att lyfta ett antal punkter:

För det första: Skolplanen behöver fastslå att bedömning är en helt central del i skolans arbete med att stimulera lärande och kunskapsutveckling. Staden har tidigare gjort ett väldigt bra utvecklingsarbete inom bedömning på stadens skolor, inom ramen av Pedagog Stockholm. Men de lärdomar som dragits där syns inte i skolplanen, vilket Miljöpartiet beklagar. Ett ensidigt fokus på betyg som den viktigaste formen av bedömning är olycklig och skapar en skev fokus för utvecklingen av en mer regelbunden och undervisningsnära satsning på bedömning i skolan. Att en stadieindelning av skolans organisation skulle ge möjligheter till korrekt betygssättning är också svårt att se motiveringen till. Vi vill se ökade satsningar på bedömning för lärande.

För det andra: Instrument som nationella ämnesprov måste främst syfta till att ge återkoppling till lärare och skolledning. Nationella prov behöver, i motsats till vad planen fastslår, rättas av den lärare som också har undervisat de elever som gjort proven. Annars blir det svårt med den nödvändiga återkopplingen tillbaka till läraren i syfte att utveckla undervisningsmetoderna. Vi saknar skrivningar som istället sätter fokus på den viktiga sambedömningen. Skolplanen uttrycker inte heller hur stadens elever ska garanteras en allsidig bedömning.

För det tredje: Det saknas resonemang, i skolplanen, gällande att främja närvaron i skolan, särskilt i gymnasiet. Problemen med för tidiga avhopp i gymnasieskolan är fortsatt en utmaning för staden. Att skärpa upp administrationen kring olovlig frånvaro kan vara en del av arbetet men det är långt ifrån tillräckligt. Miljöpartiet har tidigare föreslagit att staden arbetar mer framåtsyftande för att främja alla elevers närvaro i gymnasieskolan. Den målbild som borde fastslås är en meningsfull, utvecklande och hanterbar gymnasieskola för alla.

För det fjärde: Kvalitet handlar om att nå uppställda krav och kraven på skolan är att alla elever, oavsett vilket stöd de behöver, ska utvecklas så långt det bara är möjligt. Det är inte ständigt högre resultat som vi ska avkräva skolan. Istället ska vi ställa hårdare krav på högre kvalitet i undervisningen. Skillnaden kan upplevas som liten men uppmätta resultat är inte samma sak som faktiskt lärande. Kvalitet i skolan ger självklart resultat. Men resultat är inte nödvändigtvis kvalitet. Den skolan som tar sig tid, också för de elever som har det svårt, kommer redovisa lägre resultat än om den låter bli. Däremot innebär det högre kvalitet.

För det femte: Samarbetet mellan förskolan och skolan fungerar inte alltid på ett optimalt sätt. Att överlåta ansvaret för skolan till stadsdelsnämnderna kan vara en bra idé som bör övervägas för att föra besluten närmare de som berörs av verksamheten.

_____________________

§14 Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Västberga 1:1, område vid kv Månstenen (Kristallvägen/Diamantbacken) i stadsdelen Solberga - remiss från stadsbyggnadskontoret, SDp 2010-16279

Dnr 1.5.3.641-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Skriftlig reservation från (S) (MP) (V).

Särskilt uttalande från (M).

Särskilt uttalande från (FP).

Särskilt uttalande från (C).

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tre nya bostadshus i form av lamellhus längs Kristallvägen och Diamantbacken. Lamellhusen är i fyra våningar och innefattar totalt ca 60 lägenheter. Den planerade bebyggelsen ska anpassas till områdets 1950-talskaraktär. Parkering ska ske i garage under byggnaderna. Husen har placerats för att bevara så mycket naturmark som möjligt.

Förvaltningen är positiv till att Solberga kompletteras med fler lägenheter, men är tveksam till att denna plats bebyggs eftersom det är en del av Solbergaskogen och här finns höga naturvärden. Att platsen använts som upplag och körväg för tunnelbygget bör inte vara ett argument för exploatering eftersom den skulle ha återställts. Den föreslagna bebyggelsen är dock väl anpassad till omgivningens karaktär och sparar en del av naturvärdena. Grönkompensation för de tre pågående detaljplanerna i Solberga bör inriktas på en upprustning av parkleken Kristallen och en översyn av hela Solbergaskogen.

Förslag till beslut

Olle Andretzky m.fl. (M), Inga-Lill Persson m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emelie Roxby Schüsseleder (V), Viktor Morawski (MP) och Majvi Andersson m..fl. (S) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla (V) (MP) (S) förslag. Votering begärdes och JA-röst avlämnas för förvaltningens förslag och NEJ-röst avlämnas för (V) (MP) (S) förslag. Vid voteringen avlämnades 6 ja-röster och 5 nej-röster enligt följande.

Ja-röster avlämnades av Olle Andretsky (M), Torbjörn Erbe (M), Anita Lundin (M), Inga-Lill Persson (FP), Evy Kjellberg (C) och Jan Bressler (FP).

Nej-röster avlämnades av Viktor Morawski (MP), Majvi Andersson (S), Bo Sehlin (S), Gun Högbacke (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V).

Ordföranden förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Reservation (S) (MP) (V )

Emelie Roxby Schüsseleder (V), Viktor Morawski (MP) och Majvi Andersson m..fl. (S) yrkar

· att byggplanerna för kvarteret Månstenen i utkanten av Solbergaskogens norra del omedelbart avbryts.

Detta är en fråga som har engagerat boende långt utanför Älvsjös stadsdelsområde och protesterna mot detta är också många och välgrundade. Nedan lyfts några av dessa argument.

Den värdefulla naturmarken

· Solbergaskogens värdefulla naturmark består av en urskog som idag är helt orörd. Solbergaskogen har höga naturvärden och tillför massor av ekotjänster som kompenserar vårt leverne genom att exempelvis vatten renas och koldioxidhalter i luften reduceras.

 • Inom området växer många värdefulla träd och annan grönska, som t ex rödlistade arter på mycket gamla träd som kommer att fällas om byggnationen blir av. Det växer även stora ekar som är viktiga ersättningsträd för eklevande arter som behöver äldre träd för att fortleva. Dessa träd kan aldrig ersättas om de fälls.

Avsaknad av analys, koppling till tidigare dokument och beslut

· Träden och grönskan dämpar bullret. Det saknas i ärendet en analys av hur bullret kommer att sprida sig mot befintliga bostäder i närområdet, om de planerade huskropparna byggs.

· Miljöförvaltningen har i tidigare planärenden sagt att miljögifterna inom området är så hälsovådliga att byggnation inte ska ske. Trots plan och bygglagens bestämmelser saknas i ärendet uppgifter om luftkvalitén i området.

· Kvarteret Månstenen ligger inte i det stråk som finns planlagt i ÖP 99 eller i den nya promenadstaden, det ligger i en naturmark och skall därför bevaras som detta. Denna plan strider således mot de översiktsplaner som Stockholms stads kommunfullmäktige har antagit. I handlingarna står det även att den plan som finns från år 2005 inte längre gäller då den är en mandatperiod gammal. Följdfrågan blir när detta beslut togs inom Stockholms stad.

· På platsen som anvisas har det föregått en del arbete tidigare för att gräva ned en kraftledning. I samband med att det arbetets gjordes utlovades varsam hantering i området och att naturskador skulle kompenseras så långt det var möjligt. Trots påtryckningar från olika håll är detta fortfarande inte gjort

.

Muren mot skogen

· Solbergaskogens natur och upplevelsevärden är omistliga för befolkningen inom närområdet. Skogen är en stor källa till rekreation och ger en utökad livskvalité för dess besökare. Många människor har valt att bo i Solberga med omnejd just för att denna skog finns.

· Enligt planförslag kommer det att finnas endast en ingång, via en entré mellan de föreslagna byggnaderna, då dessa kommer att bestå av bostadsrätter kommer upplevelsen bli att detta är privat tomtmark.

· Många påbörjar också sin promenad genom denna del av skogen (vid Diamantbacken) där ett hus skall placeras om byggnationen blir av. Den föreslagna byggnationen gör också att boende och många andra besökare och de vilda djuren utestängs från denna del av skogen.

· Många barn leker i denna del av skogen. Ur barnperspektiv är det en katastrof för de barn som redan bor i området. Barn behöver ges möjlighet att få leka där de bor.

Byggplaner i relation till kollektivtrafiken

· Att bygga i kvarteret Månstenen är inte att bygga kollektivtrafiknära. Det är redan idag mycket svårt för de boende att få plats på bussarna i rusningstrafik.


Vi är många som vill kämpa för en skog som har mycket stora naturvärden och stor betydelse för ett område som just nu förtätas intensivt. Vi är också många som förstår rimligheten i av att ynka 60 lägenheter inte kan prioriteras på bekostnad av den viktiga skogens funktioner. Vi måste tänka framåt – skogen behövs även i framtiden.

Vi vill inte ha någon byggnation i Solbergaskogen, inte ens i utkanten av skogen. Vi vill inte att Solbergaskogen exploateras på något sätt utan skyddas och bevaras för framtiden.

Marken har trots löften om motsatsen, inte blivit återställd efter det att en kraftledningstunnel som tar sin början i det förslagna området, blivit färdig. Det är ett svek mot medborgarna och inte ett skäl att ta marken i anspråk för bebyggelse.

I samband med att Exploateringskontoret 2010 föreslog markanvisning i naturområdet kvarteret Månstenen undertecknade samtliga dåvarande partier i Älvsjö Stadsdelsnämnd utom Moderaterna, ett brev där man i stor enighet uttryckte sin vilja att Solbergaskogen bör skyddas från all ytterligare exploatering. Undertecknarna är nämndens ordförande och vice ordförande tillika gruppledare för FP respektive S, och de tre gruppledarna för V, MP och KD.

Särskilt uttalande (M)

Olle Andretzky m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag och inlämnade ett särskilt uttalande.

Stockholm växer och det är en utveckling som är av godo. I gällande översiktsplan är Solberga utpekat som ett område med tät stadsbebyggelse. Mellan Älvsjö station och E4 finns ett s.k. samband som går via Solberga . Projektet är i enlighet med översiktplanens strategi 4, att främja en levande stadsmiljö i hela staden. Att kombinera nya byggnader och höga naturvärden är en grannlaga uppgift, men vi finner att den föreslagna lösningen är att betrakta som klok. Husens föreslagna placering är dels en anpassning till områdets tidstypiska 50- talsmiljö med hus i parkområden och med hänsyn tagen åt tillgängligheten till Solbergaskogen genom att skapa en tydlig kontakt mellan gatan och Solbergaskogen. Byggnaderna har placerats på ett sådant sätt att man skyddar stora delar av naturmarken. I korsningen Diamant backen/ Kristallvägen finns ett bevarandevärt naturmarksparti som också bevaras. Vid Kristallvägen lämnas ett mellanrum i bebyggelsen som planläggs som natur.

Särskilt uttalande (FP)

Inga-Lill Persson m.fl. (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra följande.

Folkpartiet i Älvsjö är positivt till många av de nybyggnationer som gjorts och som planeras i Solberga. En förtätning kan bidra till att Solberga får bättre kommunikationer, och ett ökat affärsutbud.

Med de planer som finns på en omfattande bebyggelse i Solberga, anser vi det inte nödvändigt att bebygga området vid kv. Månstenen

Solbergaskogen har stora naturvärden och är en viktig resurs för rekreation till gagn för invånarna i Solberga med omnejd.

Vi i Folkpartiet har tidigare pekat på möjligheten att bygga lägenheter och idrottshall i Sjöängen för att minska exploateringstrycket på Solbergaskogen.

Särskilt uttalande (C)

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag men vill därutöver anföra följande.

Solbergaskogen är en oas med sin omväxlande natur och rika djur- och växtliv. Skogen används mycket flitigt redan i dag av alla boende i Solberga och dess närhet. Med de utbyggnadsplaner som redan nu är på gång kommer det inom en snar framtid att finnas c:a 2.300 nya lägenheter i Solberga, Älvsjö centrum och kv. Kabelverket, alla ”ett stenkast” från Solbergaskogen.

Eftersom vi har en mycket stor brist på bostäder så anser Centerpartiet att man måste acceptera att det byggs både tätare och högre för att vi skall kunna behålla våra parker och grönområden. Därför har vi tillstyrkt förtätningsprojektet vid Rubinvägen för att nämna ett exempel.

Med den planerade kraftiga exploateringen i området kommer Solbergaskogen att utsättas för mycket hårt slitage. Att då börja ”nalla” på skogen, enligt förslaget, är förkastligt. Området vid kv. Månstenen är Solbergaskogens nordliga entré och det bör vara lätt och inbjudande att även fortsättningsvis ta sig in i området inte minst med tanke på det kommande hundrastområdet. Bygger man dessa hus måste många värdefulla träd fällas och de angränsande kvarvarande ytorna får mer ”privat karaktär”, vilket är ohållbart.

Jag motsätter mig därför planerna på bebyggelse i området vid kv. Månstenen.

Ett nytt heltäckande program för hela Solberga bör tas fram innan man går vidare. Ett program där hela Solbergaskogen inrättas som naturreservat eller på annat sätt skyddas för framtiden.

______________________

§15 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichef Ingela Kristiansson redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet per november månad.

___________________

§16 Redovisning av åtgärdsplaner inom hemtjänsten

Dnr 1.1.71-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger åtgärdsplanerna till handlingarna.

Ärendet

Åtgärdsplaner utifrån hemtjänstrapporten redovisades av Attendo, Omsorgshuset och Finsk hemtjänst AB.

_______________________

§17 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Dnr 1.6.657-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under perioden 2012-11-05 till 2012-11-30.

_____________________

§18 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 1.2.1.649-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut av tjänstemän enligt delegation i december till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation i december 2012 anmäldes och lades till handlingarna.

________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-12-13 anmäldes och lades till handlingarna.

_____________________

§20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-11-13 anmäldes och lades till handlingarna.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 2012-12-12 anmäldes och lades till handlingarna.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Övrigt verksamheten

Lars Arvidsson informerade om att strömavbrottet som drabbade söderort för en tid sedan hanterades på ett bra sätt av krisledningsgruppen.

_______________________

§23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Snöröjning

Frågan om brister i snöröjning i stadsdelen har kommit upp vid ett flertal tillfällen, senast vid kvällens frågestund.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i ärendet utforma en skrivelse till staden som nämnden kan ställa sig bakom vid sitt sammanträde i januari.

Byggnationer i Älvsjö

Nämnden önskar framöver få en genomgång av pågående byggprojekt i Älvsjö.

___________________

§24 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2012-12-13 anmäldes och lades till handlingarna.

_____________________